Begäran om utlåtande: promemoria av arbetsgruppen för revidering av upphandlingstiftningenYüklə 281,02 Kb.
səhifə1/5
tarix25.07.2018
ölçüsü281,02 Kb.
  1   2   3   4   5BEGÄRAN OM

HAREnr


UTLÅTANDE

016:00/2003


2.12.2004Enligt sändlistaBEGÄRAN OM UTLÅTANDE: PROMEMORIA AV ARBETSGRUPPEN FÖR REVIDERING AV UPPHANDLINGSTIFTNINGEN
Handels- och industriministeriet tillsatte den 11 september 2003 en arbetsgrupp som fick i uppdrag att förbereda totalrevision av lagen om offentlig upphandling (1505/1992). Arbetsgruppen har slutfört sitt arbete den 15 november 2004. Utgångspunkten för lagstiftningsreformen utgörs av en revision av EG:s direktiv om offentligt upphandling. Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (2004/18/EG) och Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2004/17/EG) har trätt i kraft den 30 april 2004. Direktiven skall genomföras nationellt senast den 31 januari 2006.
Arbetsgruppens promemoria har formulerats huvudsakligen som en regeringsproposition. Avsikten är att direktiven sätts i kraft med hjälp av två skilda lagar dvs. en s.k. upphandlingslag (direktiv 2004/18/EG) och en s.k. lag om upphandling på specifika områden (direktiv 2004/17/EG).
Arbetsgruppens promemoria innehåller:

  • ett sammandrag av arbetsgruppens viktigaste förslag och de centrala frågor som kommit upp vid diskussionen samt konsekvensbedömningar

  • ett utkast till en s.k. upphandlingslag jämte detaljmotivering

  • ett utkast till en s.k. lag om upphandling på specifika områden jämte detaljmotivering

Handels- och industriministeriet ber mottagarna att avge sitt utlåtande över den bifogade promemorian. De berörda ministerierna ombeds att ombesörja att också ämbetsverk och institutioner inom deras förvaltningsområden samt vid behov även andra berörda intressentgrupper avger ett utlåtande. Remissinstanserna ombeds att notera att största delen av bestämmelserna i lagförslagen baserar sig på ålägganden enligt direktiven vilket begränsar våra möjligheter att beakta de ändringsförslag som remissinstanserna eventuellt kommer med.


Frågor som tillhör den nationella behörigheten behandlas närmast i VI kap i den föreslagna upphandlingslag samt i 15 § i den föreslagna upphandlingslagen som handlar om det nationella tröskelvärdet. Handels- och industriministeriet låter som bäst göra en utredning av kommunernas upphandlingsvolymer utgående från de nationella tröskelvärden som arbetsgruppen föreslagit. Remissinstanserna ombeds särskilt att bedöma konsekvenserna av de föreslagna tröskelvärdena för sitt eget verksamhetsområde.
Handels- och industriministeriet kommer att ordna ett diskussionsmöte kring projektet måndagen den 10 januari 2005 kl. 13.00–15.00 (HIM, Bangatan 3, Auditoriet, 5e våningen). Eftersom utrymmet är begränsat ber vi Er att på förhand meddela om Ni tänker delta (riitta.karhu@ktm.fi).
Remissinstanserna ombeds att komma med sina utlåtanden (på finska) senast den 17 januari 2005. De skall skickas under adressen: Handels- och industriministeriet, Registratorskontoret, PB 32, 00023 STATSRÅDET samt dessutom också per e-post till ktm.kirjaamo@ktm.fi.
Ett sammandrag av arbetsgruppens viktigaste förslag finns redan nu tillgängligt på svenska (ingår i den bifogade promemorian). Översättning av lagparagraferna till svenska pågår som bäst. De översatta lagförslagen kommer att publiceras på webbadressen www.ktm.fi/julkaisurekisteri så fort översättningarna är gjorda. Eftersom det är fråga om ett omfattande översättningsarbete uppskattas det ta några veckor varför de begärda utlåtandena på svenska får skickas senare än det angivna datumet (den 17 januari 2005).
Ytterligare upplysningar lämnas av regeringssekreterare Eija Kontuniemi, tfn (09) 160 64694, forskare Tarja Aarla (lagen om upphandling på specifika områden), tfn (09) 160 62113, och överinspektör Kyllikki Silvennoinen (rättsmedel), tfn (09) 160 63278. Begäran om mer detaljerad information kan också skickas till respektive tjänsteman per e-post, adressen är av formen förnamn.efternamn@ktm.fi.
De aktuella direktiven finns tillgängliga på webbadressen: www.ktm.fi/julkisethankinnat. De svenska versionerna av direktiven finns tillgängliga också på webbadressen: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:134:SOM:SV:HTML. Arbetsgruppens rapport (på finska) är tillgänglig på webbadressen www.ktm.fi/julkaisurekisteri.

Bo Göran Eriksson

överdirektör

Elise Pekkala

regeringsråd

BILAGA Promemoria (på finska) inkl. svenskt referatDISTRIBUTION: Utrikesministeriet

Justitieministeriet

Inrikesministeriet

Försvarsministeriet

Finansministeriet

Undervisningsministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet

Kommunikationsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsministeriet

Miljöministeriet

Kyrkostyrelsen

Högsta förvaltningsdomstolen

Marknadsdomstolen

Statens revisionsverk

Folkpensionsanstalten

Statskontoret

Konkurrensverket

Energimarknadsverket

Finlands Kommunförbund

Företagarna i Finland

Industrins och arbetsgivarnas Centralförbund rf

Servicearbetsgivarna rf

Handelns Centralförbund rf

Centralhandelskammaren

Finlands Advokatsamfund

Helsingfors stad

Esbo stad

Vanda stad

Åbo stad


Uleåborgs stad

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation SAD

Finsk Energiindustri rf (ET)
Till kännedom och för eventuellt utlåtande:

Ålands landskapsregering

Helsingfors universitet/Institutionen för offentlig rätt

Konkurrensrättsliga föreningen

Tammerfors stad

Jyväskylä stad

Parkano stad

Kommunsektorns fackförbund KAT rf

Social- och hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF rf

Hälsovårdens Tjänsteorganisationer

Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät Suomessa r.y.

Helsingsfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Penningautomatföreningen rf

Finlands Dagligvaruhandel rf

Suomen Maarakentajien Keskusliitto r.y.

Miljöföretagens Förbund

Byggnadsindustrin RT r.f.

Vatten- och avloppsverksföreningen i Finland

Finlands Arkitektförbund rf

Arkitektbyråernas förbund ATL ry

Tietotekniikan liitto r.y.

Finlands Konsultbyråers Förbund SKOL rf

Handelshuset Hansel Ab

Banförvaltningscentralen

Oy Edita Ab/Tidskriften Julkiset Hankinnat

Senatsfastigheterna

Avdelningarna på handels- och industriministeriet

BILAGA 1
FÖRSLAG LÄMNAT AV ARBETSGRUPPEN FÖR REVIDERING AV UPPHANDLINGSLAGSTIFTNINGEN

LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Lagens syfte

2 § Principer för offentlig upphandling

3 § Villkor i Värlshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling

4 § Definitioner


2 KAP. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

5 § Upphandlande enheter

6 § Tillämpning vid viss upphandling

7 § Tillämpning vid viss tjänsteupphandling

8 § Upphandling hos enheter anknutna till den upphandlande enheten

9 § Upphandling hos inköpscentraler

10 § Konkurrensutsättning av byggentreprenad som får projektbundet statsbidrag

11 § Tjänsteupphandlingskontrakt som tilldelas på grundval av ensamrätt

12 § Skyldighet att inte diskriminera i serviceverksamhet som bygger på särskilda rättigheter eller ensamrätt

13 § Reservering av upphandling för arbetscentraler

14 § EU-tröskelvärden

15 § Nationella tröskelvärden

16 § Beräkning av det uppskattade värdet av ett kontrakt

17 § Uppskattat värde av viss tjänsteupphandling

18 § Beräkning av det uppskattade värdet för en kontraktsperiod

19 § Förbud mot att dela upp upphandling


3 KAP. UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN VID UPPHANDLING SOM ÖVERSTIGER EU-TRÖSKELVÄRDENA

20 § Tillämpningsområde

21 § Val av upphandlingsförfarande

22 § Förhandlat förfarande

23 § Direktupphandling

24 § Tillämpningsområdet för konkurrenspräglad dialog

25 § Den konkurrenspräglade dialogens gång

26 § Ramavtal

27 § Tidsfrister

28 § Påskyndat förfarande

29 § Förkortning av tidsfrister

30 § Förlängning av tidsfrister


4 KAP. ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH FASTSTÄLLANDE AV FÖREMÅLET FÖR UPPHANDLINGEN VID UPPHANDLING SOM ÖVERSTIGER EU-TRÖSKELVÄRDENA

31 § Tillämpningsområde

32 § Anbudsförfrågan

33 § Utsändning av förfrågningsunderlag och tillhandahållande av dem för kandidaterna

34 § Innehållet i inbjudan att förhandla

35 § Utformning av tekniska specifikationer

36 § Tekniska specifikationer som gäller miljöegenskaper

37 § Bevis som anbudsgivaren lägger fram

38 § Alternativa anbud

39 § Underleverans

40 § Specialvillkor för upphandlingskontrakt

41 § Skyldigheter avseende bestämmelser om beskattning, miljöskydd, arbetarskydd och arbetsförhållanden


5 KAP. BEDÖMNING OCH VAL AV KANDIDATER OCH ANBUDSGIVARE SAMT VAL AV ANBUD VID UPPHANDLING SOM ÖVERSTIGER ETT EU-TRÖSKELVÄRDE

42 § Tillämpningsområde

43 § Allmän bestämmelse om bedömningen av lämpligheten hos kandidater och anbudsgivare

44 § Uteslutning av kandidater eller anbudsgivare som gjort sig skyldiga till vissa brott

45 § Andra grunder för uteslutning

46 § Utredning av villkoren för uteslutning

47 § Krav och utredningar avseende lämpligheten hos kandidater och anbudsgivare

48 § Registeruppgifter

49 § Ekonomisk och finansiell situation

50 § Tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer

51 § Möjlighet att anmäla sig som kandidat eller lämna anbud i grupp

52 § Val av anbud

53 § Exceptionellt låga anbud

54 § Beaktande av stöd som ges av den upphandlande enheten vid jämförelse av anbud

55 § Avbrytande av upphandling

6 KAP. ANBUDSFÖRFARANDE VID SEKUNDÄR TJÄNSTEUPPHANDLING, UPPHANDLING SOM UNDERSTIGER ETT EU-TRÖSEKLVÄRDE OCH VID VISS ANNAN UPPHANDLING

56 § Tillämpningsområde

57 § Val av upphandlingsförfarande

58 § Förhandlat förfarande

59 § Direktupphandling

60 § Annonsering om upphandling

61 § Innehållet i anbudsförfrågan

62 § Anbudsförfrågan och sändande av den till anbudsgivarna

63 § Val av anbudsgivare

64 § Val av anbud
7 KAP. ANNONSERING OM UPPHANDLING VID UPPHANDLING SOM ÖVERSTIGER EU-TRÖSKELVÄRDENA

65 § Tillämpningsområde

66 § Innehållet i annonseringsskyldigheten

67 § Förhandsannons

68 § Upphandlingsannons och förenklad upphandlingsannons

69 § Annons i efterhand

70 § Publicering av annonser någon annanstans
8 KAP. KOMMUNIKATION

71 § Tillämpningsområde

72 § Regler för kommunikation

73 § Regler för elektronisk kommunikation


9 KAP. FORMGIVNINGSTÄVLINGAR

74 § Tillämpningsområde

75 § Allmänna bestämmelser

76 § Annonsering om formgivningstävlingar

77 § Kommunikationssätt

78 § Val av konkurrerande anbudsgivare

79 § Formgivningstävlingars jury

80 § Beslut fattade av juryn vid formgivningstävlingar


10 KAP.

BYGGKONCESSION


81 § Tillämpningsområde

82 § Upphandlingsförfaranden vid byggkoncessioner

83 § Annonsering om byggkoncessioner

84 § Underleveranser

85 § Kontrakt om tilläggsentreprenad med koncessionshavare

86 § Konkurrensutsättning av byggentreprenader som anknyter till en byggkoncession


11 KAP.

BESLUT VID UPPHANDLING, UPPHANDLINGSKONTRAKT OCH RÄTTSSKYDDSMEDEL


87 § Tillämpningsområde

88 § Beslut om upphandling och tilldelning av upphandlingskontrakt

89 § Förande av ärenden till marknadsdomstolen

90 § Parter och marknadsdomstolens behörighet

91 § Hörande och annat förfarande

92 § Påföljder som bestäms av marknadsdomstolen

93 § Vite och temporära åtgärder

94 § Sökande av ändring i marknadsdomstolens beslut

95 § Skadestånd

12 KAP.


SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
96 § Hemlighållande av handlingar och rätt för dem som deltagit i anbudsförfarandet att få information

97 § Protokoll

98 § Statistikuppgifter

99 § Särskilda regler för samhällsstödda bostadsprojekt


1 KAP.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER


1 § Lagens syfte
Syftet med lagen är att effektivisera användningen av allmänna medel, främja upphandling av hög kvalitet och främja jämlika möjligheter för företag och andra sammanslutningar att erbjuda varor, tjänster och byggarbeten vid anbudsförfaranden för offentlig upphandling.
De upphandlande enheterna skall ordna sin upphandling så, att den kan genomföras på ett ekonomiskt och systematiskt sätt samt i form av ändamålsenliga helheter med beaktande av miljövänligheten. För att minska de administrativa uppgifterna i anslutning till upphandlingen kan de upphandlande enheterna använda sig av gemensam upphandling, ramavtal eller andra samarbetsmöjligheter.
Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt rådets direktiv 89/665/EEG om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten.
2 § Principer för offentlig upphandling
De statliga och kommunala myndigheterna samt övriga upphandlande enheter skall konkurrensutsätta sin upphandling och sina koncessioner samt ordna sina formgivningstävlingar så som föreskrivs i denna lag.
Den upphandlande enheten skall nyttiggöra befintliga konkurrensförhållanden, bemöta kandidater och anbudsgivare i anbudsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt agera öppet och med beaktande proportionalitetskraven.
Om kandidaten eller anbudsgivaren i anbudsförfarandet är en sammanslutning eller en inrättning som ägs av den upphandlande enheten eller en annan upphandlande enhet skall dessa bemötas på samma sätt som de övriga kandidaterna och anbudsgivarna.
3 § Villkor i Värlshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling

Vid upphandling som omfattas av tillämpningsområdet för Värlshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling skall på anbudsgivare och anbud från andra avtalsslutande stater tillämpas samma villkor som de som tillämpas på anbudsgivare och anbud från Finland och Europeiska unionens medlemsstater.


4 § Definitioner
I denna lag avses med
1) upphandlingskontrakt ett skriftligt kontrakt som slutits mellan en eller flera anbudsgivare och en eller flera upphandlande enheter och som avser utförande av byggentreprenad, upphandling av varor eller utförande av tjänster mot ekonomiskt vederlag i den mening som avses i denna lag; nedan i denna lag används termen upphandling om upphandlingskontraktet och det förfarande med konkurrensutsättning som föregår kontraktet,
2) byggentreprenadkontrakt ett kontrakt som avser offentlig upphandling och som syftar till utförande eller både projektering och utförande av sådana byggarbeten eller byggentreprenader som kan hänföras till en verksamhet som avses i bilaga C eller utförande, oavsett form, av byggentreprenader som uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer; med byggentreprenad kan avses en entreprenad för hus-, jord- eller vattenbyggnadsarbeten som i sig är tillräcklig för att bilda en ekonomisk eller teknisk helhet,
3) varuupphandlingskontrakt ett upphandlingskontrakt som avser annat än byggentreprenader och som syftar till köp, leasing, hyra eller upphandling på avbetalning med eller utan köpoption av en vara; som varuupphandlingskontrakt betraktas också sådana kontrakt som syftar till upphandling av varor och som dessutom omfattar montering och installation,
4) tjänsteupphandlingskontrakt ett kontrakt som avser annat än offentliga byggentreprenader och offentlig varuupphandling och som syftar till utförande av sådana tjänster som anges i bilaga A eller B;
Som tjänsteupphandlingskontrakt betraktas också sådana kontrakt om offentlig upphandling som avser både varor och tjänster enligt bilaga A eller B, om värdet av tjänsterna i fråga är högre än värdet av de varor som upphandlingskontraktet omfattar.
Som tjänsteupphandlingskontrakt betraktas också sådana kontrakt om offentlig upphandling som avser tjänster enligt bilaga A eller B och som dessutom omfattar byggarbeten enligt bilaga C.
5) ramavtal ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för upphandlingskontrakt som sluts under en viss tidsperiod, i synnerhet i fråga om priser och vid behov planerad kvantitet,
6) byggkoncession ett kontrakt av samma typ som ett byggentreprenadkontrakt med den skillnaden att ersättningen för byggarbetet utgörs antingen av endast rätten att utnyttja anläggningen eller av dels en sådan rätt, dels betalning,
7) tjänstekoncession ett kontrakt av samma typ som ett offentligt tjänsteupphandlingskontrakt med den skillnaden att ersättningen för utförandet av tjänsterna utgörs antingen av endast rätten att utnyttja tjänsten eller av dels en sådan rätt, dels betalning,
8) kandidat den som anmält intresse för att delta i ett selektivt eller förhandlat förfarande eller en konkurrenspräglad dialog,
9) anbudsgivare den som lämnar ett anbud,
10) leverantör en ekonomisk aktör som säljer, hyr ut eller på annat motsvarande sätt levererar en vara, utför en tjänst eller utför ett byggarbete eller en byggentreprenad,
11) öppet förfarande ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en annons om upphandlingen och därutöver eventuellt sänder en anbudsförfrågan till de leverantörer som den anser vara lämpliga och där alla intresserade leverantörer får lämna anbud,
12) selektivt förfarande ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en annons om upphandlingen och i vilket intresserade leverantörer kan begära att få delta; endast de kandidater som den upphandlande enheten utser får lämna anbud,
13) förhandlat förfarande ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en annons om upphandlingen och i vilket intresserade leverantörer kan begära att få delta; den upphandlande enheten förhandlar om villkoren för upphandlingskontraktet med de anbudsgivare som den utser,
14) direktupphandling ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten utan att publicera någon upphandlingsannons utser en eller flera leverantörer att delta i förfarandet och förhandlar om villkoren för kontraktet med dem,
15) konkurrenspräglad dialog ett upphandlingsförfarande där den upphandlande enheten publicerar en annons och i vilket alla leverantörer kan begära att få delta och där den upphandlande enheten för en dialog med de godkända kandidaterna för att nå fram till en eller flera lösningar som kan tillgodose enhetens behov och som utgör grunden för de anbud som de utvalda kandidaterna inbjuds att lämna,
16) formgivningstävling ett förfarande där den upphandlande enheten kan skaffa ett sådant underlag för exempelvis planläggning, stadsplanering, arkitektur, formgivningsteknik eller databehandling som formgivningstävlingens jury utser till vinnande bidrag i en tävling; i tävlingen kan priser delas ut,
17) dynamiskt inköpssystem ett helt elektroniskt förfarande för upphandling av sådant som vanligen används och finns allmänt tillgängligt på marknaden;

upphandlingsförfarandet är tidsbegränsat och under hela varaktigheten öppet för varje leverantör som uppfyller kriterierna och som har lämnat ett preliminärt anbud som överensstämmer med anbudsförfrågan,


18) elektronisk auktion ett upprepat förfarande med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden, vilket genomförs efter en första fullständig utvärdering av anbuden och möjliggör en rangordning av anbuden på grundval av automatiska utvärderingsmetoder;

vissa byggentreprenader och vissa tjänsteupphandlingar som innehåller intellektuella prestationer kan således inte bli föremål för elektronisk auktion,


19) teknisk specifikation fastställda egenskaper hos den vara, den tjänst eller det material som är föremål för upphandlingen; Sådana egenskaper är bland annat kvalitetsnivå och miljöskyddsnivå, projektering, överensstämmelse med krav, ändamålsenlighet, bedömning av produktens bruksegenskaper, säkerhet eller mått, beteckning under vilken produkten saluförs, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder samt krav på förpackning, märkning, etiketter, bruksanvisningar, produktionsprocesser och produktionsmetoder samt förfaranden vid bedömning av överensstämmelse; egenskaper som vid offentliga byggentreprenader fastställs genom tekniska specifikationer är dessutom bestämmelser om projektering, kostnadsberäkning, provning och kontroll, villkoren för att arbetet skall godkännas, byggmetoder och byggteknik samt andra tekniska villkor som hänför sig till det färdiga arbetet och material eller delar som ingår i det,
20) standard en internationell, europeisk eller nationell standard som antagits av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller kontinuerlig tillämpning som inte är tvingande,
21) internationell standard en standard som antagits av ett internationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten,
22) europeisk standard en standard som antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten,
23) nationell standard en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan och gjorts tillgänglig för allmänheten,


Yüklə 281,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə