Capitolul 1


II.2.4 Managementul instanţei în anul 2011Yüklə 332,15 Kb.
səhifə3/6
tarix03.11.2017
ölçüsü332,15 Kb.
1   2   3   4   5   6

II.2.4 Managementul instanţei în anul 2011
În cursul anului 2011, conducerea instanţei a fost asigurată pentru funcţia de preşedinte de d-na judecător Laura Filioreanu, numită în această funcţie, urmare a promovării examenului de ocupare a funcţiilor de conducere pentru o perioadă de trei ani, începând cu data de 01.01.2011, până la data de 01.01.2014, conform Hotărârii CSM nr.1535/2010.

În perioada supusă analizei funcţia de vicepreşedinte a fost îndeplinită de către d-ra judecător Maria Silvia Aciobăniţei numită în această funcţie ca urmare a promovării examenului de ocupare a funcţiilor de conducere pentru o perioadă de trei ani, începând cu aceeaşi dată 01.01.2011, până la data de 01.01.2014, în baza Hotărârii CSM nr.1354/2010.

Atât preşedintele cât şi vicepreşedintele instanţei au îndeplinit fiecare pentru perioada în care a exercitat aceste funcţii, atribuţiile prevăzute de art.12, respectiv 13 din R.O.I. al instanţelor judecătoreşti. Preşedintele instanţei a redactat în luna ianuarie 2011 ordinul de serviciu şi a repartizat personalul auxiliar la birourile şi serviciile instanţei.

De asemenea, în considerarea art.21 din acelaşi act administrativ la nivelul Tribunalului Neamţ funcţionează un colegiu de conducere, care a fost compus în anul 2011, din 7 membri, aleşi în adunarea generală, la data de 21.01.2011, ca urmare a expirării mandatului organismului colegial reprezentativ ales anterior.

Urmare a hotărârilor Colegiului de Conducere s-a stabilit componenţa secţiilor, distribuirea personalului pe secţiile tribunalului, componenţa completelor specializate, programarea de permanenţă la fiecare dintre cele trei secţii. De asemenea, a fost solicitat Consiliului Superior al Magistraturii avizarea înfiinţării completelor specializate cu luarea în considerare a modificărilor intervenite la urmare a intrării în vigoare la data de 01.10.2011 a noului Cod civil.

Colegiul de Conducere a îndeplinit şi celelalte atribuţii ce-i reveneau în baza art.22 din Hot.387/2005, a Consiliului Superior al Magistraturii.

Preşedintele/vicepreşedintele instanţei a emis în cursul anului 2010 un număr de 18 decizii, privind:

- modificarea şi completarea Ordinului de Serviciu;

- constituire comisie de selecţionare a documentelor în vederea arhivării;

- constituire comisie de analiză şi selectare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, pe categorii de produse scoase la licitaţie;

- constituire comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări de execuţie a obiectivului Palatul de Justiţie Neamţ, precum şi a membrilor cooptaţi pentru evaluarea propunerilor tehnice şi a celor financiar contabile din ofertele depuse;

- desemnare comisie pentru analiza cererilor formulate în vederea atribuirii locuinţei de serviciu aflată în administrarea Tribunalului Neamţ;

- aprobarea procedurii privind Managementul riscului la Tribunalul Neamţ;

- constituirea comisie de inventariere a tuturor bunurilor şi valorilor aflate în dotarea Tribunalului Neamţ, pentru anul 2011 Judeţul Neamţ;

Conducerea secţiilor a fost realizată de către doamnele judecător Cristina Marazliula secţia penală, conform Hotărârii nr. 754/08.07.2010 a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un mandat de trei ani, Ordin MJ nr.2201/C/2010, până la data de 08.07.2013, Ana Mângâţă la secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, conform Hotărârii nr. 131/08.05.2008, până la data de 12.05.2011 şi ulterior cu delegare, în baza Hot. CSM nr.357/12.05.2011, delegare care a fost prelungită prin Hot. CSM nr.836/15.11.2011, pentru o perioadă de încă 6 luni, şi de către domnul judecător Dan Magdalina, la secţia I civilă, cu delegare, începând cu data de 13.12.2010, până la data de 01.07.2011, conform Hotărârii CSM nr.1145/18.11.2011. De la această dată funcţia de preşedinte de secţie civilă a fost îndeplinită cu delegare de către domnul judecător Constantin Magdalina, în baza Hot CSM nr.135/31.05.2010, până la data de 01.01.2012.


II.3 MODIFICĂRILE ÎN PLAN NORMATIV
II.3.1 Impactul principalelor modificări legislative

şi regulamentare operate în cursul anului 2011

asupra activităţii instanţei
La fel ca şi în anii precedenţi, instabilitatea legislativă şi lipsa unei strategii coerente şi unitare în acest domeniu a reprezentat în anul 2011 un aspect negativ al activităţii sistemului judiciar, cu impact puternic asupra încrederii în capacitatea instituţională a acestuia.

Astfel, în materie penală se constată că una dintre cele mai importante modificări legislative intervenită în materie penală, după Legea nr. 278/2006, O.U.G. nr. 60/2006 şi Legea nr. 356/2006, care au modificat şi completat Codul penal şi Codul de procedură penală, o constituie Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, denumită şi „ mica reformă ”, publicată în Monitorul Oficiul al României nr. 714 din 26.10.2010. Această lege a intrat în vigoare pe data de 25.11.2010 şi a avut ca efect modificarea competenţei teritoriale a instanţelor de control judiciar, în soluţionarea cauzelor penale, respectiv o reducere semnificativă a competenţei tribunalelor şi o competenţă mai largă a Curţilor de apel.

Impactul acestei legi s-a produs abia în cursul anului 2011 şi s-a repercutat asupra activităţii secţiei penale a Tribunalului Neamţ.

Astfel, prin modificările aduse Codului de procedură penală şi respectiv dispoziţiilor art. 27 Cod procedură penală, tribunalul are competenţa funcţională de a judeca numai în primă instanţă şi în recurs, dispoziţiile art. 27 pct. 2 Cod procedură penală, care prevedeau că tribunalul, ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de judecătorii în primă instanţă fiind abrogat.

Ca instanţă de recurs, tribunalul judecă numai recursurile formulate împotriva sentinţelor pronunţate de judecătorii privind infracţiunile pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, împotriva încheierilor pronunţate de judecătorii în materia măsurilor preventive, asigurătorii şi a executării hotărârilor penale.

Prin modificarea dispoziţiilor art. 27 Cod procedură penală s-a restrâns competenţa tribunalului ca instanţă de control judiciar, ceea ce a condus la o scădere importantă a volumului de activitate al instanţei. Aceste efect al modificării competenţei materiale a început să se manifeste vizibil în cursul anului 2011, întrucât potrivit art. XXIV alin. 1 numai hotărârile pronunţate în cauzele penale înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 au rămas supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.

În ceea ce priveşte competenţa tribunalului de a judeca în primă instanţă, prin dispoziţiile art. 27 pct. 1 lit. e1 Cod procedură penală, tribunalul a dobândit competenţa materială de a judeca infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005, care anterior erau în competenţa materială a judecătoriei.

În cursul anului 2011, pe rolul Tribunalului Neamţ au fost înregistrate 5 dosare având ca obiect infracţiunea de evaziune fiscală menţionată.

În vederea realizării procedurii de citare, a comunicării actelor de procedură sau a identificării domiciliului unei persoane fizice ori a datelor referitoare la o persoană juridică s-a creat, începând din anul 2011 dreptul de acces direct la bazele electronice de date deţinute de organele administraţiei de stat, conform art. 1841 Cod procedură penală, posibilitate ce permite acordarea unor termene de judecată mai scurte şi ocolirea termenelor acordate exclusiv pentru obţinerea unor date legate de domiciliul, sediul ori situaţia juridică a părţilor. Astfel, instanţa are drept de acces la aplicaţia DEPAB (care permite identificarea domiciliului unei persoane), la baza de date a IGPR, privind evidenţa persoanelor urmărite, încarcerate sau cu interdicţii şi la aplicaţia RECOM, referitoare la accesarea datelor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Legea nr. 202/2010 a eliminat calea de atac a recursului împotriva hotărârilor pronunţate în temeiul art. 2781 Cod procedură penală, vizând plângerea în faţa judecătorului împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată. Aceste hotărâri rămân definitive la data pronunţării lor de către judecător, ceea ce a condus la scăderea numărului de dosare judecate de tribunal, ca instanţă de recurs, în raport cu situaţia statistică anterioară apariţiei legii.

O altă cauză a reducerii numărului de dosare a constituit-o posibilitatea, reglementată de lege de trimitere la organul competent, pe cale administrativă a plângerilor penale, a plângerilor împotriva soluţiei de netrimitere în judecată sau de scoatere de sub urmărire , a cererilor de revizuire şi a oricăror alte sesizări îndreptate, în mod eronat, la tribunal.

O noutate legislativă introdusă prin Legea nr. 202/2010, cu impact asupra modului de soluţionare a cauzelor penale în cursul anului 2011 o constituie procedura simplificată a judecării în cazul recunoaşterii vinovăţiei, prevăzută de art. 3201 Cod procedură penală, constând în pledoaria de vinovăţie făcută de inculpat, până la momentul începerii cercetării judecătoreşti, prin care acesta recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Prin aplicarea acestui text de lege, Tribunalul Neamţ a soluţionat, la primul termen de judecată, în anul 2011 un număr de 29 de dosare.

Prin decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011 a Curţii Constituţionale s-a admis excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 320 ind. 1 Cod procedură penală sunt neconstituţionale în măsura în care nu permit aplicarea legii penale mai favorabile tuturor situaţiilor juridice născute sub imperiul legii vechi şi care continuă să fie judecate sub legea nouă, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, iar alineatul final al aceluiaşi articol a fost declarat neconstituţional. Acest lucru presupune ca instanţa de judecată să nu mai poată respinge cererea inculpatului de judecare potrivit procedurii simplificate, decât în situaţia în care o seamă de infracţiuni cu autori necunoscuţi ar putea fi asumate de alte persoane sau în situaţia în care un inculpat, din dorinţa de a proteja o altă persoană, ia asupra sa fapta comisă de acesta.

De asemenea, prin decizia nr. 573 din 3 mai 2011 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 ind. 1 Cod penal, care prevedeau că, în cazul comiterii unor infracţiuni economice, dacă până la soluţionarea cauzei în primă instanţă inculpatul acoperă prejudiciul produs, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate sau se aplică pedeapsa amenzii ori o sancţiune administrativă, în funcţie de valoarea pagubei. Întrucât textul de lege nu a fost modificat ulterior emiterii acestei decizii inculpaţii nu au mai putut beneficia de dispoziţiile menţionate din Codul penal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010.
În materie civilă, în cursul anului 2011 o influenţă deosebită asupra activităţii Secţiei civile a avut-o modificările legislative din domeniul salarizării şi pensiilor, respectiv Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, intrată în vigoare la data de 01.01.2011, precum şi Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Codului muncii, acte normative ce au generat un număr sporit de litigii de muncă şi asigurări sociale. Ca urmare, în cursul anului 2011 au fost înregistrate 1951 noi cauze de litigii de muncă şi asigurări sociale, faţă de 1555 cauze în anul 2010, creşterea cea mai mare înregistrându-se la litigii de asigurări sociale – 419 cauze în 2011 faţă de 236 cauze în 2010.

Totodată, trebuie relevat şi impactul produs de adoptarea Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 504/2011 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, dându-se posibilitatea preşedinţilor de secţii din cadrul instanţelor judecătoreşti să trimită, în cazurile prevăzute de lege, pe cale administrativă, cererile sau plângerile greşit îndreptate şi să le restituie pe cele care nu întrunesc condiţiile legale, precum şi al Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 829/2011 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în special prin introducerea la articolul 103 a alineatului 11 prin care se stabileşte, în sarcina grefierilor de şedinţă, verificarea în sistemul ECRIS a faptului dacă există alte dosare formate ca urmare a unei cereri formulate de aceleaşi persoane, împotriva aceloraşi persoane şi având acelaşi obiect şi întocmirea unui referat în care menţionează rezultatul verificării.

Această dispoziţie regulamentară, chiar dacă urmăreşte asigurarea implementării în practică a principiului repartizării aleatorii a cauzelor cu garantarea excluderii a oricăror situaţii de „alegere a unui anumit complet”, este de natură a aglomera în mod deosebit activitatea grefierilor de şedinţă, iar în ceea ce îi priveşte pe grefierii de şedinţă ce intră cu complete care soluţionează litigii de muncă şi asigurări sociale, este de natură a bloca în totalitate activitatea acestora.
Modificările legislative survenite în cursul anului 2011, în ceea ce priveşte dreptul procesual în materie comercială, de contencios administrativ şi insolvenţă, au constat în:
Legea privind accelerarea soluţionării proceselor nr. 202 din 25 octombrie 2010 a adus modificări importante la Codul de procedură. Această lege, publicată în Monitorul Oficial din nr. 714 din 26 octombrie, a intrat în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, la 25 noiembrie şi a produs efecte asupra activităţii secţiei şi în anul 2011. Pe parcursul anului 2011 instanţele de judecată au procedat la aplicarea acestor modificări legislative.

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil a operat modificări asupra altor acte normative, cum ar fi:


 • Contencios administrativ.

 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, a fost modificată prin:

 • Decizia Curţii Constituţionale nr. 302/2011. Prin decizia enunţată a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 399/64/2009 şi s-a constatat că sintagma „cele care privesc apărarea şi securitatea naţională" cuprinsă de acestea este neconstituţională;

 • Legea nr. 149 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 490 din 11 iulie 2011;

 • Legea nr. 299 din 21 decembrie 2011 prin care au fost abrogate dispoziţiile alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Legea societăţilor comerciale. Legea nr. 31/1990, republicată, a fost modificată prin O.U.G. 37/2011. Ordonanţa în cauză modifică articolul 237 din Legea 31/1990 în sensul că la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care:

a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;

c) societatea şi-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile referitoare la sediul social sau asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reşedinţa cunoscută;

d) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.

(6) La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(7) Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare …

(71) Hotărârile judecătoreşti pronunţate în condiţiile alin. (7) se comunică lichidatorului numit, se publică pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se afişează la sediul oficiului registrului comerţului în care este înmatriculată societatea comercială dizolvată.

(8) Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condiţiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea părţilor, conform dreptului comun.

Ca urmare a acestor modificări legislative pe rolul Secţiei a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal au fost înregistrate un număr consistent de cereri formulate de către Oficiul Registrului Comerţului De Pe Lângă Tribunalul Neamţ, prin care au fost promovate acţiuni având ca obiect:

- dizolvare societate în temeiul art. 237 lit. a, c, d – numărul acestora fiind de 376 acţiuni;

- radiere societate, ca urmare a dizolvării - în număr de 214 cereri.


Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil a operat modificări şi asupra altor acte normative, printre care amintim:

 • Codul de Procedura Civilă, articole modificate fiind: Art. 2, Art. 10, Art. 248, Art. 2821, Art. 360, Art. 586, Art. 587, Art. 588, Art. 589, Art. 590, Art. 5901, Art. 5902, Art. 5903, Art. 6131a, Art. 6131b, Art. 6162, Art. 617, Art. 6171, Art. 619, Art. 674, Art. 675, Art. 676, CAPITOLUL XIV, Art. 7201, Art. 7202, Art. 7204, Art. 7206, Art. 7208, Art. 7209, Art. 721;

 • LEGEA Nr. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale - articole modificate: Art. 292, Art. 58, Art. 68, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 78;

 • LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru;

 • LEGEA Nr. 26/1990 privind registrul comerţului - articole modificate: Art. 1, Art. 21;

 • LEGE Nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei - articole modificate: Art. 14;

 • LEGE Nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe - articole modificate: Art. 88, Art. 89;

 • O.U.G. Nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români – articole modificate: Art. 26, Art. 29;

 • LEGEA Nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - articole modificate: Art. 144, Art. 147;

 • LEGEA Nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică - articole modificate: Art. 35, Art. 36, Art. 37;

 • LEGEA Nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - articole modificate: Art. 3, Art.6.


Drept comercial:


 • Codul de procedură civilă: Prin Decizia nr. 233/15 februarie 2011, a Curţii Constituţionale, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Doina Iosif, Aurel Iosif şi Daliana -Magdalena Boboşilă -Iosif în dosarul nr. 5.323/2/2008 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercială şi s-a constatat că dispoziţiile art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale în măsura în care nu permit revizuirea unei hotărâri judecătoreşti prin care, fără a se evoca fondul, s-au produs încălcări ale unor drepturi şi libertăţi fundamentale, încălcări constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.


Drept comercial - materia insolvenţei


 • Legea nr. 85 din 5.04.2006 a fost modificată prin O.G. nr. 66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, ordonanţa fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 461 din 30 iunie 2011.


Dreptul contenciosului administrativ şi fiscal


 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2011, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2011, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2011, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2011, Legea nr. 88/2011, Legea nr. 94/2011, Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011.
 • Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală a suferit modificări prin: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010, Legea nr. 46/2011, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.35/2011, Legea nr. 126/2011, Legea nr. 153/2011, Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011, Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011, Legea nr. 188/2011.
 • Ordonanţa nr. 21 din 21 august 1992, republicată, privind protecţia consumatorilor, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 71 din 31 august 2011.
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule modificată prin LEGEA Nr. 141 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 218/2008.

Numărul de acţiuni ce au ca obiect restituire taxă de poluare sau de primă înmatriculare a fost în permanentă creştere, numărul sentinţelor prin care au fost soluţionate astfel de cauze fiind de cinci ori mai mare prin comparaţie cu numărul celor hotărâte pe parcursului anului 2010. De exemplu, în anul 2010 au fost soluţionate un număr de 118 dosare de contencios fiscal, în timp ce la data de 30.12.2011 erau înregistrate un număr de 691 sentinţe în materia contenciosului fiscal.

 • Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 a fost modificată prin Legea nr. 264 din 7 decembrie 2011, pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi. • Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 124 din 27 decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială.
 • Ordonanţă de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată prin Legea nr. 279/2011 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011.

Pentru evidenţierea certă a volumului de activitate al judecătorilor din cadrul secţiei raportat la modificările legislative, este de subliniat că s-a prezentat doar o sinteză a modificărilor legislative funcţie de cauzele ce au fost înregistrate pe rolul instanţei şi obiectul acestora, timpul afectat studiului actelor normative fiind din ce în ce mai mare. Precizăm că obiectul cauzelor de contencios administrativ este diversificat şi numeros, astfel că este imposibilă prezentarea tuturor modificărilor legislative ce au incidenţă în soluţionarea cauzelor formulate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 dar şi al legilor speciale.

Nu trebuie neglijat nici faptul că activitatea judecătorilor secţiei este afectată de stocul de dosare de faliment rămas nesoluţionat - dat fiind procedura specială prevăzută de Legea nr.85/2006, având în vedere că acest stoc se adaugă dosarelor nou intrate şi reprezintă unul din factorii de calcul ai operativităţii.

La aceasta se adaugă activitatea desfăşurată urmare a Protocolului de colaborare privind procedura de comunicare a actelor de procedură în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă încheiat între Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi Tribunalul Neamţ, un număr de 1700 acte fiind publicate în cursul anului 2011 în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Nu în ultimul rând se vor avea în vedere numărul crescut de cauze înregistrat la nivelul Secţiei a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, volumul de muncă al tuturor compartimentelor secţiei şi personalul insuficient care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de supraaglomerare, volumul de muncă în permanentă creştere conducând la supraîncărcarea tuturor categoriilor de personal ( judecători, grefieri de şedinţă, grefieri arhivari).Yüklə 332,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə