##Fakültə : Tarix və Coğrafiya ##İxtisas : Tarix müəllimliyi, tarix və coğrafiya müəllimliyi( qiyabi)Yüklə 1,1 Mb.
səhifə1/5
tarix28.04.2020
ölçüsü1,1 Mb.
#102468
  1   2   3   4   5

##Fakültə : Tarix və Coğrafiya

##İxtisas : Tarix müəllimliyi, tarix və coğrafiya müəllimliyi( qiyabi)

##Kafedra:Azərbaycan tarixi

##Fənn: XX əsrdə Azərbaycanda milli - azadlıq hərəkatı

##Bölmə: Azərbaycan

##Kurs: (q/501)

##Tərtib edən: dos. V. R. Məmmədov ,dos. İ.İ.Qasımova

###Kafedra müdiri: dos.N.Ə.Əhmədova

##num=1// level= 1// sumtest=14 // name= XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın ictimai - siyasi və iqtisadi vəziyyəti, milli demokratik fikir //

1. Çarizmin milli - müstəmləkə siyasətinin təzahürü idi:

A) Ancaq dövlət kəndlisinə borc pul ayrılırdı

B) Azərbaycan kəndlisinə torpağı satın almaq üçün borc pul ayrılırdı

C) Çar Rusiyası Azərbaycan kəndlisinə daha çox imtiyazlar vermişdi

D) Ancaq sahibkar kəndlisinə borc pul ayrılırdı

E) Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycan kəndlisinə torpağı satın almaq üçün xəzinədən borc pul verilmirdi

2. 1906 - cı ildə H. Zərdabinin sədrliyi ilə keçirilmişdir.

A) Qafqaz müsəlman müəllimlərinin I qurultayı

B) Ümumrusiya müsəlmanlarını I qurultayı

C) Ümumrusiya müsəlmanlarını I I qurultayı

D) I dövlət duması

E) I I dövlət duması

3. Bakı - Batumi neft kəməri neçənci ildə çəkilmişdir

A) 1914 - 1918

B) 1905 - 1907

C) 1897 - 1907

D) 1905 - 1900

E) 1900 - 1901

4. Bakı neftində xarici kapitalı kim təmsil edirdi?

A) Nağıyev, Muxtarov, Rotsied

B) Kokorev, Nağıyev, Bekendorf

C) Tağıyev, Nağıyev, Kokorev

D) Nobel, Rotşild, Simens, Visau

E) Visau, Tağıyev, Əsədullayev

5. XIX əsrin ikinci yarısında “İslam birliyi” hərəkatının öncülü və ideoloqu olan şəxs:

A) Şeyx Cəmaləddin Əfqani

B) Ziya Göyalp

C) Ə. Hüseynzadə

D) S. M. Qənizadə

E) M. F. Axundov

6. “Türkçülüyün əsasları” əsəri kimindir?

A) Ə. Topçubaşov

B) Əhməd bəy Ağayev

C) Ə. Hüseynzadə

D) Ziya Göyalp

E) S. M. Qənizadə

7. Maarifçilərdən hansı əlifba layihəsi hazırlayıb?

A) M. Ş. Vazeh

B) A. Bakıxanov

C) M. Kazımbəyov

D) Q. Zakir

E) M. F. Axundov

8. M. Kazımbəy hansı əsərində Azərbaycan və Dağıstan tarixini araşdırmışdır?

A) Dərbəndnamə

B) Teymur

C) Əssəbus - Səyyar

D) Dərviş

E) Sual - cavab

9. 1875 - ci il iyulun 22 - də işıq üzü görmüş qəzet hansıdır?

A) Azərbaycan

B) Ziya

C) Molla Nəsrəddin

D) Kəşkül

E) Əkinçi

10. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda neft sənayesində yaranmış inhisar birlikləri?

A) “Nobel qardaşları”nın konserni. “Oyl” tresti

B) “Ost - Hind”, Gəmi sahibkarların sindikatı

C) “Standart Oyl” tresti, Rusiya neft birliyi konserni

D) Maye yanacan gəmilər ittifaqı, Qarma sahibkarları

E) Ost - Hind, Standart Oyl

11. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən un və çəltik təmizləyən zavodlar kimə məxsus idi

1 - Ağabala Quliyev

2 - Zülfüqarovlar

3 - Musa Nağıyev

4 - Səttar Kərimov

5 - A. Rzayev

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 4

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1- Gəncədə toplanmış ipəkçilərin qurultayı

2- Nobel qardaşlarının konserninin fəaliyyətə başlaması

3- “Əkinçi” qəzetinin bağlanması

4- İttihad və tərəqqi partiyasının yaradılması

A) 3, 2, 1, 4

B) 4, 3, 2, 1

C) 3, 4, 2, 1

D) 2, 1, 4, 3

E) 3, 4, 1, 2

13. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1- Aldanmış kəvakib pyesinin yazılması

2- Müsəlman gənclərinin təşkilatının yaradılması

3- Şərq Rus qəzetinin nəşri

4- Türk ocağı cəmiyyətinin yaranması Ə. Cavadın Göygöl şerinin yazılması

A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 5, 4

C) 5, 4, 3, 2, 1

D) 2, 1, 3, 5, 4

E) 4, 3, 1, 2, 5

14. Uyğunluğu müəyyən edin

1 – Nuxa

2 – Naxçıvan

3 – Gədəbəy

a – mis


b – duz

c – ipəkçilik

A) 1 - a, 2 - c, 3 - b

B) 1 - b, 2 - c, 3 - a

C) 1 - a, 2 - b, 3 - a

D) 1 - c, 2 - a, 3 - b

E) 1 - c, 2 - b, 3 - a

##num=2// level= 1// sumtest=14 // name= Milli - demokratik və inqilabi fikrin nümayəndələri (Ə. Hüseynzadə, Ə. Ağayev, Ü. Hacibəyov, M. Hadi, Ə. Cavad) //

1. Əhməd bəy Ağayev 1905 - cı ildə Bakıda hansı partiyanı yaratmışdır?

A) Difai

B) Müsavat

C) Qeyrət

D) Müdafiə

E) RSDP


2. 1905 - ci ildə Ə. Hüseynzadə ilə birlikdə “Həyat” qəzetində redaktorluq edən ziyalımız kimdir?

A) Y. V. Çəmənzəminli

B) M. Hadi

C) H. Cavid

D) Ə. Ağayev

E) Ə. Topçubaşov

3. “Dildə, fikirdə, işdə birlik” şüarı ilə çıxış edən maarifçi kimdir?

A) İ. Qaspiralı

B) M. F. Axundov

C) A. Bakıxanov

D) Q. Zakir

E) M. Ş. Vazeh

4. “1917 - ci il inqilabı məhkum siniflərə, məhkum millətlərə muxtariyyət verəcəkdir” sözləri kimə aiddir?

A) Ə. Fəhmi

B) Ü. Hacıbəyov

C) Ə. Ağayev

D) M. Hacınski

E) M. Ə. Rəsulzadə

5. “Rusiya Xalq Cümhuriyyəti üsulu ilə idarə edilməlidir? Amma Kamçatkadan Qara dənizə, Arxangelskdən İran sərhədlərinə qədər ərazisi və böyük çeşidli əhalisi olan dövlət bir mərkəzdən idarə edilə bilərmi? ” sözləri kimə aiddir?

A) M. Ə. Rəsulzadə

B) Ə. Hüseynzadə

C) Ə. Topçubaşov

D) İ. Stalin

E) Ə. Qarayev

6. Rusiya müsəlmanlarının I qurultayında müzakirə edilən əsas məsələ nə idi?

A) mədəni sahədə Rusiya müsəlmanlarını birləşdirməyə qabil müsəlman siyasi partiyasının yaradılması

B) Cənubi Qafqazda milli münaqişələrə son qoymaq

C) Daşnakların azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımın qarşısını almaq

D) Qafqazda yaşayan bütün xalqlar arasında səmimi qardaşlıq və birlik yaratmaq

E) Millət və məzhəb fərqi olmadan bütün müsəlman xalqlarını birləşdirmək

7. “Əkinçi” qəzeti bağlandıqdan sonra onun işini davam etdirmişdi

A) Ulduz, İrşad, Kaspi

B) Həyat, Azərbaycan, Ulduz

C) Ziya, Kəşkül, Füyuzat

D) Tərcüman, İrşad, Ziya

E) Fiyuzat, Azərbaycan, İrşad

8. Azərbaycanda milli–azadlıq hərəkatı və inqilabi fikrin görkəmli nümayəndələrini müəyyən edin:

1 - Ə. Hüseynzadə

2 – A. Bakıxanov

3 – Ə. Ağayev

4 – M. F. Axundov

5 – Ə. Haqverdiyev

6 – H. Zərdabi

7 – M. Ə. Rəsulzadə

8 – N. Nərimanov

A) 1, 5, 7, 8

B) 2, 4, 7, 8

C) 1, 4, 6, 7

D) 8, 3, 7, 5

E) 1, 3, 5, 7

9. “Hümmət” təşkilatının əsasını qoymuşdular

1- Mirhəsən Mövsümov

2- Ə. Topçubaşov

3- Məhəmməd Həsən Hacınski

4- N. Nərimanov

5- İlya Şendrikov

A) 1, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 1

E) 2, 3, 5

10. Ə. Hüseynzadənin əsərlərini seçin:

1 - “Siyasət və fərasət”

2 - “Yazımız, dilimiz, birinci ilimiz”

3 - “Türkçülüyün əsasları”

4 - “Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir”

5 - “Türk - tatar dilnin qrammatikası”

A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 5

C) 1, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 5

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Qafqaz müsəlman müəllimlərinin I qurultayı

2 – Y. Axundovun “Türk fikri, türk hərəkatı, türk ocaqları” - əsəri

3 – “Balaxanı və Bibi Heybət fəhlələrinin təşkilatı”nın fəaliyyətə başlaması

4 – Şərqi - Rus qəzetinin nəşri

A) 3, 2, 1, 4

B) 4, 3, 1, 2

C) 1, 3, 2, 4

D) 4, 2, 1, 3

E) 4, 1, 3, 2

12. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Həyat qəzetinin nəşrə başlaması

2 – Türk ocağı cəmiyyətinin yaranması

3 – M. Hadinin “Şüküfeyi - hikmət” kitabının nəşr etdirməsi

4 – Ü. Hacıbəyovun “Azərbaycan” baletini qələmə alması

5 – “Türk yurdu” cəmiyyətinin yaranması

A) 1, 5, 2, 3, 4

B) 1, 4, 3, 5, 2

C) 2, 5, 3, 1, 4

D) 3, 4, 1, 2, 5

E) 1, 5, 2, 4, 3

13. Uyğunluğu müəyyən edin

1 – Ə. Hüseynzadə

2 – Ə. Ağayev

3 – Ü. Hacıbəyov

a - 1869 - cu ildə Şuşada anadan olmuşdu

b – 1885 - ci ildə Ağcabədidə anadan olmuşdur

c – 1864 - cü ildə Salyanda anadan olmuşdu

A) 1 - c, 2 - a, 3 - b

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - c, 2 - b, 3 - a

D) 1 - b, 2 - c, 3 - a

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b

14. Uyğunluğu müəyyən edin

1- Həyat

2- Türk yurdu

3- “Difai” partiyası

a - Ə. Ağayev tərəfindən Bakıda yaradılıb

b – H. Tağıyevin yardımı ilə açılıb

c – 1911 - ci ildə yaradılıb

A) 1 - c, 2 - b, 3 - a

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b

D) 1 - a, 2 - b, 3 - a

E) 1 - b, 2 - c, 3 - a

##num=3// level= 1// sumtest=20 // name= Birinci dünya müharibəsi ərəfəsi və dövründə Azərbaycanda milli - demokratik hərəkat //

1. “Difai” partiyası nə vaxt yaranıb?

A) 1905 - cı ildə

B) 1908 - ci ildə

C) 1915 - ci ildə

D) 1904 - cü ildə

E) 1903 - cü ildə

2. Hansı təşkilat ermənilərin hücumunu dəf etmək, onlara qarşı mübarizə aparmaq üçün yaradılmışdır?

A) İttihad və tərəqqi

B) İran

C) Müsavat

D) Difai

E) Bolşevik

3. Rusiya Müsəlmanlarının II Qurultayı hansı şəhərdə keçirildi?

A) Peterburq

B) Moskva

C) Tiflis

D) Bakı

E) Gəncə

4. “Molla Nəsrəddin” jurnalı neçənci ildə nəşrə başlamışdır?

A) 1909, 15 yanvar

B) 1905, 6 aprel

C) 1907, 5 mart

D) 1906, 6 aprel

E) 1904, 8 may

5. Səttar xan hərəkatına kömək edən Azərbaycan burjuaziyasının nümayəndələri

A) H. Z. Tağıyev, Musa Nağıyev, Murtuza Muxtarov

B) Ş. Əsədullayev, H. Dadaşov

C) Dadaşovlar, Aşurbəyovlar

D) İbrahim Əkbəroğlu, Hacı Məhəmməd Rəhim oğlu

E) Əhməd Mustafa oğlu, Ağa Mustafa oğlu

6. İnqilab dövründə Azərbaycan qaçaqçılıq hərəkatının rəhbərləri:

A) Qaçaq Süleyman, Qaçaq Məhəmməd, Dəli Alı

B) Qaçaq Vahid, Qaçaq Əli, Qaçaq Məhəmməd

C) Qandal Nağı, Qaçaq Həsən, Qaçaq Nəbi

D) Qaçaq Kərəm, Məşədi Yusif, Qaçaq ZAhid

E) Məşədi Qədir, Qaçaq Süleyman, Qaçaq Əli

7. I Dövlət Dumasına seçilmiş azərbaycanlılar:

A) Ə. Əliyev, C. Məmmədquluzadə, F. Xoyski

B) Ə. Muradxanov, İ. Ziyadxanov, Ə. Haqverdiyev

C) Ə. Topçubaşov, Z. Zeynalov, M. Mahmudov

D) İ. Ziyadxanov, Ə. Topçubaşov, X. Xasməmmədov

E) M. Şaxtaxtinski, M. Mahmudov, Z. Zeynalov

8. II Dövlət Dumasına seçilmiş azərbaycanlılar

A) M. Mahmudov, F. Xoyski, X. Xasməmmədov

B) Z. Zeynalov, Ə. Topçubaşov, F. Xoyski

C) İ. Ziyadxanov, Z. Zeynalov, M. Mahmudov

D) M. Əliyev, Ə. Muradxanov, Ə. Haqverdiyev

E) Ə. Muradxanov, İ. Ziyadxanov, M. Mahmudov

9. Kəndlilər vergi verməkdən və mükəlləfiyyət daşımaqdan imtina etdilər: söhbət hansı qəzalardan gedir?

1- Gəncə

2- Qazax

3 - Şuşa

4 - Nuxa

5 – Cavanşir

A) 1, 2, 5

B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 2, 4

E) 2, 3, 5

10. III Dövlət Dumasında Cənubi Qafqazı təmsil edən deputatlar

1 - X. Xasməmmədov

2 - M. Y. Cəfərov

3 - F. Xoyski

4 - Timoşin

5 - İ. Saqatelyan

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 5

11. 1905 - ci ilin sonlarından etibarən “Tərcüman - əhvali - zaman” adı ilə çıxan “Tərcüman” qəzetinin əsas istiqamətləri idi:

1 - Rusiya imperiyasının müsəlman əhalisi arasında İslam əsaslarından ayrılmadan Avropa təhsilini yaymaq

2 - Millətin formalaşmasını təmin etmək

3 - İranın ideyalarını Avropa maarifi ilə əlaqələndirmək

4 - Rusiya müsəlmanlarını birləşdirmək və möhkəmləndirmək

5 - Müsəlman əhalisi arasında ruslaşdırma siyasəti aparmaq

A) 1, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 5

12. Əhməd bəy Ağayev tərəfindən 1905 - cı ildə yaradılmış “Difai” partiyasının məqsədi:

1 - Ermənilərin hücumunu dəf etmək

2 - Azərbaycanlıları bu qırğından qorumaq

3 - Ruslara qarşı mübarizə aparmaq

4 - Azərbaycan türklərini erməni terrorundan müdafiə etmək

5 - Türkçülük ideyalarını yaymaq

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 4

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 5

13. Aşağıda adları qeyd olunan qəzet və jurnallardan hansıları orta Asiya və Qazaxıstanda nəşr olunur?

1 - Həyat

2 - Səhra

3 - Təkamül

4 - Ulfat

5 - Füyuzat

6 - Sarke

7 - Ural

8 - Kaspi

9 - Tərəqqi

10 - Aşqabad

A) 2, 4, 6, 7, 10

B) 1, 3, 5, 8, 9

C) 9, 8, 5, 3, 1

D) 1, 3, 5, 8, 9

E) 6, 8, 3, 2, 1

14. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 –“Azadlıq manifestinin” imzalanması

2 – Bakıda tütün fabriki fəhlələrinin nümayişləri

3 – Rus - Yapon müharibəsinin başlanması

4 – Bazar günü hadisələri

5 – II Dövlət Dumasının çağırılması

A) 2, 3, 4, 1, 5

B) 3, 2, 1, 4, 5

C) 2, 4, 1, 3, 5

D) 1, 4, 5, 2, 3

E) 5, 2, 4, 1, 3

15. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – II Dövlət Dumasının buraxılması

2 – Şərqi - Rus qəzetinin nəşri

3 – Açıq söz qəzetinin nəşri

4 – IV Dövlət Dumasına seçkilər

5 - Müsəlman fraksiyasının təsis yığıncağı keçirilməsi

A) 3, 5, 2, 4, 1

B) 5, 3, 1, 4, 2

C) 2, 1, 4, 5, 3

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 2, 4, 1, 3, 5

16. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 – III Dövlət Dumasının çağırılması

2 – Rus - Yapon müharibəsinin başlanması

3 – IV Dövlət Dumasına seçkiləri

4 - Vıborq müraciətnaməsinin imzalanması

5 – Bakıda tütün fabriki fəhlələrinin nümayişi

A) 5, 2, 4, 1, 3

B) 2, 4, 1, 3, 5

C) 5, 4, 1, 3, 2

D) 4, 1, 3, 2, 5

E) 5, 2, 1, 3, 4

17. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1 - “Müsavat” partiyasının I qurultayı keçirildi

2 – I dövlət dumasının işə başlanması

3 - “Hümmət” partiyasının yaradılması

4 - Petroqradda bolşeviklər Müvəqqəti Hökuməti devirdilər

A) 2, 4, 1, 3

B) 3, 4, 1, 2

C) 1, 3, 4, 2

D) 3, 2, 4, 1

E) 3, 1, 4, 2

18. Uyğunluğu müəyyən edin

1 – Qaçaq Kərəm

2 – Ə. Muradxanov

3 – Rodzyanko

a – I Dövlət Dumasının deputatı

b – Qaçaq hərəkatının rəhbərlərindən biri

c – IV Dövlət Dumasının sədri

A) 1 - b, 2 - a, 3 - c

B) 1 - c, 2 - b, 3 - a

C) 1 - b, 2 - c, 3 - a

D) 1 - a, 2 - b, 3 - c

E) 1 - c, 2 - a, 3 - b

19. Uyğunluğu müəyyən edin

1 – Tevxelov

2 – F. Xoyski

3 - Timoşkin

a – III Dövlət Duması rus təmsilçisi

b – Müsəlman fraksiyasının sədri

c – I Dövlət Dumasının deputatı

A) 1 - b, 2 - c, 3 - a

B) 1 - c, 2 - b, 3 - a

C) 1 - a, 2 - c, 3 - b

D) 1 - b, 2 - a, 3 - c

E) 1 - c, 2 - a, 3 - b

20. Uyğunluğu müəyyən edin:

1 - 1906

2 - 1904

3 - 1903

4 - 1915

5 - 1905

I – “Şərqi – rus”

II – “Türk sözü”

III – “Molla Nəsrəddin”

IV – “Hümmət”

V – “Həyat”

A) 2 - IV; 1 - V; 3 - II; 4 - I; 5 - III

B) 1 - III; 2 - IV; 3 - I; 4 - II; 5 - V

C) 3 - I; 2 - V; 1 - III; 4 – II; 5 - IV

D) 4 - II; 3 - III; 1 - II; 2 - IV; 5 - V

E) 2 - III; 1 - II; 3 - V; 4 - IV; 5 - I

##num=4// level= 1// sumtest=12 // name= Şimali Azərbaycanda ictimai hərəkatların, siyasi partiyaların və təşkilatların təşəkkülü. Milli demokratik hərəkatın genişlənməsi //

1. 1917 - ci ilin martında Azərbaycan bolşeviklərinin təşəbbüsü ilə yaradılmış sosial - demokrat “Ədalət” təşkilatının məqsədi?

A) İrandan gəlmiş fəhlələr arasında inqilabi iş aparmaq və İran inqilabi - demokratik qüvvələr ilə əlaqə yaratmaq

B) İran fəhlələrini Bakı neft sənayesində işə cəlb etmək

C) İran fəhlələri arasında marksizm ideyalarını yaymaq

D) İranlı fəhlələri savadlandırmaq

E) İrandakı mövcud quruluşu dəyişdirmək

2. Rusiya Türkiyəyə müharibə elan edəndən sonra hansı cəbhə yaradıldı?

A) Krım cəbhəsi

B) Qafqaz cəbhəsi (Urmiyadan Səraba qədər)

C) Qafqaz cəbhəsi (Qara dənizdən Urmiya gölünə qədər uzandı)

D) Qara dəniz cənub sahili boyunca yaranmış cəbhə

E) Balkan cəbhəsi

3. Birinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş ilk azərbaycanlı hərbi təyyarəçisi kim olmuşdur?

A) Fərrux ağa Qayıbov

B) Züleyxa Seyidməmmədova

C) Hüseynbala Əliyev

D) Məzahir Abbasov

E) Adil Quliyev

4. “Müsəlman gənclik təşkilatı’’ - nın əsası neçənci ildə və kim tərfindən qoyulmuşdur?

A) 1908 - ci ildə, N. Nərimanov

B) 1903 - cü ildə, Y. V. Çəminzəminli

C) 1907 - ci ildə, Ə. Hüseynzadə

D) 1902 - ci ildə, M. Ə. Rəsulzadə

E) 1901 - ci ildə, H. Z. Tağıyev

5. Molla Nəsrəddin jurnalı ətrafında birləşmiş ziyalılar:

A) Ə. Əzimzadə, Ə. Qəmgusal, Ə. Nəzmi

B) Ö. Nemanzadə, M. S. Ordubadi, Ə. Haqverdiyev

C) Ə. Haqverdiyev, Ə. Ağalarov, Ü. Hacıbəyov

D) İ. Əfəndiyev, X. Xasməmmədov, Ə. Nəzmi

E) F. Xoyski, Əli Nəzmi, Ə. Qəmgusar

6. Müsavat partiyasının yaradıcıları

A) Ə. Əli RƏsulzadə, A. Kazımzadə, T. Nağıyev

B) . Nağıyev, H. Tağıyev, O. R. Şərifzadə

C) Ş. Əsədullayev, Ə. Haqverdiyev, M. Əli Rəsulzadə

D) F. Xoyski, Ə. Topçubaşov, Qulam Rza Şərifzadə

E) Tağı Nağıyev, Ü. Hacıbəyov, X. Xasməmmədov

7. Rusiya müsəlmanlarının ikinci qurultayında fəal iştirak etmiş azərbaycanlılar?

1 – M. Əli Rəsulzadə

2 - Ə. Topçubaşov

3 – Qara bəy Qarabəyli

4 - Əsədulla Axundov

5 – Tağı Nağıyev

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 4, 5

8. “Nicat” cəmiyyətinin sıralarına daxil olmuşdur?

1 – P. Qasımova

2 - Ə. Əli RƏsulzadə

3 - X. Əlibəyova

4 – T. Nağıyev

5 - H. Axundova

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3

9. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Müsavat partiyasının yaradılması

2 – Bakıda “Anarxiya” cəmiyyətinin fəaliyyətə başlaması

3 – Rusiya müsəlmanlarının IV qurultayı

4 – “Nicat” cəmiyyətinin fəaliyyətə başlaması

5 – “Açıq söz” qəzetinin nəşri

A) 5, 2, 4, 3, 1

B) 1, 4, 3, 4, 2

C) 3, 4, 1, 5, 2

D) 2, 4, 3, 1, 5

E) 2, 3, 1, 4, 5

10. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Müsavatın I qurultayı

2 – Rusiya müsəlmanlarının II qurultayı

3 – “Açıq söz” qəzetinin nəşri

4 – “Müdafiə” partiyasının yaradılması

5 – “Qeyrət” təşkilatının yaradılması

A) 5, 2, 4, 3, 1

B) 2, 4, 3, 1, 5

C) 1, 5, 2, 4, 3

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 5, 1, 2, 4, 3

11. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 – “Müdafiə” partiyasının yaradılması

2 – “Nicat” cəmiyyətinin fəaliyyətə başlaması

3 – Rusiya müsəlmanlarının I qurultayı

4 – “Anarxiya” cəmiyyətinin fəaliyyətə başlaması

5 – Rusiya müsəlmanlarının II qurultayı

A) 3, 5, 4, 2, 1

B) 5, 4, 3, 2, 1

C) 1, 5, 4, 2, 3

D) 2, 4, 1, 3, 5

E) 3, 1, 5, 4, 2

12. Uyğunluğu müəyyən edin

1- Qeyrət

2- Nicat

3- Müsavat

a - Şəfi bəy Rüstəmbəyov tərəfindən yaradılıb

b - İsa bəy Aşurbəylinin redaktorluğu ilə nəşr olunurdu

c - 1913 - cü ildən M. Ə. Rəsulzadə onun rəhbərinə çevrildi

A) 1 - b, 2 - c, 3 - a

B) 1 - b, 2 - a, 3 - c

C) 1 - c, 2 - b, 3 - c

D) 1 - a, 2 - b, 3 - c

E) 1 - a, 2 - c, 3 - b

##num=5// level= 1// sumtest=20 // name= 1905 - 1911 - ci illərdə Cənubi Azərbaycanda milli - demokratik hərəkat //

1. “Məşrutə” inqilabına kömək üçün yaradılmış Tiflis yardım komitəsində fəaliyyətinə görə Həştərxana sürgün edilən ictimai - siyasi xadim.

A) N. Nərimanov

B) M. Ə. Rəsulzadə

C) F. Xoyski

D) N. Yusifbəyli

E) Ə. Ağayev

2. XX əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda mövcud olmuş torpaq mülkiyyət formaları

A) ər babi, vəqv, xalisə

B) incu, vəqf, xırda malik

C) iqta, xass, ilati

D) ər babi, iqta, incü

E) xalisə, uc, makopvaflıq

3. 1905 - 1911 - ci illər Məşrutə inqilabı dövründə İranda fəaliyyət göstərən partiyalar

A) “ADR”, “Ədalət”, “Nicat”

B) “Nicat”, “Ədalət”, “Hümmət”

C) “Difai”, “Müdafiə”, “Ədalət”

D) “İctimaiyyun - Amiyyun”, “Ədalət”, “Nicat”

E) İctimaiyyun - Amiyyun, “Mücahid”, “Ədalət”

4. Rusiya 1909 - cu il aprelin 25 - də Cənubi Azərbaycanda hansı bəhanə ilə qoşun yeritdi?

A) İrandakı xarici təbəələri qorumaq

B) İranla bağlanmış müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmək

C) Milli qırğını saxlamaq və İranda sülh məramlı qüvvələr yerləşdirmək

D) İran inqilabının inkişaf etməsinə imkan verməmək

E) Şah hökuməti ilə inqilabçılar arasında əlaqə yaratmaq

5. Rusiyada 1917 - ci il fevral inqilabından sonra, yəni martın 15 - də hansı partiya yaradılmışdı?

A) Gəncədə “Türk Ədəmi - Mərkəziyyət Federalistlər” partiyası

B) “Ədalət” partiyası

C) “Birlik” təşkilatı

D) “İttihadi - İslam” partiyası

E) “Rusiyada Müsəlmançılıq” partiyası

6. 1917 - ci ildə Azərbaycanda ikihakimiyyətlilik yaranmışdı. Bunlar hansılar idi?

A) Bakı Fəhlə Deputatlar Soveti (BFDS) və İctimai təşkilatların İcraiyyə Komitəsi

B) Türk Ədəmi - Mərkəziyyət Federalistlər partiyası və BFDS

C) Zaqafqaziya Seymi və İctimai təşkilatların İcraiyyə Komitəsi

D) Bakı Xalq Komissarları Soveti və Türk Ədəmi - Mərkəziyyət Federalistlər partiyası

E) BFDS və Zaqafqaziya Seymi

7. 1917 - ci il martın 9 - da Qafqazda yaradılmış və mərkəzi Tiflis olan xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi kimlərdən təşkil olunmuş və hansı hökumətin siyasətini həyata keçirirdi?

A) bitərəflərdən, müvəqqəti hökumətdən

B) Siyasi partiyaların liderlərindən, müvəqqəti hökumətdən

C) çar məmurlarından, müvəqqəti hökumətdən

D) Milli partiyaların, müvəqqəti hökumətdən

E) Zaqafqaziyadan olan IV Dövlət Dumasının deputatlarından və müvəqqəti hökumətin

8. 1918 - ci il mart hadisələri nəticəsində dağıdılmış ictimai binaları:

A) “İsmailiyə” sarayı, “Açıq söz” qəzetinin, “Kaspi” qəzetinin mətbəəsi

B) H. Z. Tağıyevin evi, “Müsavat” partiyasının binası, “İsmailiyə” sarayı

C) “Qeyd” qəzetinin mətbəsi, “Nicat” qəzetinin mətbəəsi, “Kaspi” qəzetinin mətbəəsi

D) H. Z. Tağıyevin evi “Nicat qəzetinin” mətbəəsi, “İqbal” qəzetinin redaksiyası

E) “Qeyrət” qəzetinin mətbəəsi, H. Z. Tağıyevin evi, “İsmailiyə” sarayı

9. XX yüzilliyin başlanğıcında Cənubi Azərbaycanda şah rejiminin daxili və xarici siyasətindən narazı qüvvələrin sayının artmasının səbəblərinə daxildir:Yüklə 1,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə