Çevre yönetim plani niHAİ raporu ağustos 2011Yüklə 442,26 Kb.
səhifə4/7
tarix31.10.2017
ölçüsü442,26 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

YASAL ÇERÇEVE

Öngörülen MESKİ Kanalizasyon Şebekesi Projesi (PROJE) ile ilgili olarak inşaat ve işletme aşamasındaki faaliyetlere yönelik olarak hazırlanan ÇYP’de ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası standartlar dikkate alınmıştır.  1. Ulusal Mevzuat


PROJE’nin inşaat ve işletme aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak yerine getirilmesi gereken yasal gereklilikler aşağıda sıralanan kanun ve yönetmeliklerde yer almaktadır:


 • 2872 sayılı Çevre Kanunu;

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

 • Çevre Denetimi Yönetmeliği

 • Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği

 • Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

 • Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik

 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 • Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

 • Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

 • 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5192 sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve ilgili yönetmelikleri;

 • Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

 • 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu;

 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği

 • 2863 sayılı (5226 Sayılı Kanun ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri;

 • 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikleri;

 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

 • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Hakkında Yönetmelik

 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
  1. Uluslararası Kriterler


PROJE’nin, DB’nin İB’ye sağlamış olduğu bir kredi kapsamında finanse edilmesi nedeniyle PROJE’de DB’nin çevresel kriterlerinin kullanılması düşünülebilir. Bu amaçla, DB tarafından 1998 yılında hazırlanmış olan “Kirlilik Önleme ve Azaltma El Kitabı (Pollution Prevention and Abatement Handbook)” dikkate alınmıştır. El Kitabı’nda yer alan hususlar, insan sağlığını korumayı, çevreye salınan kirletici miktarlarını azaltmayı, ticari olarak ispatlanmış ve fiyat avantajı olan teknoloji kullanımını, ulusal ve uluslar arası mevzuat gelişiminin takibini ve en iyi mühendislik ile çevre yönetimi uygulamalarını desteklemektedir.

Ancak, ulusal çevre mevzuatına uygunluk yasal açıdan zorunlu olduğu için ve İB ile yapılan anlaşma gereği ulusal mevzuat hükümlerine uygun proje gerçekleştirileceğinden ÇYP’ de ulusal yerel mevzuat baz alınmıştır. 1. İYİLEŞTİRME PLANI
  1. İnşaat Aşaması

PROJE’nin mühendislik çalışmalarını MESKİ’nin önümüzdeki günlerde seçeceği Danışman firma yürütecek, aynı zamanda inşaat ihalesi için gereken ihale dokümanlarını da hazırlayacaktır. Dolayısıyla, PROJE’nin inşaat aşamasında oluşabilecek çevresel etkilerin değerlendirildiği ve etki azaltıcı tedbirlerin önerildiği bu ÇYP, söz konusu ihale dokümanları ile birlikte teklif öncesinde istekli firmalara sunulacaktır. İhale ile belirlenecek ve PROJE’nin inşaat çalışmalarını yürütecek olan YÜKLENİCİ’nin çevre konusundaki başlıca sorumluluğu aşağıda sunulmaktadır:
 • PROJE’nin çevre performansına katkı sağlanabilmesi amacıyla, inşaat personelinin çevre konusunda eğitim almasının sağlanması ve Danışman Firma ile koordinasyon için bir Sağlık, Emniyet ve Çevre” (SEÇ) sorumlusunun atanması;

 • Bölüm 3’te verilen Türk Çevre Mevzuatı gereklerinin yerine getirilmesi ve uygunsuzluk durumunun oluşmaması için gerekli çevresel etki azaltıcı tedbirlerin alınması;

 • Bölüm 3’te sunulan ve inşaat faaliyetlerini yürütmek için ulusal mevzuat uyarınca gereken izinlerin alınması;

 • Mevcut yasal çerçeveye ek olarak, inşaat aşamasında yürürlüğe girebilecek ya da yayımlanacak yeni ulusal mevzuat gereksinimlerinin sağlanması.

 • Yükleniciye de hazırlanmış olan bu CYP sunulacak ve bu dokumanla uyumdan YUKLENICI de sorumlu olacaktır.

Danışman ise ÇYP’ye uyum konusunu denetlemeler ile takip edecektir.  1. İşletme Aşaması

MESKİ, YÜKLENİCİ tarafından inşaatı tamamlanan tesisin işletme aşaması için ÇYP’de yer alan hususların sağlanmasından sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ ve DANIŞMAN FİRMA, ihale dokümanında istenen tesis kabul şartlarını sağlayacağını taahhüt ve ispat etmek zorundadır.


İşletme aşamasında aşağıdaki hususların MESKİ tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir:


 • ÇYP’ye uyum konusunun iç denetlemeler ile takip edilmesi;

 • İşletme ve bakım personelinin PROJE’nin çevre performansına katkı sağlayabilmesi amacıyla çevre konusunda eğitim almasının sağlanması;

 • Bölüm 3’de verilen Türk Çevre Mevzuatı gereklerinin yerine getirilmesi ve uygunsuzluk durumunun oluşmaması için gerekli çevresel etki azaltıcı tedbirlerin alınması;

 • Mevcut yasal çerçeveye ek olarak, işletme aşamasında yürürlüğe girebilecek ya da yayımlanacak yeni ulusal kanun, yönetmelik ve uluslararası kriterlerin sağlanması.

Öngörülen PROJE’nin inşaat ve işletme aşamalarında su, hava, toprak ve diğer alıcı ortamlar üzerinde oluşabilecek önemli çevresel etkileri ve bu etkileri azaltmak için önerilen etki azaltıcı önlemler Tablo 3.1’de yer almaktadır.


Tablo 3 1 PROJE’nin Çevresel Etkileri ve İyileştirme Önlemleri

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

Kurumsal Sorumluluk*

İnşaat

Hafriyat toprağı

Kazı sırasında çıkan hafriyat toprağının dolgu yapmada kullanılacak kısmı kazı yerinde depolanacak, kalan kısım ise gerekli izinlerin alınmasının ardından, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla ilgili ilçe belediyesinin, (yol işlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılmak üzere) belirlediği bölgelerde depolanacak ve depolama alan yetersizliği durumunda ise katı atık depolama alanında uygun şekilde biriktirilecektir.

İnşaat giderlerine dahildir

Yüklenici

İnşaat

Gürültü ve titreşim

(kazı ve delme işleri)Oluşacak gürültü ve titreşim geçici olmakla birlikte inşaatta çalışan kazı ve iş makinelerinin gürültü seviyeleri, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde belirtilen seviyesini aşamaz. (Darbe gürültüsü Lcmax 100 dBC’yi aşamaz ve inşaat alanının gürültüsü 70 dBA’yı geçmemelidir.) İnşaat faaliyetleri (07.00-19.00) saatleri arasında yürütülecektir. Ağır iş makinelerinin bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. İnşaat faaliyetlerinin gece devam etmesinin zorunlu olduğu durumlarda, gürültüden etkilenecek yerel halk, faaliyetin gerçekleştirilme tarihinden en az bir hafta önce bilgilendirilecektir.

Maliyet gerektirmez

Yüklenici

İnşaat

Toz emisyonları

Malzeme taşıyan araçların üzerleri kapalı tutulacaktır.

Özellikle sıcak, kuru ve rüzgârlı havalarda çalışma alanı ıslatılacaktır.İnşaat giderlerine dahildir

Yüklenici

İnşaat

İnşaat atıkları

Öncelikle hurdaya ve moloz döküm alanlarına gidecekler ayrılacak ve hurdaya ayrılanlar için satış işlemi yapılacak, diğerleri ise gerekli izinlerin alınmasının ardından, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla düzenli depolama alanlarına gönderilecektir. depolanacaktır

İnşaat giderlerine dahildir

Yüklenici

İnşaat

Evsel nitelikli katı atıklar

Şantiye alanlarının kurulacağı bölgelerde oluşacaktır. Oluşacak katı atıklar, ilgili belediyeden gerekli izinlerin alınması sonucu, ilgili belediye görevlileri tarafından toplanarak katı atık depolama sahasında bertaraf edilecektir.

İnşaat giderlerine dahildir

Yüklenici

İnşaat

Evsel nitelikli atık sular

Şantiye alanlarının kurulacağı bölgelerde oluşacaktır. İşçilerin yoğun olarak çalışacağı bu alan için seyyar tuvaletler temin edilebilir. Oluşacak atıksu, fosseptiklerde toplanarak vidanjörler vasıtasıyla bertarafı sağlanacaktır.

İnşaat giderlerine dahildir

Yüklenici

İnşaat

Kamu güvenliği

İnşaat bölgesine malzeme getiren ya da sahadan malzeme götüren araçların şoförleri hız limitlerine uyacaktır.

Kazı yapılan alanlarda, insanların geçişine engel olmamak için kazının hemen ardından geçitler oluşturulacak, düşmeyi önlemek için geçitlerin yanlarında korkuluklar kullanılmalıdır.

Kazılan yerlerin halk sağlığını tehdit etmemesi için mümkünse üstlerinin güvenli bir şekilde kapatılması değilse kazı alanı etrafına uyarı levhalarının konması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Hayvanların boruların içine girişlerine engel olmak için, depolama sırasında boruların ağızları kapaklarla kapatılmalıdır.İnşaat giderlerine dahildir

Yüklenici

İnşaat

İşçi sağlığı ve güvenliği

Kazılan çukurlara suyun dolmasını önlemek için sular bir drenaj sistemi veya motopomplar yardımıyla çekilir ve çekilen çamurlu sular dinlendirilerek toprağı çökeldikten sonra deşarj edilebilir.

Derin kazıların yapıldığı yerlerde çökmeleri önlemek için çukurların kenarlarına perdeleme yapılmalıdır.

İlgili ulusal işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca kişisel koruma ekipmanlarının temini yapılarak (sahada uyarı levhalarının kullanılması, uyarı bantları ve geçici korkulukların tesisi, güvenli ayakkabı ve baretlerin kullanılması, oluşabilecek toza karşı maske takılması, oluşabilecek gürültüye karşı kulaklık takılması, ilk yardım donanım ve personelinin bulundurulması), düzenlemeler yapılacaktır.


İnşaat giderlerine dahildir

Yüklenici

İnşaat

Tarihi, Kültürel ve Arkeolojik Varlıklar

Kazılar esnasında herhangi bir tarihi, kültürel veya arkeolojik değere sahip bir varlığa rastlanması durumunda çalışma durdurulacak ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verilecek, izin alındıktan sonra çalışmalara devam edilecektir. Arkeolojik bir buluntunun çalışanlarca alıkonmasına karşı Yüklenici ve Danışman firma yetkililerinin sürekli gözetimi altında takip edilecektir.

Maliyet gerektirmez

Yüklenici

İnşaat

Egzoz Dumanları

İnşaat esnasında, inşaat ile ilgili her araç emisyon için, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere uygun olarak Egzoz Ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı “Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ölçüm Ruhsatı” kontrol edilerek denetlenecektir.

İnşaat giderlerine dahildir

Yüklenici

İnşaat

Ulaşım Yolları

İnşaat mahallerine ulaşım güzergâhlarında iş makineleri ve kamyonların geçişi için gerekli yol ve trafik düzenlemeleri Mersin Büyükşehir Belediyesi UKOME(Üstyapı Koordinasyon Merkezi) Müdürlüğünün Trafik Şube Müdürlüğü koordinasyonu ile planlı bir biçimde gerekli uyarı işaretleri yerleştirilerek gerçekleştirilecektir

İnşaat giderlerine dahildir

Yüklenici

İşletme

Sızıntı suyu

İşletme sırasında terfi istasyonları ve boruların düzenli bakımları yapılmalıdır.

Borular kullanılmadan önce sızıntı testleri yapılmış olmalıdır.

Ayrıca şebekenin arıza kayıtları tutularak bakım planları oluşturulmalıdır.


İşletme giderlerine dahildir

MESKİ,


İşletme

Afet ve Kazalar

(Deprem, sel vs.)Menholler ve boru hatlarında meydana gelebilecek zarar görme, çalınma benzeri durumlar için acil müdahale planları oluşturulacaktır.

İşletme giderlerine dahildir

MESKİ

İşletme

Katı atık

Bakım ve tamirat sonrası oluşabilecek katı atıklar, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla belediyenin belirlediği bölgelerde depolanacaktır.

İşletme giderlerine dahildir

MESKİ

İşletme

İş sağlığı ve güvenliği

İlgili ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca düzenlemeler yapılacaktır (kişisel koruma ekipmanlarının temini de dahildir)

İşletme giderlerine dahildir

MESKİ

İşletme

Gürültü (pompa istasyonlarından kaynaklı)

Tesislere 100 m mesafedeki alanda gürültü seviyesi gündüz 60dBA’yı, akşam 55dBA’yı, gece 50dBA’yı aşmamalıdır.
Bu amaçla pompa ve terfi merkezlerinde ses izolasyonu sağlanmalıdır.
Bununla ilgili tesis binası duvarları içine yalıtım malzemesi konabileceği

gibi çok gürültü yapan motorlar akustik kabin içine alınabilir.


Gürültüye neden olabilecek tüm mekanik ekipmanların düzenli (aylık)

bakımları yapılmalıdır.


Pompa ve terfi merkezlerinin etrafı ağaçlandırılarak uzun dönemde doğal

ses izolasyonu sağlanabilir.

 1. Yüklə 442,26 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə