İnsan ve medeniyet topluluğu tüZÜĞÜYüklə 91,02 Kb.
tarix14.08.2018
ölçüsü91,02 Kb.
#70899

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

İNSAN VE MEDENİYET TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ”Danışman Öğretim Üyesi Arş. Gör.Dr. Cengiz Han YILDIRIM (AİBÜ İİBF iktisat Bölümü)

I. GENEL HÜKÜMLER:

Madde 1: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnsan ve Medeniyet Topluluğu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi uyarınca, A.İ.B.Ü. İzzet Baysal Kampüs’ü BOLU adresinde, faaliyette bulunmak üzere 21.11.2012 tarihinde kurulmak amacıyla başvuruda bulunmuştur.

 II. AMAÇ:Madde 2:

 1. Üniversite gençliğinin geçmişten günümüze kadar yaşayan insan toplulukları ve medeniyetlerle ilgili bilgi edinmelerini sağlayarak gençliği bu konularla ilgili akademik çalışmalara teşvik edip ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik, siyasal ve kültürel değişimlere yönelik bakış açılarına katkıda bulunmak.

 2. Üniversite gençliğinin tarihimiz çerçevesinde sosyal, kültürel, milli ve manevi değerler gelişimine katkıda bulunmak.

 3. Milli, manevi ve kültürel meselelere duyarlı; ekonomi, sanat, tarih, ahlak bütünlüğü içerisinde arzu edilen muasır medeniyet gençliğinin oluşumuna katkı sağlamak için kişisel ve kurumsal anlamda her türlü konferans, söyleşi, panel, süreli yayın ve bu bağlamda çeşitli faaliyetler aracılığıyla öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak.

 4. İnsanlık tarihinde önemli yer edinmiş kişilerin, fikirlerinin ve yaşadığı dönemlerin üniversite gençliğine sunulmasını sağlayarak, günümüz sorunlarına bu çerçevede çözüm üretilmesine katkıda bulunmak.

 5. Kendi medeniyetimizde önemli yer tutan fetih ve zaferleri anarak üniversite gençliğinin geçmişiyle bağ kurmasına katkıda bulunup çağdaş dünyada kendi medeniyetimizi yaşatma adına üniversite gençliğinde heyecan uyandırmak.

 6. Üniversite gençliğinin kültürel, dini zenginliğini dikkate almak ve bu çerçevede yapacağımız programlarla sevgi ve kardeşliğin teminatı olmak.

III. TOPLULUĞUN FAALİYETLERİ:

Madde 3: Topluluk, amacımıza uygun konularla ilgili bilişim toplumlarına entegre olmuş kültürlü, girişimci, çağdaş üniversite öğrencilerinin gelişimine yönelik konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak. Ayrıca ülke içindeki ve dışındaki Üniversite, Dernek, Vakıf, Mesleki kuruluşlar gibi özel ve kamu kuruluşları ile ilişki içinde olmaktır.

IV. ÜYELİK:

            Madde 4: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnsan ve Medeniyet Topluluğu Yönetim Kurulunca saptanmış ve aidatını ödemiş olan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri 1 ders yılı süresinde topluluğun üyesi olup, topluluğun çalışmalarına katılabilirler.

            Madde 5: Bir yıllık dönem içinde topluluk amaçlarının ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde aktif rol alan üyeler, bir sonraki dönemde yönetsel organlarda görev alabilecekleri gibi, çalışma döneminin sonunda, Yönetim Kurulunca aktif üye olarak seçilirler. Aktif üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu üyeleri aktif üyelerden oluşur. Topluluk kurucuları topluluğun aktif üyeleridir.

  Madde 6: Yönetim Kurulu topluluğun amaç ve ilkeleriyle ters düşen davranışlar içinde bulunan üyeleri gerekçe göstererek cezalandırabilir ve üyelikten çıkarma kararı alabilir. Topluluğa üye öğrencilerin, üyeliğe ve öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlar içinde bulunması durumunda, topluluk Yönetim Kurulu, üyeye uyarma, kınama ve geçici olarak faaliyetten alıkoyma cezası verir ve uygulamaya koyar. Yönetim Kurulu üyenin kesin olarak faaliyetten alıkonulması yönünde karar aldığında, bu karar üst organlara teklif edilir. Bu süre içinde üyenin üyeliği teklif sonuçlanıncaya kadar askıya alınır.V. TOPLULUĞUN ORGANLARI:

            Madde 7: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnsan ve Medeniyet Topluluğu, çalışmalarını Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu eliyle yürütür.A. Genel Kurul:

Madde 8: Topluluğun kayıtlı tüm üyelerinden oluşur. Pasif üyeler ile fahri üyeler, Genel Kurul toplantılarında bulunma ve konuşma hakkına sahiptirler.

Madde 9: Genel Kurul bir öğrenim yılında en az iki kez olağan olarak toplanır. Topluluk faaliyetlerinin yaz tatilini kapsaması durumunda, olağan kurul, bir sonraki öğretim döneminin ilk iki haftası içinde olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunca saptanan ve dönem sonunda ilan edilen tarihte toplanır.

Madde 10: Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun önerileri ya da üye sayısının 1/3’ünün yazılı isteği ile olağan üstü toplanır. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra yapılır.

Madde 11: Yıllık olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu, Genel Kurula o yılın faaliyet raporunu ve mali durumu açıklar. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları görüşülüp, karara bağlanır.

Madde 12: Genel Kurul toplantılarının yürütülmesi, Yönetim Kurulunun sorumluluğu altındadır.

Madde 13: Olağan Genel Kurul bir sonraki dönem için Yönetim ile Denetleme Kuruluna ve yedekleri seçer.

Madde 14: Genel Kurul kararları:

 1. Topluluğun çalışma esaslarında değişikliği gerekli gördüğünde 2/3 çoğunlukla topluluk tüzüğünün değiştirilmesi yönünde karar alarak, Yönetim Kurulundan gereğini yapmasını ister.

 2. Aktif üyelik ölçütlerini kabul eder.

 3. Salt çoğunlukla fahri üyelik kararı alır.

 4. Üyelikten çıkarmaya karar verir.

Madde 15: Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanmazsa ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın bir hafta sonra yapılır.

Madde 16: Geçici madde; kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını izleyen ilk Genel Kurul, topluluğa üye olanların katılımıyla gerçekleştirilir. İlk çalışma döneminde yapılacak Genel Kurullarda tüm üyeler aktif üye olarak görülür. Madde 15 hükümleri (üyelik dışında) bu toplantı içinde geçerlidir.

B. Yönetim Kurulu:

Madde 17: Geçici madde; topluluk, kurulduğu tarihten ilk olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar, kurucu üyeler tarafından yönetilir. İlk Genel Kurul toplantısının yürütülmesi, kurucu üyelerin sorumluluğu altındadır. Kurucu üyeler, topluluğun kuruluş işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla yükümlüdürler.

Madde 18: Yönetim Kurulu, topluluğun faaliyet programını gerçekleştirmek ve topluluğun amaçlarına ulaşmasını sağlamak için her türlü karar yetkisine sahiptir.

Madde 19: Yönetim Kurulu, topluluğun yıllık çalışma programını hazırlar, Rektörlüğün onayına sunar. Onaylanmış çalışma programını uygular. Yılsonunda topluluğun çalışma raporunu hazırlayıp Rektörlüğe sunar. Topluluğu tanıtarak, katılımı artırmaya çalışır. Yıllık çalışma programı dışında gerçekleştirmeyi kararlaştırdığı faaliyetleri Rektörlüğün onayına sunar, onaylandıktan sonra uygular.

Madde 20: Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrenci toplulukları yönergesi uyarınca Topluluk Akademik Danışmanı topluluktan sorunlu kişi olup, topluluğun çalışma alanı ile ilgili konularda danışmanlık yapar. Topluluğun üniversite ile ilgili olan ilişkilerinde yardımcı olur.

Madde 21: Yönetim Kurulu başkan dışında 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Bu asıl ve yedek üyeler topluluk üyelerince Genel Kurul toplantısında seçilir.

Madde 22: Pasif üyeler Yönetim Kurulunda görev alamazlar.

Madde 23: Yönetim Kurulu, öğrenim dönemlerinde, en az 2 haftada bir toplanır. Yönetim Kurulu başkanı Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Madde 24: Toplantılara katılmak zorunludur. Mazeretsiz olarak toplantıya üç kereden fazla katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden ihraç edilir. Yönetim Kurulunda istifa ve ihraç yoluyla meydana gelecek boşluklar sırayla yedek üyelerce Yönetim Kurulu kararıyla doldurulur. Yönetim Kurulu başkanının ayrılması üzerine aynı görev yeni başkan belirlene kadar başkan yardımcısı tarafından yönetilir.

Madde 25: Topluluğun faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek problemlerin çözümü bu tüzükçe verilmemişse, bunları çözümlemek için girişimlerde bulunmak yetkisi Yönetim Kurulunundur.

Madde 26: Yönetim Kurulu, topluluk faaliyetlerinin yürütülmesi için komiteler kurmakta, ekipler oluşturmakta, görevlendirmeler yapmakta serbesttir.

Madde 27: Yönetim kurulu aktif üyelerin 2/3’ünün oylarıyla görevden alınabilir.

Madde 28: Başkan yönetim kurulu tarafından seçilir. Pasif üyelerin başkan seçiminde oy kullanma hakkı yoktur.

Madde 29: Topluluk başkanı yönetim kurulu üyelerinin oylarının salt çoğunluğunun sağlanmasıyla seçilir.

C. Denetleme Kurulu:

Madde 29: Denetleme Kurulu 3 asil ve bir yedek üyeden oluşur.Topluluğun aktif üyeleri Genel Kurulda 3 asil,1 yedek üye denetleme kurulu üyesini seçer, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenler Denetleme Kurulu üyeliğine seçilemezler.

Madde 30: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından olağan yıllık Genel Kurulda, izleyen faaliyet dönemi için seçilir.

Madde 31: Denetleme Kurulu, topluluğun her türlü çalışmalarını, işlemlerini denetler. Bu denetim sırasında topluluğun evraklarını, mali defterleri ve demirbaş eşyanın durumunu inceler. Masrafların Yönetim Kurulu kararına dayanıp dayanmadığını belirler.

Madde 32: Denetleme Kurulu, öğrenim yılı sonunda (yaz döneminde çalışma yapıldığında çalışmaların bitiminde) denetim raporunu hazırlar ve Genel kurula sunulmak üzere Yönetim kuruluna sunar.

D. Onur Kurulu:

Madde 33: Yönetim Kurulunun önerisi, Genel Kurulun kabulü ile ilgili alanda çalışmalarıyla kendini kanıtlamış kişilerle, topluluk çalışmalarına yoğun emeği geçen kişiler onur kurulu üyeliğine seçilirler. Kurul üyeleri topluluğun çalışmalarını etkin kılmak için yazılı ve sözlü önerilerde bulunur ve topluluğa faaliyetlerini sürdürmesinde destek sağlarlar.

VI. MALİ HÜKÜMLER:

Madde 34- Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnsan ve Medeniyet Topluluğunun seçmiş olduğu bazı program, etkinlik ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, Üniversitenin sağladığı hizmetler dışındaki ihtiyaçlar için mali desteği aşağıda belirtilen şekillerde sağlayabilir:

 1. Sponsorluk,

 2. Bağış toplama etkinlikleri,

 3. Topluluk üyelerinin ürettiği mal ve hizmetler.

Topluluğun temin ettiği tüm gelirler için, Gelir makbuzu keser ve kaydını muhasip üye marifeti ile tutar. 

Sponsorluk:

Madde 35: Topluluk ve şubeleri, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla çeşitli özel ve devlet kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilirler. Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliği ve sağlanacak destek hakkında Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’na bilgi verir. Üniversite yönetiminden onay alındığı takdirde sponsorluk sözleşmesi imzalayabilir.

Sponsor olan kişi ve kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşması Abant İzzet Baysal Üniversitesini yasal ve mali sorumluluğa sokucu nitelikte olamaz. Kamu menfaatlerine ve insan sağlığına zararlı mal ve hizmet üreten ve pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez.

Yasa dışı kuruluşlar ve yüz kızartıcı suçlardan ağır hüküm giymiş kişiler sponsor olamaz.

Mali Kaynak Oluşturucu Etkinlik Düzenleme:Madde 36: Topluluğun belli bir amacı gerçekleştirmek için düzenleyebilecekleri gelir getirici etkinlikler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Mal ve Hizmet Sunumu: Topluluğun, üniversitenin açık ve kapalı alanları içinde kermes, dans, parti düzenleyebilir ve karşılığında ücret talep edebilirler.  

 2. Yardım ve Bağış Kabulü: Topluluğun, Üniversite içinde izin alınacak mekânlarda, Rektörlük Onayını alarak makbuz karşılığında yardım veya bağış toplayabilir. Bu etkinlik sırasında el ilanları veya tanıtıcı broşürler dağıtabilir. Bu tür etkinliklerde topluluğun kendisini tanıtıcı duyuru yapması veya broşür dağıtması, bağışın hangi amaçla kabul edildiği belirtilir. Bağış toplama sırasında hiç kimse zorlanmaz. 

 3. Eşya / Hediye Çekilişi Düzenleme: Topluluğun düzenleyeceği etkinliklerin organizasyonu için öğrenci, akademik ve idari personelin katılabileceği eşya veya hediye çekilişi düzenlenebilir. Kullanılan her türlü bilet, davetiye ya da afişte etkinliğin amacı belirtilir. Bu etkinliklerde ödül olarak para, tütün ve alkol vb. zararlı ürünler verilemez.

 4. Biletli Etkinlik Düzenleme: Topluluk gelir sağlamak amacıyla konser, sinema, tiyatro gösterileri düzenleyebilir. Bu etkinlik sürecinde bastırılan bilet veya davetiyelerin üzerinde topluluğun adı, etkinliğin adı, yer ve etkinlik tarihi, etkinliğin ücreti ve bilet numarası belirtilir.

Topluluğun, etkinlik programında yer almayan gelir sağlayıcı bir etkinlik için Öğrenci Etkinlikleri Komisyonuna başvurup izin alınır.

Madde 37: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İnsan ve Medeniyet Topluluğu kendi adına gelir ve gider yapamaz. Üniversiteden topluluğa ayrılan bütçe topluluk adına yapılan bağış ve yardımlar, gösteri, eğlence, konser, tiyatro, konferans, seminer vb. gibi veya TV, radyo, gazete vb. kurumlardan elde edilecek gelirler ve giderler konusunda Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın onayını alır, ilgili kurumun denetimine sunar. Her türlü gelir ve giderin belgelenmesi, demirbaş listeleri ve zarf tutanaklarının tutulması gereklidir.

VII. EVRAKLAR:

Madde 38: Tutulması gereken evraklar ve defterler:

1. Üye Kayıt Defteri: Üyelerin isimlerini, üyelik türünü, okulunu, fakültesini, bölümünü, sınıfını ve üyelik aidatını ödediğini gösterir defter.

2. Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulanda görüşülen konuların ve alınan kararların yazıldığı defter.

3. Gelir Makbuzu: Genel Kurulda görüşülen konular ve alınan kararlar ile ilgili olarak tutulan zabıtların bulunacağı dosya.

4. Gelen-Giden Evrak Defteri: Toplulukça yapılan yazışmaları, gelen ve giden evrakları gösterir defter.

5. Demirbaş Defteri: Topluluğun kullanması için verilmiş veya alınmış demirbaş eşyanın listesi ve bunların demirbaş numaraları yazılı defter.

6. Gelir-Gider Defteri: Gelir-gider makbuzları veya belgeleri, bağışlar, üye aidat makbuzları, faturalar, ücretli etkinliklerin bilet satış durumunu veya gelirini gösterir defter.

VIII. KURUCU ÜYELER:

KURUCU ADI

Bölüm

Okul No:

Baba Adı

Ana Adı

D.yeri

D.yılı-Uyruk

Cebrail Gümüş

İşletme

090302063

Bilal

Fatma

Şahinbey

1991-TC

İsmail Şahinbaş

İktisat

110301082

Mehmet

Cemile

Hayrat

1992-TC

Bahattin Turhan

Fizik

070202058

Habib

Hava

Kozaklı

1989-TC

İrfan Ersin

İktisat Yüksek Lisans

21817664740

Hüseyin

Fatma

Of

1987-TC

Ubeydullah Tahir Gökgöz

Tıp

091801029

Hamit

Semra

Çorum

1990-TC

Rıdvan Ocak

Tıp

101801063

Paşa

Menşure

Suluova

1992-TC

Abdullah Arslanhan

Din Kültürü Öğretmenliği

112501003

Cemil

Nizame

Mardin

1991-TC

Bilal Kaya

İngilizce Öğretmenliği

100120032

Halis

Gülseren

Siirt

1985-TC

Yusuf Durak

Din Kültürü Öğretmenliği

112501015

Hikmet

Fatma

İzmit

1993-TC

Orhan Barlık

Sınıf Öğretmenliği

070101006

Hüseyin

Birgül

Osmaniye

1989-TC

Selahattin Kayaoğlu

Kamu Yönetimi

100306047

Necati

Emine

Refahiye

1991-TC

Yücel Akbey

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

100105001

Mehmet

Yeter

Sungurlu

1991-TC

Furkan Kabacı

İngilizce Öğretmenliği

100111030

Fuat

Fatma

Çankırı

1992-TC

Muhammed Turan

Makina Mühendisliği

101904042

Ahmet

Emine

İzmit

1992-TC

Safa Gençalioğlu

Kamu Yönetimi

070303030

Yusuf

Emine

Sürmene

1990-TC

Hakan Göçer

Makine ve Metal Teknolojileri

110836021

Yahya

Ayşe

Osmaniye

1992-TC

Merve Yücel

İlköğretim Matematik Öğretenliği

110108055

Hasan

Medine

Meram

1993-TC

Elif Duran

Türkçe Öğretmenliği

110110033

Şahap

Yüksel

Erbağ

1992-TC

Şahide Topçu

Gıda Mühendisliği

111901055

Şevket

Necmiye

Gebze

1992-TC

Rüveyda Hilal Çelik

Matematik

090204013

Zeki

Saadet

Yenimahalle

1992-TCKURUCU ADI

Bölüm

İmza

Cebrail Gümüş

İşletme
İsmail Şahinbaş

İktisat
Bahattin Turhan

Fizik
İrfan Ersin

İktisat Yüksek Lisans
Ubeydullah Tahir Gökgöz

Tıp
Rıdvan Ocak

Tıp
Abdullah Arslanhan

Din Kültürü Öğretmenliği
Bilal Kaya

İngilizce Öğretmenliği
Yusuf Durak

Din Kültürü Öğretmenliği
Orhan Barlık

Sınıf Öğretmenliği
Selahattin Kayaoğlu

Kamu Yönetimi
Yücel Akbey

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Furkan Kabacı

İngilizce Öğretmenliği
Muhammed Turan

Makina Mühendisliği
Safa Gençalioğlu

Kamu Yönetimi
Hakan Göçer

Makine ve Metal Teknolojileri
Merve Yücel

İlköğretim Matematik Öğretenliği
Elif Duran

Türkçe Öğretmenliği
Şahide Topçu

Gıda Mühendisliği
Rüveyda Hilal Çelik

Matematik

Yüklə 91,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə