Qr. 2216 Mikroprosessor texnikası mp-lərin rəqəmsal və proqramlanan qurğu olması nə ilə əsaslandırılır?


p-n keçidli yarımkeçirici şüa buraxan və qəbul edən cihazYüklə 0,83 Mb.
səhifə7/7
tarix04.07.2018
ölçüsü0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

476. p-n keçidli yarımkeçirici şüa buraxan və qəbul edən cihaz

A) optocüt

B) foto müqavimət

C) foto diod

D) foto tranzistor

E) foto rezistor


477. Optoelektron mikrosxem nəyə deyilir

A) siqnalın çevrilməsi,alınması və ötürülməsinini yerinə yetirən bir neçə optocütə

B) siqnalın çevrilməsini yerinə yetirən n-p-n tranzistorlara

C) siqnalın ötürülməsində istifadə edilən n-p-n tranzistorlara

D) siqnalın səs dalğalarına çevirən bir neçə optocütə

E) heç biri


478. Optiki siqnalların elektriki siqnallara çevrilməsində faydalı iş əmsalı

A) 10....20%

B) 10....50%

C) 50%-70%

D) 70....80%

E) 80-95%


479. Volokon-optik ötürmə sistemləri (ВОСП) nə üçündür

A) optiki siqnalları məsafəyə ötürmə

B) elektrik siqnalları uzaq məsafəyə ötürülməsi ЕSОП

C) maqnik induksiya hadisəsini yaratmaq

D) optik-mexaniki siqnalları məsafəyə vermək

E) heç biri


480. Optik siqnalın hansı parametrləri ötürülən informasiyaya görə dəyişir

A) amplituda,tezlik

B) elektrik gücü

C) effektiv gücü

D) diskret siqnalı

E) siqnalın görünməz diapazonda cərəyanı


481. Yüksək gərginlikdə informasiya mübadiləsi üçün ifrat qısa xəttin uzunluğu

A) 1m-ə qədər

B) 5m-ə qədər

c)1÷3metr

D) 3÷10metr

E) məhdudiyyət qoyulmur


482. Maqistral və ya kontinental optik əlaqə xəttinin uzunluğu

A) 0,3÷10km

B) 0,6÷8km

C) 12÷100km

D) 15÷100km

E) 100÷1000km


483. 1....100m optik əlaqə xətti nəyə aiddir

A) obyekt daxili və qısa bortlu

B) obyekt xarici

C) yüksək cəld işləyən obyektlərə

D) ATC-daxili kommunikasiya

E) maqistral kommunikasiya


484. Modulyator,açar sxemləri optoelektron cihazlarında nə rolunu yerinə yetirir

A) şüalanmanı idarəedir

B) şüa enerjisi hasil edir

C) şüa enerjisini optiki siqnala çevirir

D) optiki siqnalları qəbul edir

E) heç biri


485. Lazer və işıq diodlarının optoelektron cihazda rolu

A) işıq verir

B) işığı qəbul edir

C) işığı modulyasiya edir

D) işığı demodulyasiya edir

E) heç biri


486. Şüa mənbəyi hansı materiallardan hazırlanır

A) arsenid-qallium

B) silisium

C) silisium-dioksid

D) indium

E) indium-arsenid


487. Fotoqəbuledicinin hazırlandığı material

A) silisium

B) indium

C) arsenid qallium

D) indium arsenid

E) heç biri


488. ВОСП-də kvars hansı elementdə istifadə edilir

A) optiki mühit

B) şüalanmanı idarə edən açar

C) şüalanmanı idarə edən modulyator

D) işıq diodları

E) polimer kley


489. İcra edilən əmrin ünvan hissəsinin qəbulu və yadda saxlanması

A) ünvan bufer reqistri

B) verilənlərin bufer reqistri

C) akkumulyator

D) idarə qurğusu

E) giriş qurğusu


490. Verilənlərin bufer reqistri nə üçündür

A) yaddaşdan seçilmiş sözün xaricinə verilmədən əvvəl müqaviməti yadda saxlamaq

B) yaddaşdakı sözü çıxış portuna ötürmək

C) icra ediləcək əmrin qəbulu

D) çıxış şininə əmrə uyğun baytların verilməsi

E) çıxış şininə əmrə uyğun baytların verilməsi

E) heç biri
491. Ümumi təyinatlı reqistrin əsas vəzifəsi

A) operandları yadda saxlamaq

B) aralıq nəticəni yadda saxlamaq

C) yekun nəticəni yadda saxlamaq

D) daxili reqistrləri idarə edir

E) heç biri


492. Operandlar və hesab məntiq əməliyyatların aralıq nəticəsini yadda saxlayan qurğu

A) akkumulyator

B) bufer reqistri

C) ümumi təyinatlı reqistr

D) idarə qurğusu

E) heç biri


493. Ümumi təyinatlı reqistrdə rəqəmlər necə dəyişir

A) 4÷64


B) 2÷8

C) 8÷32


D) 10÷256

E) 4÷512
494. Operandları yadda saxlayan qurğu

A) ümumi təyinatlı reqistr

B) hesab-məntiq qurğusu

C) bufer reqistr qurğusu

D) xarici reqistr qurğusu

E) heç biri
495. Hesab məntiq qurğusunun və daxili reqistrlərin işini idarə edən qurğu

A) idarə-qurğusu

B) POH

C) akkumulyatorD) operand

E) reqistr


496. Müəyyən əmrlər sisteminə və birqiymətli uzunluqlu sözə malik olan mikroprosessora

A) birkristallı

B) iki kristallı

C) universal

D) çoxkristallı

E) C,D
497. Mikroproqram idarəni və sözlərin tərtiblərinin artırılmasını yerinə yetirən qurğu

A) çox kristallı mikroprosessor

B) bir kristallı mikroprosessor

C) fiksasiyalı mikroprosessor

D) dörd kristallı mikroprosessor

E) B,C
498. Operanda nədir

A) rəqəm və ya simvol olaraq maşın əməliyyatlarında iştirak edir

B) xarici reqistrin çıxış siqnalları

C) sürüşdürücü reqistr

D) rəqəm kodunu ikilik koda çevirir

E) heç biri


499. Z=2a+b+c ifadəsində operandları göstərməli

A) 2,a,b,c

B) (2a+b)

C) b+c


D) c

E) a
500. İkilik kodu müvəqqəti yaddaşda saxlayan elektron qurğu

A) reqistr

B) deşifrator

C) şifrator

D) invertor

E) inteqrator
501. ikilik kodun daxil edilməsi,yaddaşda saxlanması və xaric edilmə reqistrinə

A) toplayıcı

B) vuran

C) çıxan


D) xaric edilən

E) bölmə əməliyyatı


502. W=2k - 1 ifadəsində operandları göstərməli

A) 2,K,1


B) 2

C) K


D) 1

E) heç biri


503. Rüqistrdə hər bir trigger nəyi yadda saxlayır

A) 10


B) 1011

C) 101


D) 1

E) 0
504. Mərkəzi prosessor qurğusu

A) CPU

B) RAM


C) CPQ

D) ROM


E)UPC
505. İxtiyari daxil olma qurğusu və ya operativ yaddaş

A) RAM


B) CPQ

C) ROM


D) PORT

E) heç biri


506. Oxuma və ya sabit yaddaş qurğusu

A) ROM


B) CPU

C) Port 1

D) DDC

E) heç biri


507. Paralel naqillər yığımı olmaqla,rəqəm siqnallarının ötürülməsi üçün nə nəzərdə tutulur

A) şin


B) trigger

C) prosessor

D) reqistr

E) məntiq elementi


508. Zamanın hər bir anında şindən

A) bir ikilik rəqəm ötürülür

B) iki ikilik rəqəm ötürülür

C) bayt ötürülür

D) n-sayda ikilik rəqəm ötürülür

E) heç biri


509. Mikroprosessorun verilənlər şini

A) DATA bus

B) ADDR bus

C) ConTROL bus

D) Reset bus

E) CPU bus


510. Mikroprosessorun ünvan şini

A) ADDR bus

B) ConTROL bus

C) DATA bus

D) ADR bus

E) TROL bus


511. Sadə mikroprosessorlarda verilənlər şininin tərtibi

A) 8


B) 16

C) 32


D) 64

E) 128
512. Bayt neçə tərtibə malik olan rəqəmdir

A) 8

B) 4


C) 2

D) 16


E) 3
513. 64 tərtibli verilənlər şini bir dəfəyə neçə bayt ötürür

A) 8


B) 4

C) 2


D) 16

E) 3
514. K580UK80 seriyalı mikroprosessor neçə tərtibli ünvana malikdir

A) 16

B) 8


C) 24

D) 32


E) 64
515. Onaltı tərtibli ünvan şininə malik prosessorun yaddaş həcmi

A) 65536


B) 1024

C) 2048


D) 32763

E) 16381
516. Mikroprosessorun idarə şini

A) ConTROL bus

B) ADRbus

C) DATA bus

D) TROLK bus

E) ADDR bus
517. 1 meqobayt neçə kilobaytdır

A) 1024 kbayt

B) 1024 tbayt

C) 1024 mbayt

D) 512 bayt

E) heç biri


518. İntel 8086 (İBMPC-XTFK) mikroprosessorunun ünvan şininin tərtibi

A) 20


B) 16

C) 32


D) 64

E) 128
519. Əməliyyat kodu nəyə deyilir

A) Mikroprosessorun icra etdiyi hər bir əməliyyatın rəqəmlə kodlaşdırılması

B) mikroprosessorun əməliyyatlar ardıcıllığı

C) prosessorun ünvan kodu

D) prosessorun verilənlər kodu

E) heç biri
520. Prosessorun yerinə yetirdiyi əməliyyatlar ardıcıllığına..... nə deyilir

A) proqram

B) rəqəmlərin kodlaşdırılması

C) alternativ addım

D) arxitektura

E) heç biri


521. Əmrlərin sayı artdığı halda əmrlərin kodlaşdırılması üçün

A) iki və daha artıq bayt

B) bir bayt

C) bir kbayt

D) iki kbayt

E) heç biri


522. Sadə prosessorda bütün əmrlərin kodlaşdırılması üçün...kifayət edir

A) bir bayt

B) iki bayt

C) üç bayt

D) bir kbayt

E) üç və daha artıq


523. AVR seriyalı hər bir əmrin kodlaşdırılması zamanı neçə sözdən istifadə edilir

A) iki baytlı

B) bir baytlı

C) üç baytlı

D) üç və daha artıq

E) heç biri


524. Verilənlərin yerdəyişmə (hərəkət) əmri

A) bir yuvadan informasiyanın digərinə köçürülməsi

B) yuvadan-yuvaya verilənləri hərəkət etdirir

C) əmrlərin toplanması

D) əmrlərin çevrilməsi

E) budaqlanmanı yerinə yetirir


525. Məntiqi çevrilmə,toplama,çıxma əməliyyatını aparan əmrlər necə adlanır

A) verilənlərin çevrilmə əmrləri

B) verilənlərin hərəkət əmrləri

C) informasiyanın bir yuvadan digərinə köçürülməsi

D) informasiyanın daxili reqistrə köçürülməsi

E) heç biri


526. Hər hansı şəraitə uyğun olaraq müxtəlif ardıcıllıqla təsirləri yerinə yetirən proqram

A) idarəetmənin ötürülmə əmrləri

B) informasiyanın idarəedilməsi

C) idarəetmənin daxili reqistrdən xaricə ötürülməsi

D) idarəetmənin çevrilmə əmrləri

E) məntiqi çevrilmə


527. Proqramın yerinə yetirilmə ardıcıllığına fasilə vermək və digərinə keçid əmri

A) şərti və şərtsiz keçid əmrləri

B) məntiqi əməliyyatların aparılma əmri

C) məsələ həllində şərti çevrilmə əmri

D) idarə şinini prosessora qoşulma

E) heç biri


528. Proqram uyğun əmr aldıqdan sonra baş verən əmrə

A) şərtsiz keçid əmri

B) şərti keçid əmri

C) məntiqi keçid əmri

D) şərti köçürülmə əmr

E) şərtsiz çevrilmə əmri


529. İcra edilən əmrin ünvan hissəsinin qəbulu və yadda saxlanması

A) ünvan bufer reqistri

B) verilənlərin bufer reqisrtri

C) akkumulyator

D) idarə qurğusu

E) giriş qurğusu


530. Verilənlərin bufer reqistri nə üçündür

A) yaddaşdan seçilmiş sözün,verilənlərin xaricinə şinə verilməzdən əvvəl müvəqqəti yadda saxlamq

B) yaddaşdakı sözü çıxış portuna ötürmək

C) icra ediləcək əmrin qəbulu

D) çıxış şininə əmrə uyğun baytların verilməsi

E) heç biri


531. İnteqral n-p-n tranzistorun p-n-p tranzistordan tezlik diapazonundan böyük olmasının səbəbi

A) deşiklərin hərəkət sürətinin elektronların sürətindən kiçik olması

B) deşiklərin hərəkət sürətinin maksimal sürəti

C) elektronların deşiklərlə rekombinasiyası

D) deşiklərin tormozlanması

E) heç biri


532. Aşağıdakı sxem təsviri hansı yarımkeçirici elementə aiddir

A) sahə tranzistoru

B) bipolyar tranzistor

C) diod


D) tristor

E) MDY-tipli tranzistor


533. Aşağıdakı sxem hansı məntiqi əməli həyata keçirir

A) və ya


B) və

C) yox


D) və-yox

E) vəya-yox


534. Aşağıdakı sxem təsviri hansı yarımkeçirici elementə aiddir

A) bipolyar n-p-n tipli tranzistor

B) sahə tranzistoru

C) bipolyar p-n-p tipli tranzistor

D) diod

E) stabilləşdirmə


535. Aşağıdakı sxem təsviri hansı məntiqi funksiyaya aiddir

A) və


B) və ya yox

C) yox


D) və yox

E) və ya
536. Aşağıdakı sxem təsviri hansı məntiqi funksiyaya aiddir

A) və ya

B) və ya-yox

C) yox

D) və


E) və-yox
537. Ardıcıl registr necə adlanır

A) sürüşdürmə registri

B) köməkçi registr

C) idarəedici registr

D) əsas registr

E) sinxron registr


538. İnteqral mikrosxemlərin tətbiqindən əvvəl qurğular nəyin üzərində yığılırdı

A) çap platalarının

B) şüşənin

C) keramikanın

D) ebonitin

E) misin
539. Bir polyarlığa malik zamandan asılı oaraq yavaş dəyişən cərəyan və ya gərginlik siqnalı necə adlanır

A) sabit analoq siqnalı

B) dəyişən analoq siqnalı

C) diskret siqnal

D) sinusidal siqnal

E) impuls siqnalı
540. p-n yarımkeçiricidə zonaların əyilməsinə səbəb nədir

A) fermi səviyyəsinin hər iki qat üçün eyni olması

B) fəza yüklərinin təsiri

C) keçidin eninin dəyişməsi

D) yükdaşıyıcıların rekombinasiyyası

E) heç biri


541. Aşağıdakı cihazlardan hansının iş prinsipi diodun xassəsinə əsaslanır

A) varikap

B) şotki diodu

C) tunel diodu

D) vakuum diodu

E) stabilitron


542. Varikapın tutumu hansı halda azalır

A) əks gərginlik artdıqda

B) əks gərginlik azaldıqda

C) düz cərəyan artdıqda

d )düz cərəyan azaldıqda

E) heç biri


543. Aşağıdakılardan hansı yalnız sabit cərəyan gərginliyi üçündür

A) stabilitron

B) şotki diod

C) tunel diod

D) vakuum diod

E) varikap


544. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur diodlar:

1.Elektrik siqnallarını düzləndirir

2.Siqnalları detektə edir

3.Siqnalın tezliyini çoxaldır

A) 1,2,3

B)yalnız 1

C) yalnız 2

D) yalnız 3

E) heç biri


545. Aşağıdakı diodlardan hansından dəyişən tutumlu kondensator kimi istifadə oluna bilər

A) varikap

B) tunel diodu

C) stabilitron

D) impuls diodu

E) şotki diodu


546. düzləndirici diodlar hansı tezlik diapozonunda dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirir

A) 50hs-100khs

B) 10hs-20hs

C) 10-20


D) 5-10

E) 10hs-5hs


547. p-n keçiddə elektrik deşilməsindən hansı diodda istifadə olunur

A) stabilitron

B) tunel diodu

C) impuls diodu

D) varikap

E) şotki diodu


548. Stabilitronda p-n keçidin baza qatında aşqarların nisbətən kiçik konsentrasiyyasında keçiddə hansı deşilmə baş verir

A) selvari

B) səthi

C) tunel


D) selvari və tunel

E) heç biri


549. Aşağıdakılardan hansı stabilitronu xarakterizə edən parametrlərə aid deyildir

1. maksimal güc 3. stabilləşmə gərginliyi

2. diferensial güc 4. impuls gərginliyi

A) 4


B) 1

C) 2


D) 3

E) heç biri550. Yarımkeçirici stabilitronlardan hansı stabilizatorlarda istifadə olunur

1.Parametrik 2. Kompensasiyalı 3.Körpü

A) 1və 2


B) 1

C) 2


D) 3

E) heç biri


551. Varikapda bazaya injeksiya etmiş yükün dəyişməsinin gərginliyin dəyişməsinə nisbəti necə adlanır

A) diffuziya tutumu

B) sədd tutumu

C) daxili tutum

D) xarici tutum

E) çəpər tutumu


552. p-n-p tipli bipolyar tranzistorda deşiklərin hərəkəti ilə yaranan cərəyanın (Jep) emitter cərəyanına ( Jep) nisbəti nəyi xarakterizə edir

A) injeksiya əmsalını

B) güc əmsalını

C) ekstraksiya əmsalını

D) volt

E) heç biri


553. p-n-p tip bipolyar tranzistorda kollektor cərəyanının deşik toplananının (Jkp) emitter cərəyanına (JE) nisbəti nəyi xarakterizə edir?

A) cərəyana görə ötürmə əmsalını

B) güc əmaslını

C) injeksiya əmsalını

D) keçən cərəyan

E) heç biri


554. p-n-p tip bipolyar tranzistorda kollektor cərəyanının deşik toplananının emitter cərəyanının deşik toplananına nisbəti nəyi xarakterizə edir

A) deşiklərin bazadan keçmə əmsalını

B) ekstraksiya əmsalını

C) cərəyana görə

D) güc əmsalını

E) heç biri


555. Əks istiqamətdə qoşulmuş kollektor keçidində cərəyanının idarə olunmayan toplananı yaranır.Bu cərəyan necə adlanır və nə ilə əlaqədardır

A) əks cərəyan və qeyri-əsas yük daşıyıcıların dreyfi ilə əlaqədardır

B) düz cərəyan və qeyri-əsas yük daşıyıcıların dreyfi iləəlaqədardır

C) düz cərəyan və qeyri-əsas yük daşıyıcıların diffuziyası ilə əlaqədardır

D) əks cərəyan idarə edən,baza cərəyanı idarə olunandır

E) heç biri


556. Aşağıdakılardan hansı doğrudur

A) Emitter cərəyanı idarə edən,kollektor cərəyanı idarə olunandır

B) emitter cərəyanı idarə olunan,kollektor cərəyanı idarə edəndir

C) emitter cərəyanından keçir

D) emitter cərəyanından keçmir

E) heç biri


557. Bipolyar tranzistorda dəyişən siqnal mənbəyi hansı dövrəyə qoşulur

A) giriş elektrodunun dövrəsinə

B) çıxış elektrodunun dövrəsinə

C) həm giriş,həm də çıxış elektrodunun dövrəsinə

D) xarici dövrəyə

E) heç biri


558. Bipolyar tranzistorda yük müqaviməti hansı dövrəyə qoşulur

A) çıxış elektrodunun dövrəsinə

B) giriş elektrodunun dövrəsinə

C) həm giriş,həm də çıxış elektrodunun dövrəsinə

D) xarici dövrəyə

E) heç biri


559. Bipolyar tranzistorda ümumi baza ilə qoşulma sxemi hansı gücləndirməni təmin edir

1.Cərəyana görə 2.Gərginliyə görə 3.Gücə görə

A) 2 və 3

B) 1 və 2

C) 1 və 3

D) yalnız 1

E)1,2,3
560. Bipolyar tranzistorda ümumi emitter ilə qoşulma sxemində giriş siqnalı mənbəyi hara qoşulur

A) baza dövrəsinə

B) kollektor-emitter aralığına

C) kollektor dövrəsinə

D) emitter dövrəsinə

E) heç biri
561. Bipolyar tranzistorda ümumi emitter ilə qoşulma sxemi hansı gücləndirməni təmin edir?

1. cərəyana görə 2. gərginliyə görə 3. gücə görə

A) 1,2,3


B) 1

C) 2


D) 3

E) heç biri


562. Bipolyar tranzistorun hansı sxemi üzrə qoşulmasına emitter təkrarlayıcısı deyilir

1.ümumi baza 2.ümumi emitter 3.ümumi kollektor

A) 3


B) 1

C) 2


D) 1, 3

E) 2, 3
563. Bipolyar tranzistor dövrəsində gərginliyə və gücə görə gücləndirməni təmin edən element aşağıdakılardan hansıdır

A) yük müqaviməti

B) kondensator

C) giriş müqaviməti

D) çıxış müqaviməti

E) heç biri
564. Bipolyar tranzistorda ümumi kollektor ilə qoşulma sxemi hansı gücləndirməni təmin edir

1. cərəyana görə 2. gərginliyə görə 3. gücə görə

A) 1


B) 2

C) 3


D) 1, 3

E) 1, 2, 3


565. MDY tranzistorlar haqqında aşağıdakı mülahizələrin hansı səhvdir

A) dielektrik kimi silisiumdan istifadə olunur

B) izolə olunmuş elektroda malikdir

C) sahə tranzistoruna aiddir

D) n və p tipli induksiya edilmiş kanaldır

E) heç biri


566. MDY tranzistorlar haqqında aşağıdakı mülahizələrin hansı doğrudur

1.izolə olmuş idarəedici elektroda malikdir

2.dielektrik kimi silisiumdan istifadə olunur

3.n və ptipli induksiya edilmiş kanaldır

A) 1


B) 3

C) 2


D) 1, 3

E) 2, 3
567. MDY tranzistorlarda cərəyan keçirən kanal rolunu nə oynayır

A) yarımkeçiricinin səth yanı qatı

B) yarımkeçiricinin orta təbəqəsi

C) dielektrik qatı

D) metal qatı

E) heç biri
568. MDY-tranzistorlarda neçə elektrod olur

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
569. MDY-tranzistorda altılığın çıxışı hara qoşula bilər

A) mənbəyə

B) mənsəbə

C) idarəedici elektroda

D) dielektrik təbəqəyə

E) heç biri
570. Analoq diodunda cərəyankeçmə mexanizmi aşağıdakılardan hansına oxşardır

A) vakuum diodu

B) triod

C) yarım keçirici diod

D) polyar tranzistor

E) heç biri


571. Aşağıdakı diodlardan hansının düzləndirmə əmsalı ən böyük olar

1. vakuum diodu 2. analoq diodu 3. yarımkeçirici diod

A) 2

B) 1


C) 3

D) 1, 2


E) heç biri
572. Nə üçün analoq diodu yüksək temperaturlarda işləyə bilir

A) qadağan olunmuş zolağın eni böyük olan yarımkeçiricilərdən haırlandığı üçün

B) dielektrik təbəqəyə malik olduğu üçün

C) elektronlar metaldan dielektrikə injeksiyalandığı üçün

D) cərəyan keçirmə mexanizmi həmi yüklərlə məhdudlaşan cərəyanla əlaqədar olduğu üçün

E) düzləndirmə əmsalı böyük olduğu üçün


573. Diffuziya rezistorunda diffuziya olunan təbəqənin müqaviməti aşağıdakılardan hansından asılıdır

1. aşqarın konsentrasiyyasının profilindən

2. diffuziya dərinliyindən

3. diffuziya oblastının uzunluğundan

4. diffuziya oblastının enindən

5. diffuziya olunan maddənin fermi səviyyəsindən

A) 1,2,3,4

B) 2,3


C) 3,4

D) 4,5


E) heç biri
574. Diffuziya rezistorunda diffuziya olunan təbəqənin müqaviməti aşağıdakılardan hansından asılı deyil

1.aşqarın konsentrasiyasının profilindən

2.diffuziya dərinliyindən

3.diffuziya oblastının uzunluğundan

4.diffuziya oblasstının enindən

5.diffuziya olunan maddənin fermi səviyyəsindən

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5
575. Nazik təbəqəli rezistorlardan xüsusi müqavimətin temperaturdan asılılıq qrafikində neçə oblast vardır

A) 3


B) 1

C) 2


D) 5

E) 6
576. Nazik təbəqəli rezistorların hazırlanmasında ən çox istifadə olunan material hansıdır

A) nixrom (NiCr)

B) silisium

C) mis

D) dəmir


E) qızıl
577. diffuziya kondensatorların çatışmamazlığı aşağıdakılardan hansıdır

1. onların tutumları çox kiçikdir

2. tutumları temperaturdan asılıdır

3. deşilmə gərginliyinin qiyməti çox kiçikdir

4. monolit blokda yaradılması

A) 1,2,3


B) 1,2

C) 2,3


D) 3,4

E) 1,4
578. MOY tipli kondensatorlarda köynəklər arasındakı lay hansı materialdan hazırlanır

A) metal oksiddən

B) yarımkeçiricidən

C) dielektrikdən

D) qələvi metaldan

E) heç biri
579. MOY tipli kondensatorlar üçün üstün cəhətlər aşağıdakılardan hansıdır

1.onlar qütblü deyildir

2.elektrik tutumu gərginlikdən asılı deyildir

3.parazit tutum keçid tutumundan kiçikdir

4.köynəkləri al-dan hazırlanır

A) 1, 2, 3

B) 1, 3

C) 1, 4


D) 1, 2

E) 2, 3
580. MOY tipli kondensatorlar üçün aşağıdakılardan hansı səhvdir

1. onlar qütblü deyildir

2. elektrik tutumu gərginlikdən asılı deyildir

3. parazirt tutum keçid tutumundan kiçikdir

4. köynəkləri al-dan hazırlanır

A) 4

B) 1


C) 2

D) 1, 3


E) 3, 4
581. İnduktiv xassələrə malik olan yarımkeçirici elementlərdən ən sadəsi hansıdır?

A) müstəvi diod

B) tunnel diod

C) analoq diodu

D) vakuum diodu

E) heç biri


582. İdarəedici siqnalın təsiri öz elektrik müqavimətini çox kiçik qiymətdən çox böyük qiymətə qədər artıra bilən cihaz necə adlanır?

A) elektron açar

B) gücləndirici

C) düzləndirici

D) kod çeviricisi

E) heç biri


583. Sıfır səviyyəli giriş gərginliyi ilə qoşulan ardıcıl diod açarı hansı halda açılır

1. müsbət gərginlik verdikdə

2. mənfi gərginlik verdikdə

3. giriş gərginliyi sıfır olduqda

A) 1

B) 2


C) 3

D) 1, 2


E) 2, 3
584. Sıfır səviyyəli gərginlikdə qoşulan paralel diod açarı hansı halda açılır

1. müsbət gərginlik verdikdə

2. mənfi gərginlik verdikdə

3. giriş gərginliyi sıfır olduqda

A) 1

B) 2


C) 3

D) 1, 2


E) 2, 3
585. Diod açarlarda diodun bağlanma müddəti nədən asılıdır

1. yükdaşıyıcıların injeksiyasından

2. yükdaşıyıcıların rekombinasiyyasından

3. yükdaşıyıcıların ekstraksiya

A) 2

B) 1


C) 3

D) 1,2


E) 2,3
586. Tranzistorlu açar sxemində hansı halda tranzistor (p-n-p tipli) bağlı olur

1.giriş gərginliyinin mənfi qiymətində

2.giriş gərginliyinin müsbət qiymətində

3.giriş gərginliyinin sıfır qiymətində

A) 2

B) 1


C) 3

D) 1,3


E) 2,3
587. Tranzistorlu açar sxemində giriş gərginliyinin hansı qiymətində tranzistor (p-n-p tipli) açıq olur

1. müsbət 2. mənfi 3. sıfır

A) 2

B) 1


C) 3

D) 1, 3


E) 2, 3
588. Aşağıdakı parametrlərdən hansılar analoq açarları xarakterizə edirlər

1. mənbə gərginliyi 2. sərf edilən güc 3. temperaturlar diapozonu

A) 1, 2, 3

B) 1


C) 2

D) 3


E) heç biri
589. İnteqral açıb-bağlama sxemlərində ən çox aşağıdakı açar sxemlərindən hansından istifadə olunur

1. diod 2. bipolyar tranzistorlu 3. sahə tranzistorlu

A) 3

B) 1


C) 2

D) 1,3


E) 2,3
590. İkiqat diod açar necə yığılır

A) 2 paralel dioddan

B) 2 ardıcıl dioddan

C) 1 dioddan

D) 3 paralel dioddan

E) heç biri


591. Aşağıdakılardan hansılar əməliyyat gücləndiricilərinin xarakteristikalarıdır

1. amplitud-tezlik xarakteristikası

2. giriş xarakteristikası

3. çıxış xarakteristikası

4. rezistiv-induktiv xarakteristikası

A) 1, 2, 3

B) 1, 3

C) 3, 4


D) 1, 2

E) 1, 2, 3, 4


592. Hansı gücləndiricilərdə reaktiv elementdən istifadə olunmur

A) əməliyyat gücləndiricilərdə

B) dəyişən cərəyan gücləndiricilərdə

C) gərginlik gücləndiricilərdə

D) güc gücləndiricilərdə

E) heç biri


593. Sabit cərəyan diferensial gücləndiricisinin hər iki girişinə eyni qiymətli və eyni işarəli gərginlik verilərsə,bu gərginlik necə adlanır?

A) sinfaz siqnal

B) diferensial siqnal

C) inteqral siqnal

D) assimmetrik siqnal

E) heç biri


594. Sabit cərəyan diferensial gücləndiricisinin girişlərinə qiymət və işarələri müxtəlif olan gərginliklər verilərsə,bu gərginlik necə adlanır

A) diferensial siqnal

B) sinfaz siqnal

C) simmetrik siqnal

D) inteqral siqnal

E) assimmetrik siqnal


595. Dinamik rejimdə qoşulmuş tranzistor

1. gərginlik dəyişir

2. cərəyan dəyişir

3. gərginlik sabit qalır,cərəyan dəyişir

4. cərəyan sabit qalır,gərginlik dəyişir

A) 3


B) 1

C) 2


D) 1, 2

E) 4
596. Əməliyyat gücləndiricinin çıxış siqnalının bir qisminin onun girişinə ötürülməsi rejimi necə adlanır

A) əks əlaqə rejimi

B) invers rejim

C) statik rejim

D) aktiv rejim

E) normal rejim
597. Əməliyyat gücləndiricilərinin əsas parametrlərinə aşağıdakıkardan hansı daxil deyildir

A) çıxışda "0"ın sürüşməsi gərginliyi

B) çıxış gərginliyinin dayanıqlı vəziyyət alması müddəti

C) giriş və çıxış müqavimətləro

D) güc gücləndirmə əmsalı

E) girişdə "0"ın sürüşməsi gərginliyi


598. Müasir gücləndirici qurğuların əsasını aşağıdakı qurğulardan hansılar təşkil edir

1.bipolyar tranzistorlar 2.sahə təsirli tranzistorlar 3.İMS-lər

A) 1, 2, 3

B) 1


C) 2

D) 1,3


E) 3
599. Diskret funksiya qanunu ilə elektrik siqnallarını çevirən və emal edən elektron qurğu adlanır?

A) rəqəmsal İMS

B) analoq İMS

C) stabilitron

D) triod

E) vakuum diod


600. İkilik dəyişənləri elektron qurğulara hansı elektrik siqnalları ilə ötürülür?

1. potensialla 2. impulsla 3. induksiya ilə

A) 1, 2

B) 1


C) 2

D) 3


E) 1, 2, 3

Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə