Comisia de concursYüklə 323,99 Kb.
səhifə1/6
tarix12.01.2019
ölçüsü323,99 Kb.
#96022
  1   2   3   4   5   6MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE DEVA

Nr. 301987/18.10.2016stema_igpr_1

Ex. nr.___/___


INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN HUNEDOARA

COMISIA DE CONCURS

Operator de date cu caracter personal 5765

A P R O B

Postarea pe Intrapol, Internet, Intranet

și afișarea la sediul inspectoratului

ŞEFUL INSPECTORATULUI

Comisar-şef de poliţie
DUMITRU LIVIU GABRIEL

A P R O B

PREŞEDINTELE

COMISIEI DE CONCURS

Comisar-şef de poliţie
VASILESCU ADRIAN-CRISTIAN
A N U N Ţ
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2^2) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi a Notei-Raport nr. 292020/S2/2016 aprobată de conducerea M.A.I.;, art. 12 alin. 4 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara și a Calendarului comisiei centrale de concurs nr. 2048908/17.10.2016.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr.130, organizează:
C O N C U R S
Secţiunea I – Post scos la concurs
Pentru ocuparea postului vacant de execuție de agent I (analist programator ajutor) la Serviciul Comunicații și informatică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, poziția 105 din statul de organizare al inspectoratului prin modalitatea încadrării directe din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.
Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare
Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).

 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 6. să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv :să aibă pregătirea de bază: studii medii cu diplomă de bacalaureat;

 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 11. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate pentru clasa secret de stat nivel secret;

 12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 13. nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

 14. trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

 15. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;


Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situații:

 1. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

 2. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs


Cu ocazia înscrierii, candidaţii sunt obligaţi să opteze, prin cererea de înscriere, pentru a candida la concurs pentru ocuparea postului, menționând postul, respectiv agent I (analist programator ajutor) la Serviciul Comunicații și informatică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, poziția 105 din statul de organizare al inspectoratului.
Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere conform Anexei nr. 3, la care se anexează documentele solicitate, depusă până la data de 23.10.2016, în perioada 19 -22.10.2016 în intervalul orar 09:00 – 14:00 și duminică 23.10.2016 în intervalul orar 09:00 – 12:00, la sediul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 130, județul Hunedoara.
Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.
Dosarele de recrutare vor fi depuse în volum complet şi vor cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 4 ) şi CV (Anexa nr. 5 );

 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat), în original.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Cetăţenii români care au absolvit studiile impuse de cerințele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice);

 • actul de identitate, carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretul militar;

 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă;

 • autobiografia redactată olograf (Anexa nr. 7) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 8);

 • o fotografie color 9 x 12 cm;

 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6);

 • un dosar plic.

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta toate documentele în original care vor fi xerocopiate şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidaților, originalul acestora fiindu-le restituit pe loc. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.


Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele prezentate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.
Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc.
Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia redactată olograf şi tabelul de rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.
Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.
Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 23.10.2016, orele 12:00, nu se vor mai efectua înscrieri.
După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora, lista candidaţilor ale căror candidatură au fost acceptate, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.
Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică şi medicală
În intervalul 24.10 – 26.10.2016 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.
Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.
Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 28.10 – 04.11.2016, doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”.

Cu această ocazie, candidaţilor li se vor deschide fişele medicale-tip, urmând să fie îndrumaţi pentru continuarea evaluării medicale şi finalizarea acesteia.

Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 04.11.2016. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.
Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

   


La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.
Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare și la avizierul unităților de recrutare.

 

Secţiunea a V-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)


Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Evaluarea performanţei fizice;

 2. Test scris, de tip grilă.
 1. Proba de evaluare a performanţei fizice (are caracter eliminatoriu).

Evaluarea performanţei fizice se face potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în M.A.I.

Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare. Conform calendarului aprobat, proba de evaluare a performanţei fizice se va desfăşura în perioada 15.11-17.11.2016, însă calendarul concret pe zile, ore şi grupe va fi adus la cunoştinţa candidaţilor printr-un anunţ ulterior.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a performanţei fizice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.
Atenţie!Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

Proba la evaluarea performanţei fizice constă în: • alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.

Baremele la proba de alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale în materie, precizate în Anexa nr. 7, după cum urmează:

- grupa I - până la 30 de ani, inclusiv ;

- grupa a II-a - de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;

- grupa a III-a - de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;

- grupa a IV-a - de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;

- grupa a V-a - de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;

- grupa a VI-a - peste 51 de ani.
La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de concurs şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie, nota la proba fizică nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la „testul scris”, ci va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la „testul scris”, caz în care va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut notă mai mare la proba fizică.

La proba de evaluare a performanţei fizice este declarat „admis” candidatul care obţine minimum nota 6.

Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba scrisă.

Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată, o singură dată, în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului cuprinzând rezultatele la proba de evaluare a performanţei fizice, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune la Serviciul Resurse Umane din carul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, strada M. Eminescu nr.130, județul Hunedoara.

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

Metodologia desfăşurării probei de evaluare a performanţei fizice, care include baremele stabilite, pe grupe de vârstă, este prevăzută în Anexa nr. 2.
b) Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 26.11.2016.

Această probă conţine 60 de grile, cu trei variante de răspuns din care doar una este corectă. Fiecare răspuns corect va fi apreciat cu 0,15 puncte, iar la punctajul final se adaugă un punct din oficiu, obţinându-se nota la testul scris.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore, începând cu ora stabilită în graficul de concurs.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la Serviciul Resurse Umane din carul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, strada M. Eminescu nr.130, județul Hunedoara .

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.
Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

.
Secţiunea a VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi


Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota mai mare la proba fizică. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale, din tematica şi bibliografia recomandată.

Interviul pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea criteriilor prevăzute de Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne).
În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Candidatul declarat „admis” este încadrat în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni.Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului


 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;

 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;

 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;

 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, https://hd.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs, precum și la avizierul unității.

 • La proba de evaluare a performanţei fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening) şi vor prezenta actul de identitate;

 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, telefon 0254/206722, interior 20115.

Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7 și nr.8, fac parte integrantă din prezentul anunț.
M E M B R I :
__________________________

________________________ÎNTOCMIT,

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

ANEXA nr. 1


R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

logo

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS
SPECIALITĂȚILE:
 1. Inginer de sistem

 2. Inginer de comunicații

 3. Agent cu atribuții pe comunicații și informatică

 4. Ordine publică cu atribuţii de electronist (agent şi ofiţer)NESECRET

Bucureşti

Nr. 2048909 din 17.10.2016

Ex. nr. 1/1Kataloq: files -> cariera files
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00
cariera files -> Apro b președintele comisiei de concurs anun ţ
cariera files -> R o m â n I a ministerul afacerilor interne inspectoratul general al poliţiei române inspectoratul de poliţie al judeţului hunedoara operator date cu caracter personal nr
cariera files -> R o m â n I a ministerul afacerilor interne inspectoratul general al poliţiei române inspectoratul de poliţie al judeţului hunedoara operator date cu caracter personal nr

Yüklə 323,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə