Azərbaycan Hava YollarıYüklə 134,37 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü134,37 Kb.
#9982

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar CəmiyyətiMilli Aviasiya Akademiyası


Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası tərəfindən bəyənilmişdir

Direktor müavini_________H.M. Əliyev “___”___________2016-ci il.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin _____saylı “___”_______ 2016-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir (protokol № ___)

Peyk və radar hava məlumatlarının interpretasiyası”

fənninin proqramı

(magistraturasəviyyəsi üçün)
İxtisas: 060507-Hidrometeorologiya

İxtisaslaşma: Aviasiya meteorologiyası

İxtisas kafedrası: Aviasiya meteorologiyası

Fənni tədris edən kafedra: Aviasiya meteorologiyası
Kurs: I

Semestr: I

Kredit sayı: 8

Fənnə ayrılan ümumi saatlar: 240 saat

Auditoriya saatlarının cəmi: 60 saat

o cümlədən:

Mühazirələr: 30 saat

Laboratoriya: -saat

Seminar, praktiki məşğələ: 30 saat

Magistrantın auditoriyadan kənar işi: - 180 saat
BAKI - 2016

Peyk və radar hava məlumatlarının interpretasiyası” fənninin proqramı
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
“31”avqust 2012-ci ildə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Pilləsinin Dövlət Standartı və
“_14__” aprel_ 2016-cı ildə (protokol 131) MAA-nın Elmi Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş
050507 “Hidrometeorologiya” ixtisasının tədris planı əsasında tərtib olunmuşdur
Fənn proqramını tərtib edənlər:

“Aviasiya meteorologiyası” kafedrasının baş müəllimi, c.e.d _________ S.H. Səfərov


Fənn proqramı “Aviasiya meteorologiyası” kafedrasının iclasında müzakirə olunmuşdur
( “___”_______2016-ci il tarixli iclas “__________” №-li protokol)

Kafedra müdiri, t.e.d., professor____________ N.Ş.Hüseynov

MAA-nın “Magistratura və doktorantura” şöbəsinin müdiri, t.e.n., dos. _______ X.İ.Abdullayev
Fənn proqramı MAA-nın Elmi-Metodiki Şurasında razılaşdırılmışdır.
( “____”____________2016-cı il tarixli iclas “____” №-li protokol)
Sədr, tədris işləri üzrə prorektor, prof. _______________Ə.S.Səmədov

Mündəricat

Giriş


 1. Ümumi qaydalar

  1. 1.1. Fənnin tədrisinin məqsədi

  2. 1.2. Fənnin məsələləri

1.3. Fənn üzrə bilik və bacarıqlara olan tələblər

1.4. Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi və tədris prosesində yeri

2. Fənnin məzmunu

2.1. Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi

2.2. Fənnin mövzular üzrə planı

2.2.1. Fənnin dəırs növləri üzrə paylanması

2.2.2. Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmi

2.2.3. Məşgələ dərslərinin mövzuları və həcmi

2.2.3. Magistarntın sərbəst işinin-referatının mövzuları və həcmi

3. Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar və ədəbiyyat

3.1. Əyani və digər tədris-metodiki vəsaitlərin, metodiki materialların siyahısı

Giriş

Fənn proqramı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 24.12.2013-cü il tarixli 348 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları” əsasında işlənib hazırlanmışdır. Fənn proqramı Milli Aviasiya Akademiyasının 060507 “Hidrometeorologiya” ixtisasının “Aviasiya meteorologiyası” ixtisaslaşması üzrə magistr hazırlığı üçün tərtib olunmuşdur. Proqrama fənnin tədrisinin mərhələlər üzrə məzmunu və həcmi daxildir.

Fənn proqramı əsasında işçi proqram (sillabus) hazırlanır.

Fənn proqramı müəllim və magistrantların istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 1. Ümumi qaydalar

  1. 1.1.Fənnin tədrisinin məqsədi

“Peyk və radar hava məlumatlarının interpretasiyası” fənninin tədrisi 060507 “Hidrometeorologiya” ixtisası üzrə magistratura səviyyəsində təhsil alan magistrantlara peyk və radar məlumatlarından hava proqnozlarının tərtibatında və sinoptik vəziyyətin müəyyən edilməsi haqqında ümumi nəzəri və praktiki biliklər verir və gələcəkdə onları öz elmi-tədqiqat və praktiki işlərində həmin məlumatlardan istifadə etməyə istiqamətləndirir.


  1. 1.2. Fənnin məsələləri 1. magistrantlar tərəfindən peyk və radar hava məlumatlarının istifadə qaydalarının öyrənilməsi;

 2. peyk və radar təsvirlərinin interpretasiyası və analizi üsullarının mənimsənilməsi;

 3. Peyk və radar məlumatlarından nəzəri və praktiki məsələlərdə istifadə edilməsinin əsaslarının mənimsədilməsi.1.3 Fənn üzrə bilik və bacarıqlara olan tələblər
Magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələr fənnin öyrənilməsi nəticəsində aşağıdakıları

 • Meteoroloji peyklər və onların texniki imkanlarını;

 • Peyk məlumatlarından təcrübədə istifadənin əhəmiyyətini;

 • Peyk məlumatlarının oxunmasını;

 • Peyk məlumatlari vasitəsilə bulud təsvirlərinin oxunmasını;

 • Radar məlumatlarının oxunmasını;

 • Radiolokasiyada istifadə olunan müasir metodları;

 • Müasir radar sistemlərinin əsas taktiki və texniki parametrlərini

bilməlidir.qiymətləndirməyi;

 • Radar məlumatlarından istifadə etməklə, sinoptik şəraiti

qiymətləndirməyi

 • Hava proqnozları hazırlanarkən peyk və radar məlumatlarına

interpretasiya etməyi

bacarmalıdır.1.4. Fənnin digər fənlərlə əlaqəsi və tədris prosesində yeri

Fənnin müvəffəqiyyətlə öyrənilməsi üçün tələbələr tərəfindən bakalavriat və magistratura səviyyəsində tədris olunan müvafiq ixtisaslaşma fənləri tam və uğurla mənimsəməlidirlər.

Fənnin öyrənilməsi nəticəsində əldə olunan biliklərin və bacarıqların daha sonra tədris olunan ixtisaslaşma fənlərin öyrənilməsində və magistr dissertasiyasının hazırlanmasında zəruri olaraq istifadə olunması nəzərdə tutulur.


 1. Fənnin məzmunu

2.1 Fənn üzrə saatların bölüşdürülməsi

Hidrometeorologiya” ixtisasının (Hidrometeorologiya) tədris planına uyğun olaraq “Peyk və radar hava məlumatlarının interpretasiyası” fənninin tədris yükü 60 saat həcmində nəzərdə tutulmuşdur. Magistrantın sərbəst işi (MSİ) 180 saat təşkil edir. Buraya daxildir: Sİ – sərbəst işin (referatın) yerinə yetirilməsi və təhvil verilməsi, mühazirə dərslərinə hazırlıq. Sərbəst iş (referat) magistr dissertasiyasının məqsədinə müvafiq qoyulan müəyyən məsələlərin həlli icmalını və perspektivlərinin özündə ehtiva edir və semestr ərzində yerinə yetirilərək cəmi 10 bal ilə qiymətləndirilir. Semestrin sonunda tələbənin fənn üzrə dərsə davamiyyəti maksimum 10 balla, mühazirə dərsləri isə 30 balla qiymətləndirilir.

Tədris planına uyğun olaraq Fənn üzrə qalan 50 bal imtahana ayrılır.

Tədris yükünün 1-ci semestrdə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Fənnin tədrisi referat və imtahan ilə nəticələnir. Fənn üzrə kreditlərin sayı 8-dir.


2.2. Fənnin mövzular üzrə planı

Mövzunun adı

Cə-mi

Müha

zirə

Məş

ğələ

Labora

tori-ya


MSİ

**-in

yerinə

yetirilməsi

1

2

3

4

5

6

7

8

VI semestr1

Mövzu №1. Fənnin əsas məqsədi, vəzifəsi. Peyk və radar hava məlumatlarına operativ praktikada interpretasiya məsələləri və onun praktiki əhəmiyyəti.

4

2

-

-

2

-

2

Mövzu №2. Peyk və radar hava məlumatlarına qoyulan tələblər. Peyk və radar məlumatlarının praktikada tətbiqi və elmi-tədqiqat sahələri. Peyk məlumatları-nın tətbiq sahələri.

12

2

2
4

4

3

Mövzu №3. Peyk hava məlumatlarının təsvirlərinin spektral tərkibinə görə təhlili. Peyk təsvirlərinin yaranmasında spektrlərin əhəmiyyəti. Təbii rəngli RGB təsvirləri. Görünüş RGB təsvirləri.Konvektiv RGB təsvirləri. Peyk təsvirlərində görünən spektrlər. Peyk təsvirlərdə infraqırmızı spektrlər.

4

2

-
2
4

Mövzu №4. Peyk təsvirlərinə əsasən meteoroloji şəraitin analizi və təhlili. Peyk məlumatlarına əsasən meteoroloji şəraitin və sinoptik vəziyyətin əvvəlcədən müəyyən edilməsi. Peyk təsvirləri vasitəsilə temperatur rejiminin müəyyən edilməsi.


10

2

2
4

2

5

Mövzu №5. Peyk təsvirləri vasitəsilə atmosferdə baş verən sinoptik proseslərin təhlili. Peyk təsvirləri vasitəsilə sinoptik vəziyyət proqnozunun verilməsi. Barik sistemlərin yerdəyişməsinin və evolyusuyasının müəyyən edilməsi.

6

22

2
Kollokvium №1

4
2
2
6

Mövzu №6. Peyk təsvirləri vasitəsilə atmosfer hadisələrinin müəyyən edilməsi. Təhlükəli meteoroloji hadisələrin peyk təsvirləri vasitəsilə aşkarlanması. Peyk təsvirləri vasitəsilə konvektiv buludluluqla əlaqədar olan atmosfer hadisələrinin müəyyən edilməsi. Peyk təsvirləri vasitəsilə dumanların və aşağı buludluluğun müəyyən edilməsi. Yağıntı ocaqlarının müəyyən edilməsi. Peyk təsvirləri vasitəsilə əldə edilən təhlükəli meteoroloji hadisələrlə bağlı məlumatlara interpretasiya.

10

2

2
4

2

7

Mövzu №7. Müasir meteoroloji peyk sistemləri və onların texniki imkanlarının qiymətləndirilməsi. METEOSAT İkinci Nəsil Meteopeykləri (MSG). Skyceiver peyk sistemi və onun tekniki imkanları. Skyceiver peyk sistemi vasitəsilə meteoroloji hadisələrin, buludluluq sistemlərinin, barik sistemlərin və onların yerdəyişməsinin, evolyusiyasının müəyyən edilməsi və onlara interpretasiya məsələləri

10

2

2
4

2

8

Mövzu №8. Radar meteoroloji məlumatları vasitəsilə sinoptik vəziyyətin və meteoroloji şəraitin qiymətləndirilməsi. Radar məlumatları vasitəsilə barik sistemlərin vəziyyətinin, yerdəyişməsinin və evolyusuyasının müəyyən edilməsi, onlara interpretasiya.

10

2

2
4

2

9

Mövzu №9. Radar hava məlumatları vasitəsilə buludluq sistemlərinin müəyyən edilməsi. Radar hava məlumatları vasitəsilə konvektiv buludların müşahidə edilməsi. Radar hava məlumatları vasitəsilə aşağı buludluqların müşahidə edilməsi, aşakarlanması və onlara interpretasiya.

10

2

2
4

2

10


Mövzu №10. Radar hava məlumatları vasitəsilə atmosfer hadisələrinin təhlili. Radar hava məlumatları vasitəsilə konvektiv buludluqlarla əlaqədar olan təhlükəli meteoroloji hadisələrin aşakarlanması, müşahidə edilməsi və əldə edilən məlumatlara interpretasiya məsələləri.

10

2

2
4

2
Kollokvium №2.

4
2
2
11

Mövzu №11. Radar hava məlumatları vasitəsilə soyuq atmosfer cəbhələrinin müəyyən edilməsi. Barik sistemlərin və onunla əlaqədar olan buludluluq sistemlərinin radar müşahidələri vasitəsilə aşakarlanması. Soyuq atmosfer cəbhələrinin radar hava müşahidələri vasitəsilə aşkarlanması.

10

2

2
4

2

12

Mövzu №12. Radar hava məlumatları vasitəsilə isti atmosfer cəbhələrinin müəyyən edilməsi. Barik sistemlərin və onunla əlaqədar olan buludluluq sistemlərinin radar müşahidələri vasitəsilə aşakarlanması. İsti atmosfer cəbhələrinin radar hava müşahidələri vasitəsilə aşakarlanması.

10

2

2
4

2

13

Mövzu №13. Radar hava məlumatları vasitəsilə təhlükəli meteoroloji hadisələrin müəyyən edilməsi və təhlili. Təhlükəli meteoroloji hadisələrin radar hava müşahidələri vasitəsilə aşakarlanması və əldə edilən məlumatlara interpretasiya.

10

2

2
4

2

14

Mövzu №14. Avtomatlaşdırılmış müasir mereoroloji radar sistemləri və onların texniki imkanları. Doppler meteoroloji radiolokatoru. Doppler meteoroloji radiolokatorunun tenniki imkanları. Doppler meteoroloji radiolokatoru vasitəsilə buludluqların, atmosfer hadisələrinin, barik sistemlərin müşahidə edilməsi və əldə edilən meteoroloji məlumatlara praktikada interpretasiya məsələləri.

10

2

2
4

2

15

Mövzu №15. Meteoroloji və sinoptik şəraiti qiymətləndirmək üçün radar və peyk hava məlumatlarına interpretasiyanın elmi-tədqiqat məsələləri. Elmi-tədqiqat işlərində peyk və radar hava müşahidələri məlumatlarından istifadənin təcrübi əhəmiyyəti.

12

2

2
4

4

Kollokvium №3

4
2
2
Fənn üzrə cəmi:

150

30

30
60

30


2.3. Fənnin dərs növləri üzrə paylanması

2.3.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və həcmiMövzunun adı

Auditor

saat

MSİ

(mühazirələrə

hazırlıq)

1

Fənnin əsas məqsədi, vəzifəsi

2

-

2

Peyk və radar hava məlumatlarına qoyulan tələblər.

2

2

3

Peyk hava məlumatlarının təsvirlərinin spektral tərkibinə görə təhlili.

2

4

4

Peyk təsvirlərinə əsasən meteoroloji şəraitin analizi və təhlili.

2

2

5

Peyk təsvirləri vasitəsilə atmosferdə baş verən sinoptik proseslərin təhlili.

2

2

6

Peyk təsvirləri vasitəsilə atmosfer hadisələrinin müəyyən edilməsi.

2

2

7

Müasir meteoroloji peyk sistemləri və onların texniki imkanlarının qiymətləndirilməsi.

2

2

8

Radar meteoroloji məlumatları vasitəsilə sinoptik vəziyyətin və meteoroloji şəraitin qiymətləndirilməsi.

2

2

9

Radar hava məlumatları vasitəsilə atmosfer hadisələrinin təhlili.

2

2

10

Radar hava məlumatları vasitəsilə buludluq sistemlərinin müəyyən edilməsi.

2

2

11

Radar hava məlumatları vasitəsilə soyuq atmosfer cəbhələrinin müəyyən edilməsi.

2

2

12

Radar hava məlumatları vasitəsilə isti atmosfer cəbhələrinin müəyyən edilməsi.

2

2

13

Radar hava məlumatları vasitəsilə təhlükəli meteoroloji hadisələrin müəyyən edilməsi və təhlili.

2

2

14

Avtomatlaşdırılmış müasir mereoroloji radar sistemləri və onların texniki imkanları.

2

2

15

Meteoroloji və sinoptik şəraiti qiymətləndirmək üçün radar və peyk hava məlumatlarına interpretasiyanın elmi-tədqiqat məsələləri.

2

2

Cəmi

30

30


2.3.2. Məşğələ dərslərinin mövzuları və həcmiMövzunun adı

Auditor

saat

MSİ

(seminarlara

hazırlıq)

1

Peyk və radar məlumatlarının praktikada tətbiqi və elmi-tədqiqat sahələri. Peyk məlumatlarının tətbiq sahələri.

2

2

2

Peyk təsvirləri vasitəsilə temperatur rejiminin müəyyən edilməsi.

2

2

3

Barik sistemlərin yerdəyişməsinin və evolyusuyasının müəyyən edilməsi.

2

2

4

Peyk təsvirləri vasitəsilə dumanların və aşağı buludluluğun müəyyən edilməsi. Yağıntı ocaqlarının müəyyən edilməsi. Peyk təsvirləri vasitəsilə əldə edilən təhlükəli meteoroloji hadisələrlə bağlı məlumatlara interpretasiya.

2

4

Kollokvium №1.

2

-

5

Skyceiver peyk sistemi vasitəsilə meteoroloji hadisələrin, buludluluq sistemlərinin, barik sistemlərin və onların yerdəyişməsinin, evol-yusiyasının müəyyən edilməsi və onlara interpretasiya məsələləri

2

2


6

Radar məlumatları vasitəsilə barik sistemlərin vəziyyətinin, yerdəyişməsinin və evolyusuyasının müəyyən edilməsi, onlara interpretasiya.

2

2


7

Radar hava məlumatları vasitəsilə aşağı buludluqların müşahidə edilməsi, aşakarlanması və onlara interpretasiya.

2

2

8

Radar hava məlumatları vasitəsilə konvektiv buludluqlarla əlaqədar olan təhlükəli meteoroloji hadisələrin aşkarlanması, müşahidə edilməsi və əldə edilən məlumatlara interpretasiya

2

4

Kollokvium №2.

2

-

9

Soyuq atmosfer cəbhələrinin radar hava müşahidələri vasitəsilə aşkarlanması.

2

2

10

İsti atmosfer cəbhələrinin radar hava müşahidələri vasitəsilə aşakarlanması.

2

2

11

Təhlükəli meteoroloji hadisələrin radar hava müşahidələri vasitəsilə aşakarlanması və əldə edilən məlumatlara interpretasiya.

2

2


12

Doppler meteoroloji radiolokatoru vasitəsilə buludluqların, atmosfer hadisələrinin, barik sistemlərin müşahidə edilməsi və əldə edilən meteoroloji məlumatlara praktikada interpretasiya

2

4

Kollokvium №3.

2

-

Cəmi

30

30


2.3.3. Magistrantın sərbəst işlərinin mövzuları və həcmi

Fənn proqramında nəzərdə tutulmuş mövzuların mənimsənilməsini möhkəmləndirmək məqsədi ilə sərbəst iş - referat yerinə yetirilməlidir. Fənnin öyrənilməsi nəticəsində əldə olunan bilik və bacarıqlar magistr dissertasiyasının mövzusuna uyğun referatın hazırlanmasına köməklik məqsədini daşıyır.

Referatın həcmi, tərtibatı və qiymətləndirilməsinin meyarları sillabusda izah olunur.

Tələbəyə fənn üzrə semestr ərzində 1 referatın yerinə yetirilməsi üzrə tapşırıqlar verilir. Referatın tapşırıqları müxtəlif formada (mühazirə mövzuları üzrə problem və praktiki xarakterli tapşırıqlar, məsələ, misallar, sxemlərin və ya modellərin işlənilməsi, fənn üzrə hesablama cədvəlləri, qrafiki işlər və s.) ola bilər. Həmin tapşırıqlar fənni tədris edən müəllim tərəfindən müəyyənləşdirilir, kafedra iclasında müzakirə edilir.

Referat üzrə məqbullar fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditor saatlardan kənar saatlarda keçirilir.

Referatın məqsədi tələbələr tərəfindən peyk və radar təsvirləri vasitəsilə sinoptik və mezo miqyasda baş verən sinoptik proseslərin və onlarla əlaqədar olan atmosfer hadisələrinin interpetasiya üsullarının nə dərəcədə mənimsənilməsini və onun düzgün formatda tərtib olunma bacarığının müəyyənləşdirilməsidir.

Burada tələbələr:

- verilən mövzu üzrə materialları əldə edir və ətraflı öyrənir;

- materialı analiz edir, sistemləşdirir;

- əsas və ikinci dərəcəli məsələləri müəyyənləşdirir;

- mövzunun ayrı-ayrı elementləri arasında məntiqi əlaqəni tapır;

- mövzu elementlərinin xarakteristikalarını yığcam şəkildə ifadə edir;

- mövzunun əsas mahiyyətini vurğulamaq məqsədilə müvafiq mənbələrə istinad edir və referatın strukturunda yerləşdirir;

- referatı lazımı qaydada tərtib edir və müəyyən edilmiş vaxtda təhvil verir.Referatın tam həcmi 20-25 səhifəhesab-izahatyazıdanibarətdir və nəticələrisonrakıtədrisprosesində nəzərdə tutulan fənlər üzrə müxtəlif məsələlərin həllində istifadə olunur.
Referatın nümunəvi mövzuları
Mövzunun adı

Sİ (saat)

1

Peyk və radar hava məlumatlarına interpretasiyanın elmi-tədqiqat əhəmiyyəti haqqında

5

2

Atmosfer cəbhələrinin peyk və radar hava məlumatları vasitəsilə müşahidə edilməsi

5

3

Meteoroloji hadisələrin təhlükəlilik kriteriyaları və onlara interpretasiya

5

4

Konvektiv proseslərlə əlaqədar olan təhlükəli meteoroloji hadisələrin meteoroloji peyklərin köməyi ilə aşkarlanması

5

5

Müasir meteoroloji peyk sistemləri və onların texniki imkanlarının qiymətləndirilməsi

5

6

Doppler meteoroloji radiolokatoru vasitəsilə buludluqların, atmosfer hadisələrinin, barik sistemlərin müşahidə edilməsi

5


3. Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar və ədəbiyyat

3.1. Əyani və digər tədris-metodiki vəsaitlərin, metodiki materialların siyahısı
Adı

Mövzu planı üzrə mövzunun şifri

Miqdarı

1.

Prezentasiyalar və slaydlar

1-15

Elektron


Tövsiyə olunan ədəbiyyat


 1. Герман М.А. Спутниковая метеорология. Гидрометеоиздать, Ленинград 1975.

 2. Hüseynov N.Ş. Peyk meteorologiyası

 3. Абшаев М.Т., БурцевИ.И., Ваксенбург С.И.,ШевелаГ.Ф. Руководство по применению радиолокаторов МРЛ-4, МРЛ-5 иМРЛ-6 всистеме градоза-щиты – Ленинград, 1980.

 4. Сафаров С.Г. Грозоградовые и селевые явления на территории Азербайджана и радиолокационные методы их прогнозирования – Баку,«Элм», 2012

 5. Hüseynov N.Ş., Sultanov V.Z., Məlikov B.M. Radiolokasiya meteorologiyasi. Bakı – 2004

 6. Метеорологические автоматизированные радиолокационные сети – Санкт-Петербург; Гидрометеоиздат, 2002.

 7. Hüseynov N.Ş. Sinoptik meteorologiya. Bakı – 2011.

 8. Билетов М.В., Брылёв Г.Б., Соломатин С.В. Радиолокационное распоз-нование кучево-дождевых облаков, адаптированное к условиям эхообразо-вания. – В сб. Радиолокационная метеорология. – Л. Гидрометеоиздат, 1989.

 9. Гусейнов Н.Ш. Диспетчеру управления воздушным движением и лётчику о метеорологии – Баку; Ширваннешр, 1998.

 10. Кондратьев К. Я., Тимофеев Ю. М., Термическое зондирование атмосферы со спутников, Л., 1970.

 11. Облака и облачная атмосфера. Справочник / Под ред. Мазина И.П.и Хргиана А.Х. – Л. Гидрометеоиздат, 1989.

 12. Степаненко В.Д. Радиолокация в метеорологии Гидрометеоиздат,Ленинград; 1973.


Yüklə 134,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə