Acta de Pleno 30. 03. 16Yüklə 301,81 Kb.
səhifə1/6
tarix17.03.2018
ölçüsü301,81 Kb.
#45563
  1   2   3   4   5   62016ko MARTXOAREN 30eko OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA DE MARZO DE 30 DE 2016

Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamaseiko martxoaren hogeita hanarreko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamaika minutu zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Páez Escamendi jn., Xabier Iridoy Olaizola jn., Cristina Laborda Albolea and., Lourdes Larraza Quilez and., Juncal Eizaguirre Rosa and., Miren Josune Gómez Sarasola and., Sergio Corchón Arretxe jn. eta Pedro Alegre Arrizabalaga jn. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Mónica Martínez Notario and., Goizane Álvarez Irijoa and., Miguel Maestro Insausti jn., María Soledad Gómez Adrián and., David Soto Rodríguez jn., Carlos Javier Reglado Mateos jn., Francisco Javier Oyarbide Urizarna jn., María Paulina Lorenzo Larraz and., María Amaya Peña Rebolleda and., Miren Ramonita Guezuraga Cantero and., Oinatz Mitxelena Munduate jn., Miren Izaskun Sorondo Arzuaga and., Jokin Melida Beltrán de Heredia jn., Juana María de Bengoechea Estrade and. eta Muriel Larrea Laso and. Idazkari lanetan korporaziokoa aritu zen, alegia, Juana Mª Herrador Carriedo andrea eta bertan izan zen Juan Miguel Zubiri Mendinueta, fondoen kontu hartzaile jauna, ere.En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las diecinueve horas y treinta y un minutos del día treinta de marzo de dos mil dieciseis, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión ordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los y las Tenientes de Alcalde: don Miguel Ángel Páez Escamendi, don Xabier Iridoy Olaizola, doña Cristina Laborda Albolea, doña Lourdes Larraza Quilez, doña Juncal Eizaguirre Rosa, doña Miren Josune Gómez Sarasola, don Sergio Corchón Arretxe y don Pedro Alegre Arrizabalaga, y los y las Concejales doña Mónica Martínez Notario, doña Goizane Álvarez Irijoa, don Miguel Maestro Insausti, doña María Soledad Gómez Adrián, don David Soto Rodríguez, don Carlos Javier Reglado Mateos, don Francisco Javier Oyarbide Urizarna, doña María Paulina Lorenzo Larraz, doña María Amaya Peña Rebolleda, doña Miren Ramonita Guezuraga Cantero, don Oinatz Mitxelena Munduate, doña Miren Izaskun Sorondo Arzuaga, don Jokin Melida Beltrán de Heredia, doña Juana María de Bengoechea Estrade y doña Muriel Larrea Laso. Actuando de Secretaria, la de la Corporación, doña Juana Mª Herrador Carriedo y con la asistencia del Interventor de Fondos don Juan Miguel Zubiri Mendinueta.


Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki ziren:Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:
-1-
2015eko urriaren 28ean eta abenduaren 23an egindako bilkuren aktak onestea.

Bozketa eginda, aho batez onartu ziren.
-1-
Aprobación de las Actas correspondiente a las sesiones celebradas los días 28 de octubre y 23 de diciembre de 2015.
Sometidas a votación fueron aprobadas por unanimidad.

ALKATETZATIK
-2-
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea
Honako hau irakurri zen:

DE ALCALDÍA
-2-
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local
Se dio lectura a lo siguiente:
Ikusirik'>Gaitzat harturik:
Alkate-jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.
Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakien berri ematea labur-labur.
Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira.


En relación con:
Resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Resultando que desde la celebración del último Pleno hasta el día de la fecha han sido dictadas Resoluciones por parte del señor Alcalde y de Delegados, en ejercicio de facultades delegadas por el primero, y adoptados acuerdos por la Junta de Gobierno Local.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artº 42 del Real Decreto 2568/86, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es obligación del señor Alcalde dar cuenta sucinta de las Resoluciones dictadas y de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de las Resoluciones del señor Alcalde y de los Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Todas ellas sometidas a su correspondiente Comisión Informativa.
Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.


La Corporación quedó enterada.

-3-
Alkatearen 218. ebazpenaren berri ematea, zeinak Informzio Batzordeetarako Udalkideen adskripzioa aldatzen baitu.
Honako hau irakurri zen:

-3-
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía nº 218 modificando la adscripción de Corporativos a Comisiones Informativas.
Se dio lectura a lo siguiente:
Ikusirik zenbait Batzorde Informatibotan Udalkideen atxikitzea aldatu behar dela.

A la vista de la modificación de la adscripción de Corporativos a determinadas Comisiones Informativas.


Honako ekintza hauek ikusirik:

 • Udalaren osoko bilkurak 2015eko uztailaren 16an onartu zuen 2015-2019 agintaldiari dagokion denboraldirako Batzorde Informatiboen kopurua, edukien izendapena eta osaketa.
Resultando los siguientes hechos:

 • Que, mediante acuerdo plenario de 16 de julio de 2015 se aprobó el número, denominación materias y composición de las Comisiones Informativas para el período relativo al mandato 2015-2019.
 • Udaleko Talde Politiko desberdinen bozeramaleak Udal honetako Idazkaritza Orokorrari jakinarazten joan zitzaizkiola bere kideak adskribitu egin direla 2015eko uztailaren 16ko udalaren osoko bilkuraren erabakiz sortu ziren Batzorde Informatibo desberdinetara, titular eta ordezko modura, hori guztia indarrean dagoen Udaleko Araudi Organikoaren 13.3 artikuluan ezartzen dena betez.
 • Que los portavoces de los distintos Grupos Políticos Municipales comunicaron a la Secretaría General de este Ayuntamiento la adscripción de sus miembros, en calidad de titulares y suplentes, a las diferentes Comisiones Informativas creadas mediante acuerdo plenario de 16 de julio de 2015, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.3 del vigente Reglamento Orgánico Municipal (ROM).
 • Aurrekoa ikusita, Alkatetza honen 1.284 zenbakiko ebazpenaren bidez, 2015eko uztailaren 21ekoa, Batzorde Informatiboetako lehendakaritza udalkide batzuengan delegatu zen. Era berean, sortu ziren Batzorde Informatibo ezberdinetara zenbait udalkide atxikitu ziren, udal talde politiko ezberdinen bozeramaileek jakinarazitakoaren arabera.

 • Que, a la vista de lo anterior, mediante Resolución número 1.284 de esta Alcaldía, de 21 de julio de 2015, se procedió a delegar la presidencia de las Comisiones Informativas en una serie de Corporativos, así como a la adscripción de algunos otros a las diferentes Comisiones Informativas creadas, de conformidad con las comunicaciones efectuadas por los portavoces de los distintos grupos políticos.
 • "Irungo Sozialistak" udal talde politikoaren bozeramaileak Batzorde Informatibo batzuetan orain atxikitutak dauden zenbait udalkideak aldatzea eskatu du.

 • Que el portavoz del grupo político municipal "Socialistas de Irun" ha solicitado una serie de modificaciones en la adscripción de algunos corporativos de su grupo a determinadas Comisiones Informativas.
Honako argudio hauek gogoan izanik:

 • Udal Araudi Organikoaren 13. artikuluak xedatutakoaren arabera, bozeramaileek Idazkaritza Orokorrari jakinaraziko diote bere taldeko kideen adskripzioa Batzorde Informatibo ezberdinetara, titular bakoitzeko ordezko bat izendatu ahal izengo delarik. Ondorioz, ateratzen den osaketaz Udalbatzari kontu emango zaio, eta baita osaketa horretan egindako aldeketaz ere.

Considerando los siguientes argumentos:

 • Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico Municipal establece que los portavoces comunicarán a la Secretaría General la adscripción de los miembros de sus respectivos Grupos a las distintas Comisiones Informativas, pudiendo designar un suplente por cada titular, y dando cuenta al Pleno de la Corporación de la composición que resulte, así como de sus modificaciones.
 • Alkatetza honi dagokio akordio hau adostea, Toki Erregimenaren legeek ezartzen dutenaren arabera.

 • Que corresponde a esta Alcaldía la adopción del presente acuerdo, de conformidad con la legislación en materia de régimen local.
Espedientean jasotako dokumentuak ikusirik

Vistos los documentos obrantes en el expediente


ERABAKI DUT

HE RESUELTO


LEHENENGOA Aipatzen diren Batzorde Informatiboetan "Irungo Sozialistak" Udal talde politikoaren kideetako adskripzioa aldatzea, jarraian ezarritakoaren arabera geldituko dena:

PRIMERO. Modificar la adscripción de los Corporativos del grupo político municipal "Socialistas de Irun" a las Comisiones Informativas que se indican a continuación, la cual quedará como se indica a continuación:


 1. OGASUNA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIO GIZARTEA, SUSTAPENA ETA AUZOAK BATZORDE INFORMATIBOA

Irungo Sozialistak udal taldea

Titularrak

1- Miguel Ángel Páez Escamendi jn.

2- Pedro Alegre Arrizabalaga jn.

3- Mónica Martínez Notario and.

4- Cristina Laborda Albolea and.

Ordezkoak

1- María Soledad Gómez de Adrián and.

2- Juncal Eizaguirre Rosa and.

3- Sergio Corchón Arretxe jn.

4- Miguel Maestro Insausti jn.

* Hurrenez hurren eta dagokien ordenean

 1. GIZARTE ONGIZATEKO, HEZKUNTZA, MUSIKA ETA GAZTERIA BATZORDE INFORMATIBOA:

Irungo Sozialistak udal taldea

Titularrak

1- Sergio Corchón Arretxe jn.

2- Juncal Eizaguirrre Rosa and.

3- Mónica Martínez Notario and.

4- Cristina Laborda Albolea and.

Ordezkoak

1- María Soledad Gómez de Adrián and.

2- Miguel Maestro Insausti jn.

3- Miguel Ángel Páez Escamendi jn.

4- Pedro Alegre Arrizabalaga jn.

* Hurrenez hurren eta dagokien ordenean

 1. COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN FOMENTO Y BARRIOS

Grupo Municipal Socialistas de Irun

Titulares

1- don Miguel Ángel Páez Escamendi

2- don Pedro Alegre Arrizabalaga

3- doña Mónica Martínez Notario

4- doña Cristina Laborda Albolea

Suplentes

1- doña María Soledad Gómez de Adrián

2- doña Juncal Eizaguirre Rosa

3- don Sergio Corchón Arretxe

4- don Miguel Maestro Insausti

*Respectivamente y por su orden

 1. COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, MÚSICA Y JUVENTUD:

Grupo Municipal Socialistas de Irun

Titulares

1- don Sergio Corchón Arretxe

2- doña Juncal Eizaguirrre Rosa

3- doña Mónica Martínez Notario

4- doña Cristina Laborda Albolea

Suplentes

1- doña María Soledad Gómez de Adrián

2- don Miguel Maestro Insausti

3- don Miguel Ángel Páez Escamendi

4- don Pedro Alegre Arrizabalaga

*Respectivamente y por su orden


BIGARRENA. 2015eko uztailaren 21eko Alkatetze honen 1.284. zenbakiko ebazpenak xedatutakoa ez aldatzea, orain sinatzen den ebazpen honek ezarritakoa ukatzen ez duen guztian.

SEGUNDO. Establecer que el contenido de la Resolución número 1.284 de esta Alcaldía, de 21 de julio de 2015, permanezca inalterado en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente resolución.


HIRUGARRENA. Ebazpen honen edukia "Irungo Sozialistak" udal talde politikoaren bozeramaileari jakinaraztea, eta baita aldateka honen eraginez aldaketak jasan dituzten zinegotziei eta Batzorde Informatiboetako edazkariei ere.

TERCERO. Trasladar el contenido de la presente resolución al portavoz del grupo político municipal "Socialistas de Irun", a los concejales afectados por esta modificación y a los secretarios de las Comisiones Informativas afectadas.


LAUGARRENA. Erabaki honen berri Udal Batzarraren osoko bilkurari ematea egingo duen hurrengo bileran.

CUARTO. Dar cuenta de esta resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que se celebre.


BOSTGARRENA. Testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren Informazio Aldizkarian argitaratzea.


QUINTO. Publicar el contenido de la presente resolución en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el Boletín de Información Municipal.


SEIGARRENA. Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Honen aurka, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa jar dezakezu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa baino lehen, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, edo bestela, Donostiako Administrazio Auzietako Epaitegian zuzenean inpugnatu, bi hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta, egoki irizten den beste edozein aurkeztetik at.

SEXTO. La presente Resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia-San Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno
Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.

La Corporación quedó enterada.

-4-
Alkatearen 231. Ebazpenaren berri ematea 4. kreditu aldaketaren buruzkoa.

-4-
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía nº 231 aprobando la modificación de créditos nº 4.


Yüklə 301,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə