Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii”Yüklə 301,92 Kb.
səhifə1/5
tarix03.04.2018
ölçüsü301,92 Kb.
  1   2   3   4   5

Aprobat

prin Hotărîrea Curţii de Conturi

nr. 13 din 23.03.2011

Raportul

auditului gestionării patrimoniului public de către

Banca de Economii” S.A. pe perioada anilor 2009-2010

  1. Introducere

Auditul gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii” S.A. pe perioada anilor 2009-2010 a fost efectuat în conformitate cu art.28 şi art.31 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi1 şi în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010.

Scopul auditului a constat în evaluarea regularităţii gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii” S.A. (în continuare – după caz, Banca).

Responsabilitatea conducerii „Băncii de Economii” S.A. constă în deţinerea unui sistem de management şi control regulamentar în gestionarea patrimoniului Băncii.

Responsabilitatea echipei de audit constă în obţinerea probelor de audit suficiente şi adecvate pentru susţinerea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor de audit privind regularitatea gestionării patrimoniului public.

Metodologia de audit. Auditul s-a desfăşurat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.20092. Probele de audit s-au colectat la faţa locului, cu aplicarea procedurilor de fond, fiind folosite tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului Băncii, a regulamentelor şi altor acte normative interne, rapoartelor financiare, a contractelor încheiate, precum şi a unor documente relevante. De asemenea, au fost efectuate observaţii directe şi vizualizări la faţa locului ale obiectelor verificate, precum şi solicitate informaţii de la terţe părţi.

În perioada auditată, „Banca de Economii” S.A. a contractat servicii de audit extern privind veridicitatea înregistrărilor în rapoartele financiare, care cuprind bilanţul contabil, raportul de profit şi pierdere, raportul privind fluxul capitalului propriu şi raportul privind fluxul mijloacelor băneşti, precum şi sumarul politicilor contabile semnificative şi alte note explicative.

Rapoartele financiare, precum şi rezultatele operaţionale şi fluxul mijloacelor băneşti pentru anul încheiat, la situaţia din 31.12.2009, ale „Băncii de Economii” S.A. au fost testate de către o companie de audit independentă, fiind determinate ca o imagine veridică şi justă.

Întru identificarea riscului aferent activităţii Băncii şi evaluarea capacităţii administratorilor ei, cu referire la dirijarea riscurilor aferente activităţii bancare, Banca Naţională a Moldovei (în continuare – BNM), în perioada ianuarie-februarie 2010, a efectuat un control al activităţii financiare a „Băncii de Economii” S.A., pentru perioada 28.02.2009–31.12.2009. În raportul său BNM a constatat că situaţia patrimonială, precum şi suficienţa capitalului ponderat la risc al Băncii corespund exigenţelor stipulate în actele normative în vigoare, accentuîndu-se şi unele probleme privind înrăutăţirea calităţii portofoliului de credite, admiterea unor abateri de la actele normative în domeniul reglementarii valutare, precum şi referitor la necesitatea consolidării sistemului de control intern etc.

Auditul, bazîndu-se pe rapoartele nominalizate, precum şi în scopul nedublării activităţilor de audit, şi-a propus următorul obiectiv:


  • Verificarea regularităţii gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii” S.A. şi unele filiale ale acesteia.
  1. Prezentare generală


2.1. Sistemul instituţional al „Băncii de Economii” S.A.

„Banca de Economii” S.A. a fost constituită la 18 septembrie 1996, fiind succesorul Băncii de Economii a Moldovei, şi activează în baza licenţei eliberate de către BNM la 26 august 2008.

La 31.12.2010, ponderea acţiunilor statului a constituit 56,13% din totalul acţiunilor Băncii, 39,6% sînt acţiunile a 5 societăţi cu răspundere limitată şi 4,27 % le deţin 2491 de persoane fizice şi juridice.

Organele de conducere ale Băncii sînt:  • Adunarea generală a acţionarilor Băncii, care este organul suprem de conducere al Băncii;

  • Comisia de cenzori, care exercită controlul activităţii economico-financiare şi este subordonată Adunării generale a acţionarilor;

  • Consiliul Băncii, care reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi supraveghează activitatea Băncii, elaborează şi asigură aplicarea politicii Băncii; este subordonat Adunării generale a acţionarilor şi este constituit din doi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi un reprezentant al societăţilor cu răspundere limitată, acţionar al Băncii;

  • Preşedintele Băncii, care conduce activitatea Băncii, cu competenţa de activitate curentă.

Structura organizatorică a Băncii este elaborată de către Preşedinte şi aprobată de către Consiliul Băncii şi se prezintă în Figura nr. 1.Figura nr. 1
Structura organizatorică a „Băncii de Economii” S.A.


Direcția gospodărie, încasare și protecție tehnică


Sursă: Hotărîrea Consiliului Băncii
Banca deţine un rol semnificativ în achitarea plăţilor sociale pe întreg teritoriul republicii, care se realizează prin subdiviziunile acesteia, ceea ce permite realizarea politicilor statului în domeniul asistenţei sociale.

Subdiviziunile Băncii acordă servicii bancare persoanelor fizice şi juridice, care includ depozite bancare, transferuri internaţionale de bani, credite persoanelor fizice şi juridice, operaţiuni valutare, servicii pe piaţa valorilor mobiliare, deservire de conturi a persoanelor juridice, operaţiuni valutare etc.Verificarea activităţii filialelor se efectuează de către Aparatul central al Băncii.  1. Constatări, concluzii şi recomandări    1. Cu privire la capitalul social al Băncii

Conform prevederilor art.5 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare3, s-a stabilit suma minimă subscrisă şi depusă în capitalul Băncii de 100 de milioane lei. Astfel, potrivit rapoartelor financiare, capitalul social a fost majorat din contul profitului nedistribuit al anilor precedenţi. Structura capitalului social este reflectată în Tabelul nr.1.

Tabelul nr. 1

Nr.

d/o

Denumirea acţionarului

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

Cota de participare, mii lei

Cota de participare, %

Cota de participare, mii lei

Cota de participare, %

Cota de participare, mii lei

Cota de participare, %

1.

Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei al Republicii Moldova

65862,16

56,13

16465,54

56,13

16465,54

56,13

2.

Patru persoane juridice a căror cotă de participare este mai mare de 5%

43630,76

37,19

10907,69

37,19

10907,69

37,19

3.

Alţi acţionari (persoane juridice şi/sau fizice) a căror cotă de participare este mai mică de 5%

7843,88

6,68

1960,97

6,68

1960,97

6,68

Total

117336,80

100,00

29334,20

100,00

29334,20

100,00

Sursă: Raportul privind acţionarii „Băncii de Economii” S.A. la 31.12.2010; 31.12.2009; 31.12.2008
Reieşind din datele tabelului, valoarea capitalului social în anul 2009 nu a suportat modificări, iar în anul 2010 aceasta a fost majorată cu 88,0 mil.lei.
3.2. Cu privire la plata dividendelor

Potrivit informaţiilor Băncii, în anii 2009-2010, au fost achitate dividende în temeiul hotărîrilor Adunării generale anuale a acţionarilor: pentru anul 2008 – în sumă de 18,9 mii lei, iar pentru anul 2009 – în sumă de 7158,0 mii lei.

Plata dividendelor pe anul 2009, în sumă de 4017,6 mii lei, la acţiunile proprietate a Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei, a fost transferată Ministerului Finanţelor.

Referitor la plata dividendelor pentru anul 2010 Adunarea generală a acţionarilor Băncii urmează să adopte hotărîrea.


3.3. Cu privire la gestiunea patrimoniului

Auditul a constatat că evidenţa contabilă a patrimoniului Băncii este ţinută conform politicii de contabilitate a acesteia, aprobată de către Consiliul Băncii.Structura şi evoluţia principalelor elemente de activ şi pasiv ale Băncii se prezintă în Tabelul nr. 2.

Tabelul nr.2

Denumire indicator

Anul 2010

(mii lei)

Anul 2009

(mii lei)

Diferenţa (+/-)

(mii lei)

2010/2009

(%)

Mijloace băneşti în numerar

336 218,9

360 204,6

-23 985,7

93,3

Mijloace băneşti datorate de bănci, net

76 120,2

246 997,3

-170 877,1

30,8

Mijloace datorate de BNM

282 736,0

166 298,3

116 437,7

170,0

Mijloace plasate şi credite overnight, net

344 071,4

260 469,4

83 602,0

132,1

Valori mobiliare, net

507 943,0

1 062 580,0

-554 637,0

47,8

Credite şi cerinţe privind leasingul financiar, net

2 795 758,4

1 970 122,7

825 635,7

141,9

Mijloace fixe net

284 083,3

272 269,4

11 813,9

104,3

Dobînda sporită ce urmează să fie primită

30 910,5

20 733,8

10 176,7

149,1

Altă avere imobilă

150 476,8

80 672,2

69 804,6

186,5

Alte active, net

490 146,9

682 494,2

-192 347,3

71,8

Total active

5 298 465,4

5 122 841,9

175 623,5

103,4

Total depozite fără dobîndă

307 511,8

257 577,1

49 934,7

119,4

Total depozite cu dobîndă

3 438 948,1

2 864 594,5

574 353,6

120,1

Alte împrumuturi

631 403,6

1 091 187,1

-459 783,5

57,9

Dobînda sporită ce urmează a fi plătită

6 969,6

4 506,5

2 463,1

154,7

Alte obligaţiuni

64 266,0

54 875,4

9 390,6

117,1

Provizioane pentru pierderi la angajamente condiţionale

2 820,8

2 286,4

534,4

123,4

Total obligaţiuni

4 451 919,9

4 275 027,0

176 892,9

104,1

Total capital propriu, din care

846 545,5

847 814,9

-1 269,4

99,9

Acţiuni ordinare plasate

117 033,8

29 258,5

87 775,3

400,0

Acţiuni preferenţiale

303,0

75,7

227,3

400,3

Capital de rezervă

18 752,6

18 752,6

-

100,0

Profit nedistribuit

710 456,1

799 728,1

- 89 272,0

88,8

Total obligaţiuni şi capital propriu

5 298 465,4

5 122 841,9

175 623,5

103,4

Sursă: Bilanţuri contabile ale Băncii
Datele tabelului denotă o majorare a valorii patrimoniului Băncii la finele anului 2010, în comparaţie cu perioada similară a anului precedent, cu 175,6 mil. lei. Structura activelor a suportat modificări la unele componente, astfel înregistrîndu-se creşteri la mijloacele datorate de BNM (cu 166,4 mil.lei), la mijloacele plasate şi credite overnight net (cu 83,6 mil.lei), precum şi la creditele şi cerinţele pentru leasingul financiar (cu 825,6 mil.lei). În structura elementelor de pasiv se constată o majorare a resurselor atrase, provenite din depozite, care au înregistrat o creştere de 1,2 ori. Totodată, au crescut dobînda sporită ce urmează a fi plătită (cu 2,5 mil.lei), alte obligaţiuni (cu 9,4 mil. lei).

În cadrul pasivelor capitalul propriu deţine 16,0% şi înregistrează o diminuare nesemnificativă (de 0,1%). Resursele atrase sub formă de depozite cu dobîndă, conform situaţiei din 31.12.2010, constituie 3434,3 mil.lei, deţinînd 65,0% din totalul pasivelor. Totodată, se constată o micşorare a altor împrumuturi cu 459,8 mil.lei (sau cu 42,1%).


3.3.1. Cu privire la evidenţa şi înregistrarea bunurilor imobile

Privind dreptul de proprietate şi alte drepturi asupra imobilelor şi terenurilor aferente, banca urmează să deţină regulamentar actele de proprietate, precum şi înregistrările respective la organele cadastrale.În conformitate cu informaţia prezentată de către Bancă, la situaţia din 31.12.2010, aceasta deţinea (în proprietate) imobile în număr de 122, cu suprafaţa de 30350,9 m2 şi cu valoarea de bilanţ de 196,9 mil.lei. Totodată, pentru 8 imobile, cu suprafaţa de 1219,8 m2, Banca nu are înregistrate regulamentar drepturile asupra lor, procedurile respective fiind în acţiune. Informaţia referitor la aceste imobile se prezintă în Tabelul nr.3.

Tabelul nr. 3

Filiala

Adresa imobilului, suprafaţa

Modul de utilizare

1 Chişinău

mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 35 (încăpere 203,2 m2)

Reprezentanţa 01/0126

1 Chişinău

mun. Chişinău, str. Studenţilor 7/3 (încăpere 309 m2)

Arhivă

15 Drochia

r-nul Drochia, s. Zguriţa (încăpere 100,0 m2)

Reprezentanţa 15/07

17 Floreşti

r-nul Floreşti, s. Ghindeşti, str. Fabricii 3 (încăpere 14,5 m2)

Reprezentanţa 17/04

18 Căuşeni

r-nul Căuşeni, or. Căinari, str. Trandafirilor 57 (garaj 28,8 m2)

Garajul reprezentanţei 18/029

31 Hînceşti

r-nul Hînceşti, s. Leuşeni (încăperi 103,6 m2)

Nu se foloseşte

34 Ocniţa

r-nul Ocniţa, s. Naslavcea (încăpere 24,3 m2)

Loc îndepărtat 34/037/046

34 Ocniţa

or. Ocniţa, str. Ion Creangă (clădire 439,4 m2)

Reprezentanţa 34/037

Total suprafaţa neînregistrată (m2) încăperi şi clădiri

1219,8 m2

Kataloq: public -> auditfiles
auditfiles -> Chişinău, 2010 sumar lista abrevierilor aap
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi Nr. 19 din 15. 04. 2013
auditfiles -> Aprobat prin
auditfiles -> „Necesită o regîndire strategică și eficientizare procesul investițional în cadrul autorităților publice locale din mun. Chișinău?”
auditfiles -> Aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 28 din 18 mai 2007
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Propuneri la Proiectul de Hotărîre privind rezultatele controlului corectitudinii şi eficienţii cheltuielilor pentru Îninvestiţiile capitale alocate din bugetul consolidat în anul 2004
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> Curtea de conturi a republicii moldova
auditfiles -> H o t ă r î r e a nr

Yüklə 301,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə