## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 15// level= 1// sumtest=17 // name= Tərbiyəyə kompleks yanaşma //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə11/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
#102051
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

##num= 15// level= 1// sumtest=17 // name= Tərbiyəyə kompleks yanaşma //


1. Tərbiyəyə kompleks yanaşma deyəndə nə başa düşülür?

A) Şəxsiyyətin ayrı - ayrı strukturlarının formalaşdırılması

B) Keçmişdə mənimsənilənlərin yeni öyrədilənlərlə əlaqəsinin təmin edilməsi

C) Tərbiyə prosesinə yaradıcı yanaşmaqla yeni metodlardan istifadə

D) Tərbiyəvi işlər prosesində tərbiyənin tərkib hissələrinin eyni zamanda üzvi əlaqədə tətbiqi

E) Tərbiyə işlərinin sistemliliyi ilə fəallığın əlaqələndirilməsi

2. Tərbiyənin növlərini müəyyən edin

1 - tərbiyə

2 - estetik tərbiyə

3 - əxlaq tərbiyə

4 - özünü tərbiyə

5 - əmək tərbiyə

6 - yenidən tərbiyə

7 - ekoloji tərbiyə

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 4, 6

D) 2, 4, 7

E) 2, 5, 7

3. Təhsil - tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərinə uyğun gəlməyənləri seçin

1 - məqsədyönlüdür

2 - qısa müddətlidir

3 - stabildir

4 - fasiləlidir

5 - ikitərəflidir

6 - birtərəflidir

A) 2; 1; 3

B) 1; 4; 5

C) 3; 4; 6

D) 2; 3; 6

E) 6; 5; 1

4. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?

1 - Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir

2 - Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir

3 - İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.

4 - Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır

5 - Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir

6 - Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur

7 - Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır

A) 1, 4, 5

B) 1, 2, 5

C) 3, 4, 6

D) 4, 5, 6

E) 1, 3, 4

5. Tərbiyənin tərkib hissələrini müəyyən edin

1 – dünyagörüşü

2 – idman

3 - əmək tərbiyəsi

4 –dərs

5 - fiziki tərbiyə

6 – ekskursiya

7 – disput

A) 1, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 3, 5, 7

D) 2, 3, 5

E) 3, 6, 7

6. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin

1 - fasiləsizliyi

2 - məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi

3 - işin təşkili

4 - fəaliyyət növləri

5 - nəticələrin təhlili

6 - formalarını qruplaşdırmaq

A) 2; 3; 4

B) 1; 4; 6

C) 2; 3; 5

D) 5 ; 2; 1

E) 4; 3; 2

7. Tərbiyə işninin məqsədinin formalaşdırılması ardıcıllığını göstər

1 - ümumi istiqamətlərdən birinə uyğun gəlir

2 - konkret işlərin vəzifələri müəyyən olunur

3 - işdə mərkəzi ideyalar ayrılır

A) 3; 1; 2

B) 3; 2; 1

C) 1; 2; 3

D) 2; 3; 1

E) 1; 3; 2

8. Dünyagörüşünün komponentləri

1 - xəbərdarlıq

2 - idrakı

3 - zövq almaq

4 - dəyər normativ

5 - əxlaqi - iradi

6 - praktik

7 - irad tutmaq

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5; 6

C) 2; 3; 4; 6

D) 5 ; 4; 3; 2

E) 4; 3; 2; 1

9. İnsanpərvərliyin əxlaqi keyfiyyətlərini seçin

1 - qayğıkeşlik

2 - həmrəylik

3 - dostluq və yoldaşlıq

4 - qəddarlıq

5 - beynəlmiləlçilik və vətənpərvərlik

6 - davranışı stimullaşdıran

A) 1 ; 2; 3

B) 5; 6; 1

C) 3; 4; 5

D) 2; 3; 5

E) 3; 6; 4

10. Peşə məsləhətinin mərhələlərinin ardıcıllığını tapın

1 - peşəyə yönəltmə

2 - tamamlayıcı

3 - peşə məlumatı

4 - hazırlıq

5 - dəqiqləşdirici

6 - peşəyə uyğunlaşma

A) 5; 4; 3

B) 4; 2; 5

C) 3; 4; 5

D) 1; 2; 3

E) 6; 1; 5

11. Fiziki tərbiyə nəzəriyəsinin əsas anlayışlarının məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - bədən tərbiyəsi

2 - fiziki kamillik

3 - fiziki tərbiyə

4 - fiziki sağlamlıq

5 - fiziki inkişaf

6 - fiziki mədəniyyət

A) 5; 4; 2; 1

B) 1; 2; 3; 4

C) 3; 4; 5; 6

D) 6; 5; 4; 3

E) 2; 3; 5; 6

12. Tərbiyə fəaliyyətinin bütövlüyünü təmin edən komponentlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər

1 - tərbiyə işinin təşkil

2 - tərbiyənin mahiyyəti və məzmunu, məqsəd və vəzifələrinin dərk olunması

3 - tərbiyə prosesinə nəzarət edilib və onun nəticələrinin qiymətləndirilməsi

4 - fəaliyyətin stimullaşdırılması

A) 4; 1; 2; 3

B) 1; 2; 3; 4

C) 2; 1; 4; 3

D) 3; 4; 1; 2

E) 2; 1; 4; 3

13. Əmək tərbiyəsinin növlərini seçin

1 - təlim və peşəyönümü

2 - özünəxidmət əməyi

3 - əmək fəaliyyəti

4 - ictimai - faydalı əmək

5 - məhsuldar əmək

6 - əməyə məhəbbət

A) 2; 3; 5; 6

B) 1; 2; 4; 5

C) 4; 5; 6; 1

D) 5; 1; 2; 3

E) 3; 4; 6; 2

14. Məktəbdə şagirdlərin ictimai - faydalı əməyin növləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - öz kollektivi üçün olan əmək

2 - başqa kollektivlərə kömək məqsədilə olan əmək

3 - fərdi əmək qabiliyyətini inkişaf etdirmək, sahibkarlıq vərdişləri qazanmaq üçün olan əmək

a - maddi və mənəvi tələblərini təmin etmək üçün qarşıya qoyulmuş məqsəd

b - sinif otağını təmizləmək, məktəb mebelini təmiz etmək, idman meydançası salmaq

c - bu əməyə fərdi , faydalı ixtisaslar qazanmaq, sahibkarlıq formalaşdıran məşğələ və seminarlarda iştirak

d - əmək şagirdlərin yaşına və gücünə uyğun olmalıdır

e - uşaq bağçalarını hamiliyə götürmək, ictimai yerlərdə növbətçilik, yaşıllaşdırma işləri aparmaq

A) 1 - c ; 2 - b; 3 - d

B) 1 - a; 2 - d; 3 - e

C) 1 - e; 2 - a; 3 - b

D) 1 - b; 2 - e; 3 - c

E) 1 - d; 2 - c; 3 - a

15. Əmək fəaliyyətinin metodikasına verilən tələblər və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - məktəblilərin əməyinin reallaşdırılması

2 - əmək fəaliyyətinin təşkili və ona rəhbərlik

3 - əmək fəaliyyətinin nəzərə alınmasi və qiymətləndirilməsi

a - məktəbin təşkilatçısı, müəllimlər, sinif rəhbərləri tərbiyə işlərinin illik, rüblük və aylıq plan

b - şagirdlərin əməyi onların təlimi ilə əlaqədar olmalıdır

c - əmək şagirdlərin gücünə və yaşına uyğun olmalıdır

d - əmək fəaliyyəti zamanı yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı onlara məsləhət verilməli və köməklik göstərilməlidir

e - şagirdlərin gördükləri iş keyfiyyətinə görə hökmən yoxlanılmalıdır

A) 1 - e; 2 - d; 3 - b

B) 1 - b; 2 - a; 3 - c

C) 1 - c; 2 - e; 3 - d

D) 1 - d ; 2 - c; 3 - a

E) 1 - a; 2 - d; 3 - e

16. Əxlaq tərbiyəsinin məzmununun istiqamətləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın

1 - adamın özünə olan münasibəti

2 - vətənə olan münasibəti

3 - başqalarına olan münasibəti

4 - əməyə olan münasibəti

a - gün rejimi, təbii amillər, oyunlar, idman

b - nəzakətlilik, təvazökarlıq, sadəlik, ədəblilik, mərifətlilik

c - dostluq , humanistlik, xeyirxahlıq, yoldaşlıq

d - əməksevərlik, tənbəllik, işgüzarlıq

e - vətənpərvərlik, vətən xainlərinə qarşı barışmazlıq

A) 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c

B) 1 - e; 2 - c; 3 - d; 4 - b

C) 1 - b; 2 - e; 3 - c; 4 - d

D) 1 - a ; 2 - b; 3 - e; 4 - a

E) 1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e

17. Tərbiyə prosesinin asılılıqları və onların arasındakı uyğunluğu tapın

1 - Sosial əlaqə və asılılıqlar

2 - Psixoloji əlaqə və asılılıqlar

3 - Pedaqoji əlaqə və asılılıqlar

a - tərbiyə prosesinin gedişində şagirdlərin ictimai sərvətləri mənimsəməsi

b - tərbiyənin təsir imkanları çoxdur

c - tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır

d - şəxsiyyət tərbiyə prosesində psixi xüsusiyyət və xassələri ilə birlikdə daha yaxşı formalaşır

e - uşağı əhatə edən mühit və tərbiyə qüvvələri (məktəb, ailə, ictimaiyyət) tərəfindən göstərilən təsirlər

A) 1 - e; 2 - c; 3 - b

B) 1 - c; 2 - b; 3 - e

C) 1 - d; 2 - a; 3 - c

D) 1 - a; 2 - d; 3 - e

E) 1 - b; 2 - a; 3 - d


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə