Acta de Pleno 33. 11. 16Yüklə 1,09 Mb.
səhifə1/14
tarix30.12.2018
ölçüsü1,09 Mb.
#88019
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
2016ko AZAROAREN 30eko OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamaseiko azaroaren hogeita hamarreko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamabi minutu zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Páez Escamendi jn., Xabier Iridoy Olaizola jn., Cristina Laborda Albolea and., Lourdes Larraza Quilez and., Juncal Eizaguirre Rosa and., Miren Josune Gómez Sarasola and., Sergio Corchón Arretxe jn. eta Pedro Alegre Arrizabalaga jn. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Mónica Martínez Notario and., Goizane Álvarez Irijoa and., Miguel Maestro Insausti jn., María Soledad Gómez Adrián and., David Soto Rodríguez jn., Carlos Javier Reglado Mateos jn., Francisco Javier Oyarbide Urizarna jn., María Paulina Lorenzo Larraz and., María Amaya Peña Rebolleda and., José Enrique Corchón Álvarez jn., Miren Ramonita Guezuraga Cantero and., Oinatz Mitxelena Munduate jn., Jokin Melida Beltrán de Heredia jn., Juana María de Bengoechea Estrade and. eta Muriel Larrea Laso and. Idazkari lanetan korporaziokoa aritu zen, alegia, Juana Mª Herrador Carriedo andrea eta bertan izan zen Juan Miguel Zubiri Mendinueta, fondoen kontu hartzaile jauna, ere.En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las diecinueve horas y treinta y dos minutos del día treinta de noviembre de dos mil dieciséis, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión ordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los y las Tenientes de Alcalde: don Miguel Ángel Páez Escamendi, don Xabier Iridoy Olaizola, doña Cristina Laborda Albolea, doña Lourdes Larraza Quilez, doña Juncal Eizaguirre Rosa, doña Miren Josune Gómez Sarasola, don Sergio Corchón Arretxe y don Pedro Alegre Arrizabalaga, y los y las Concejales doña Mónica Martínez Notario, doña Goizane Álvarez Irijoa, don Miguel Maestro Insausti, doña María Soledad Gómez Adrián, don David Soto Rodríguez, don Carlos Javier Reglado Mateos, don Francisco Javier Oyarbide Urizarna, doña María Paulina Lorenzo Larraz, doña María Amaya Peña Rebolleda, don José Enrique Corchón Álvarez, doña Miren Ramonita Guezuraga Cantero, don Oinatz Mitxelena Munduate, don Jokin Melida Beltrán de Heredia, doña Juana María de Bengoechea Estrade y doña Muriel Larrea Laso. Actuando de Secretaria, la de la Corporación, doña Juana Mª Herrador Carriedo y con la asistencia del Interventor de Fondos don Juan Miguel Zubiri Mendinueta.


Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki ziren:Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:
-1-
2016ko irailaren 28an eta urriaren 13an egindako bilkurei dagozkien aktak onestea.

Bozketa eginda, aho batez onartu ziren.
-1-
Aprobación de las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 28 de septiembre y 13 de octubre de 2016.
Sometidas a votación fueron aprobadas por unanimidad.

ALKATETZATIK
-2-
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea
Honako hau irakurri zen:
"Gaitzat harturik Alkate-jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.
Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakien berri ematea labur-labur.


Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira.DE ALCALDÍA
-2-
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local
Se dio lectura a lo siguiente:
"En relación con Resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Resultando que desde la celebración del último Pleno hasta el día de la fecha han sido dictadas Resoluciones por parte del señor Alcalde y de Delegados, en ejercicio de facultades delegadas por el primero, y adoptados acuerdos por la Junta de Gobierno Local.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artº 42 del Real Decreto 2568/86, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es obligación del señor Alcalde dar cuenta sucinta de las Resoluciones dictadas y de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de las Resoluciones del señor Alcalde y de los Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Todas ellas sometidas a su correspondiente Comisión Informativa.Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.


La Corporación quedó enterada.


-3-
Alkatearen 1913 zenbakiko ebazpenaren berri ematea 19 zenbakiko kreditu aldaketaren onespenari buruz


-3-
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía nº 1913, sobre la aprobación de modificación de créditos nº 19

Honako hau irakurri zen:Se dio lectura a lo siguiente:
Egitateak:


Resultando los siguientes hechos:

Kreditu globala erabiltzeko hainbat proposamen egin dira aldatzekoak diren partida guztien erreferentziako arloen aldetik; modu horretan, helburua da espedientean aipatzen diren zerbitzu horietako jarduketa jakin batzuei erantzutea.

Que han sido formuladas propuestas de disposición del crédito global por parte de las áreas a las que se refieren las diferentes partidas objeto de modificación, con la finalidad de poder atender determinadas actuaciones propias de dichos servicios a que se refiere el expediente.


Argudioak:

Considerando los siguientes argumentos:


Aipatutako proposamenek kreditu globalaren erabilera dakarte beraiekin, abenduaren 19ko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituen 21/2003 Foru Arauaren 23. artikuluan, eta honekin bat datorren beste artikuluetan, xedatutakoaren arabera, eta horien onespena Alkatetza honi dagokio.

Que las mencionadas propuestas suponen disposiciones del crédito global reguladas en el art. 23 y concordantes de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, siendo competente para su aprobación esta Alcaldía.Udal Aurrekontuan proposatu diren aldaketen asmoa beharrezkotzat jotzen diren ekimenen kudeaketa ahalbidetzea da, eta horretarako dagokion zuzkidura gaituko da.

Que las modificaciones propuestas en el Presupuesto Municipal pretenden posibilitar la gestión de iniciativas que se consideran necesarias, habilitando la correspondiente dotación.Proposatzen diren aldaketak Aurrekontua Egikaritzeko Udal Arauan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuak arautzen dituen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauan ezarritakoarekin bat datoz.

Que las modificaciones propuestas se ajustan a lo establecido en la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria y la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las entidades locales del Territorio Histórico de Gipuzkoa.Ikusita indarrean dagoen Aurrekontua Egikaritzeko Udal Arauaren 10. artikuluan eta berarekin bat datozenetan ezarritakoari dagokionez, 21/2003 Foru Arauaren 23. artikuluan eta berarekin bat datozen artikuluetan ezarritakoa,

Visto lo dispuesto por los artículos 23 y concordantes de la Norma Foral 21/2003, en relación con los artículos 10 y concordantes de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria vigente,EBATZI DUT

HE RESUELTO1.- Onestea kreditu globala xeda dadin Udal kredituak aldatzeko 19 zk.ko espedientean, Udalaren Aurrekontuko kreditu-transferentziaren modalitatean, ondoren adierazten diren xehetasunen arabera prestatuta:

1º Aprobar la disposición del crédito global contenida en el expediente de modificación de créditos nº 19, modalidad transferencia de créditos del Presupuesto Municipal, elaborado con arreglo al siguiente detalle:

2. Ebazpen honen berri emango zaio Udalbatzari.

2º De la presente Resolución se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno.


3. Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Haren aurka errekurtsoa jar daiteke Donostiako Administrazio Auzietako Salaren aurrean, bi hilabeteko epean, hau jakinarazi ondorengo egunetik aurrera kontatuta".

3º La presente resolución es definitiva y pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Donostia en el plazo de dos meses a partir del día en que se recibe la notificación".
Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.


La Corporación quedó enterada.


-4-
Alkatearen 1986 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, udalkideak Informazio Batzordeetan adskribitzeari buruz


-4-
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía nº 1986 relativa a la adscripción de corporativos a Comisiones Informativas.

Honako hau irakurri zen:


Se dio lectura a lo siguiente:

Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə