F. H. ZeynalovYüklə 1,55 Mb.
səhifə1/83
tarix02.01.2022
ölçüsü1,55 Mb.
#661
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83


Фяхряддин ВЕЙСЯЛЛИ

СЕМИОТИКА


Studia Philologica. IV
Бакы – – 2010


Elmi redaktoru:


filologiya elmləri doktoru, professor

F.H. ZEYNALOV

Rəyçilər:


filologiya elmləri doktoru

F.Ə. ASLANOV
filologiya elmləri namizədi

V. QƏMBƏROV

Фяхряддин Вейсялли. СЕМИОТИКА. Studia Philologica. IV. – Бакы: Мцтяръим, 2010. – 336 с.
Китабда ишарялярин мащиййяти, нювляри вя функсийалары шярщ олунур, ишаря нязяриййяси вя ишаря системляри арашдырылыр, онларын онтоэенези вя филоэенези ачыгланыр, ишарянин фялсяфи бахымдан изащы верилир. Ишаря иля баьлы чохсайлы мяхязляр китабда эениш тящлил олунур.

Китаб дил фялсяфяси иля мяшьул олан, дили хцсуси обйект кими сечян мцтяхяссисляр (маэистр, докторант вя и.а.) цчцн мараглы мянбядир.Kataloq: pdf
pdf -> Kataloq sərgi-Yarmarka Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur
pdf -> XƏZƏR 2014, №2 bu sayda güMÜŞ DÖVRÜN ŞAİRLƏRİ
pdf -> Mühazirə otağı/Cədvəl 115 (old) / Cümə axşamı 11: 50-13: 20, 13: 40-15: 10 Məsləhət saatları
pdf -> F. H. Zeynalov
pdf -> HƏQİQƏTİ baki – 2011 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu naiLƏ SƏMƏdova insan, zaman və HƏyat
pdf -> Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
pdf -> Mühazirə otağı/Cədvəl B. e. 10: 10-11: 40, Ç. a. 10: 10-11: 40, C. a 10: 10-11: 40 Məsləhət saatları
pdf -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu səDNİk paşa pirsultanli
pdf -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ GƏNCƏ DÖVLƏt universiteti

Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə