##Fakültənin adı: Tarix və Coğrafiya ##İxtisas: Tarix müəllimliyi ##Fənnin adı: Türk xalqları tarixi 2Yüklə 0,67 Mb.
səhifə1/8
tarix29.11.2018
ölçüsü0,67 Mb.
#85006
  1   2   3   4   5   6   7   8

##Fakültənin adı: Tarix və Coğrafiya

##İxtisas: Tarix müəllimliyi

##Fənnin adı: Türk xalqları tarixi 2

##Bölmə: Azərbaycan

##Kurs: V

##Qrup : müstəqil qrup

##Tərtibatçı: müəl.A.Kərbalayeva

##Kafedra müdiri: dos. R. Ə. Əliyev

##Kafedra üzrə işçi qrupu

##1. Dos.P.Səfərov

##2.prof.M.Əmirov

##3.dos.Q.Bəşirov

Mündəricat

##num= 1// level= 1// sumtest=32 // name= Mərkəzi Asiya xalqları monqol yürüşləri və hakimiyyəti dövründə // ................................................................................................1-9

##num= 2/// level= 1// sumtest=28 // name= Qızıl Orda ……9-17

##num= 3// level=1// sumtest=31//name= Osmanlı dövlətinin yaranması və güclənməsi //…………………………………………………………………………………………….17-25

##num= 4// level= 1// sumtest=32 // name= Mərkəzi Asiya xalqları XIV - XVIII əsrlərdə// ………………………………………………………………………………………………..25-34

##num=5 // level= 1// sumtest=23 // name= Osmanlı imperiyası XVI -XVII əsrin əvvəllərində/ /……………………………………………………………………………….34-42

##num= 6// level= 1// sumtest=26 // name= Türk xanlıqları XV - XVIII əsrlərdə ……...42-50

##num= 7// level= 1// sumtest=16 // name= Osmanlı imperiyası XVII əsrin II yarısı -XVIII əsrdə // ………………………………………………………………………………………..50-56

##num=8// level= 1// sumtest=33 // name= Çarizmin Mərkəzi Asiyanı işğal etməsi. Müstəmləkəçilik siyasəti XIX - XX əsrin əvvəlləri //………………………….…………56-61

##num= 9// level= 1// sumtest=17 // name= Sibirin türk xalqları XIX - XX əsrin əvvəllərində //………………………………………………………………………………………………61-66

##num= 10// level= 1// sumtest=23//name= SSRİ - nin türk xalqları 1920 - 1930 -cu illərdə //………………………………………………………………………………………………..66-71

##num= 11// level= 1// sumtest=17 // name= SSRİ - nin türk xalqları İkinci Dünya müharibəsi illərində …………………………………………………………………………71-74

##num= 12// level= 1// sumtest=12//name=SSRİ-nin türk xalqları 1950-1980- ci illərdə //……………………………………………………………………………………………..… 74-

##num= 1// level= 1// sumtest=32 // name= Mərkəzi Asiya xalqları monqol yürüşləri və hakimiyyəti dövründə //


1. Xarəzimşah Məhəmmədin öz iqamətgahını Ürgəncdən Səmərqəndə köçürtməsi nə ilə bağlı idi?

A) Ürgənc ticarət yollarından çox uzaq idi

B) Səmərqənd iqtisadi - mədəni cəhətdən daha çox inkişaf etmişdi

C) Səmərqəndin güclü qala divarları var idi

D) Özünə qarşı sui - qəsd təhlükəsi ilə

E) Ürgəncin təbii fəlakətlə bağlı böyük ziyan çəkməsilə

2. Çingiz xanın atasının adı nə idi?

A) Toğrul

B) Temuçin

C) Yesugey

D) Habul

E) Cuci

3. Monqollarla mübarizədə Xocənt şəhərinin müdafiəsinə rəhbərlik edirdi:

A) Məlik Səncər

B) Mahmud Tərabi

C) Teymur Məlik

D) Quş Təkin

E) Xarəzmşah Məhəmməd4. Mərkəzi Asiyaya hücum zamanı monqollar ilk zərbəni hansı şəhərə vurdular?

A) Mərv


B) Səmərqənd

C) Buxara

D) Ürgənc

E) Otrar


5. Rəşidəddinə görə, Çingiz xan nə vaxt anadan olub?

A) 1155

B) 1162

C) 1179

D) 1182

E) 11506. Monqollar hansı xalqın əlifbasından istifadə etdilər?

A) ) Nayman

B) Qırğız

C) Çin


D Uyğur

E) Kereit7. Monqollar divardələn maşınlarla hansı ölkəyə hücum zamanı tanış oldular?

A) Bulqariyaya

B) Xarəzmə

C) Çinə


D) Rusiyaya

E) Litvaya8. Çingizxanın böyük oğlunun adı nə idi?

A) Tulu


B) Batı

C) Cuci


D) Ugedey

E) Cağatay

9. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 - Monqolların Otrara hücumu

2 – Temuçinin böyük xaqan elan edilməsi

3 - Xarəzmşah Məhəmmədin Bağdada ordu göndərməsi

4 - Cucinin meşə xalqlarına qarşı yürüşü

A) 2; 3; 1; 4

B) 2; 4; 3; 1

C) 4; 1; 3; 2

D) 3; 1; 2; 4

E) 4; 2; 1; 310. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin:

1 - Vahid monqol dövlətinin yaranması

2 - Monqolların Şimali Çinə yürüşünün başlanması

3 - Otrar şəhərində monqol səfirinin öldürülməsi

4 - Monqol ordusunun Xarəzmşahlarla müharibəyə başlaması

A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 3, 2, 4

C) 2, 3, 1, 4

D) 2, 1, 3, 4

E) 1, 3, 2, 411. Ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Böyük Yasanın elan olunması

2 - Çingiz xanın tatarlara sarsıdıcı zərbə vurması

3 - Şimali Çinin işğalının başa çatması

4 - Mərkəzi Asiyanın işğalının başa çatması

A) 2, 3, 1, 4

B) 1, 2, 4, 3

C) 2, 1, 4, 3

D) 1, 3, 2, 4

E) 1, 3, 4, 212. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Xarəzmşah Məhəmmədin ölümü

2 - Kalka döyüşü

3 – Otrarda monqolların ticarət karvanının qarət olunması

4 - Xarəzmşah Cəlaləddinin öldürülməsi

A) 3, 1, 2, 4

B) 1, 3, 2, 4

C) 3, 2, 4, 1

D) 1, 3, 4, 2

E) 2, 3, 1, 4

13. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin

1 - Monqolların Otrara hücumu

2 – Temuçinin böyük xaqan elan edilməsi

3 - Xarəzmşah Məhəmmədin Bağdada ordu göndərməsi

4 - Cucinin meşə xalqlarına qarşı yürüşü

A) 4; 2; 1; 3

B) 2; 3; 1; 4

C) 4; 1; 3; 2

D) 3; 1; 2; 4

E) 2; 4; 3; 114. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Çingiz xanın ölümü

2 - Cəlaləddinin Azərbaycana yürüşü

3 – Kalka döyüşü

4 - Çingiz xanın öz qərargahını Qaraqoruma köçürməsi

A) 4, 3, 2, 1

B) 3, 2, 4, 1

C) 2, 1, 3, 4

D) 4, 2, 1, 3

E) 3, 1, 2, 415. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Pekinin monqollar tərəfindən tutulması

2 - Hülakülər dövlətinin yaranması

3 - Ürgəncin monqollar tərəfindən tutulması

4 - Monqolların Buxaranı tutması

A) 1, 4, 2, 3

B) 1, 4, 3, 2

C) 2, 1, 3, 4

D) 2, 1, 4, 3

E) 3, 2, 1, 416. Xronoloji ardıcıllığı müəyyənləşdirin:

1 - Mərvin monqollar tərəfindən işğalı

2 - Səmərqəndin monqolların əlinə keçməsi

3 - Tərabi üsyanı

4 - Hülakü xanın Xorasana yürüşü

A) 3, 1, 2, 4

B) 2, 3, 1, 4

C) 1, 3, 2, 4

D) 1, 2, 4, 3

E) 2, 1, 3, 417. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:

1 - Qırğızların monqol hakimiyyətini qəbul etməsi

2 - Cucinin öldürülməsi

3 - Uyğurların monqol hakimiyyətini tanımaları

4 - Naymanların qəti olaraq məğlub edilməsi

A) 1, 4, 3, 2

B) 1, 4, 2, 3

C) 2, 1, 4, 3

D) 2, 4, 1, 3

E) 3, 2, 1, 418. Monqolların təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı idi:

1 - köçəri heyvandarlıq

2 - Ovçuluq

3 - Əkinçilik

4 - Sənətkarlıq

5 - Ticarət

A) 1, 3


B) 1, 2

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 2, 419. Monqollarda ilk dövlət qurumlarının xanı olmuşlar:

1 - Ambaqay

2 - Cuci

3 - Habul

4 - Toğrul

5 - Batıxan

A) 2, 4


B) 2, 3

C) 2, 5

D) 1, 5

E) 1, 3


20. Monqol tayfalarının qan düşmənləri sayılırdı:

1 - Tatarlar

2 - Haymanlar

3 - Kereitlər

4 - Merkitlər

5 - Onqutlar

A) 1, 4

B) 2, 5

C) 1, 3

D) 2, 4

E) 3, 521. Çingiz xanın müttəfiqləri idi:

1 - Toğrul

2 - Cəbə

3 - Ambaqay xan

4 - Camuxa

5 - Tutluq Teymur

A) 3, 5


B) 2, 4

C) 4, 5

D) 1, 3

E) 1, 4


22. XIII əsrin əvvəllərinə kimi iqtisadi - mədəni cəhətdən monqolları qabaqlayırdılar:

1 - Tatarlar

2 - Merkitlər

3 - Naymanlar

4 - Kereitlər

5 - Buryatlar

A) 2, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 4

D) 1, 4, 5

E) 3, 4, 523. Monqol əyanları malik idilər:

1 - Böyük qaramal sürülərinə

2 - Geniş əkin sahələrinə

3 - Çoxsaylı xidmətçilərə

4 - Ticarət mərkəzlərinə

5 - Mühafizə dəstələrinə

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 2, 3, 5

E) 3, 4, 524. Çingiz xanın dövlətində tümənlər bölünürdü:

1 - minliklərə

2 - Beş yüzlüklərə

3 - Yüzlüklərə

4 - Əlliliklərə

5 - Onluqlara

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 5

C) 2, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 525. Monqolların Qafqaza birinci yürüşünün nəticələri:

1 - Azərbaycanın bəzi şəhərləri talan edildi

2 - Gürcüstanın idarə olunması monqol canişininə tapşırıldı

3 - Şimali Qafqazda qıpçaq və alanlar məğlub edildi

4 - Qıpçaqları təqib edən monqollar Krıma soxuldular

5 – Qafqaz Qızıl Ordanın tarixinə daxl edildi

A) 1, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 2, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 526. Uyğunluq gözlənilib:

A) Cuci - Çingiz xanın ortancıl oğlu

B) İnalçik - Səmərqənd hakimi

C) İnalçik - Otrar canişini

D) Ugedey - Çingiz xanın nəvəsi

E) Batı - Cucinin nəvəsi27. Uyğunluğu göstərin:

1 - Çingiz xanın Toğrul xanı məğlub etməsi

2 - Monqol ordusunun birləşmiş qıpçaq – rus ordusunu məğlub etməsi

3 - Monqol ordusunun Si Sya dövlətini məhv etməsi

4 - Xarəzmşah Məhəmmədin Buxaradakı üsyanı yatırması

I - 1223 - cü il

II - 1227 - ci il

III - 1203 - cü il

IV - 1207 - ci il

A) 1 - IV, 2 - II, 3 - III, 4 - I

B) 1 - II, 2 - III, 3 - IV, 4 - I

C) 1 - III, 2 - I, 3 - II, 4 - IV

D) 1 - I, 2 - IV, 3 - II, 4 - III

E) 1 - III, 2 - IV, 3 - I, 4 – II28. Uyğunluğu göstərin:

1 - Otrar canişini İnalçikin monqollar tərəfindən edam olunması

2 - Xarəzmşah Məhəmmədin Səməqqəndəki üsyanı yatırması

3 - Cəlaləddinin Xəlifə ən Nəsirin ordusunu məğlub etməsi

4 – Monqolların Mərkəzi Asiyadakı hərbi əməliyyatlarının başa çatması

I - 1221 - ci il

II - 1220 - ci il

III - 1225 - ci il

IV - 1211 - ci il

A) 1 - II, 2 - IV, 3 - III, 4 - I

B) 1 - I, 2 - II, 3 - IV, 4 - III

C) 1 - III, 2 - I, 3 - II, 4 - II

D) 1 - IV, 2 - III, 3 - I, 4 - II

E) 1 - II, 2 - I, 3 - IV, 4 - III29. Uyğunluq gözlənilib:

A) Xarəzmşah Məhəmməd güclü ordu yarada bilmədiyi üçün Çinə yürüş edə bilmirdi

B) Monqolların onu qabaqlaması ilə əlaqədar Xarəzmşah Məhəmməd Çinə yürüş edə bilmədi

C) Ölkədəki ixtişaşlar Xarəzmşah Məhəmmədə Çinə yürüş etməyə imkan vermədi

D) Çin güclü olduğu üçün Xarəzmşah Məhəmməd Çinə yürüşü təxirə saldı

E) Xarəzmşah Məhəmmədin ordu rəisləri Çinə yürüşdən imtina etdikləri üçün yürüş baş tutmadı30. Uyğunluğu göstərin:

1 - Monqolların Mərkəzi Asiya uğrunda mübarizəsinin başlanması

2 - Monqolların Ürgənci mühasirəyə alması

3 - Cəlaləddinin Ərzincan döyüşündə məğlub olması

4 - Xarəzmşah Məhəmmədin hakimiyyətə gəlməsi

I - 1200 - cü il

II - 1219 - cu il

III - 1230 - cu il

IV - 1221 - ci il

A) 1 - II, 2 - IV, 3 - III, 4 - I

B) 1 - I, 2 - II, 3 - IV, 4 - III

C) 1 - III, 2 - I, 3 - II, 4 - IV

D) 1 - IV, 2 - III, 3 - I, 4 - II

E) 1 - II, 2 - III, 3 - IV, 4 - I31. Uyğunluğu göstərin:

1 - Türkan xatun

2 - Teymur Məlik

3 - Cəbə

4 - Plano Karpini

I - Çingiz xanın sərkərdəsi

II - Xarəzmşah Məhəmmədin anası

III - Vatikan missioneri

IV - Xocəndin müdafiəsinin rəhbəri

A) 1 - IV, 2 - III, 3 - I, 4 - II

B) 1 - I, 2 - II, 3 - IV, 4 - III

C) 1 - III, 2 - I, 3 - II, 4 - IV

D) 1 - II, 2 - IV, 3 - I, 4 - III

E) 1 - I, 2 - IV, 3 - II, 4 – III32. Uyğunluğu göstərin:

1 - Xarəzmşah Məhəmmədlə Çingiz xan arasında ilk diplomatik əlaqənin yaranması

2 - Çingiz xanın naymanların başçısı Tayan xanı məğlub etməsi

3 - Çingiz xanın öz qərargahını Qaraqoruma köçürməsi

4 – Uyğurların qarakitaylara qarşı mübarizədə Çingizxandan kömək istəmələri

I - 1215 - ci il

II - 1209 - cu il

III - 1206 - cı il

IV - 1204 - cü il

A) 1 - III, 2 - II, 3 - I, 4 - IV

B) 1 - II, 2 - I, 3 - IV, 4 - III

C) 1 - I, 2 - IV, 3 - III, 4 - II

D) 1 - IV, 2 - III, 3 - II, 4 - I

E) 1 - I, 2 - III, 3 - IV, 4 - II
Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə