Curtea de conturi a republicii moldovaYüklə 0,7 Mb.
səhifə1/8
tarix18.08.2018
ölçüsü0,7 Mb.
#72799
  1   2   3   4   5   6   7   8

Anexă

la Hotărârea Curții de Conturi

nr. 47 din 28.09.2017

c:\users\a_curchin\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\k1nj7j5m\insigna ccrm blue 2.jpg
CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA


MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,69, tel.: (+373) 22 23 25 79, fax: (+373) 22 23 30 20, www.ccrm.md;

e-mail: ccrm@ccrm.md


RAPORTUL

auditului performanței Programului de restructurare a sectorului vitivinicol ,,Filiera Vinului”

CUPRINS


SINTEZA 4

3.1.4. Lansarea cu întârziere a Componentei III „Operațiuni de leasing financiar” a limitat accesul potențialilor beneficiari la resursele creditului 18

Anexa nr.1 34

Domeniul de aplicare și metodologia de audit 34


LISTA ACRONIMELOR
Abrevierea

Termenul abreviat

BEI

Banca Europeană de Investiții

BNM

Banca Națională a Moldovei

DLC

Directoratul Liniei de Credit

D.O.P.

Denumire de origine protejată

GL

Grup de lucru

MO

Manual Operațional

MAIA

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

MF

Ministerul Finanțelor

mil.

milioane

PI

Proiect investițional

Programul

Programul de restructurare a sectorului vitivinicol ,,Filiera Vinului”

IFP

Instituții Financiare Participante

I.G.P.

Indicație geografică protejată

IP

Instituție Publică

ISP

Instituțiile Specializate Partenere

RM

Republica Moldova

UTM

Universitatea Tehnică din Moldova

Unitatea

Instituția Publică ,,Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

GLOSAR


Beneficiar al recreditării – orice persoană fizică sau juridică care este beneficiar final al mijloacelor recreditate.

Economicitatea - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate.

Eficiența - raportul dintre rezultatele obținute și resursele utilizate pentru obținerea acestora.

Eficacitatea - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective.

Valoarea de piață - suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării.

Valoarea de lichidare - suma netă care ar putea fi obținută dacă activitatea unei întreprinderi ar înceta, iar activele sale ar fi vândute.

Valoarea de înlocuire - totalitatea cheltuielilor efectuate în scopul producerii sau construirii unui mijloc fix, destinat sa înlocuiască alt mijloc fix, uzat complet, cu aceleași caracteristici, ținând seama de prețurile din momentul înlocuirii.
Notă: Glosarul prezentat are rol informativ și nu produce efecte legale.


SINTEZA


Industria vitivinicolă în Republica Moldova reprezintă una dintre ramurile principale ale economiei țării, constituind și o sursă importantă de venit pentru bugetul de stat. Viticultura și vinificația sunt domenii de importanță strategică, fapt pentru care Republica Moldova a inițiat un proces complex de reformare și modernizare a acestora. Provocările strategice1 pentru sectorul vitivinicol țin de necesitatea sporirii permanente a calității vinurilor, diversificarea piețelor și creșterea exporturilor, precum și de dezvoltarea oenoturismului.

Astfel, Curtea de Conturi și-a propus efectuarea auditului performanței Programului de restructurare a sectorului vitivinicol „Filiera Vinului”, în vederea evaluării performanțelor atinse în cadrul Programului, precum și  a economicității, eficienței și eficacității utilizării mijloacelor financiare alocate beneficiarilor acestuia. 

Chestionarea beneficiarilor de mijloace financiare alocate relevă că rezultatele Programului sunt apreciate ca pozitive și binevenite în domeniul vitivinicol.

Drept cele mai importante activități realizate care au adus plusvaloare au fost considerate: (i) reutilarea și renovarea vinăriilor; (ii) achiziționarea strugurilor, sticlelor, dopurilor, etichetelor și ambalajului; (iii) construcția și dotarea laboratoarelor de oenologie etc., celelalte activități având un rol mediu sau nesemnificativ.

Deși evaluările efectuate de audit denotă că activitățile prevăzute în Program au contribuit la creșterea exporturilor de vinuri, extinderea plantațiilor de viță de vie, producerea vinurilor de calitate mai înaltă și competitive pe piața internațională, verificările auditului au relevat unele carențe și neajunsuri, printre care:

 • echipamentele procurate de Unitate pentru beneficiarii PI în valoare totală de 3,6 mil.lei (echivalentul a 0,2 mil.euro) nu sunt utilizate, ci stocate timp de până la 18 luni;

 • alocarea mijloacelor financiare în lipsa unor calcule justificate/argumentate privind necesarul de echipament a cauzat utilizarea neeficientă a mijloacelor financiare în sumă de 3,4 mil.lei (echivalentul a 0,2 mil.euro);

 • bunurile procurate în valoare de 1,63 mil.euro nu vor contribui la realizarea eficientă a Programului, ca urmare a faptului că valoarea bunurilor nelivrate constituie 0,3 mil.euro, a echipamentelor neutilizate - 1,13 mil.euro, a echipamentelor utilizate contrar destinației – 0,2 mil.euro;

 • lansarea cu întârziere a Componentei III „Operațiuni de leasing financiar” a limitat accesul potențialilor beneficiari la resursele creditului oferit în cadrul Programului;

 • monitorizarea insuficientă din partea MAIA și Unității a generat ineficiența utilizării mijloacelor financiare destinate implementării Programului;

 • garanția de rambursare a împrumutului recreditat nu a fost asigurată de către MF, fiind acceptate în gaj utilaje și bunuri vechi și uzate moral în valoare de 1,5 mil.euro.

De asemenea, auditul relevă că la inițierea Programului nu au fost determinate activitățile care urmau a fi desfășurate pentru realizarea obiectivelor, precum și indicatorii de rezultat. Astfel, se atestă necesitatea determinării unor obiective specifice și a indicatorilor de performanță bine definiți și măsurabili, care ar permite evaluarea rezultatelor și impactului real al Programului.

Deși companiile vitivinicole au beneficiat de finanțări accesibile în cadrul Programului, pentru a fi soluționate problemele privind necorespunderea calității vinurilor moldovenești standardelor UE, sunt necesare eforturi considerabile în vederea perfecționării și modernizării ramurii vitivinicole.

În baza constatărilor de audit, au fost înaintate recomandări privind responsabilizarea atât a beneficiarilor de mijloace financiare împrumutate, cât și a autorităților administrației publice centrale pentru implementarea și monitorizarea unor programe și proiecte performante, finanțate din împrumuturi externe, cu prestabilirea obiectivelor, criteriilor de performanță, precum și a impactului scontat pentru dezvoltarea domeniului vitivinicol. 

Raportul de audit are o importanță distinsă pentru Parlament, Guvern, creditorii externi și societatea civilă, astfel încât acesta prezintă situația reală, rezultatele implementării Programului, precum și impactul acestuia asupra domeniului vitivinicol.

 1. INTRODUCERE


În condițiile situației geopolitice create în sectorul vitivinicol din Republica Moldova, în perioada anilor 2009-2010, Guvernul a lansat tentative privind identificarea modalităților posibile de susținere a sectorului dat, inclusiv prin identificarea piețelor alternative pentru diversificarea exportului de vinuri moldovenești.

În acest scop, la 23.11.2010, Guvernul a încheiat un Contract de finanțare2 cu Banca Europeană de Investiții, privind utilizarea unui împrumut în valoare de 75,0 mil.euro, exclusiv pentru dezvoltarea producerii vinurilor îmbuteliate cu ,,denumire de origine protejată” (D.O.P.) sau ,,indicație geografică protejată (I.G.P.).Alocațiile pentru beneficiarii Programului urmau să fie canalizate prin intermediul a 4 Componente distincte: Componenta I „Linia de credit”; Componenta II „Linia de credit – achiziția strugurilor”; Componenta III „Operațiuni de leasing financiar” și Componenta IV „Laboratoare, educație, formare și dezvoltarea securității alimentelor”. Pentru fiecare componentă în parte au fost aprobate condiții de finanțare specifice, care sunt prezentate în Anexa nr.2 la prezentul Raport de audit.

Scopul Programului, potrivit prevederilor Contractului de finanțare, a constat în facilitarea accesului beneficiarilor potențiali din sectorul vitivinicol al RM la resursele financiare oferite de BEI prin intermediul operațiunilor de creditare și operațiunilor de leasing, precum și în modernizarea și tehnologizarea întregului lanț valoric al ramurii vitivinicole.

Obiectivele generale ale Programului au constat în:

 1. restructurarea și înființarea plantațiilor de viță de vie - soiuri tehnice;

 2. mecanizarea și tehnologizarea proceselor viticole;

 3. reutilarea și modernizarea fabricilor de prelucrare a strugurilor si de producere a vinului;

 4. reutilarea industriilor conexe (producerea sticlei, ambalaje din carton etc.);

 5. reutilarea, echiparea și modernizarea laboratoarelor pentru testarea calității vinului și a laboratoarelor universitare din cadrul instituțiilor de învățământ care pregătesc cadre pentru sectorul vitivinicol.

Perioada de implementare a Programului constituie anii 2011-2017, iar beneficiarii eligibili ai mijloacelor din Program sunt: întreprinderile vitivinicole; întreprinderile pepiniere; întreprinderile conexe sectorului vitivinicol (ambalaj, etichete, dopuri); instituțiile de învățământ de profil; laboratoarele de control al calității vinurilor.

Informații generale cu privire la Program sunt prezentate în Anexa nr.3 la prezentul Raport de audit.

BEI a dat startul implementării Programului începând cu 7 iulie 2011, sau cu 3 luni mai târziu din momentul ratificării Contractului de finanțare.

Programul urma să fie implementat sub responsabilitatea și controlul MAIA, prin intermediul unei Unități3 centrale finanțate din bugetul de stat, conform condițiilor de finanțare4 prestabilite în Contract. Administrarea Unității este realizată de către directorul executiv și Consiliul de supraveghere, ultimul fiind organ de conducere colegial, compus din 9 membri (neremunerați), desemnați de către Guvern5. Consiliul este responsabil de supravegherea activității Unității pentru realizarea cu succes a Programului și asigurarea transparenței și eficienței utilizării resurselor acestuia, urmând să activeze pe întreaga durată a Programului, asigurând o interacțiune eficientă între BEI, MAIA, MF, Directorat și IFP/ISP.

Urmare faptului că elaborarea Manualului Operațional, a Atașamentelor acestuia, precum și a ghidurilor beneficiarilor pentru fiecare componentă a Programului a fost finalizată la sfârșitul anului 2011, potențialii beneficiari au putut să participe la obținerea mijloacelor creditare destinate implementării Programului doar începând cu anul 2012.Pentru a beneficia de susținere financiară în cadrul Programului, solicitanții urmează să depună la Unitate Formularul de participare și Proiectul investițional aferent Componentei specifice. Urmare verificării corespunderii potențialilor beneficiari tuturor criteriilor de eligibilitate, Unitatea emite Avizul de eligibilitate și remite BEI, spre examinare și aprobare, Proiectul investițional verificat, cu anexarea Avizului. Mijloacele împrumutate se alocă beneficiarilor de proiecte investiționale prin intermediul instituțiilor financiare partenere și instituțiilor specializate partenere, selectate de către DLC și aprobate de BEI, precum și prin intermediul MF.

În perioada anilor 2012 – 2017 (6 luni), din 133 de solicitanți care au depus la Unitate formulare de participare, doar pentru 66 de solicitanți au fost aprobate de către BEI proiecte investiționale în valoare totală de 103,3 mil.euro, inclusiv 47,8 mil.euro - suma aprobată de BEI, și 55,5 mil.euro - contribuția proprie a beneficiarilor (vezi Anexa nr.4). Din cauza neîntrunirii tuturor criteriilor de eligibilitate (lipsa gajului, a contribuției proprii pentru implementarea proiectelor investiționale etc.), 67 de solicitanți nu au beneficiat de susținere financiară în cadrul Programului.

Valoarea mijloacelor financiare aferente Proiectelor investiționale aprobate de BEI în cadrul Componentelor Programului este prezentată în Anexa nr.5 la Raport.

De menționat că pentru fiecare Componentă a Programului este stabilită o procedură specifică de intermediere a mijloacelor împrumutate, după cum urmează:

Componenta I „Linia de credit”:

Unitatea urmează să transfere valoarea împrumutului debursat per beneficiari prin intermediul instituțiilor bancare (IFP), care, la rândul lor, încheie un Acord de recreditare cu aceștia și aplică un comision suplimentar (recomandat de DLC la un plafon de 4% maximum).

IFP își asumă toate riscurile de creditare și poartă responsabilitate deplină în fața MF, DLC și Unității.

La situația din 30.06.2017, BEI a debursat 32,0 mil.euro (89%) pentru 35 de proiecte investiționale aprobate, costul total al acestora fiind de 78,74 mil.euro.
Componenta II „Linia de credit – achiziția strugurilor”:

Unitatea urmează să transfere la contul bancar per beneficiar valoarea împrumutului debursat numai după încheierea Contractului de recreditare dintre beneficiar și MF, ultimul aplicând rata dobânzii în mărime de 3,73% anual.

MF, în calitatea sa de IFP în cadrul Programului, urmează să suporte integral toate riscurile de creditare.

La situația din 30.06.2017, BEI a debursat 6,98 mil.euro (93 %) către 19 din cele 20 de proiecte investiționale aprobate, costul total al acestora fiind de 14,95 mil.euro.
Componenta III „Operațiuni de leasing financiar”:

Unitatea urmează să transfere valoarea împrumutului debursat per beneficiari prin intermediul instituțiilor specializate partenere (ISP), care practică activitate de leasing financiar și care, la rândul lor, încheie un Contract de recreditare cu aceștia și aplică o dobândă suplimentară (rata dobânzii fiind de circa 7-8%).

ISP suportă toate riscurile de creditare și sunt obligate să încheie Contracte de recreditare cu MF, anterior alocării împrumutului destinat operațiunii de leasing financiar.

La situația din 30.06.2017, BEI a debursat 0,42 mil.euro (70%) pentru 4 din cele 5 proiecte investiționale aprobate, costul total fiind de 1,43 mil.euro.
Componenta IV „Laboratoare, educație, formare și dezvoltarea securității alimentelor”:

Unitatea urmează să organizeze și să desfășoare proceduri de achiziții naționale și internaționale privind procurarea echipamentelor, prestarea serviciilor și executarea lucrărilor aferente implementării proiectelor investiționale aprobate. Ulterior încheierii contractelor de achiziții cu operatorii economici declarați câștigători, precum și realizării angajamentelor contractuale, Unitatea transferă mijloacele debursate la contul operatorului economic conform condițiilor contractuale, asigurând transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate pentru beneficiari, în baza actelor de primire-predare. Creditul utilizat pentru implementarea acestei componente se restituie integral din sursele bugetului de stat.

La situația din 30.06.2017, BEI a debursat 4,94 mil.euro (1,0 mil.euro - soldul format în urma suspendării unui PI6) pentru 7 din cele 8 proiecte investiționale aprobate, costul total al acestora fiind de 8,13 mil.euro.
Din data inițierii Programului până la data de 30.06.2017, mijloacele financiare efectiv debursate de către BEI prin intermediul celor 4 Componente ale Programului au constituit 44,3 mil. euro, sau 59% din valoarea împrumutului. (vezi Anexa nr.6).

Având în vedere faptul că perioada de grație a împrumutului este de 4 ani, la finele anului 2016, MF a rambursat către BEI suma de 183,1 mii euro - prima plată a creditului, data scadenței ultimei tranșe fiind stabilită pentru anul 2029.

Auditul relevă că, pentru realizarea Programului, BEI a aprobat 9 din 11 instituții partenere propuse de DLC, dintre care 7 instituții financiare și 2 instituții specializate, două bănci comerciale respinse de către BEI fiind considerate neeligibile (vezi Anexa nr.7).

În anul 2014, din motivul lipsei de transparență a structurii acționarilor, BEI a suspendat activitatea de debursare a împrumutului prin intermediul a două bănci comerciale care creditau circa 85% din valoarea împrumutului. Conform procedurilor stabilite, beneficiarii continuă să restituie creditele prin intermediul acestor două bănci comerciale, care, la rândul lor, urmează să restituie integral DLC împrumuturile acordate în cadrul Programului.

Pe parcursul aceluiași an, urmare aplicării procedurii de lichidare de către BNM a BC ,,Banca Socială” S.A., MF a exclus-o din cadrul Programului, DLC reușind să recupereze suma integrală a creditelor acordate prin intermediul acesteia. Ca urmare a faptului că la data de 28.04.2017 „Raiffeisen Leasing” S.R.L. a anunțat Unitatea că se află în proces de reorganizare și optimizare a activităților și nu va aloca linii noi de finanțare beneficiarilor, finanțarea beneficiarilor din contul Componentei III „Operațiuni de leasing financiar” se va efectua doar de către BC „Mobiasbancă-Groupe Societe Generale” S.A..

În perioada auditată, prin intermediul Programului, au fost realizate investiții importante în plantații de viță de vie, echipamente, infrastructură, educație și siguranța alimentelor, sectorul vitivinicol prezentând semne vădite de revigorare. Detaliile vor fi prezentate în capitolul Constatări.


 1. SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI


Implementarea cu responsabilitate a angajamentelor asumate de către RM pe plan extern în raport cu UE presupune armonizarea contextului național cu valorile și standardele europene, transpuse în documentele de politici naționale.

În contextul importanței dezvoltării sectorului vitivinicol în ansamblu prin acțiuni realiste și concrete și utilizarea unor resurse financiare considerabile, Curtea de Conturi a dispus efectuarea unui audit al performanței în domeniul restructurării sectorului vitivinicol. Auditul a avut ca scop evaluarea eficienței activităților și măsurilor întreprinse de către instituțiile responsabile de implementarea cu succes a Programului, precum și a economicității și eficacității utilizării mijloacelor financiare și a bunurilor achiziționate în cadrul acestuia.

Auditul și-a propus ca obiectiv de a răspunde cu prioritate la următoarea întrebare generală: ,,A fost Programul de restructurare a sectorului vitivinicol „Filiera Vinului” gestionat eficient, cu asigurarea utilizării mijloacelor financiare împrumutate într-un mod econom și eficace?”.

În acest sens, echipa de audit și-a formulat 3 întrebări specifice:

 1. A întreprins MAIA, în calitatea sa de Promotor, suficiente măsuri pentru a asigura implementarea eficientă a Programului?

 2. Au întreprins responsabilii de implementarea Programului acțiuni corespunzătoare în vederea atingerii rezultatelor propuse?

 3. Au fost măsurate și raportate corect progresele Programului, prin mecanisme de monitorizare și evaluare eficiente?

Curtea de Conturi a evaluat gradul de implementare a Programului pentru perioada 2010-2017 (6 luni) prin prisma: rezultatelor obținute; mecanismului de monitorizare și coordonare; nivelului de finanțare și realizare a acțiunilor; utilizării eficiente și eficace a mijloacelor alocate, precum și prin acțiunile întreprinse de către instituțiile responsabile. În acest sens, echipa de audit a examinat probele de natură analitică și documentară. Concomitent, pe parcursul auditului, au fost efectuate vizite în teren și observații fizice la 37 de beneficiari din cei 66 care au beneficiat de resurse financiare în cadrul Programului, acestora fiindu-le înaintate chestionare și analizate rezultatele obținute. Selectarea beneficiarilor supuși inspectării în teren s-a efectuat în funcție de materialitatea resurselor financiare obținute. Beneficiarii supuși inspectării în teren au beneficiat de resurse în cadrul Programului în valoare totală de 23,4 mil.euro, ce constituie 53 % din totalul împrumuturilor externe debursate (44,3 mil.euro).

Abordarea auditului este mixtă, axată atât pe probleme (identificarea, verificarea și analiza deficiențelor care au afectat implementarea Programului), cât și pe rezultate (performanța realizată în mod eficient și eficace prin evaluarea impactului real prin prisma atingerii rezultatelor scontate), acordându-se o atenție sporită modului de gestionare a resurselor financiare conform priorităților stabilite.
Domeniul de aplicare și metodologia de audit sunt prezentate în Anexa nr.1. la prezentul Raport.


 1. CONSTATĂRILE AUDITULUI

Obiectivul general de audit: ,,A fost Programul de restructurare a sectorului vitivinicol „Filiera Vinului” gestionat eficient, cu asigurarea utilizării mijloacelor financiare împrumutate într-un mod econom și eficace?”În scopul utilizării eficiente a mijloacelor financiare pentru implementarea Programului, instituțiile responsabile urmau să asigure implementarea acțiunilor coerente și conforme. Cu toate acestea, în unele cazuri, mijloacele financiare în valoare totală de 2,03 mil.euro (echivalentul a circa 37,8 mil.lei) au fost utilizate irațional, ineficient și ineficace, atât pentru procurări de bunuri, cât și pentru investiții capitale. În consecință, ineficiența și insuficiența implicării instituțiilor responsabile de implementarea Programului în procesul de coordonare și monitorizare a acestuia, perpetuarea unui management ineficient au afectat, per ansamblu, implementarea activităților Programului în termenele stabilite inițial, generând pentru Guvern costuri suplimentare pentru întreținerea Unității și deservirea împrumutului, prin achitarea comisionului pentru nedebursarea resurselor externe, ceea ce a afectat impactul așteptat. În acest sens, este necesară consolidarea capacităților instituțiilor responsabile și instituirea unui sistem fiabil de implementare, monitorizare și evaluare a progresului în domeniu.

Pe teritoriul RM sunt plantate peste 50 de tipuri de soiuri tehnice7 de viță de vie. Arealul viticol este repartizat în 4 regiuni vitivinicole istorice: Valul lui Traian (sud-vest), Ștefan Vodă (sud-est), Codru (centru), Bălți (nord), primele trei fiind destinate producerii vinurilor cu indicație geografică protejată - un proces care urmărește trasabilitatea produsului, de la vie până în sticlă.

  1. Obiectivul I: ,,A întreprins MAIA, în calitatea sa de Promotor, suficiente măsuri pentru a asigura implementarea eficientă a Programului?”

Politicile în domeniul dezvoltării sectorului vitivinicol, promovate de către MAIA, au fost compatibile cu obiectivele Programului per ansamblu, însă sunt necesare activități suplimentare de stimulare a interesului beneficiarilor vis-a-vis de potențialele avantaje, urmare implementării proiectelor investiționale în cadrul Programului.   1. Programul a susținut producătorii și a încurajat producerea vinurilor cu D.O.P. și I.G.P., oferind posibilitatea exportării producției vinicole spre alte piețe

În conformitate cu Contractul de finanțare, MAIA, în calitate de Promotor, are obligația de a exercita un șir de atribuții, printre care: asigurarea suportului și asistenței tehnice în ceea ce privește producerea vinurilor îmbuteliate cu D.O.P. și I.G.P., înființarea Asociațiilor de vinuri cu D.O.P. și I.G.P., oferirea consultanței privind durabilitatea PI etc..

În vederea asumării obligațiunilor stipulate în Contractul de finanțare privind producerea vinurilor îmbuteliate cu D.O.P. și I.G.P., MAIA a înregistrat în Registrul vitivinicol 55 producători de vinuri cu I.G.P. și a luat la evidență 6244 ha de viță de vie pentru producerea strugurilor cu I.G.P..

În anul 2015, în Republica Moldova au fost certificate primele vinuri cu I.G.P., certificatele fiind eliberate după un proces lung de (auto) control intern și extern.

Verificările auditului relevă că în anul 2016, 8 din 41 de vinificatori (19,5%) finanțați în cadrul Programului au produs vinuri certificate cu I.G.P., volumul acestor vinuri micșorându-se în anul 2016, față de anul 2015, cu 11652,05 dal, sau cu 14% (vezi Anexa nr.8 la prezentul Raport de audit). Această situație s-a creat ca urmare a descurajării producătorilor de vinuri, în condițiile embargoului rusesc, nivelul de plantare a viței de vie diminuându-se considerabil, ajungând în anul 2016 la doar 0,85 mii ha, față de 2,5 mii ha - în anul 2012 (vezi Anexa nr.9 la prezentul Raport de audit).

În perioada anilor 2012 - 2016, industria vitivinicolă a înregistrat, per ansamblu, unele progrese privind volumul exportului vinurilor și mustului din struguri, datorită realizării exportului pe alte piețe (vezi Diagrama nr.1).

Diagrama nr.1

Exportul vinurilor și mustului din struguri în perioada anilor 2012 - 2016, decalitri


Sursă: Diagramă elaborată de către echipa de audit în baza informațiilor prezentate de MAIA.
Datele reflectate în Diagramă denotă că, deși embargoul impus de Federația Rusă a afectat exportul vinului din RM, vinificatorii au căutat noi piețe de desfacere, iar Programul a oferit unele soluții în acest sens.

Urmare chestionării beneficiarilor Programului, se constată că, datorită utilajelor performante procurate în cadrul Programului, vinificatorii au avut posibilitatea să-și exporte producția vinicolă în Uniunea Europeană (Germania, Cehia, România, Polonia), precum și în alte țări (Marea Britanie, Canada, China, S.U.A., Israel și Turcia), astfel în anul 2016 înregistrându-se progrese (+10%) privind cantitatea exportului de vin în sticle, comparativ cu anul 2015 (vezi Tabelul nr.1).

Tabelul nr.1

Volumul exportului de vinuri în sticlă și în vracAnul

Vin în vrac, litri

Valoarea, mii lei

Vin în sticle, litri

Valoarea, mii lei

2010

70.574.391

590.245

51.393.866

1.063.763

2011

72.618.000

568.604

43.956.045

933.774

2012

76.177.250

673.039

43.150.392

938.415

2013

74.851.959

760.306

43.840.765

1.021.731

2014

66.138.653

620.674

32.361.833

884.636

2015

78.735.768

772.816

31.077.833

1.006.071

2016

96.411.973

958.095

32.043.279

1.100.979

Sursă: Sinteza elaborată de către echipa de audit în baza informațiilor prezentate de către Serviciul Vamal.
Datele din tabel denotă că ritmul de creștere a volumului de vin în vrac exportat este mai rapid comparativ cu cel al vinului în sticlă.


   1. MAIA nu a asigurat o participare activă la supravegherea generală privind implementarea Programului în cadrul Componentei IV „Laboratoare, educație, formare și dezvoltarea securității alimentelor”

Componenta IV „Laboratoare, educație, formare și dezvoltarea securității alimentelor” a Programului are o importanță deosebită pentru stat prin impactul social.

Pentru implementarea Componentei IV, Unitatea urmează să organizeze și să desfășoare proceduri de achiziție a echipamentelor, prestarea serviciilor și executarea lucrărilor.

Dat fiind faptul că MAIA este responsabil de implementarea Programului, reprezentanții ministerului sunt membri ai Consiliului de supraveghere al Unității, ai Grupului pentru aprobarea și evaluarea Proiectelor Investiționale8 (în continuare - Grupul) și ai Comisiei de evaluare a ofertelor (în continuare - Comisia).

Rolul Comisiei constă în evaluarea și analiza ofertelor de prețuri în vederea atribuirii contractelor de achiziții pentru implementarea PI în cadrul Componentei IV.

Rolul Grupului9 constă în revizuirea și analiza PI privind corespunderea cu criteriile de eligibilitate și oferirea recomandărilor de îmbunătățire a acestora potențialilor beneficiari.

Verificările auditului denotă că reprezentanții MAIA au participat la doar 2 vizite de monitorizare10 a beneficiarilor PI din cele 24 efectuate de către Unitate, fapt ce reduce nivelul de informare/cunoaștere privind modul și etapa de realizare a PI.

Totodată, auditul atestă că Grupul pentru Componenta IV, în mare parte, este compus din reprezentanți ai MAIA11, în acesta nefiind incluși reprezentanții MF și ai autorităților publice centrale de specialitate în domeniul construcțiilor, ceea ce poate determina aprobarea unor PI neperformante, sau cu costuri exagerate, și, ca impact, poate afecta rezultatele scontate ale Programului.

De asemenea, se atestă că membrii Comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Unității12 nu au întocmit declarații cu privire la conflictul de interese, ceea ce poate genera apariția conflictelor de interese în favorizarea unor ofertanți prin atribuirea unor contracte de achiziții, divulgarea unor informații din ofertele prezentate, neasigurarea nivelului maxim de transparență, obiectivitate și imparțialitate a procedurilor de achiziții.

Notă: Pe parcursul misiunii de audit, Unitatea a elaborat un model de Declarație cu privire la conflictul de interese, ulterior acesta fiind semnat de către membrii Comisiei de evaluare a ofertelor.
   1. Stoparea activităților în cadrul unui PI ca urmare a dării în arendă a terenului pe care urmau a fi făcute investițiile

Proiectul investițional al I.P. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare a fost aprobat în anul 2013, în valoare de 1,57 mil.euro, din care au fost finanțate 0,59 mil.euro, pentru procurarea mobilierului și echipamentelor/utilajelor de laborator. Verificările auditului denotă că PI respectiv în anul 2014 a fost stopat de către Grupul de lucru din cadrul MAIA13, ca urmare a depistării faptelor care au compromis buna executare a acestuia, dintre care: terenul agricol pe care se intenționa a fi efectuată investiția se afla în arenda unei persoane fizice14. În acest context, din PI respectiv a rămas un sold neutilizat în valoare de 1,0 mil.euro (vezi Anexa nr.10). În aceste condiții, BEI15 a permis ca Unitatea să redirecționeze temporar mijloacele aferente Componentei IV Laboratoare, educație, formare și dezvoltarea securității alimentelor” pentru acoperirea cheltuielilor la finanțarea PI aprobate de către BEI pentru celelalte componente. Astfel, soldul neutilizat în valoare de 1,0 mil.euro reprezintă un fond de rulment. Ulterior, urmare debursărilor efectuate pentru Componentele respective, soldul mijloacelor bănești a fost restabilit. Situația privind mijloacele bănești redirecționate către alți beneficiari din soldul nevalorificat este prezentată în Tabelul nr.2.

Tabelul nr.2

Mijloacele bănești redirecționate către alți beneficiari din soldul nevalorificat din PI al I.P. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii AlimentareNr.

d/o


Lista beneficiarilor

Data aprobării de BEI

Data transferării de către Unitate

Suma,

mii euro


1

F.C.P. „Vindicum” S.R.L.

01.10.2015

07.10.2015

350,0

2

Alianța Vin” S.R.L.

24.04.2013

04.02.2015

72,6

3

Ampelos” S.R.L.

31.08.2015

04.09.2015

51,0

4

Î.S. Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău

17.12.2014

16.06.2015

14.07.2015

0,5

1,5

5

S.C. „Colina Viilor” S.R.L.

04.08.2015

19.04.2016

17,5

6

Castel Mimi” S.R.L.

20.04.2017

28.04.2017

68,7

Total

561,7

Sursă: Sinteza elaborată de către echipa de audit în baza informației prezentate de către Unitate.
De menționat că Unitatea are oportunitatea de a gestiona mijloacele bănești în sumă de 1,0 mil.euro, în calitate de fond de rulment al altor Componente, pentru perioada de la aprobarea PI până la debursarea realizată de BEI pentru acestea, informând, din proprie inițiativă, MAIA privind aspectul relatat.


Kataloq: public -> auditfiles
auditfiles -> Chişinău, 2010 sumar lista abrevierilor aap
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi Nr. 19 din 15. 04. 2013
auditfiles -> Aprobat prin
auditfiles -> „Necesită o regîndire strategică și eficientizare procesul investițional în cadrul autorităților publice locale din mun. Chișinău?”
auditfiles -> Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii”
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 28 din 18 mai 2007
auditfiles -> Propuneri la Proiectul de Hotărîre privind rezultatele controlului corectitudinii şi eficienţii cheltuielilor pentru Îninvestiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> H o t ă r î r e a nr

Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə