Mikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Bakterioloji xidməıtin təşkili və quruluşu


) Buğumayaqlılarla ötürülən xəstəliklərdən hansı ilk dəfə təsvir olunmuşdur?Yüklə 1,08 Mb.
səhifə3/11
tarix17.11.2018
ölçüsü1,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

154) Buğumayaqlılarla ötürülən xəstəliklərdən hansı ilk dəfə təsvir olunmuşdur?
A) İnəklərin “Texas” qızdırması

B) Yatalaq qızdırması

C) “Kaliforniya” ensefaliti

D) Malyariya qızdırması

E) Taun
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
155) Törədicilərin hansı prokariot hesab olunmur?
A) Xlamidiyalar

B) Bakteriyalar

C) Göbələklər

D) Spiroxetlər

E) Rikketsiozlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
156) Hansı törədicilərin tərkibində peptidoqlikan daha çoxdur?

A) Rikketsiyalarda

B) Qram-müsbət bakteriyalarda

C) Mikoplazmalarda

D) Xlamidiyalarda

E) Qram-mənfi bakteriyalarda


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
157) Qram-mənfi bakteriaların membranında toplanmayan maddə hansıdır?
A) Lipopolisaxaridlər

B) Lipoproteidlər

C) Fosfolipidlər

D) Zülallar

E) Teyxoy turşular
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
158) Hansı törədicilərdə peptidoqlikanla əlaqədə olan teyxoy turşuları toplanir?
A) Rikketsiyalar

B) Qram-müsbət bakteriyalarda

C) Mikoplazmalar

D) Qram-mənfi bakteriyalarda

E) Xlamidiyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
159) Endotoksin nədən ibarətdir?
A) Lipopolisaxaridlərdən

B) Mukopeptidlərdən

C) Proteinlərdən

D) Polisaxaridlərdən

E) Zülallardan
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
160) Bakteriyaların əksəriyyətində kapsulanın tərkibində hansı maddələr vardır?
A) Polisaxaridlərin kompleksi

B) Zülallar

C) Proteinlər

D) Mukopeptidlər

E) Lipopolisaxaridlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
161) Protoplastlar hansı xüsusiyyətlərə malik deyillər?
A) Nuklein turşuların sintezinə

B) Tənəffüs qabiliyyətinə

C) Zülalların sintezinə

D) Bölünmə qabiliyyətinə

E) Hüceyrə divarının sintezinə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
162) Hər spordan neçə vegetativ hüceyrə bitir?
A) Üç vegetativ hüceyrə

B) Beş vegetativ hüceyrə

C) Səkkiz vegetativ hüceyrə

D) On vegetativ hüceyrə

E) Bir vegetativ hüceyrə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
163) Bakteriyaların genetikasının öyrənilməsində hansı üsul istifadə olunmur?
A) Komplementasion testləşdirmə

B) Transduksiya

C) Transformasiya

D) Genetik kartlaşma

E) Meyotik seqreqasiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
164) Bakterial hüceyrədə irsi məlumatlar harda yerləşir?
A) Mezosomlarda

B) Qenoforda, plazmidlərdə

C) Kapsulada

D) Qamçılarda

E) Mitoxondriyalarda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
165) Bakteriyaların mutasiyaları zamanı dəyişikliyin növləri hansıdır?
A) Yalnız genotipik

B) Yalnız fenotipik

C) Rekombinasiya

D) Modifikasiya

E) Genotipik, fenotipik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
166) Aşağıdakı mikroorqanizmlərdən hansı insanın normal mikroflorasına aiddir?
A) Clostridium perfringens

B) Bordetella pertusis

C) Staphylococcus epidermidis

D) Brucella suis

E) Candida albicans
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
167) Nativ rənglənməmiş preparatlar hansı mikroskopik üsullarda hazırlanır?
A) Lüminesent mikroskopiya

B) Standart işıqlı mikroskopiya

C) Tünd fonlu mikroskopiya

D) Heç biri üçün

E) Elektron mikroskopiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Bölmə 3. İnfeksion immunologiya

168) Hansı hüceyrələr immunokompetent deyil?
A) T-limfositlər

B) Makrofaqlar

C) B-limfositlər

D) NK- hüceyrələr

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
169) İmmun cavabda hansı hüceyrələr iştirak etmirlər?
A) Differensiyasiya olmayan hüceyrələr

B) T-limfositlər

C) Makrofaqlar

D) Heç biri

E) B-limfositlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
170) Bakteriyalarda mutasiyalar zamanı hansı dəyişgənlik müşahidə olunur?
A) Rekombinasiya

B) Genotipik, fenotipik

C) Modifikasiya

D) Heç biri

E) Modifikasiya, rekombinasiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
171) Aşağıdakılardan hansı O-aqqlütinasiyasının əsas xarakteristikasına aiddir?
A) 2 saat və ondan gec aşkar olunur,aqqlütinat lopa şəklindədir

B) 10 saatdan sonra aşkar olunur,aqqlütinat lopa şəklindədir

C) 30 dəqiqədən sonra aşkar olunur, aqqlütinat lopa şəklindədir

D) 30 dəqiqədən sonra aşkar olunur, aqqlütinat dənəvərdir

E) 2 saat və ondan gec aşkar olunur,aqqlütinat dənəvərdir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
172) Aşağıdakılardan hansı H-aqqlütinasiyasının əsas xarakteristikasına aiddir?
A) 2 saat və ondan gec aşkar olunur,aqqlütinat lopa şəklində

B) 30 dəqiqədən sonra aşkar olunur, aqqlütinat dənəvərdir

C) 30 dəqiqədən sonra aşkar olunur, aqqlütinat lopa şəklindədir

D) 10 saatdan sonra aşkar olunur,aqqlütinat lopa şəklindədir

E) 2 saat və ondan gec aşkar olunur,aqqlütinat dənəvərdir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
173) Antigenləri nə xarakterizə etmir?
A) Spesifiklik

B) Yadlıq

C) Tinktorial xüsusiyyətlər

D) İmmunogenlik

E) Antigenlik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
174) Antigen orqanizmə daxil olduqdan sonra anticismlər hansı müddət ərzində əmələ gəlir?
A) 1-2 gündən sonra

B) 3-4 gündən sonra

C) 10-12 gündən sonra

D) 7-10 gündən sonra

E) 5-6 gündən sonra
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
175) İnsanda neçə tip immunoqlobulin vardır?
A) 10 tip

B) 5 tip


C) 4 tip

D) 2 tip


E) 6 tip
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
176) Zərdab anticisimlərin antigenlərlə spesifik qarşılıqlı təsirinin nəticiləri hansıdır?
A) Aqqlütinasiya, presipitasiya reaksiyaları

B) Makrofaqların əmələ gəlməsi

C) İnterferonın əmələ gəlməsi

D) Heç bir nəticə yoxdur

E) Fermentlərin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
177) Bakteriologiyada ən geniş istifadə olunan seroloji reaksiyalar hansıdır?
A) Passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası

B) Komplementin birləşmə reaksiyası

C) Presipitasiya reaksiyası,passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası

D) Presipitasiya reaksiyası

E) Aqqlütinasiya reaksiyası, immunoferment üsulu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
178) “Komplement sistemi” nədir?
A) Lipidlərin kompleksi

B) Bütün qeyd olunanlar

C) Zülalların kompleksi

D) Karbohidratların kompleksi

E) Fermentlərin kompleksi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
179) Faqositoz prosesi neçə mərhələlidir?
A) 2

B) 5


C) 4

D) 3


E) 6
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
180) İnsan orqanizmində immunizasiyadan sonra immunoqlobulinlərin hansı növü əmələ gəlir?
A) IgG

B) IgA


C) IgM

D) IgE


E) IgD
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
181) Haptenlər hansı xüsusiyyətlərə malikdirlər?
A) İmmunogendillər və anticisimlərlə reaksiyaya qirirlər

B) İmmunogen deyirllər və anticisimlərlə reaksiyaya qirmirlər

C) Anticisimlərlə reaksiyaya qirirlər, immunogen deyillər

D) Kimyəvi quruluşuna görə mürəkkəb strukturlardır

E) İmmunogendirlər və anticisimlərlə reaksiyaya qirmirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
182) İmmun çatmamazlıq hansı defisitin nəticəsidir?
A) B-hüceyrələrin

B) T-Hüceyrələrin

C) Koplementin

D) Makrofaqların

E) Neytrofillərin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
183) Bakteriyaların hansı morfoloji strukturları antigen xüsusiyyətləri daşıyır?
A) Genofor

B) Sitoplazmatik membran

C) Qamçılar,kapsula

D) Sitoplazma

E) Mitoxondriyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
184) “AGDT” nə deməkdir?
A) Anti qızılca-difteriya-septik peyvənd

B) Anti məxmərək-difteriya-sifilis peyvənd

C) Adsorbsiya olunan qızılca-DNT-tərkibli-spesifik peyvənd

D) Anti kokk-diplokokk-septik peyvənd

E) Adsorbsiya olunan göy öskürək-difteriya-tetanus peyvəndi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
185) Diri vaksin nə deməkdir?
A) Xəstədən ayrılan və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan mikrob

B) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikroorqanizmlərin ştamı

C) Toksinə az miqdarda formalinin əlavə edilməsi

D) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikroorqanizmlərin suspenziyası

E) Mikrob hüceyrəsinin ayrı-ayrı antigen komponentləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
186) Kimyavi vaksin nə deməkdir?
A) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikroorqanizmlərin suspenziyası

B) Xəstədən ayrılan və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan mikrob

C) Mikrob hüceyrəsinin ayrı-ayrı antigen komponentləri

D) Toksinə az miqdarda formalinin əlavə edilməsi

E) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikroorqanizmlərin ştamı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
187) Autovaksinlər nə deməkdir?
A) Xəstədən ayrılan mikrobdan hazırlanmış və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan peyvənd

B) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikroorqanizmlərin suspenziyası

C) Mikrob hüceyrəsinin ayrı-ayrı antigen komponentləri

D) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikroorqanizmlərin ştamı

E) Toksinə az miqdarda formalinin əlavə edilməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
188) Anatoksin nə deməkdir?
A) Mikrob hüceyrəsinin ayrı-ayrı antigen komponentləri

B) Az bir miqdarda formalinin əlavə edilməsi nəticəsində zərərsizləşdirilmiş toksin

C) Natrium xlorid məhlulunda öldürülmüş mikroorqanizmlərin suspenziyası

D) Xəstədən ayrılan və yalnız həmin xəstənin müalicəsi üçün istifadə olunan mikrob

E) Virulentliyi kəskin zəiflədilmiş mikroorqanizmlərin ştamı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.

Bölmə 4. Enterobakteriyalarla törədilən yoluxucuların mikrobiologiyası

189) Enterobakteriyaların hüceyrələrinin forması hansıdır?
A) Bütün qeyd olunan formalar

B) Spiral

C) Kokk

D) Çöp


E) Vibrion
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
190) Enterobakteriyalara nə xas deyil?
A) Hərəkətlilik

B) Kapsulanın olması

C) Sporların olması

D) Fakultativ anaerob olması

E) Katalazanın müsbət olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
191) Enterobakteriyaların tənəffüs tipləri hansıdır?
A) Fakultativ anaeroblar

B) Ciddi anaeroblar

C) Bütün tiplər

D) Aerob və fakultativ anaerob

E) Ciddi aeroblar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
192) Enterobakteriyalara nə xasdır?
A) Oksidazanın müsbət olması

B) Sporların olması

C) Katalazanın müsbət olması

D) Katalazanın mənfi olması

E) Yalnız ekzotoksinin olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
193) Enterobakteriyaların hansı təsnifatı ən geniş istifadə edilir?
A) Bütün təsnifatlar

B) Berg təsnifatı

C) Beynəlxalq təsnifat

D) Riyaziy təsnifat

E) Edvards və Yuinq təsnifatı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
194) Enterobakteriyalar digər qram-mənfi bakteriyalardan hansı əlamətlər ilə fərqlənmirlər?
A) Heç bir əlamətlə

B) Sitoxromoksidazanın olmaması ilə

C) Qlükozanın parçalanması ilə

D) Nitratların nitritlərə bərpası ilə

E) Aerob və anaerob şəraitdə karbohidratların parçalanması ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
195) Seroloji identifikasiyası zamanı enterobakteriyaların hansı antigenləri təyin olunur?
A) Yalnız Vi-antigen

B) O,Vi- antigenlər

C) O,H,K – antigenlər

D) O,H,Vi- antigenlər

E) Yalnız K-antigen
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
196) Enterobakteriyaların O-antigeni hansıdır?
A) Lipopolisaxaridprotein kompleks

B) Lipid


C) Polisaxarid

D) Protein

E) Zülal
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
197) Enterobakteriyalarda antigenlərin hansı hissəsi immunogenliyinin səbəbi kimi göstərilə bilər?
A) Heç bir hissə

B) Bütün hissələr

C) Antigenin polişəkər hissəsi

D) Antigenin lipid hissəsi

E) Antigenin protein hissəsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
198) Aşağıdakilardan hansılar enterobakteriyaların tərkibində rast gəlir?
A) Yalnız metabolitik plazmidlər

B) Bütün plazmidlər

C) Yalnız rezistenrliyin plazmidləri

D) Plazmidlər rast gəlmir

E) Yalnız patogenliyin plazmidləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
199) Kəskin bağırsaq xəstəliklərinin səbəbi olan enterobakteriyalarda hansı plazmidlər olmalıdır?
A) Rezistentliyin plazmidləri

B) Metabolitik plazmidlər

C) Adgezivliyin plazmidləri

D) Kolisinogenliyin plazmidləri

E) Enterotoksigen plazmidi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
200) Enterobakteriyaların hüceyrələrinin metabolitik plazmidləri nəyə nəzarət edirlər?
A) Patogenliyə

B) Virulentliyə

C) Antibiotikohəssaslığa

D) Toksigenliyə

E) Maddələr mübadiləsinə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
201) Enterobakteriya ailəsində tipik cins hansı sayılır?
A) Şiqellalar

B) Sitrobakter

C) Enterobakter

D) Eşerixiyalar

E) Salmonellalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
202) Enterobakteriyaların yaratdığı indol hansı maddələrlə aşkar edilir?
A) Metilen qırmızı ilə

B) Lizin ilə

C) Oksalat turşusu ilə

D) P-dimetilaminbenzaldehid ilə

E) Simmons sitratı ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
203) Eşerixiyaların artması zamanı hansı biokimyavi testlər müsbət olurlar?
A) Ureaza testi

B) Foqes-Proskauer reaksiyası, H2S

C) H2S, fenilalanin

D) Hərəkətlik, metilen qırmızı ilə reaksiya, lizin

E) Simmons sitratı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
204) Eşerixiyaların nəcisdən təxmini ayrılması üçün hansı mühüt istifadə olunmur?
A) Ploskiryov mühiti

B) VSA mühiti

C) Endo mühiti

D) Qanlı aqar

E) Levin mühiti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
205) Eşerixiyalardan ilk növbədə hansı mikroorqanizmlər cinsi differensiyasiya olmalıdır?
A) Serratiya

B) Şiqellalar

C) Sitrobakter

D) Enterobakter

E) Salmonellalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
206) Eşerixiyaların seroloji reaksiyaları üçün hansı mühit istifadə olunur?
A) Kliqler mühiti

B) Qidalı aqar

C) Bütün qeyd olunan mühitlər

D) Ressel mühiti

E) Olkiniski mühiti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
207) Epidemiya vaxtı S.sonnei törədicinin hansı variantları göstərilir?
A) Faqovarlar,serovarlar

B) Biovarlar,kolisinogenovarlar

C) Yalnız biovarlar

D) Biovarlar,faqovarlar

E) Faqovarlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
208) Biokimyəvi əlamətlərə görə hansı şiqellalar daha aktivdir?
A) Heç biri

B) Şiqella sonnei

C) Şiqella dysenteriae

D) Şiqella flexneri

E) Şiqella boydii
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
209) Qidalı mühitlərdə hansı şiqellalar 1 və 2 fazalı 2 tip koloniyalar əmələ gəlir?

A) Şiqella boydii

B) Şiqella sonnei

C) Şiqella dysenteriae

D) Heç biri

E) Şiqella flexneri


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
210) Şiqellalar üçün hansı transport mühiti optimaldır?
A) Keri-Bler mühiti

B) Qliserin konservantı

C) Bütün mühitlər

D) Fosfat buferı

E) Asetat mühiti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
211) Şıqellaları hafniyalardan hansı biokimyavi testlərlə differensiyasiya etmək olar?
A) Asetat mühitində çoxalmaması lizinin parçalanması ilə

B) Kliqler mühitində H2S əmələ gəlməsi ilə

C) Mannitin fermentasiyası və müsbət Foqes-Proskauer reaksiyası ilə

D) Heç bir testlə

E) Hərəkətlilik, lizinin parçalanması,müsbət Foqes-Proskauer reaksiyası ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
212) "Şigella dysenteriae"-nin aşkarı üçün hansı mühit istifadə edilir?
A) Vismut sulfit aqar (VSA)

B) Endo


C) Ploskiryov

D) Ət pepton aqar

E) Vilson-Bler
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
213) İnsan üçün salmonellaların hansı cinsləri patogen hesab olunur?
A) 5-ci yarımcins

B) 3-cü yarımcins

C) 1-ci yarımcins

D) 4-cü yarımcins

E) 2-ci yarımcins
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
214) 2-ci yarımcinsə aid olan salmonellalar 1-ci yarımcinsdən hansı biokimyəvi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir?

A) Yalnız malonat natriumun parçalanması

B) Lizinin,maltozanın parçalanması

C) Mannitin fermentasiyası,jelatinin durulaşması

D) Jelatinin durulaşması,malonat natriumun parçalanması

E) Qlükozanın,maltozanın parçalanması


Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
215) Salmonellaların 4-cü yarımcinsi digər salmonellalardan hansı biokimyəvi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir?
A) Qlükozanın parçalanması ilə

B) Maltozanın parçalanması ilə

C) Simmons sitratın parçalanması ilə

D) Argininin parçalanması ilə

E) Salisinin parçalanması ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
216) Salmonelyozun tezləşdirilmiş diaqnostika üsulu hansıdır?
A) Nəcisin tədqiqi

B) Ödün tədqiqi

C) Sidiyin tədqiqi

D) Hemokulturanın tədqiqi

E) Yaxmaların tədqiqi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
217) Salmonellyoza şübhə olan xəstənin qanını hansı mühitlərə əkirlər?
A) Öd olan mühitə

B) Selenit bulyonuna

C) Ət pepton bulyonuna

D) Qatı mühitlərə

E) Kliqler mühitinə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
218) Bağırsaq salmonellyozu zamanı hansı orqan zədələnir?
A) Yoğun bağırsaq

B) Nazik bağırsaq

C) Heç bir orqan

D) Düz bağırsaq

E) Öd kisəsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
219) Salmonella daşıyıcılarında hansı immunoqlobulinlər əmələ gəlir?
A) İgE

B) Heç biri

C) İgM

D) İgG


E) İgA
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
220) Salmonellaların xəstəxanadaxili ştammları nə ilə fərqlənir?
A) Çoxsaylı dərmanlara və ətraf mühitdə davamlılığı ilə

B) Yalnız jelatinin durulaşması ilə

C) Heç bir əlamətlə

D) Kolisinlərin əmələ gəlməsi qabiliyyəti ilə

E) Yalnız çoxsaylı dərmanlara davamlılığı ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
221) Salmonellaları eşerixiyalardan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Simmons sitratı və sidik cövhəri ilə

B) İndol və sidik cövhəri ilə

C) Metilen qırmızı və hərəkətliliyilə

D) Saxaroza və ramnoza ilə

E) İndol,Simmons sitratı və arginindihidrolaza ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
222) Salmonellaları edvardsielalardan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Saxaroza və ramnoza ilə

B) Dulsit,indol və saxaroza ilə

C) İndol, ramnoza və mannit ilə

D) Sidik cövhəri və ramnoza ilə

E) Simmons sitratı və sidik cövhəri ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
223) Hansı biokimyəvi sınaqlarla edvardsiyellaları eşerixiyalardan differensiasiya etmək olar?
A) Laktoza, ramnoza və H2S ilə

B) Ramnoza, maltoza və indol ilə

C) Dulsit,indol və saxaroza ilə

D) Sidik cövhəri və ramnoza ilə

E) Saxaroza, ramnoza və Simmons sitratı ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
224) Eşerixiyaları şiqellalardan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Ramnoza,maltoza və indol ilə

B) Sidik cövhəri,indol və ramnoza ilə

C) Saxaroza, ramnoza və Simmons sitratı ilə

D) Dulsit,indol və laktoza ilə

E) Laktoza hərəktliliyilə və lizindekarboksilaza ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
225) Klebsiellaları enterobakteriyalardan hansı testlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Arginindihidrolaza, hərəkətliliyliə və lizindekarboksilaza ilə

B) Arginindihidrolaza,indol və ramnoza ilə

C) Saxaroza və ornitindekarboksilaza ilə

D) Dulsit,indol və laktoza ilə

E) Ramnoza,maltoza və lizindekarboksilaza ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
226) İyersiniyaları aşkar etmək üçün hansı daşıyıcı mühit lazımdır?
A) Heç biri

B) Keri-Bler mühiti

C) Qliserin konservantı

D) Fosfat bulyonu

E) Maqnium mühiti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
227) İyersiniyaları aşkar etmək üçün hansı toplama mühit lazımdır?
A) Selektiv bulyonu

B) Fosfat bulyonu

C) Maqnium mühiti

D) Qliserin konservantı

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
228) İnsanlarda İyersinia.pseudotuberculosis-in hansı serovarlarına daha tez rast gəlmək olar?
A) 4

B) 1


C) 3

D) 5


E) 2
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
229) Hansı biokimyəvi sınaqlarla Yersinia enterocolitica Yersinia pseudotuberculosis-dan differensiasiya etmək olar?
A) Maltoza və ornitindekarboksilaza ilə

B) Maltoza və Simmons sitratı ilə

C) Saxaroza və simmons sitratı ilə

D) Saxaroza,rafinoza və maltoza ilə

E) Ramnoza,saxaroza və ornitindekarboksilaza ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə