##Ali Təhsil müəssisəsi : Azərbaycan Dövlət Pedaqoji UniversitetYüklə 418,45 Kb.
səhifə1/5
tarix15.12.2018
ölçüsü418,45 Kb.
  1   2   3   4   5

##Ali Təhsil müəssisəsi : Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet

##Təhsil pilləsi: bakalavr, IV kurs İ - 401 - 403

##Fakültə – Riyaziyyat və informatika

##İxtisası - Informatika müəllimliyi

##Kafedra – Hesablama riyaziyyatı və informatika

##Fənn - Kompüter şəbəkələri, internet və multimediya texnologiyaları

##Tərtib edən – dos. Q. İ. Əliyev

##Kafedranın müdiri – r. e. d. R. Hümbətəliyev


##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= Kompüter texnologiyası haqqında anlayış, onun müasir vəziyyəti və inkişafı prespektivləri //


1. Mainframelərin adi kompüterlərdən fərqi nə idi?

A) proqram təminatlı olması

B) daha çox istifadə olunması

C) hesablama üçün yararlı olması

D) çox sayda istehsal olunması

E) Klaviatura və monitorunun olmaması2. Mainframe neçənci ildə muzeyə verilmişdir?

1) 1952

2) 1984

3) 1998

A) 3


B) 1, 3

C) 1, 2


D) 2, 3

E) 2


3. Dump terminal nə deməkdir?

A) məntiqi terminal

B) ağıllı terminal

C) hesabi terminal

D) proqramlaşdırılmış terminal

E) ağılsız terminal4. Ardıcıllığı müəyyən edin.

1) ilk mainframelər yarandı

2) mainframelərin muzeyə verilməsi

3) ilk dəfə ARPAnın adının dəyişdirilərək DARPA olması

4) mainframelərdən çətin hesablamalarda istifadə olunması

A) 2, 3, 1, 4

B) 2, 3, 4, 1

C) 4, 3, 1, 2

D) 4, 1, 2, 3

E) 1, 4, 3, 2


5. Şəbəkənin yaranması üçün nə lazımdır?

A) dump terminalı

B) oyun sistemi

C) proqram təminatı

D) sadəcə bir kompüter

E) ən azı 2 kompüter6. İlk kompüterlər neçənci ildə və harada yaranmışdır?

1 - Amerika

2 - Kiyev

3 - Yunanıstan

4 - Azərbaycan

I - 1946

II - 1953

III - 1942

IV - 1949

A) 1 - III

B) 2 - IV

C) 3 - III

D) 4 - II

E)1 - I


7. Uyğunluğu müəyyən edin.

1 - ARPANET şirkəti yarandı

2 - ilk dəfə ARPA adı DARPA ilə əvəz olundu

3 - ilk dəfə DARPA adı ARPA ilə əvəz olundu

4 - ikinci dəfə Arpa adı DARPA ilə əvəz olundu

I - 1993

II - 1996

III - 1958

IV - 1972

A) 1 - IV, 2 - III, 3 - I, 4 - II

B) 1 - II, 2 - III, 3 - IV, 4 - I

C) 1 - II, 2 - IV, 3 - III, 4 - I

D) 1 - IV, 2 - I, 3 - III, 4 - II

E) 1 - III, 2 - IV, 3 - I, 4 - II8. İBM PC (fərdi kompüter) ideyasını nə zaman irəli sürdü?

A) 80 - ci illərdə

B) XXəsrin əvvəlləri

C) XIXəsrin sonları

D) XIXəsrin əvvəlləri

E) XXIəsrin əvvəlləri9. 60 - cı illərdə kompüter deyiləndə ağıla nə gəlirdi?

A) super kompüterlər

B) mini kompüterlər

C) fərdi kompüterlər

D) hesablama aparatları

E) mainframelər10. Doğru olanları seçin.

1 - Kompüter şəbəkəsinin yaranması üçün ən azı iki kompüterin bir - birinə qoşulması lazımdır

2 - Beynəlxalq kompüter şəbəkələri ilə xüsusi proqram təminatı ilə xaricdə yaşayan qohumlarının üzlərini kompüterdə görüb səslərini eşitmək mümkün deyildi

3 - Dumb(damb) terminal - ağılsız terminal adlandırılırdı

4 - Mainframe - lər texnologiyadakı yeniliklərə görə ilk yaradıldıqları məqsədə xidmət etmirlər

A) 1, 3


B) 2, 3

C) 3, 4


D) 2, 4

E) 2, 1


11. Kompüter neçə mərhələdə yaranıb?

A)4


B) 3

C) 2


D) 1

E) 5


12. Elektron lampalı kompüterlər nə üçün istifadə olunur?

A) riyazi məsələlərin həlli üçün

B) şəbəkə yaratmaq üçün

C) yazı yazmaq üçün

D) proqram yazmaq üçün

E) internetdən istifadə üçün13. İlk super kompüterlər kim tərəfindən və neçənci ildə yaranıb?

A) ARPANET agentliyi – 1974

B) Ferranti şirkəti - 1950

C) Ferranti şirkəti 1973

D) ARPANET agentliyi - 1972

E) Seymur Krey - 197514. Müasir hesablama sistemləri hansı siniflərə bölünür?

A) mini EHM, Mainframe, super kompüter

B) mainframe, fərdi kompüter, super kompüter

C) hesablama aparatı, mainframe, fərdi kompüter

D) mainframe, hesablama aparatı, super kompüter

E) hesablama aparatı, super kompüter, fərdi kompüter15. mainframe. . .

A) ümumi məqsədli universal elektron hesablama maşını

B) İş prosesində tez - tez verilənləri bir yerdən başqa yerə ötürür

C) gələn siqnalları qəbul edir

D) PC şəbəkələri sistemi

E) dünyadakı sayı milyonlara, milyardlara çatan kompüterlər16. III nəsil kompüterlər neçənci illəri əhatə edir?

A) 1924 - 1933

B) 1966 - 1974

C) 1945 - 1966

D) 1932 - 1944

E) 1975 - 198517. Uyğunluğu müəyyən edin

1 - I nəsil kompüterlər

2 - II nəsil kompüterlər

3 - III nəsil kompüterlər

I - 1960 - 1969

II - 1970 - 1985

III - 1950 - 1959

A) 1 - III, 2 - I, 3 - II

B) 1 - II, 2 - I, 3 - III

C) 1 - II, 2 - III, 3 - I

D) 1 - I, 2 - III, 3 - II

E) 1 - I, 2 - II, 3 - III18. Ilk kompüter şəbəkəsi haqqında verilənlərdən hansı doğrudur?

A) İlk kompüter şəbəkəsi DARPANET idi

B) 1977 - ci ildə adı dəyişdirilərək DARPA oldu

C) 1994 - cü uldə adı təkrar dəyişdirilərək ARPA oldu.

D) İlk kompüter şəbəkəsi ARPANET idi

E) 1972 - ci ildə adı dəyişdirilərək ARPA oldu19. Mainframelər haqqında verilənlərdən düzgün olanını seçin

A) eyni bina içində yerləşən mainframelər çox vaxt fərqli istehsalçıların cihazları olurdu

B) mainframelər adi kompüterlərdən fərqlənmirdi

C) mainframelər çox sayda istehsal olunmuşdur

D) mainframelər bir neçə sığorta şirkətləri tərəfindən istifadə edilmişdir

E) 1984 - cü ildə kompüterlərin istehsalçısı Ferranti şirkəti kompüterlərdən birini elm adamlarına təqdim etdi20. Doğru cavabları seçin.

1 - mainframelər iş dünyasında istifadə edilən ilk kompüterlər idi

2 - mainframelərin monitoru var idi

3 - dumb terminal ağıllı terminal adlanır

4 - mainframelər dəmir şkaflara bənzəyirdi

A) 2, 3


B) 1, 4

C) 3, 4


D) 2, 4

E) 3, 1


##num= 2// level= 1// sumtest=20 // name= İnformasiyanın təqdim edilmə formaları, informasiya prosesləri //

1. İnformasiya texnologiyaları nə vaxt yaranmışdır

A) xx əsrin 60 - cı illərində

B) xıx əsrdə

C) 1910 ildə

D) 2000 ildə

E) 2001 ildə2. Öyrənilən obyektin vəziyyəti haqqında məlumat alınması məqsədi ilə aparılması informasiyanın nəyi adlanır.

A) emal edilməsi

B) ötürülməsi

C) saxlanması

D) informasiyanın toplanması

E) heç biri3. Uyğunluq

Material və informasiya texnologiyalarının əsas komponentləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I Material texnologiyası

II İnformasiya texnologiyası

1 - Verilələrin və ya ilkin informasiyanın toplanması

2 - Xammalın və materialların yığılması və ya hazırlanması

3 - Kompyuterlə interaktiv(dialoq) rejimdə işləmək

4 - Verilələrin emalı və nəticəvi informasiyaların alınması

5 - Proqram məhsullarının inteqrasiyası(birləşdirilməsi, qarşılıqlı əlaqələndirilməsi

6 - Material məhsulların istehsalı

7 - Həm verilənlərin, məsələnini qoyuluşunundəyişdirilşəsi prinsipinin çevikliyi

8 - İstehsal məhsullarının istehlakçıya çatdırılması

9 - Nəticəvi informasiyaların istifadəçilərə çatdırılması

A) I - 2; 6; 8; II - 1; 4; 9;

B) I - 1; 3; 7; II - 2; 5; 8;

C) I - 4; 6; 9; II - 3; 6; 7;

D) I - 3; 4; 6; II - 4; 6; 8;

E) I - 1; 7; 9; II - 5; 7; 9;4. Uyğunluq

İnformasiya və informasiya texnalogiyalarındakı uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I informasiya texnalogiyalarının struktur səviyyələri

II İnformasiya emalı proseslərinə və məsələlərin növünə görə mərhələlər

III Cəmiyyətin informasiyalaşması istiqamətində duran problemlərə görə mərhələlər

1 - 60 - ci illərdən sonra

2 - 1960 - 1970

3 - 70 - ci illərin sonuna qədər

4 - 1 - ci səviyyə - sonrakı səviyyələrdə yerinə yetirilən əməliyyatlardan və əməllərdən ibarət olan texnoloji prosesləri reallaşdıran mərhələləri əhatə edir

5 - 1980 - ci illərdən sonra

6 - 80 - ci illərin əvvəlində

7 - 2 - ci səviyyə –proqram mühitinin 1 - ci səviyyəindəseçilən konkret obyektin yaradılması üçün yerinə yetirilən mərhələləri əhatə edir

8 - 90 - cı illərin əvvəlində

9 - 3 - cü səviyyə - uyğun əməliyyat qarşısında qoyulan məqsədə çatmaq üçün standart əməllərin toplusudur.

A) I - 4; 7; 9; II - 2; 5; III - 1; 3; 6; 8;

B) I - 1; 3; 7; II - 2; 9; III - 2; 4; 7; 9;

C) I - 3; 6; 9; II - 3; 6; III - 2; 5; 7; 9 ;

D) I - 1; 3; 7; II - 4; 6; III - 3; 6; 8; 9;

E) I - 1; 5; 8; II - 5; 7; III - 3; 4; 6; 7;5. Uyğunluq

İnformasiya və informasiya texnalogiyalarındakı uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I informasiya texnalogiyalarının struktur səviyyələri

II İnformasiya emalı proseslərinə və məsələlərin növünə görə mərhələlər

1 - 60 - ci illərdən sonra

2 - 1960 - 1970

3 - 70 - ci illərin sonuna qədər

4 - 1 - ci səviyyə - sonrakı səviyyələrdə yerinə yetirilən əməliyyatlardan və əməllərdən ibarət olan texnoloji prosesləri reallaşdıran mərhələləri əhatə edir

5 - 1980 - ci illərdən sonra

6 - 80 - ci illərin əvvəlində

7 - 2 - ci səviyyə –proqram mühitinin 1 - ci səviyyəindəseçilən konkret obyektin yaradılması üçün yerinə yetirilən mərhələləri əhatə edir

8 - 90 - cı illərin əvvəlində

9 - 3 - cü səviyyə - uyğun əməliyyat qarşısında qoyulan məqsədə çatmaq üçün standart əməllərin toplusudur.

A) I - 4; 7; 9; II - 2; 5;

B) I - 1; 3; 7; II - 2; 9;

C) I - 3; 6; 9; II - 3; 6;

D) I - 1; 3; 7; II - 4; 6;

E) I - 1; 5; 8; II - 5; 7;

6. Uyunluğu müəyyən edin

1 - informasiyanın toplanması

2 - informasiyanın ötürülməsi

3 - informasiyanın saxlanması

a - öyrənilən obyektin vəziyyəti haqqında məlumat alınması məqsədilə aparılır

b - toplanan informasiyanın emal edilməsi üçün o emal vasitələrinə ötürülməlidir

c - informasiya emal edilməzdən əvvəl və sonra daşıyıcılarda saxlanılır

A) 1 - a 2 - b 3 - c

B) 1 - b 2 - c 3 - a

C) 1 - b 2 - a 3 - c

D) 1 - c 2 - b 3 - a

E) 1 - c 2 - a 3 - b7. İnformasiya daşıyıcısı nədir

A yalnız perfokart

B) yalnız disklər

C) yalnız fləş kartlar

D) yalnız kağız

E) ) informasiyanı saxlamaq üçün istifadə olunan vasitələrdir8. Aşağıdakılardan hansılar informasiyanın daşıyıcılarıdır

A) perfokart, maqnit disklər, fləşlər, disklər, kağız və s.

B) monitor, klaviatura

C) printer, plotter, skayner

D) kağız, modem

E) monitor, plotter, modem9. İnformasiya sistemi ilə ünsiyyətin və ya əlaqənin tezliyinə görə istifadəçilər neçə qrupa bölünürlər

A) 8


B) 3

C) 4


D) 6

E) daimi və fərdi10. Aşağıdakılardan hansılar informasiya texnologiyalarının əsas prinsipləridir

A) kompüterlə interaktiv rejimdə iş, proqram məhsullarının qarşılıqlı əlaqələndirilməsi, proqramlaşdırılma həm verilənlərin, həm də məsələnin qoyuluşunun dəyişdirilməsi prosesinin çevikliyi

B) kompüterlə interaktiv rejimdə iş,

C) proqram məhsullarının qarşılıqlı əlaqələndirilməsi

D) proqramlaşdırılma həm verilənlərin, həm də məsələnin qoyuluşunun dəyişdirilməsi prosesinin çevikliyi

E) kompüterlə interaktiv rejimdə iş, proqram məhsullarının qarşılıqlı əlaqələndirilməsi,11. İnformasiya ehtiyyatlarından istifadə olunması proseslərinin ağırlığını azaltmaq, onların etibarlığını və operativliyini çoxaltmaq məqsədilə informasiyanın toplanması, emalı, saxlanması və. s. toplusu nədir

A) informasiya texnologiyaları

B) infoemasiyanın saxlanması

C) informasiyanın emalı

D) informasiyanın toplanması

E) informasiyanın ötürülməsi12. Tipinə, məzmununa və verilmə tezliyinə görə sorğular neçə qrupa ayrılır.

A) reqlamentli və ixtiyari

B) 6

C) 3


D) 4

E) 2


13. Uyğunluğu uyğunluğu müəyyən edin:

I Informasiyanın xassələri

II İnformasiyanın növü

1 - Qrafik və ya təsviri informasiya

2 - Informasiyanın obyektivliyi

3 - Yəqin informasiya

4 - Informasiyanın başa düçünəmliyi

5 - Informasiyanın etibarlığı

6 - Səsli informasiya

7 - Başa düşülən informasiya

8 - Informasiyanın tamlığı

9 - Dəqiq informasiya

10 - Mətnli

11 - Informasiyanın səhvliyi

A) I - 2; 5; 8; II - 1; 6; 10;

B) I - 1; 3; 7; II - 2; 5; 8;

C) I - 4; 6; 11; II - 3; 6; 7;

D) I - 3; 4; 6; II - 4; 6; 10;

E) I - 1; 7; 9; II - 5; 7; 11;14. Hal - hazırda cəmiyyətin informasiyalaşdırılması neçə əsas istiqamətdə formalaşır

A) 1


B) 2

C) 3 istiqamətdə

D) 6

E) 4


15. Texnoloji proseslərin idarə edilməsi sistemlərində toplanan informasiya çox vaxt hansı formalı kəmiyyət olur

A) analoq(kəsilməz)

B) diskret

C) müəyyən

D) xətti

E) qeyri - xətti16. İnformasiya emal edilməzdən əvvəl və sonra harada saxlanılır

A) yalnız perfokartda

B) yalnız diskdə

C) yalnız fləşdə

D) daşıyıcılarda saxlanılır

E) saxlanmır17. Yeni informasiya texnologiyalarının inkişaf meyllərində bir - biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan aşağıdakı istiqamətləri əmələ gətirmişdir:

1 - informasiya məhsulu;

2 - qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti;

3 - ərazi idarəetmə sahələrinin;

4 - qloballaşma və uyğunlaşma.

5 - aralıq halqaların ləğv edilməsi

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 2, 4, 518. Hal - hazırda cəmiyyətin informasiyalaşdırılması əsas istiqamətdə formalaşır:

1 - dövlət strukturlarının idarə edilməsinin informasiyalaşdırılması və telekommunikasiya vasitələrinin inkişafı;

2 - istehsal sahələrinin, o cümlədən rabitə və nəqliyyatın informasiyalaşdırılması;

3 - informasiyalaşdırılması.

4 - informasiya məhsulu üzrə

A) 1, 4


B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4

D) 1, 2, 3

E) 4, 2, 119. Yeni informasiya texnologiyalarının yaradılması, həmçinin tətbiqinin mərhələlərlə həll

edilməsi, nəzərdə tutulan bir sıra vacib problemlər:

1 - informasiya məhsullarının əmtəə kimi fəaliyyət göstərməsini təmin edə bilən hüquqi –

normativ sənədlərin işlənib hazırlanması;

2 - informasiyanın təqdim edilmə formaları, işlənməsi və ötürülməsi üsullarını reqlamentləşdirən və dünya standartlarına uyğun gələn baza standartlarının yaradılması;

3 - beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak edən informasiya (xidmətləri) bazalarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi;

4 - rəqabət qabiliyyətli intellektual informasiya məhsulları istehsalının təşkil edilməsi;

5 - ərazi idarəetmə sahələrinin informasiyalaşdırılması;

6 - süni intellekt sistemlərinin yaradılması sahəsində fundamental elmi - tədqiqat işlərinin genişləndirilməsi;

7 - kağızsız informasiya texnologiyalarının yaradılması və tətbiqi.

A) 1, 2, 3, 4, 6, 7

B) 1, 3, 5, 7

C) 2, 5, 6, 7

D) 3, 5, 6, 7

E) 5, 6, 720. Uyğunluq

Material və informasiya texnologiyalarının əsas komponentləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I Material texnologiyası

II İnformasiya texnologiyası

III Yeni İnformasiya texnologiyası prinsipləri

1 - Verilələrin və ya ilkin informasiyanın toplanması

2 - Xammalın və materialların yığılması və ya hazırlanması

3 - Kompyuterlə interaktiv(dialoq) rejimdə işləmək

4 - Verilələrin emalı və nəticəvi informasiyaların alınması

5 - Proqram məhsullarının inteqrasiyası(birləşdirilməsi, qarşılıqlı əlaqələndirilməsi

6 - Material məhsulların istehsalı

7 - Həm verilənlərin, məsələnini qoyuluşunundəyişdirilşəsi prinsipinin çevikliyi

8 - İstehsal məhsullarının istehlakçıya çatdırılması

9 - Nəticəvi informasiyaların istifadəçilərə çatdırılması

A) I - 2; 6; 8; II - 1; 4; 9; III - 3; 5; 7;

B) I - 1; 3; 7; II - 2; 5; 8; III - 4; 7; 9;

C) I - 4; 6; 9; II - 3; 6; 7; III - 1; 4; 8;

D) I - 3; 4; 6; II - 4; 6; 8; III - 2; 6; 9;

E) I - 1; 7; 9; II - 5; 7; 9; III - 3; 4; 6;

##num= 3// level= 1// sumtest=20 // name= Kompüter şəbəkələrinin aparat təminatı. Kompüter şəbə-kələrinin proqram təminatı) //

1. Şəbəkə proqram təminatının təyinatı nədir?

A) Sistem proqram vasitəsilə yaradır

B) Tətbiqi proqram paketi yaradır

C) İnterfeysin resusrslarını idarə edir

D) Şəbəkənin resurslarını idarə edir

E) Yeni proqram vasitələri yaradır2. Şəbəkə resurslarını idarə edən proqram hansıdır?

A) Tətbiqi proqram təminatı

B) Sistem proqram təminatı

C) Əməliyyat sistemi

D) Şəbəkə proqram təminatı

E) Proqramlaşdırma dilləri3. ..........xususi siqnal gondərməklə qəbul edəninhəmin anda aktivliyini yoxlamağa imkan verən proqramdır.

A) Ping


B) UTP

C) Segment

D) Gateway

E) Switch4. Dunyanın istənilən yeri ilə internet uzərindən videobağlantılar yaratmaq ucun hansı əsasən proqramdan istifadə olunur?

A) Mozilla

B)Opera

C)Mail


D)Skype

E) Google chrome5. Şəbəkəni altşəbəkələrə ayırmaq (və ya yerli şəbəkələri birləşdirmək) üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qurğu, yaxud uyğun proqram təminatı olan kompyuteri necə adlanır?

A) Yönləndirici (router).

B) Şəbəkə keçidi (gateway).

C) Körpü (bridge).

D) Hab (hub).

E) Elektrik açarı (Switch).6. Şəbəkənin program təminatı necə hissədən ibarətdir?

A) 5.


B) 2.

C) 3.


D) 4.

E) 1.


7. Verilənlərdən hansı şin topologiyasının üstünlükləridir.

A) şin topologiyasında şəbəkə kartları(adapterləri) ucuzdur

B) hər bir komputer yalnız qonşu kompüterlərlə birbaşa bağlanır

C) hər bir komputerin məlumat göndərə bilməsi üçün ona müəyyən vaxt verilir.

D) mərkəzi qovşaq kimi xüsusi server kompüterləri istifadə oluna bilər

E) mərkəzi qovşaq kimi komutatorlardan istifadə edilir8. Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrdə kompüterlər bir - birinə necə birləşir.

A) halqa şəklində

B) ulduz şəklində

C) şin şəklində

D) kompüterlər birləşmir

E) elə topologiya yoxdur9. Hansı topologiyada məlumatlar saat əqrəbi istiqamətində ötürülür.

A) halqavari topologiyada saat əqrəbi istiqamətində

B) şin topologiyasında

C) ulduzvari topologiyada

D) ulduzvari və şin

E) heç birində10. Hansı tip topologiyada əsasən marker prinsipindən istifadə edilir.

A) halqavari topologiyada istifadə edilir

B) şin topologiyasında

C) ulduzvari topologiyada

D) ulduzvari və şin

E) heç birində11. Verilənlərdən hansı halqavari topologiyanın üstün cəhətidir.

A) halqavari topologiyada hər bir komputer yalnız qonşu kompüterlə birbaşa bağlıdır

B) hər hansı bir kompüterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir

C) şəbəkəyə yeni komputer daxil edilməsi asandır

D) şəbəkə kartları ucuz olur

E) mərkəzi qovşaq kimi server kompüterlərdən istifadə edilir12. Verilənlərdən hansı halqavari topologiyanın üstün cəhətidir.

A) hər bir kompüterin məlumat göndərə bilməsi üçün ona müəyyən vaxt verilir

B) hər hansı bir kompüterin sıradan çıxması şəbəkənin işinə təsir etmir

C) şəbəkəyə yeni komputer daxil edilməsi asandır

D) şəbəkə kartları ucuz olur

E) mərkəzi qovşaq kimi server kompüterlərdən istifadə edilir13. Ulduzvari topolgiyada kompüterlər bir - birinə necə qoşulur.

A) ulduz şəklində

B) halqavari şəkildə

C) şin şəkildə

D) ağac şəkildə

E) qarışıq şəkildə14. Hansı topologiyalı lokal şəbəkələrdə server kompüterlərdən istifadə olunur.

A) ulduzvari topologiyada server kompüterlərdən istifadə olunur

B) halqavar topologiyada

C) şin topologiya

D) halqavari və şin topologiya

E) heç birində15. Hansı topologiyalı lokal şəbəkə mərkəzi qovşaqdan ibarətdir.

A) ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkə mərkəzi qovşaqdan ibarətdir

B) halqavar topologiyada

C) şin topologiya

D) halqavari və şin topologiya

E) heç birində16. Uyğunluğu müəyyən edin.

Verilmiş topologiyalar bir - birinə necə qoşulur.

a - şin topolgiya

b - halqavari topologiya

c - ulduzvari topologiya

1 - paralel

2 - halqa

3 - ulduz

A) 1 - a 2 - b 3 - c

B) 1 - b 2 - c 3 - a

C) 1 - b 2 - a 3 - c

D) 1 - c 2 - b 3 - a

E) 1 - c 2 - a 3 - b
Yüklə 418,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə