F. H. ZeynalovYüklə 1,55 Mb.
səhifə1/83
tarix02.01.2022
ölçüsü1,55 Mb.
#661
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83


Фяхряддин ВЕЙСЯЛЛИ

СЕМИОТИКА


Studia Philologica. IV
Бакы – – 2010


Elmi redaktoru:


filologiya elmləri doktoru, professor

F.H. ZEYNALOV

Rəyçilər:


filologiya elmləri doktoru

F.Ə. ASLANOV
filologiya elmləri namizədi

V. QƏMBƏROV

Фяхряддин Вейсялли. СЕМИОТИКА. Studia Philologica. IV. – Бакы: Мцтяръим, 2010. – 336 с.
Китабда ишарялярин мащиййяти, нювляри вя функсийалары шярщ олунур, ишаря нязяриййяси вя ишаря системляри арашдырылыр, онларын онтоэенези вя филоэенези ачыгланыр, ишарянин фялсяфи бахымдан изащы верилир. Ишаря иля баьлы чохсайлы мяхязляр китабда эениш тящлил олунур.

Китаб дил фялсяфяси иля мяшьул олан, дили хцсуси обйект кими сечян мцтяхяссисляр (маэистр, докторант вя и.а.) цчцн мараглы мянбядир.Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə