207 no. Lu genel emiR (Genel Müdürlüğün 17. 06. 2004 tarih ve 2005 sayılı oluru ile kabul edilerek, 01. 01. 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)Yüklə 281,42 Kb.
səhifə1/3
tarix28.11.2017
ölçüsü281,42 Kb.
#33161
  1   2   3

VAGON BAKIM ONARIM ATELYE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA

207 NO.LU GENEL EMİR

(Genel Müdürlüğün 17.06.2004 tarih ve 2005 sayılı oluru ile kabul edilerek, 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler


Amaç

Madde 1-Bu Genel Emrin amacı; hatlarımızda çalışan vagonların muayene, bakım ve onarımlarının yapılması için kurulan Vagon Bakım Onarım Atelye Müdürlüğü ve Bağlı birimlerdeki teknik personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu Genel Emir, Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürü, Vagon Bakım Onarım Atölye Müdür Yardımcısı, Vagon Servis şefi, Vagon Başteknisyeni, Vagon Teknisyeni ve Vagon Teknisyen Yardımcısı unvanındaki personelin görev yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Genel Emirde geçen;

TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

Atelye, Vagon Bakım Onarım Atölyesini;

Şeflik, Vagon Servis şefliğini,

Vagon Bakım Onarım Teşkilatı: Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğü ile bağlı birimleri,

İfade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Vagon Bakım Onarım Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı
Vagon Bakım Onarım Müdürlüğünün Teşkilatı

Madde 4 –Vagon bakım onarım teşkilatı;

1) Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürü ve Yardımcılarından,
 1. Atölyedeki teknik personel ile idari büro elemanları ve işçilerden,
 1. Vagon Servis şefi, Vagon Başteknisyeni, Vagon Teknisyenleri ve yardımcıları ile şeflikte görevli işçilerden,
 1. Vagon Tamir ekibinde bulunan vagon teknisyenleri ve vagon tamir işçilerinden oluşur.

Vagon Bakım Onarım Müdürlüğünün Personel Yapısı

Madde 5-Vagon tamir durumuna uygun olarak her Cer Müdürlüğünde, yeteri sayıda Vagon Bakım Onarım Teşkilatı bulundurulur. İş yoğunluğuna göre posta ve personel adedi tespit edilir.

Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüğünün Bulunması Gereken Yerler

Madde 6-Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlüklerinin bulunacağı yerler; 180 No.lı tamimde belirtilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürünün Görev Ve Yetkileri

Madde 7-Vagon Bakım ve Onarım Atölye Müdürü;

 1. Cer Müdürlüğünü temsil etmek ve mıntıkasındaki personelin etkin, verimli çalışmasını sağlamak,

 2. Mıntıkasında çalışan personelin iş programlarını ve nöbet listelerini hazırlatmak,

 3. Günlük işleri kontrol etmek,

 4. Her ay mıntıkasındaki vagon birimlerini denetlemek, gördüğü düzensizlikleri gidermek, hizmetlerin daha verimli, düzenli ve güvenli olmasını sağlamak, turne raporları tanzim etmek ve değerlendirilmesi için bağlı olduğu Cer Müdürüne göndermek,

 5. Bağlı işyerlerinde koordinasyon, ahenk ve işbirliğini sağlamak, teşkilatı ile ilgili gerekli yazışmaları yaptırmak,

 6. Günlük gelip giden trenlerin emirlere uygun olarak kontrolünü sağlamak,

 7. İhtiyaç olan vagon malzemelerini zamanında temin ederek onarım ve bakımların gecikmesini önlemek,

 8. Mıntıka garlarında teşkil edilen trenlerin sağlıklı bir şekilde sevklerini temin etmek ve muhtemel vagon arızalarını önlemek,

 9. Mıntıka garlarında yedek (gare edilen) olarak bulundurulan vagonları her an servise verilecek şekilde hazır bulundurmak,

 10. Sorumlulukları alanında bulunan istasyonlara terk edilmiş arızalı ve hasarlı vagonların onarımlarını kısa zamanda yaptırmak,

 11. Periyodik bakım ve onarım müddetlerini dolduran vagonların muayene ve onarımlarını yaptırmak,

 12. Parka yeni giren vagonları garanti müddeti doluncaya kadar gözetim altında bulundurmak ve gereğini yapmak,

 13. Vagon Bakım Onarım Atölyesinin; daha verimli çalışması için ihtiyacı olan teçhizat, tesisat (su, basınçlı hava, elektrik tesisatı, avadanlık tezgah) konularında yatırım tekliflerinde bulunmak,

 14. Tren kazalarında (deray, karambol) imdat ekiplerinin talebihalinde, kendi imkanları ile yardımcı olmak,

 15. Personelin terfii-tecziye ve taltifleri konularında gerekçeli olarak teklifte bulunmak,

 16. Mıntıka garlarında trenlerin varış ve çıkış muayenelerini yaptırmak suretiyle, trenlerin seyir emniyetlerini sağlamak,

 17. Trenlerin son bulunduğu varış gar ve istasyonlarda vagonların gerekli kontrol ve muayenelerini yaptırmak,

 18. Yıllık verilen onarım programlarına göre vagon onarımlarını gerçekleştirmek suretiyle servisteki vagon sayısını en üst seviyede tutmak,

 19. Vagonların daha verimli ve arızasız çalışması için gerekli gördüğü tadilat önerilerinde bulunmak,

 20. Vagon komponentlerinin tamirleri için çeşitli branşlarda kalifiye eleman yetiştirmek ve kendi branşında çalışmasını sağlamak,

 21. Dingil çatlak muayenelerinin aksatılmadan yaptırılması ile muhtemel olayların önlenmesini sağlamak,

 22. Atölyelerde vagonların onarımlarının teknik emirlere uygun olarak yapılmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak,

 23. Vagonların ısıtma, su tesisatlarına lavaj yaptırılarak atıklarının temizlenmesini temin ettirmek, yolcu vagonlarının konforu ile ilgili her türlü tedbirleri aldırmak, bunlarla ilgili ısı düzensizliklerini gidermek, vagonlarda fare bulunmasını önlemek,

 24. Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğünün emirlerinin personelle ilgili olanlarını ilan tahtasına asarak duyurmak,

 25. İşyerlerinin tüm memur ve işçilerin puantajlarını tutturmak, personelin belirtilen zamanlarda işe geliş ve gidişlerini sağlamak,

 26. Emrindeki personelin; Personel ve İş Kanunlarına, toplu iş sözleşmesine uygun olarak çalıştırılması ile iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında mer’i kanun ve emirleri uygulamak, özlük işlerini yürütmek,

 27. Genel Müdürlük tarafından hazırlanan eğitim programları çerçevesinde teknik personel ve işçilerini eğitim merkezlerinde, bağlı kuruluşlarımızda veya diğer kuruluşlarda çeşitli kurs, seminer, staj konularında eğitimlere katılmalarını sağlamak, ihtiyaç halinde tespit edilen branşlarda kendi bünyesinde işbaşında eğitim yaptırmak ve verimi artırmak,

 28. Şirketler tarafından temizlikleri yapılan yolcu vagonlarının kontrol ve denetimlerini yaptırmak, hak edişlerin denetim sonuçlarına göre yapılmasını sağlamak,

 29. Arızalarından dolayı istasyonlara terk edilen vagonların tamirlerinin en kısa zamanda yapılması için tamir ekip vagonu ve personelini her an servise hazır durumda bulundurmak, Cer Müdürlüğü ve Cer Dairesince verilen diğer emir ve görevleri yerine getirmek,

 30. Yıllık veya mazeret izni hallerinde yerine müdür yardımcılarından birini yazılı olarak vekil tayin etmek ve bu durumu telle Cer Müdürlüğüne bildirmek ile görevli ve yetkilidir.

Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürünün Sorumluluğu

Madde 8- Görevlerini zamanında kanunlara, mevzuata ve bu Genel Emir hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı, bağlı bulunduğu Cer Müdürüne karşı sorumludur.

Vagon Bakım Onarım Atölye Müdür Yardımcısının Görev Ve Yetkileri

Madde 9- Vagon Bakım Onarım Atölye Müdür Yardımcısı;

 1. Tamir için Atölyeye gelen vagonun durumunu ve yapılacak işlemleri tespit ettirmek,

 2. Vagon bakım ve onarımların usulüne uygun yapılmasını temin etmek ve yağlanacak kısımların yağlanmasını kontrol ettirmek,

 3. Tamirden çıkan vagonları kontrol ettirmek ve tamir çıkış modellerini imzalamak,

 4. Gar ve istasyonlarda yedek olarak bekleyen tamirlik vagonları servise hazır halde tutturmak,

 5. Atölyeden çıkan yolcu vagonların; temizlik,aydınlatma, ısıtma, fren durumları yazı ve işaretlerin, demirbaş malzemelerin v.s. tam olmasını sağlamak.

 6. Atölyede, tezgahları ve vagon tamiratında kullanılan kolaylıkları çalışır durumda bulundurmak.

 7. Atölyede vagon tamiri için ihtiyaç duyulan her türlü malzemeyi önceden talep ve temin edilmesini sağlamak,

 8. Atölyedeki personel iş bölümüne göre çalıştırmak, Atölye ve personelin emniyetini sağlamak, kılık-kıyafetleri ile çalışmalarını denetlemek, vagon tamiratının ilgili mevzuatlara uygunluğunu temin etmek,

 9. Tamirden çıkan vagonları kaydettirmek, günlük durumları Müdürüne bildirmek,

 10. Atölye Müdürünün yokluğunda vekalet eden Atölye Müdür Yardımcısı Atölye Müdürü gibi sorumludur.

 11. Trenlerin karşılanması, muayenesi ve sevklerinin yönetmeliklere uygun yapılmasının temin edilmesini sağlamak,

Trenlerin, fren, temizlik, aydınlatma, ısıtma, yükleme vb. durumlarının talimatlara uygun yapılmasını sağlamak ve sık sık kontrol etmek.

 1. Atölye ve servis şefliklerinin her türlü malzemelerinin teminini sağlamak.

 2. Gelen yolcu trenlerin; sularının (sofaj mevsiminde) boşaltılması, giden trenlerin su ikmali, yangın söndürücü gibi demirbaşların tamamlattırılması, eksik, arıza ve hasarlı olup olmadığını kontrol ettirmek,

 3. Gelen ve giden trenlerin fren, kapak, arıza, hasar, alınabilen parça, işaret ve yazıları, hareketli parçaları vb. durumlarını kontrol ettirerek, seyrüsefer emniyetini temin ettirmek.

 4. Vagon teknisyenlerin giyim yönetmeliğine ve sarf malzemelerine göre ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

 5. Personelin eğitilmesini sağlamak, vagonlarla ve görevleriyle ilgili RIV, RIC gibi dokümanları personeline sağlamak.

 6. Nöbet programlarını ve uygulamaları denetlemek, vagon servis şefi ve vagon teknisyenlerinin odalarında, telefon, demirbaş, kitaplık, doküman bulundurmak, personel ve bunların emniyetini sağlamak,

 7. Gerektiğinde özel trenlere refakatçi vermek, personelinin özlük haklarını korumak,

 8. Faaliyet alanına giren konularda kurum içi haberleşme ve yazışmalarda bulunmak,

 9. Denetim elemanlarının tespit ettiği aksaklıkları incelmek ve sonuçlandırmak,

 10. Sivil savunma ile ilgili işlemleri yürütmek,

 11. İş saatinde veya nöbeti devretmeden görevden ayrılmamak, amirinin onayı olmadan karşılıklı görev ve nöbet değiştirmemek,

 12. Amirlerin vereceği diğer teknik görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.


Vagon Bakım Onarım Atölye Müdür Yardımcısının Sorumluluğu

Madde 10- Görevlerini zamanında kanunlara, mevzuata ve bu Genel Emir hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı, bağlı bulunduğu Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürüne karşı sorumludur.

Vagon Servis Şefinin Görev Ve Yetkileri

Madde 11- Vagon Servis Şefi, bağlı olduğu Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürünün yardımcısı olup, vagon Servis şefliğinin amiri olarak;

1) Teşkilatındaki personelin verimli çalışmasını sağlamak,

2) Bünyesinde çalışan personelin vardiya programlarını yapmak, nöbet listelerini düzenlemek, kontrol ve takip etmek.

3) Günlük işleri kontrol etmek, nöbetçi vagon teknisyenleri ile işçilerin görevlerini denetlemek ve verimli çalışmalarını sağlamak.

4) Gelen evrakların geciktirilmeden gereğini yaparak cevaplandırmak,

5) İhtiyaç duyulan malzemeleri zamanında temin etmek, kullanılan malzemenin yerinde ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak,

6) Bulundukları gar teşkilatından geçen trenlerin varış ve çıkış muayenelerini yaptırmak suretiyle, trenlerin seyir emniyetini temin etmek,

7) Yolcu trenlerinin temizlik, ısıtma ve aydınlatma bakımından muntazam olarak sevklerini sağlamak,

8) Teşkilat garlarında teşkil edilen trenlerin gerekli kontrol ve muayenelerini yaptırmak,

9) Bulunduğu teşkilat garına tahsis edilmiş yolcu vagonları ile hizmet vagonlarının tamir ve bakımlarını takip ve temin etmek,

10) Yedek bekleyen yolcu vagonlarının her an servise verilecek şekilde muntazam bulundurulmasını sağlamak,

11) Yük vagonlarının yükleme ve boşaltma konularının mer’i emirlere uygun olarak tren muayenesi sırasında kontrol etmek,

12) Sorumlu bulunduğu bölgede arızalı olarak tamire tutulan vagonların onarımlarının kısa zamanda yapılmasını sağlamak,

13) Revizyon müddetini doldurmuş vagonların tamir ve bakımları için onarım atölyelerine veya bağlı kuruluşlara (Fabrikalara) sevklerini temin etmek,

14) Parka giren yeni vagonları garanti müddeti doluncaya kadar gözetim altında bulundurmak ve gereğini yapmak,

15) Deray, karambol gibi olaylarda imdat ekiplerine talep halinde kendi imkanları ile yardımcı olmak,

16) Personelin terfi-tecziye ve taltifleri için teklifte bulunmak,

17) Bünyesinde çalışan memur ve işçilerin iş kanunlarına, toplu sözleşme hükümlerine uygun şekilde çalıştırılması ile iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında mer’i kanun ve kararnameleri uygulamak.

18) İş saatinde veya nöbeti devretmeden görevden ayrılmamak, amirinin onayı olmadan karşılıklı görev ve nöbet değiştirmemek,


 1. Yukarıda belirtilen işlemlerin talimatname tüzük, teknik ve genel emirlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

Vagon Servis Şefinin Sorumluluğu

Madde 11- Görevlerini zamanında kanunlara, mevzuata ve bu Genel Emir hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı, bağlı bulunduğu Vagon Bakım Onarım Atölye Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

Vagon Başteknisyeni Ve Vagon Teknisyeninin Görev Ve Yetkileri

Madde 12- Vagon Başteknisyeni ve Vagon Teknisyeni;

1) Trenlerin muayenesi ve vagonlarda arıza, hasar veya trafiğe engel bir durum olup olmadığını kontrol etmek, gerekiyor ise tamire sevk etmesini sağlamak veya tren üzerinde ıslah edilemiyor ise trenden çıkarttırmak,

2) Trenlerin çıkış muayenesinde temizlik, ısıtma, fren, aydınlatma, yükleme gibi durumlarını kontrol etmek / ettirmek,

3) Trenlerin teşkilat garında çıkış ve varışlarında tam fren tecrübesine iştirak etmek, seyir emniyeti ile ilgili koşum takımını, hava hortumlarını, sustaları, tampon seviyelerini, fren kollarını, saboları (fren pabuçları), el freni gibi parçaları gözle kontrol etmek/ ettirmek,

4) Genel Müdürlüğün 24.09.2013 tarih 69788 sayılı olurları ile değiştirilmiştir.

a)Vagonlarda aşınan, kırılan, çatlayan veya yerinden kayan parçalar olup olmadığını kontrol etmek ve gereğini yapmak/yaptırmak,

b)Elektrik kuplinglerinin takılı olup olmadığını kontrol etmek, takılması gerekenleri yerlerine takmak/taktırmak. (Bu görev, Vagon Teknisyeni Hazırlama "Elektrik" ve/veya Vagon Teknisyeni Geliştirme "Elektrik" kursu gören vagon teknisyeni veya elektrik işçisi tarafından yerine getirilecektir.)

5) Arızalı, hasarlı veya planlı tamiri gelen vagonları etiketlemek, servise mani durumları olan vagonları diziye verdirmemek,

6) Vagonların yağlanacak kısımlarını yağlatmak, ilgili servis elemanı tarafından yolcu trenlerine takılan vagon dizi sıra numarası ve istikamet levhalarını kontrol etmek, eksiklikleri tamamlatmak,

7) Görev verilmesi halinde dray ve karambol gibi olaylara kendi görev ve yetki alanında yardımcı olmak, vagon hasarları ile ilgili tespit yapmak ve gerekli modelleri tanzim etmek.

8) Vagonların ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinde arıza tespit etmiş ise, elektrik işlerine durumu bildirmek, elektrik işleri birimi olmayan yerlerde elektrik ve ısıtma konusunda yetişmiş olan kendi elemanlarıyla yetki alanına giren arızayı gidermeye çalışmak, arıza giderilememiş ise tren istikametindeki ilk teşkilat garına durumu bildirmek,

9) Yüklerin vagonlara, vagonların trene uyumunu kontrol etmek, yükün aktarılması veya düzeltilmesi gerektiğinde ilgili birimlere bildirmek ve kendisi ile ilgili trendeki modelleri incelemek,

10) Hareketli alt aksamlarını incelemek budenleri kumpas veya mastarlarla kontrol etmek, arızalı kapı ve kapakları tamir ettirmek,

11) Trenlerin geleceği saat bildirildikten sonra, treni her iki taraftan (iki kişi olarak) makas başında karşılamak ve muayene etmek,

12) Gerektiğinde trenlerin fren hesaplarını incelemek, kanca mukavemet hesaplarını kontrol etmek,

13) Vagonların planlı tamir grupları ve ULM’ ye ait skalaları incelemek ve gereğini yapmak,

14) Özel tren ile taşınan yüklü vagonları ve yüklemenin bağlantı durumlarını özenle ve dikkatli kontrol etmek,

15) Vagonların; arızasız, noksansız, kapı-pencereleri kapalı, teknik yönden emniyetle seyredebilir halde gar veya istasyon görevlisine teslim edilmesini sağlamak,

16) Yolcu trenlerinin varış muayenesinde önce her iki tarafın dış kısımları daha sonra iç kısımları (cam, musluk, perde, küllük, ışık, havalandırma, demirbaş vs) kontrol etmek, noksanlıkları cep defterine yazmak ve ilgili modelleri noksanlıklar konusunda inceleyerek gereğini yapmak,

17) Havaleli yüklenmiş açık ve platform vagonların gabari ölçülerinde tereddüt edilmiş ise yeniden gabari tesisinden geçirtmek, gabari tesisi yok veya yetersiz ise vagonun ölçülmesi talebinde bulunmak,

18) Vagonların numara, işaret ve yazılarının okunaklı ve tam olup olmadığını kontrol etmek,

19) Arızalı, hasarlı, tamir edilen vagonların numaralarını ilgili modele ve defterlere kaydetmek,

20) Nöbetini zamanında teslim almak ve nöbeti sonunda görevi teslim etmek,

21) Vagon servis şefinin gerekli görmesi halinde özel trenlere refakat etmek ve trenin seyir emniyetini kontrol etmek,

22) Nöbet cetveline göre işe gelmek, günlük iş programı ile kendisine verilen işleri tam ve vaktinde yapmak, demirbaş, alet ve edevatı en iyi şekilde muhafaza etmek, malzemeyi yerinde ve israf etmeden kullanmak, idare mevzuatına riayet etmek, vazifeleri ile ilgili bütün teknik ve idari bilgileri öğrenmek.

23) Vagon servis şefine vekalet ettiğinde onun görev yetki ve sorumluluklarını taşımak,

24) Dizideki vagonlarda tespit edilen arıza ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak için görevli işçilerde gerekli malzemenin bulunmasını temin etmek.

25) Trenlerde bağlanamayan koşum takımı ve körükler bulunduğu takdirde bunların bağlanmasını temin etmek, trenlerin hava, sofaj ve koşum takımlarının doğru bağlandıklarını kontrol etmek. Ayrıca;

a) Gerekirse vagonların kantara alınmasını talep etmek.

b) Vagonlarda noksanların giderilmesini ve vagon demirbaşlarının tam olmasını temin etmek.

c) Trenlerin temizliklerinin üçüncü şahıslarca yapılamayan yerlerde emri altındaki temizlik personeline yaptırmak noksan olan sabunluk, su, kağıt vs. tamamlatmak çöpleri aldırmak.

27) Amirlerince kendisine verilen görevi ile ilgili diğer teknik işleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.Vagon Başteknisyeni Ve Vagon Teknisyeninin Sorumluluğu

Madde 13- Görevlerini zamanında kanunlara, mevzuata ve bu Genel Emir hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı, bağlı bulunduğu Vagon Bakım Onarım Atölye Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

Vagon Teknisyen Yardımcısının Görev Ve Yetkileri

Madde 14-Vagon Bakım Onarım Teşkilatında atölye stajını tamamlamayan vagon teknisyen yardımcıları, vagon teknisyen kursunu tamamlayıncaya kadar vardiyasında bulunan Vagon Baş teknisyeni veya vagon teknisyenlerinin kontrolünde stajyer olarak çalışırlar.

Vagon teknisyen kursunu tamamlayan vagon teknisyen yardımcıları, vagon teknisyen unvanını alana kadar vagon teknisyeninin yardımcısı olarak görev yaparlar. Vagon teknisyeni gibi sorumlu ve yetkili değillerdir

Vagon Teknisyen yardımcısı, hizmetlerin yürütülmesi için, vagon teknisyeninin yardımcısı olup, amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Vagon Teknisyen Yardımcısının Sorumluluğu

Madde 13- Görevlerini zamanında kanunlara, mevzuata ve bu Genel Emir hükümlerine uygun olarak yapmamaktan, noksan yapmaktan, ihmalden, sahip olduğu yetkileri kullanmamaktan veya kötüye kullanmaktan dolayı, bağlı bulunduğu Vagon Teknisyenine karşı sorumludur.

Nöbet Hizmeti

Madde 13-Nöbet usulü ile görev yapan Vagon Servis şefliklerinin diğer görevleri:


 1. Görev taksim cetvelinde gösterilen saatlerde görev başında mutlaka bulunmak,

 2. Nöbetten çıkmadan evvel, kendi nöbeti zamanındaki başlanmış fakat bitirilmemiş işleri ve trenlerle ilgili değişikliği tamamlamak, nöbet devir defterini yazmak ve ayrıca nöbete giren arkadaşına yapılan işler hakkında bilgi vermek.

 3. İş saatinde veya nöbeti devretmeden görevden ayrılmamak,

 4. Amirinin onayı olmadan karşılıklı görev ve nöbet değiştirmemek,

 5. Nöbetinde hazırlanan veya gelen bir tren, nöbetin bittiği saatten en çok yarım saat içinde hareket edecekse, bu trenin hareketinden sonra görevinden ayrılmak,


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 15- 1.1.1966 tarihinde yürürlüğe giren “Vagon Bakım Onarım Teşkilatının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında 215 numaralı Genel Emir” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırmıştır.
Yürürlük

Madde 16- Bu Genel Emir 17/06./2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 17- Bu Genel Emir hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.


VAGON TEKNİSYENLERİ İÇİN
VAGONLARIN MUAYENESİNE AİT

T E K N İ K A Ç I K L A M A L A RSUNUŞ

Bu bölümde vagonların bakım, onarım ve kontrolünde uyulması gereken teknik konuların bir kısmı özet halinde verilmiştir.

Vagon Bakım Onarım Teşkilatında görevli teknik personelin yararlanacağı diğer kaynaklar:

1-RIV, RIV Ek-II ve RID Talimatnameleri

2-RIC Talimatnamesi ile UIC (ERRİ) ve TSE’nin ilgili standartları

3-Numaralı Tamimler ve Numaralı Genel Emirler (201, 219)

4-TUE’ ler, Yönetmelik ve Talimatnameler

5-Genel Müdürlük Külliyat Emirleri
Yüklə 281,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin