Ek-a şİN İŞİn adi : msü dho heybeliada yerleşkesi K. LiğI ÖĞrenci yemekhane-yatakhane binasi ve er pavyonu pencere, Sİneklik onarimi, kondisyon salonu zemin onarimi, A/o ve y/o burak lumbarağzi kapi onarimiYüklə 80,53 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü80,53 Kb.
#93487

TNİF DIŞ EK-A

ŞİN


İŞİN ADI : MSÜ DHO HEYBELİADA YERLEŞKESİ K.LIĞI ÖĞRENCİ YEMEKHANE-YATAKHANE BİNASI VE ER PAVYONU PENCERE, SİNEKLİK ONARIMI , KONDİSYON SALONU ZEMİN ONARIMI , A/O VE Y/O BURAK LUMBARAĞZI KAPI ONARIMI (OTOMATİK KAPI SİSTEMİ YAPILMASI)
PROJE NO :

ADI :DENİZ EĞİTİM VE ÖĞRETİM KOMUTANLIĞI LOKAL YANGIN MERKEZİ ONARIMI

PROJE NO :


T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TUZLA BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞITUZLA/İSTANBUL

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAPIM İŞİNİN ADI : MSÜ DHO HEYBELİADA YERLEŞKESİ K.LIĞI ÖĞRENCİ YEMEKHANE-YATAKHANE BİNASI VE ER PAVYONU PENCERE, SİNEKLİK ONARIMI , KONDİSYON SALONU ZEMİN ONARIMI , A/O VE Y/O BURAK LUMBARAĞZI KAPI ONARIMI (OTOMATİK KAPI SİSTEMİ YAPILMASI)

PROJE NO :

YERİ : HEYBELİADA/İSTANBUL
 1. GENEL HUSUSLAR:

  1. MSÜ DHO Heybeliada Yerleşkesi K.lığı Öğrenci Yemekhane-Yatakhane Binası Ve Er Pavyonu Pencere, Sineklik Onarımı , Kondisyon Salonu Zemin Onarımı , A/O Ve Y/O Burak Lumbarağzı Kapı Onarımı (Otomatik Kapı Sistemi Yapılması) işi onaylı projesine, proje kriterlerine ve şartnamede verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarak yürütülecektir. İmalatlar yapılırken projede belirtilen notlara uyularak gerekli imalatlar yapılacaktır  1. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler kullanıcı birliğin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. İnşaat alanında sökülen her türlü malzeme kullanıcı birliğe tutanak karşılığı teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan metal hurdalar idarenin göstereceği yere yüklenici firma tarafından taşınacaktır.  1. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.  1. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır.  1. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.  1. İş kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak malzemeler TSE, CE veya TSEK belgeli olacak ve bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.
  1. Projelerde belirtilen imalatların yapılabilmesi için gerekli iş kurulacaktır.  1. İnşaat sırasında yapılması gerekecek tüm nakliye, yatay ve düşey taşımalar yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.  1. İnşaatta hatalı imalat yapılmış ise kırdırılıp projesine ve şartnamesine uygun yapılacaktır.  1. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayına müteakip imalata devam edilecektir.  1. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.  1. Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlara uygun olarak imalatlar yapılacaktır.  1. İstekli yüklenici firmalar teklif vermeden önce işyerini görerek, yapılacak işlere ve detaylara ait metrajları çıkaracaktır.  1. Yüklenici firma inşaatın yeri, uygulama projeler ve teknik şartname arasında olabilecek aykırı bir durumu ihale öncesi idareye bildirecektir. Aksi halde ihalesi sonrası söz konusu durumdan kaynaklanan sorumluluk yüklenici firmaya aittir.  1. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.  1. Bu ihale dokümanında özellikle belirtilmemiş olsa dahi inşaatların anahtar teslimi onarımlarının eksiksiz hizmete sunulabilmeleri için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de ihale kapsamında gerçekleştirilecektir.  1. Yüklenici askeri bölge içi trafik kurallarına uyacak ve trafik yoğunluğunu olabildiğince az yükleyecek şekilde organize edecektir. Tüm güvenlik protokolleri kullanıcı birlikle koordine edilecek, düzenlenecek tutanaklardan birer suret idareye teslim edilecektir.  1. Şantiye de iş ve işçi güvenliği için her türlü “UYARI VE GÜVENLİK LEVHALARI” şantiyenin değişik bölgelerine asılacak, baret, emniyet kemeri vb. tüm “KORUYUCU MALZEMELERİN” şantiyede bulundurulması ve işçiler tarafından kullanılması sağlanacaktır.  1. Şantiyede şantiye faaliyetlerine yönelik sorumlu birlik komutanlığı ile yapılan tüm “GÜVENLİK PROTOKOLLERİ” nden birer suret idareye teslim edilecektir.  1. Yüklenici firma tarafından hakediş bünyesinde adı geçen işçi temsilcinin tüm işçiler tarafından seçildiğine dair “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TUTANAĞI” ile “İŞÇİ TEMSİLCİSİ TAAHHÜTNAMESİ” idareye teslim edilecektir.  1. MSY:310-8 Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacak ve bununla ilgili uygulama Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.  1. Yüklenici firma tarafından sözleşmenin imzalanması müteakip “İŞ PROGRAMI” ekinde idareye teslim edilecektir.  1. İnşaatların yapımı esnasında kullanıcı birlik personelinin mevcut binanın kullanımı esnasında güvenlik tedbiri olarak mevcut bina ile yeni yapılacak blokların bağlantı noktası olan merdiven sahanlıklarının bitim noktasına demir korkuluk ile güvenlik şeridi yapılacaktır.  1. Yapılacak işler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatları, TEDAŞ Birim Fiyatları ve Tarifeleri ile Milli Savunma Bakanlığı fiyat analizleri kitabında belirtilen pozlara uygun olarak gerçekleştirilecektir.  1. Tüm imalatları koruyacak şekilde nakliye, depolama ve montaj sonrası ambalajlar yapılacak.  1. Her türlü imalat için renk ve tonu idarenin yazılı onayı ile belirlenecektir.
  1. Tüm imalatlar mahal listesine ve şartnamelerdeki tariflerine uygun olarak yapılacaktır. imalatların teknik şartnamelerine uygunluğu gerekli laboratuar deneyleri ve testlerle yüklenici tarafından bedelsiz olarak kanıtlanacaktır. 1. İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ
  1. İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler idarenin veya belediyenin yazılı izni ile göstereceği döküm yerine boşaltılacaktır. Döküm yerinin düzeltilmesi yapılacaktır. Tüm yıkım, söküm ve taşıma işleri fiziki çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
  1. İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.
  1. Yapılacak her türlü kazı, tesviye vb. işlerde elektrik, su, telefon vb. altyapıya zarar verilmemesi için kullanıcı Birlikle gerekli koordine kurulacaktır. İnşaatın yapımı sırasında Birlik içinde; bozulan, kaldırılan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alan vb. yüklenici tarafından ilave bir bedel talep edilmeksizin eski haline getirilecektir. Yüklenici, birlik içinde yaptığı kazı vb. işler nedeniyle 3’üncü şahısların zarar görmemesi için inşaat sahasına emniyet şeridi çekilerek girişin engellenmesi, uyarı levhaları konulması vb. güvenlik tedbirlerini alacaktır. İşyeri ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri alacak ve yapı denetim görevlileri tarafından bu konuda verilecek talimatlara uyacaktır.
  1. İşin kapsamında, inşaat mahallinden sökülecek ve uygulama projesi gereği kullanılması öngörülmeyen her türlü malzeme yüklenici tarafından sökülerek cins, boyut ve miktarlarını içerecek bir tutanak ile yapı denetim görevlisi nezaretinde birlik mal sorumlusuna teslim edilecektir.
  1. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır. İŞ kapsamında bulunan tüm işlerin yapımında kullanılacak yerli malzemeler TSE veya TSEK belgesine diğer malzemeler gerekli kalite belgelerine sahip olacaktır. Bunların belgeleri yüklenici tarafından idareye ibraz edilecektir.
  1. Proje ve şartnamesi ile fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımları yıktırıp yeniden yaptırılacaktır. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
  1. İnşaatlarda her imalat başlangıcında mutlaka bir örnek bölüm yapılacak, uygunluğunun idarece onayı müteakip imalata devam edilecektir.
  1. İnşaatlarda proje ve şartnamesine uygun yapılan ancak sonradan kontrolü mümkün olmayan imalatların proje ve şartnamesine uygun yapıldığına dair tutanaklar düzenlenecektir.
  1. Onaylı uygulama projelerinde ve teknik şartnamelerde gösterilen veya bahsedilen poz numaralarının imalat tariflerine ve sağlanması gereken standartlarına uygun olarak imalatlar yapılacaktır.
  1. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılacaktır. Proje, teknik şartname ve mahal listesinde çelişen teknik hususların ortaya çıkması durumunda nihai karar idare tarafından verilecektir.
  1. Uygulama projesinde gösterilmeyen, ancak yapım aşamasında detay projesi gerektiren işlerin detay projeleri ana proje ile uyumlu olacak şekilde yüklenici tarafından hazırlanacak, idarece onayı müteakip uygulamaya geçilecektir. Proje için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

  2. Bu ihale dokümanında özellikle belirtilmemiş olsa dahi inşaatların anahtar teslimi onarımlarının eksiksiz hizmete sunulabilmeleri için fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu imalat kalemleri de ihale kapsamında gerçekleştirilecektir.
  1. Yüklenici işlerin yürütülmesi esnasında idare ve idare elemanları ile yapı denetim görevlisinin talimatlarına eksiksiz olarak uyacaktır.
  1. İşlerin yürütülmesi esnasında çevreye verilebilecek her türlü hasarlardan yüklenici sorumludur.  1. İşlerin yürütülmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü nakliye masrafından yüklenici firma sorumludur.
  1. Her bir inşaat kısmı diğerine engel olmayacak şekilde düzenlenecektir. Bu düzenlemede İdare talimatlarına kesinlikle uyulacaktır.
  1. İşin yapımı sırasında yüklenici idare ile koordineli çalışacaktır.
  1. Yapılacak bütün işler Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır.
  1. Yüklenici inşaat yapımı sırasında mal ve personel güvenliği ile her türlü tedbiri almak ve uygulamak zorundadır.
  1. İnşaata başlarken veya yapım sırasında inşaat mahalline getirilen tüm malzemelerin her türlü yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir.
  1. Kullanılacak malzemelerde kırık, çatlak, boya dökülmesi, parçalanma, yırtık ve delik bulunmayacaktır.
  1. Yüklenici yapacağı imalatların ve kullanacağı malzemelerin birbiri ile ve diğer sistem tesisatları ile uyum içinde olmasından sorumludur. Uyumsuzluktan doğacak tüm gecikme ve zararlar yükleniciye aittir.
  1. Yüklenici, işin süresince projede eksik belirtilmiş veya hiç belirtilmemiş imalat ve malzemelerin projelerini idare ve kontrol teşkilatı ile koordine ederek çizmekle ve idarenin onayına müteakip imalatı yapmakla sorumludur.
  1. İmalat sırasında dökülen malzemeler idareye teslim edilecek olup, şantiyenin bulunduğu kışla içerisinde idarenin gösterdiği yere götürülecektir.
  1. Yüklenici işin ifası sırasında yasa, yönetmelik ve tüzüklerle belirlenen iş ve işçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini alacaktır Yüklenici, çalışmalar esnasında, alması gereken emniyet tedbirlerini alacak, can ve mal emniyetinden sorumlu olacaktır. Yüklenicinin gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavi giderleri ve tazminatları yükleniciye aittir.
  1. Çalışmalar idarenin belirlediği teknik ekip (Kontrol Teşkilatı) nezaretinde yapılacaktır. İşin teknik ekip nezaretinde yapılacak olması yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, hizmetin türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve Teknik İstek ve Özellik Listesine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  1. Yüklenici işyerinin tesliminden önce idare tarafından talep edilecek çalıştıracağı tüm personel/araçlar için aşağıda belirtilen belgeleri İKK Şubeye teslim edecektir. Adli Sicil Kaydı (Adli sicil kaydı olması halinde mahkeme kararı), Yüklenici tarafından onaylı isim ve araç listesi, Araç ruhsat fotokopileri, ehliyet fotokopisi.
  1. Yüklenici güvenlik protokolünü yapmak amacıyla İKK ve Güvenlik şubeye başvuracaktır.
  1. Montaj sırasında atıla veya hurdaya çıkan malzemeler idareye teslim edilecek olup, idarece gösterilecek yerlere bırakılacaktır.İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
ÖĞRENCİ YEMEKHANE-YATAKHANE BİNASI VE ER PAVYONU BİNASI KAPSAMINDA YAPILACAK İNŞAAT İMALATLARI:


  1. SİNEKLİK İMALİ VE MONTAJI YAPILMASI

Poz No: MFAN-1


TANIM: Sineklik İmali ve Montajı Yapılması.
TARİFİ:
ER PAVYONU BİNASI

155*78 cm ebadında sineklikten 115 adet

155*75 cm ebadında sineklikten 21 adet

150*85 cm ebadında sineklikten 7 adet

150*75 cm ebadında sineklikten 3 adet

120*75 cm ebadında sineklikten 5 adet

100*50 cm ebadında sineklikten 2 adet

95*50 cm ebadında sineklikten 2 adet

90*50 cm ebadında sineklikten 4 adet

85*65 cm ebadında sineklikten 7 adet

80*50 cm ebadında sineklikten 9 adet

75*65 cm ebadında sineklikten 8 adet

75*50 cm ebadında sineklikten 16 adet

60*50 cm ebadında sineklikten 4 adet


ÖĞRENCİ YEMEKHANE-YATAKHANE BİNASI

132*75 cm ebadında sineklikten 10 adet

143*68 cm ebadında sineklikten 50 adet
Alüminyum naturel mat renkli 17*25mm profil ile çerçevesi yapılacak ve Fiber glass sineklik teli takılarak yapılmış sineklik 2 adet menteşe ile mevcut doğramaya monte edilecektir. Mıknastıslı sistemle kapaması yapılacak ve plastik tutamak takılacaktır. Montaj yeri Heybeliada dır. Sinekliklerin imal, montaj ve işçilik dahil toplam fiyatıdır.(Sineklik ebatlarının net ölçümleri yerinde yapılacaktır.)


 1. KONDİSYON SALONU ZEMİN ONARIMI KAPSAMINDA YAPILACAK İNŞAAT İMALATLARI:
  1. AHŞAP PARKE VE AHŞAP DÖŞEME KAPLAMASI SÖKÜLMESİ

Poz No: 18.198/17


TANIM: Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi
TARİFİ: Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesinin 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır.


NOT : Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.


  1. AHŞAP VE PVC VB. SÜPÜRGELİK SÖKÜLMESİ

Poz No: 18.198/18


TANIM: Ahşap ve pvc vb. süpürgelik sökülmesi.
TARİFİ: Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesinin 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen süpürgelik uzunluğu hesaplanır.


  1. MEŞE PARKE KAPLAMA YAPILMASI

Poz No: Y.21.270/01


TANIM: Beton zemin üzerine kadronlu 15-16 mm kalınlıkta I.sınıf meşe parke kaplama yapılması
TARİFİ: Projesine göre; mevcut beton yüzeye, eksenden eksene 40 cm aralıklı doğrultularda, II.sınıf çam keresteden kadronların tespit edilmesi, aralarının curufla doldurulması, temizi 25 mm lik bir yüzeyi rendeli tahtaların, şişmeyi karşılayacak kadar aralıklı çakılması, temizi 15-16mm kalınlıkta fırınlanmış meşe parkelerin, tahta döşemeye gizli olarak tespiti, zımpara makinesi ya da sistire ile pürüzlerinin giderilmesi ve tesviye edilmesi, istenirse köşe çıtası konması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
ÖLÇÜ: Proje üzerinden kaplanan yüzey alanı hesaplanır.
NOT: Süpürgelik varsa kendi pozundan ayrıca ödenir.


  1. AHŞAPTAN SÜPÜRGELİK YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI

Poz No: Y.21.290/01


TANIM: Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması.
TARİFİ: Projesine göre; I. sınıf çam keresteden 10-12 cm genişliğinde, temizi 25 mm kalınlığında, bir yüzü ve iki kenarı rendeli, bir kenarı kornişli, tahtanın, metrede en az iki adet duvara yerleştirilmiş takoza tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, rendeleme ve korniş çekilmesi, takoz konması ve yerine tespiti dâhil, işçilik, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Yapılan süpürgelik ekseninden ölçülerek uzunluk hesap edilir.


  1. HER CİNS AHŞAP PARKENİN CİLALANMASI

Poz No: Y.25.001/07


TANIM: Her cins ahşap parkenin cilalanması.
TARİFİ: Vernik yapılacak yüzeylerin zımparalanarak pürüzsüz hale getirilmesi, tozların temizlenmesi, birinci kat olarak 0,120 kg parke cilası sürülmesi, kuruduktan sonra parlatılması, sonra ikinci kat olarak 0,100 kg parke cilası sürülerek tekrar parlatılması, iyice kuruduktan sonra üçüncü kat olarak 0,080 kg parke cilası sürülerek iyice parlatılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Vernik yapılan bütün yüzeyler ölçülür.


 1. A/O VE Y/O BURAK LUMBARAĞIZLARINA KAPI ONARIMI (OTOMATİK KAPI SİSTEMİ YAPILMASI)

3.1. A/O VE Y/O BURAK LUMBARAĞIZLARINA KAPI YAPIMI


3.1.1. A/O BURAK LUMBARAĞIZLARINA KAPI YAPIMI
Projedeki boyutlarına uygun şekilde yana kayar bir kapı ve personel girişi için de kapının yanına bir kapı daha yapılacaktır. 60*40*2 mm kutu profil ile kapı karkası yapılacaktır. Kapı alttan 70 cm çift taraflı 2 mm lik saçla kaplanacaktır. 12 mmlik kare demirle 15cm ara ile yapılacak ve ucuna mızrak monte edilecektir. Kapı iki kat astar iki kat beyaz renk yağlı boya ile boyanacaktır. Kapıya motoru da takılarak çalışır şekilde birliğe teslim edilecektir. Hurda kapı birliğe teslim edilecektir.
3.1.2. A/O BURAK LUMBARAĞIZLARINA KAPI YAPIMI
Projedeki boyutlarına uygun şekilde çift kanat dairesel açılan bir kapı ve personel girişi için kapının sağ kanadının içine bir kapı daha yapılacaktır. 50*50*3 mm kutu profil ile kapı karkası yapılacaktır. Kapı alttan 120 cm çift taraflı 2 mm lik saçla kaplanacaktır. 4 mm opak beyaz plexiglass üst kısmı kaplanacaktır. Personel giriş kapısına sürgülü gözetleme penceresi yapılacaktır. Kapı iki kat astar iki kat beyaz renk yağlı boya ile boyanacaktır. Kapıya motoru da takılarak çalışır şekilde birliğe teslim edilecektir. Hurda kapı birliğe teslim edilecektir.
3.2. OTOMATİK KAPI SİSTEMİ YAPILMASI
Otomatik kapı sistemi işinde kullanılacak malzemeler ve özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:
3.2.1. YANA KAYAR KAPI MOTORU
- Kapı motorunun taşıma kapasitesi minimum 400kg (400N) olacaktır.

- Otomatik kapının açılma ve kapanma hızı minimum 0,55m/s olacaktır.

- Kapı motoru 220VAC gerilimde, 50Hz frekansta çalışacaktır.

- Otomatik kapı motoru minimum IP44 koruma sınıflı olacaktır.

- Otomatik kapı motorunun çalışma sıcaklığı -20°C ila 50°C arasında olacaktır.
3.2.2. DAİRESEL KAPI MOTORU
- Kapı motorunun kuvveti minimum 1700N olacaktır.

- Otomatik kapının açılma ve kapanma hızı minimum 0,010m/s olacaktır.

- Kapı motoru 220VAC gerilimde, 50Hz frekansta çalışacaktır.

- Otomatik kapı motoru minimum IP44 koruma sınıflı olacaktır.

- Otomatik kapı motorunun çalışma sıcaklığı -20°C ila 50°C arasında olacaktır.
3.2.3 TAKIM FOTOSEL
- Fotosel minimum 6m mesafede 100mm den büyük objeleri algılayabilecektir.

- Minimum IP55 koruma sınıflı olacaktır.

- Her kapıda 1 adet fotosel olacaktır.

- Kapı kapanması esnasında fotosel herhangi bir obje algıladığında kapı motorunun durmasını sağlayacaktır.


3.2.4. FLAŞÖR LAMBA
- Her kapıda 1 adet olacak tepe flaşör lambası kapı açılması ve kapanması esnasında her bir saniyelik devirde 0,5 saniye yanacak, 0,5 saniye sönecek şekilde çalışacaktır.

- Flaşör tepe lambası minimum IP44 koruma sınıflı olacaktır.


3.2.5. KREMAYER DİŞLİSİ
- Yana kayar kapı üzerine monte edilecek Kremayer dişlisi en az 15mm genişliğinde, kapı uzunluğunda olacaktır.

- Yana kayar kapı üzerine monte edilecek Kremayer dişlisi paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.


3.2.6. KABLO
- Kapı motorları besleme hattı için minimum 3x2,5mm^2 kesitinde NYY kablo kullanılacaktır.

- Besleme hattı yer altından çekilirken spiral boru ile kablo muhafaza edilecektir.

- Fotosel, flaşör ve kumanda sistemi hattı için minimum 2x1,0mm^2 kesitinde NYY kablo kullanılacaktır.
3.2.7. BUTON
- Kayar kapının otomatik kapı sistemi kumandası için kapı yanında ve kulübede olmak üzere 2 adet sabit buton, dairesel kapının otomatik kapı sistemi kumandası için kulübede 1 adet sabit buton olacaktır.

- Dışarıda olacak butonlar minimum IP65 koruma sınıflı olacaktır.


3.2.8 UZAKTAN KUMANDA SİSTEMİ
- Her kapı için minimum 2 adet uzaktan kumanda ile kontrol sistemi olacaktır.
3.3. DİĞER HUSULAR
3.3.1 Otomatik kapı sistemi yapılırken, sistemin düzgün bir şekilde çalışması için mevcut kapılarda onarım yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde onarım işi yüklenici tarafından yapılacaktır.
3.3.2 Otomatik kapı sistemi için gerekli olan enerji hattı eğer kapı yanında mevcut değil ise gerekli enerji hattı yüklenici tarafından idarenin onay verdiği yerden çekilecek olup, ihtiyaç duyulması halinde kazı ve kazı kapama işi yüklenici tarafından yapılacaktır.
3.3.3 Otomatik kapı sisteminin kumandası kapıların yanındaki kulübelerden ve içeri tarafta kapı yanından yapılacak ve kumanda hattı yüklenici tarafından idarenin onay verdiği yerden çekilecek olup, ihtiyaç duyulması halinde kazı ve kazı kapama işi yüklenici tarafından yapılacaktır.
3.3.4 Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya gelinirse, yüklenici çalışmayı hemen durduracak, İdareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelebilecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
3.3.5 Montajlar tamamlandıktan sonra bütün sistemler çalışır vaziyette teslim edilecektir.. Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir bedel talep edilmeden giderilecektir.


HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAY

Elif Şefika DİZDAR Yunus ORTATEPE

De.Me. Müh.Atğm.

İnşaat Mühendisi Elektrik Mühendisi


Mustafa KÜÇÜKASLAN

Dz.İs.Atğm.

İşletme Amiri Vekili


Serkan ÖZTÜRK

Dz.İs.Bnb.

Tuzla Bakım Onarım ve İstihkam Komutanı


Yüklə 80,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə