Sosyal Bilimlerde Metodoloji BÜTÜnleme iÇİNYüklə 164,35 Kb.
tarix27.01.2018
ölçüsü164,35 Kb.
#40864


SORULAR

Sosyal Bilimlerde Metodoloji

BÜTÜNLEME İÇİN
Bazı soruları sildim


 1. Aşağıdakilerden hangisi varsayımla ilgili bir özellik değildir?

A) Sınanmak üzere oluşturulmamışlardır

B) Doğru olduğu kabul edilmeyen yargılardır

C) İfade açısından hipoteze benzerler

D) Bir teorinin hangi koşullar altında geçerli olacağını belirtir

E) Her zaman araştırmanın problemiyle ilgili olmayabilir


 1. Aşağıdakilerden hangisi hipotezin özelliklerinden biri değildir?

A) Kavramların birden fazla değişkeni olabileceği için, iki kavram arasındaki ilişki, birden fazla hipotezle ifade edilebilir

B) İki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişki hakkında, doğrulanabilecek ya da yanlışlanabilecek olan ifadedir

C) Hipotez kurmak, incelediğimiz olgu hakkında sınanmak üzere bazı iddialarda bulunmaktır

D) Hipotez bir iddiadır ve en önemli özelliği, sınanabilir olmasıdır

E) Hipotez sadece nitel araştırmalarda kullanılırlar


 1. Nedensel ilişkilerde neden olan değişkene..........., bir başka değişkene bağlı olarak değişen (sonuç olan) değişkene ise ............ adı verilir.

Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilirse anlamlı olur?

A) Teori-hipotez

B) Hipotez-varsayim

C) Aracı değişken-Bağımlı değişken

D) Bağımsız değişken- Bağımlı değişken

E) Bağımsız değişken - aracı değişken 1. Açık Öğretim öğrencilerinin tamamına internet üzerinden uygulanan "aile içi şiddette eğitimin etkisi" araştırması ile ilgili aşagıdailerden hangisi doğrudur?

A) Keşfedici araştırmadır

B) Nitel araştırmadır

C) Tam sayımdır

D) Araştırmanın evreni yoktur

E) Yarı-deney araştırmasıdır


 1. Aşağıdakilerden hangisi olasılığa dayalı olmayan örneklem seçim tekniklerinden biri değildir?

A) Güdümlü örneklem seçim tekniği

B) Küme ömeklem seçim tekniği

C) Teorik örneklem seçim tekniği

D) Kartopu örneklem seçim tekniği

E) Mekansal örneklem seçim tekniği


 1. Toplumsal gerçekliği anlaşılır Hale getiren, olgular ve olgular araında karmaşık gibi görülen toplumsal ilişkileri sistematik olarak anlamamızı sağlayan kavramlar kümesine ne ad verilmektedir?

A) Sosyolojik yöntem

B) Teori


C) Metodoloji

D) Hıpotez

E) Survey


 1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Marx'in temel kavramlarından biridir?

A) Toplumsal statik

B) Organik dayanışma

C) Mekanik dayanışma

D) Anomi


E) Üretim ilişkileri

 1. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Empirist bilim açiklaması, pozitivistler tarafından bilimsel bir toplum yaklaşımının modeli olarak benimsenmiştir

B) Bilimsel araştırmada değer yargılarına göre hareket edilmesi gerektiği savunulur

C) Pozitivizm, bilimi, en üst gerçek bilgi biçimi olarak görmektedir

D) Pozitivistler, bilimsel yöntemin, toplumsal hayatı araştıracak ve onun sosyal bilim olabilecek biçimde genişletebileceğini ileri sürmektedirler

E) Pozitivizm, güvenilir bilimsel bilgilerin, toplumdaki birey ve grupların davranışlarını kontrol etmek ve düzenleme karacılığıyla kullanabileceğini savunmaktadır


 1. Aşağıdakilerden hangisi Aydınlanma düşüncesinin temel ilkelerinden biri değildir?

A) Empirizm B) Sekülarızm

C) Hoşgörü D) Tasavvuf

E) Evrensellik


 1. Aşağıdakilerden hangisi Pozitivizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumsal gerçeklik dış dünyada bireylerin istek ve iradelerinden bağımsız olarak mevcut olan bir gerçeklik olarak ele alınır

B) Değerden arınarak "olan"ı ortaya koyması yerine "olması gereken"i ortaya koymayı esas alır

C) Dışsal olarak ele alınan gerçekliğin bilgisine deney, gözlem ve benzeri tekniklerle ulaşılır

D) Dışsal olarak ele alınan gerçekliğin bilgisine deney, gözlem ve benzeri tekniklerle ulaşılır

E) Doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki farkın sadece çalışma konuları ve araştırma nesnelerinin farkından kaynaklandığı düşünülür
 1. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel sosyal bilim anlayışının özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumsal gerçeklik kendi içinde zıttını taşır ve zıttı ile paradoksal ve diyalektık olarak bir çatışma ve değişme sürecine girer

B) Bilim, görüneni değil görünenin ardında yatan asıl gerçekliği ortaya çıkarmaya çatışan eleştirel sorgulama sürecidir

C) Eleştirel bilim toplumsal ilişkileri kendi değerleri yönünden değiştirmeye de çalışır

D) Bilimin değerden arınmasının mümkün olmayacağını savunur

E) Teolojik, metafizik ve pozitif olmak üzere üç tarihsel ve topiumsai aşamayı benimsemişlerdir


 1. Aşağıdakiferden hangisi nicel araştırma yönteminin özelliklerinden biri değildir?

A) Tümevarımcı bir yol benimsenir

B) Sosyal ve fiziksel dünyanın aynı yöntemle incelenebileceğini düşünmesinden dolayı pozitivist yaklaşıma dayanır

C) Nesnellik, genellenebilirlik ve güvenirlik sağlamaya çalışır

D) Sosyal olgular arasındaki neden sonuç ilişkilerini ortaya koyar

E) Standartlaştırılmış veri toplama araçlarının kullanılır

SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2010 ARA-FİNAL-BÜTÜNLEME&2011 ARA-FİNAL SORULARI

2010-ARA SINAV – SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1. Bilginin kaynağını, doğruluğunu ve sınırlılıklarını öznel ve nesnel boyutlarıyla tutarlı bir şekilde sorgulayan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gündelik bilgi B)Sanat bilgisi

C)Dinsel bilgi D)Bilimsel bilgi

E)Felsefi bilgi


 1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın aşamalarından biri değildir?

A) Araştırmanın yönteminin seçilmesi

B) Araştırma bulgularının yorumlanması

C) Araştırma probleminin belirlenmesi

D) Araştırma tekniklerinin paylaşılması

E) Araştırmanın evreninin belirlenmesi


 1. Araştırma probleminin kapsamına giren olgu ve olayların tümüne ne ad verilir?

A. Hipotez B. Örneklem

C. Evren D) Yöntem

E) Varsayım
 1. Sadece sınanabilir bilginin bilimsel bilgi olduğunu kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epistemoloji B) Ontoloji

C) Empirizm D) Naturalizm

E) Sekülarizm


 1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A) Eleştireldir B) Mantıksaldır.

C) Güvenilirdir D) Olgusaldır.

E) Özneldir


 1. Bilimsel bir araştırmada bilgiye ulaşmak için izlenmesi gereken yola ne ad verilir?

A) Teori B) Yöntem

C) Analiz D) Varsayım

E) Önerme


 1. Doğruluğundan büyük ölçüde emin olunan yargılara ne ad verilir?

A) Analiz B) Teori

C) Varsayım D) Önerme

E) Yöntem
 1. Doğa bilimleri ile sosyal bilimlerin ortak bir mantıksal temele dayandıklarını, bu nedenle de aynı yöntemleri kullanmaları gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir’

A. Saint Simon B.Wilhem Diltey

C. Auguste Comte D. Max VVeber

E. Karl Marx
 1. Beş duyu çalışmaya başlar başlamaz etraftaki gerçekliğin deneyimlenmeye başlandığını, ancak kelimelerin anlamlarını öğrenene kadar bu deneyimlerin ne demek olduğunun bilinemeyeceğini ileri sürerek dilin önemini vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. iletişimsel Eylem B. Postyapısalcılık

C. Postmodernizm D. Geç Modernite

E. Feminizm


 1. Araştırma “Gelir düzeyi düştükçe psikolojik rahatsızlıklar artar” hipotezi ile başlamıştır. Hipotez sınanmış, gelir düzeyi ile psikolojik hastalık teşhislerinin sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş, gelir düzeyi azaldıkça psikolojik rahatsızlık yaşama sıklığının arttığı gözlenmiştir”

Yukarıdaki araştırma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Araştırma bulgularını genelleme amacı taşıyan bir yöntemle yürütülmektedir.

B) Araştırmacı gelir düzeyi düşük olan insanların hangi nedenlerle psikolojik rahatsızlık sahibi olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

C) Kullanılan veri toplama araçları araştırmanın veri toplama aşamasında değiştirilebilir.

D) Nitel yöntem kullanılmaktadır.

E) Araştırmacının görüştüğü kişilerle empati kurması gerekir.

 1. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma yönteminin özelliklerinden biridir?

A. Verilerini deney, gözlem, survey gibi yollarla toplar.

B. Sosyal olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini ortaya koymaya çalışır.

C. Tümevarım ilkesi hakimdir

D. Araştırmaların güvenirliği ve geçerliği,bulgulardan daha önemlidir.

E. incelediği olgular hakkında geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı amaçlar.
 1. Aşağıdakilerden hangisi nicel yöntemde kullanılan tekniklerden biri değildir?

A) Yapılandırılmış gözlem B) Deney

C) Anket D) Yarı deney

E) Yarı yapılandırılmış gözlem


 1. Aşağıdakilerden hangisi nitel yönteme getirilen eleştirilerden biridir?

A) İnsan yaşamını sayılara ve soyut formüllere indirgemesi

B) Yapılara odaklanarak bireylerin etkisini görmezden gelmesi

C) Hipotezlerde yer almayan değişkenlerin etkisini dikkate almaması

D) Veri toplama ve veri analizi süreçlerinin çok fazla emek ve zaman gerektirmesi

E) İnsan davranışını, içinde oluştuğu sosyal ve kültürel bağlamdan soyutlaması

2010 ARA SINAV SAYT CEVAPLAR :

1-E / 2-D / 3-C / 4-E / 5-B / 6-A / 7-C / 8-E /9-B / 10-C /11-A/12-E/13-A/14-C/15-D/

16-C/17-B/18-D/19-A/20-E/21-B/22-A/23-D/24-B/25-A/26-D/27-C/28-A/29-E/30-D

2010-FİNAL – SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ


 1. Bir araştırma raporunun yöntem kısmında yer alması gerekmeyen bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynakça ve Ekler B) Örneklem büyüklüğü

C) Değişkenler D) Alana giriş bilgisi

E) Geçerlilik, güvenilirlik bilgisi
 1. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir araştırma probleminin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?

A) Orijinal olması

B) Eldeki kaynaklarla araştırılabilecek olması

C) Anlamlı olması D) Araştırılabilir olması

E) Geniş kapsamlı olması 1. I. Annelerin çocuklarını büyütürken en sık karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

II. Türkiye’de 1923–1940 dönemindeki eğitim sistemi ile 1990–2009 dönemindeki eğitim sistemi arasındaki farklılıklar nelerdir?

lll. Sahip olunan eğitim düzeyine göre insanların sağlık durumlarının farklılaşmasının nedeni nedir?

Yukarıdaki soruların türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Olgusal soru – Karşılaştırmalı soru – Teorik soru

B) Gelişimsel soru – Karşılaştırmalı soru -Olgusal soru

C) Olgusal soru – Gelişimsel soru – Teorik soru

D) Teorik soru – Gelişimsel ilgili soru – Olgusal soru

E) Teorik soru – Karşılaştırmalı soru – Gelişimsel soru

 1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın aşamalarından biri değildir?

A) Araştırmanın evreninin belirlenmesi

B) Araştırmanın yönteminin seçilmesi

C) Araştırma probleminin belirlenmesi

D) Araştırma bulgularının yorumlanması

E) Araştırma tekniklerinin paylaşılması


 1. “Gelir düzeyinin yükselmesi, yetersiz beslenme sıklığını azaltarak hastalanma sıklığını azaltır.” Hipoteziyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hastalanma sıklığı bağımsız değişkendir.

B) Yetersiz beslenme sıklığı bağımsız değişkendir.

C) Yetersiz beslenme sıklığı aracı değişkendir.

D) Gelir düzeyi aracı değişkendir.

E) Hastalanma sıklığı aracı değişkendir.


 1. Kavramların değişkenler haline getirilmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soyutlama B) Yorumlama

C) Somutlaştırma D) Hipotetikleştirme

E) işlemselleştirme


 1. Belirli bir konuda önceden yapılmış çalışmalarda elde edilmiş bilgilerin incelenmesi ve konuyla ilgili bilinen ve bilinmeyenlerin neler olduğunu özetleyen bir sentez oluşturulması süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütüphane çalışması B) Ön teknik çalışma

C) Rapor yazımı D) Literatür taraması

E) Literatür yazımı


 1. Önermenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğru olduğu kabul edilen genellemedir.

B) Kavramlar arasındaki ilişkiler hakkındaki yargıyı ifade eden cümledir.

C) Bir teorinin hangi koşullar altında geçerli olacağını belirten cümledir

D) Araştırma sürecinde sınanmak üzere oluşturulan iddiadır.

E) Kendisine belirli bir anlam atfedilmiş olan terimdir.


 1. Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda kapsam ve sınırlılıkların belirlenmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Araştırmaların zamansal ve finansal sınırlılıklar içinde yürütülmesi

B) Kapsam dışı kalan konulara değinilmemesinin araştırmanın zayıflığı olarak algılanmasını engellemesi

C) Araştırmacıların nesnelliklerini sağlamaya katkıda bulunması

D) Araştırmacının araştırma probleminden uzaklaşmasının önlenmesi

E) Sosyal olguların bütün yönleriyle tek bir araştırmada incelenemeyecek kadar karmaşık olması


 1. Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı araştırma problemine bir örnektir?

A) Eğitim düzeyi arttıkça yeni teknolojileri kullanma sıklığı da artar mı?

B) Eğitim düzeyi yüksek olanlar kitap okuma alışkanlığı hakkında ne düşünmektedirler?

C) Açıköğretim öğrencileri ders kitapları dışında ne sıklıkla kitap okumaktadırlar?

D) Nüfusun ne kadarı elektronik kitap okuma alışkanlığına sahiptir?

E) Üniversite mezunları elektronik kitapları basılı kitaplara göre daha mı çok tercih etmektedirler?


 1. Örneklem çerçevesinin oluşturulamadığı bir araştırmada aşağıdaki örneklem seçim tekniklerinden hangisi kullanılamaz?

A) Kartopu B) Amaçsal

C) MekansaL D) Sistematik

E) Güdümlü


 1. Eğitim düzeyi ile suç işleme sıklığı arasındaki ilişkiyi konu alan bir araştırmada eğitim düzeyi ile suç işleme sıklığı arasında herhangi bir ilişki olmadığı ortaya konmuştur. Bir grup sosyolog, bu sonuca araştırmada kullanılan veri toplama tekniklerinin ve örneklem seçim tekniklerinin neden olduğunu, araştırma farklı bir örnekleme sahip olsaydı ve farklı veri toplama teknikleri ile yürütülseydi sonucun bu şekilde çıkmayacağını ileri sürmüştür. Sonuca itiraz eden sosyologlar, aşağıdakilerden hangisini ileri sürmektedirler?

A) Araştırmanın ölçüt geçersiz olduğunu

B) Araştırmanın ekolojik geçersiz olduğunu

C) Araştırmanın iç geçerlik açısından geçersiz olduğunu

D) Araştırmanın geçerli olduğunu ancak güvenirliğinin düşük olduğunu

E) Araştırmanın olgusal geçerlik açısından geçersiz olduğunu


 1. Aşağıdakilerden hangisi betimleyici bir araştırmanın problemi olabilir?

A) Eğitim ve boşanma arasındaki ilişki

B) Uzun süreli işsizliğin bireyler üzerindeki olumsuz sonuçları nelerdir?

C) Gelir düzeyi arttıkça dindarlık düzeyi azalır mı?

D) işyerinde hiyerarşinin sağlık sorunları üzerindeki etkisi

E) Bireyin işyerindeki hiyerarşik pozisyonu yükseldikçe hastalanma sıklığı azalır mı?
 1. Ordinal ölçekte iki değişken arasındaki ilişkinin yönü ve şiddetini ölçmek için aşağıdaki istatistiklerden hangisi kullanılır?

A) Gamma ve Somer’s d B) Lambda ve Tau

C) Kay Kare D) Korelasyon

E) Regresyon


 1. Tam sayım yapılması halinde bulunacak gerçek değerle örneklemde elde edilen değer arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sistematik hata B) Örnekleme hatası

C) Ölçüm hatası D) Tesadüfi hata

E) Güvenirlik hatası


 1. Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden biri değildir?

A) Yarı-deney B) Yapılandırılmış görüşme

C) Deney D) Katılımsız gözlem

E) Denetimli gözlem


 1. Sosyoloji bölümünde okuyan öğrencilerin siyasal katılım düzeyini ölçmeyi amaçlayan bir araştırma yapılmış ve Türkiye’deki bütün sosyoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerin tümüne anket uygulanmıştır. Bu araştırmada hangi örneklem seçim tekniği kullanılmıştır?

A) Kartopu B) Monografik

C) Doyma D) Tabakalı

E) Güdümlü


 1. Araştırma evreni Eskişehir kent merkezinde yaşayanlar olan bir araştırmada Eskişehir dört bölgeye bölünmüş ve bölgelerin nüfusuna bakılmaksızın her bölgeden yüzer kişi örnekleme seçilmiştir. Bu araştırmada hangi örneklem seçim tekniği kullanılmıştır?

A) Orantılı tabakalı B) Mekânsal

C) Küme D) Kota

E) Orantısız tabakalı


 1. Aşağıdaki teorilerden hangisi, tarihte ve toplumda kültürel faktörlerin rolünün önemini vurgular ve diyalektik yöntemi benimser?

A) Epistemolojik anarşizm teorisi

B) Eleştirel teori C) Pozitivist teori

D) Tarihselci teori E) Kademeli toplum mühendisliği


 1. Bir araştırma raporunun içerik düzenlemesi aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Başlık, Özet, Giriş,Yöntem,Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Notlar,Kaynakça ve Ekler

B) Özet, Başlık, Giriş Yöntem,Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Notlar,Kaynakça ve Ekler

C) Başlık, Özet, Giriş Bulgular Yöntem , Tartışma ve Sonuç, Notlar,Kaynakça ve Ekler

D) Başlık, Teşekkür, Özet, Bulgular, Giriş, Tartışma ve Sonuç, Kaynakça ve Ekler

E) Başlık, Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular Tartışma ve Sonuç, Notlar, Teşekkür
 1. Aşağıdakilerden hangisi olasılığa dayalı olmayan bir örneklem seçim tekniğidir?

A) Sistematik B) Kota C) Küme

D) Basit tesadüfi E) Tabakalı 1. Aşağıdakilerden hangisi iki değişken arasından negatif yönde nedensel bir ilişki önermesidir?

A) A değişkenindeki artış B değişkeninde azalmaya neden olur.

B) A değişkenindeki artış B değişkeninde artışa neden olur.

C) A değişkenindeki azalma B değişkeninde azalmaya neden olur.

D) A değişkenindeki azalma B değişkeninde hiçbir değişikliğe neden olmaz.

E) A değişkenindeki artış B değişkeninde hiçbir değişikliğe neden olmaz.

2010 FİNAL SAYT CEVAPLAR :

1- A/2- E/3- E/4- D/5- E/6- C/7- B/8- E/9- C/10- E/11- D/12- B/13- C/14- A/15- D/

16- C/17- B/18- D/19- A/20- B/21- D/22- C/23- E/24- A/25- D/26- B/27- A/28- C/29- B/30- A

……………………………………………………………………………………………………………

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2010 Bütünleme Sınav


 1. Aşağıdakilerden hangisi nicel yöntemde kullanılan tekniklerden biri değildir?

A) Yapılandırılmış gözlem

B) Deney C) Anket D) Yarı deney

E) Yarı yapılandırılmış gözlem


 1. Toplumsal yaşamın önemli ölçüde doğal zorunluluklardan kaynaklandığını savunan bilimsel yaklaşımın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Postmodern B) Feminist

C) Eleştirel D) Pozitivist E) Yorumlayıcı 1. Geniş coğrafi alanlar için en uygun olan olasılığa dayalı örneklem seçim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orantılı tabakalı B) Küme C) Basit Tesadüfi

D) Orantısız tabakalı E) Sistematik 1. Doğruluğundan büyük ölçüde emin olunan yargılara ne ad verilir?

A) Analiz B) Teori C) Varsayım D) Önerme

E) Yöntem 1. Aşağıdakilerden hangisi nitel yönteme getirilen eleştirilerden biridir?

A) Yapılara odaklanarak bireylerin etkisini görmezden gelmesi

B) İnsan yaşamını sayılara ve soyut formüllere indirgemesi

C) İnsan davranışını, içinde oluştuğu sosyal ve kültürel bağlamdan soyutlaması

D) Hipotezlerde yer almayan değişkenlerin etkisini dikkate almaması

E) Veri toplama ve veri analizi süreçlerinin çok fazla emek ve zaman gerektirmesi


 1. Araştırma evreni sabit olmadığında ve sadece belirli bir olay söz konusu olduğunda bir araya gelen insanlardan oluşan örneklem seçim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amaçsal B) Güdümlü C) Mekansal

D) Kartopu E) Monografik

 1. “Gelir düzeyinin yükselmesi, yetersiz beslenme sıklığını azaltarak hastalanma sıklığını azaltır.” Hipoteziyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gelir düzeyi aracı değişkendir.

B) Hastalanma sıklığı bağımsız değişkendir.

C) Hastalanma sıklığı aracı değişkendir.

D) Yetersiz beslenme sıklığı bağımsız değişkendir.

E) Yetersiz beslenme sıklığı aracı değişkendir.


 1. Okuyucunun araştırma raporunu daha iyi takip edebilmesine yardım etmek için raporun sonuna eklenecek materyal aşağıdakilerden hangisidir?

A) Son söz B) Giriş C) Kaynakça D) Ekler

E) Dipnot 1. Aşağıdakilerden hangisi araştırma amaçlarından biri değildir?

A) Pragmatik amaç B) Keşfetme amacı

C) Teolojik amaç D) Betimleme amacı

E) Açıklama amacı
 1. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir araştırma probleminin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?

A) Varsayımla sınırlı olması B) Araştırılabilir olması

C) Anlamlı olması D) Orijinal olması

E) Eldeki kaynaklarla araştırılabilecek olması
 1. Aşağıdakilerden hangisi keşfedici araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir?

A) Anket B) Denetimli gözlem

C) Deney D) Literatür taraması

E) Survey


 1. Eğitim düzeyi ile suç işleme sıklığı arasındaki ilişkiyi konu alan bir araştırmada eğitim düzeyi ile suç işleme sıklığı arasında herhangi bir ilişki olmadığı ortaya konmuştur. Bir grup sosyolog, bu sonuca araştırmada kullanılan veri toplama tekniklerinin ve örneklem seçim tekniklerinin neden olduğunu, araştırma farklı bir örnekleme sahip olsaydı ve farklı veri toplama teknikleri ile yürütülseydi sonucun bu şekilde çıkmayacağını ileri sürmüştür. Sonuca itiraz eden sosyologlar, aşağıdakilerden hangisini ileri sürmektedirler?

A) Araştırmanın iç geçerlik açısından geçersiz olduğunu

B) Araştırmanın oldukça geçerli olduğunu ancak güvenirliğinin düşük olduğunu

C) Araştırmanın ölçüt geçerliği açısından geçersiz olduğunu

D) Araştırmanın olgusal geçerlik açısından geçersiz olduğunu

E) Araştırmanın ekolojik geçerlik açısından geçersiz olduğunu
 1. Araştırmaya, belirli bir teorik çerçeveyle değil, veri toplayarak başlanan ve bu verilere dayanılarak teori geliştirilen araştırmaların adı ve en sık kullandıkları yöntem aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Keşfedici araştırmalar-Uzmanlara danışma

B) Hipotez geliştirmeye yönelik araştırmalar-Survey

C) Hipotez geliştirmeye yönelik araştırmalar-Karşılaştırmalı yöntem

D) Hipotez geliştirmeye yönelik araştırmalar-Gömülü teori yöntemi

E) Keşfedici araştırmalar- Derinlemesine görüşme
 1. Değişkenlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Değişkenler arasındaki ilişkiler nedensel ya da karşılıklı olabilir.

B) Her bir kavramın sadece bir değişkeni olabilir.

C) Değişken, varlıklara göre farklı değerler alabilen özellik ya da durumdur.

D) Değişkenler hem nicel hem de nitel özelliklere sahip olabilirler.

E) Bir kavramın değişkeni, neyi ölçerek ilgili kavram hakkında bilgi edinilebileceğini gösterir.


 1. Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden biri değildir?

A) Denetimli gözlem B) Deney C) Katılımsız gözlem

D) Yarı-deney E) Yapılandırılmış görüşme

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir ankette sorulabilecek sorulardan biridir?

A) Sizce aile içi şiddet çocukların okul başarısını azaltır mı?

B) işvereninizden ve aldığınız ücretten memnun musunuz?

C) Yemek siparişleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

D) Eş, arzu ve ihtiyarınızda olmayan sebeplerle, evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeme gibi bir maksat taşımaksızın evi terk durumunun bireylerde katastrofik bir etki yarattığını düşünüyor musunuz?

E) Sizce de çocukların geç saatlere kadar televizyon seyretmemesi gerekmez mi?
Sorular kaymış olabilir. 30 soru olması lazımdı

2010 SAYT BÜTÜNLEME CEVAPLAR :

1-E 2-D 3-B 4-A 5-E 6-B 8-C 7-E 8-E 9-A 10-E

11-C 12-D 13-E 14-D 15-C 16-B 17-A 18-C

19-D 20-A 21-B 22-D 23-A 24-B 25-C 26-E

27-A 28-C 29-B 30-D

……………………………………………………………………………………………………………

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2011 Ara Sınav 1. 1. Bilginin kaynağını, doğruluğunu ve sınırlılıklarını öznel ve nesnel boyutlarıyla tutarlı bir şekilde sorgulayan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gündelik bilgi B) Sanat bilgisi

C) Dinsel bilgi D) Bilimsel bilgi

E) Felsefi bilgi


 1. Araştırma probleminin kapsamına giren olgu ve olayların tümüne ne ad verilir?

A) Hipotez B) Ömeklem

C) Evren D) Yöntem

E) Varsayım


 1. Doğruluğundan büyük ölçüde emin olunan yargılara ne ad verilir?

A) Varsayım B) Analiz

C) Teori D) Yöntem

E) Önerme
 1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A) Güvenilirdir. B) Mantıksaldır. C) Özneldir.

D) Olgusaldır. E) Eleştireldir. 1. Aşağıdakilerden hangisi birincil kaynak olarak tanımlanır?

A) Belge B) Makale C) Arşiv D) Görüşme

E) Rapor


 1. Aşağıdakilerden hangisinde araştırma yöntem ve teknikleri vanlış eşleştirilmiştir?

A) Niceliksel yöntem- Survey

B) Niceliksel yöntem- Denetimsiz gözlem

C) Niteliksel yöntem- Yaşam öyküsü

D) Niteliksel yöntem- Derinlemesine görüşme

E) Niceliksel yöntem- Anket


 1. Yöntemsel çoğulculuğa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nicel araştırmalarda ortaya konan ilişkilerin neden ilişkili olduğunu anlamak için nitel yöntem kullanılabilir.

B) Nitel yöntemle yapılmış çalışmalar, j^ceH yöntemle yapılacak çalışmalarda kimlerin incelenmesi gerektiğinin belirlenmesinde faydalı olabilir.

C) Daha sonra nicel yöntemle sınanmak üzere çeşitli hipotezlerin geliştirilmesi amacıyla nitel yöntem kullanılabilir.

D) Farklı teorik bakış açılarına dayansalar da nicel ve nitel yönteme ait olan veri toplama teknikleri bir arada kullanılabilir.

E) Nirengi, araştırma konusu hakkında daha bütüncül bir görüşe sahip olmayı sağlar.
 1. nsan davranışlarının belirli amaçlarla ve değerlerle ilişkili anlamlı toplumsal eylemler olarak ortaya çıkmaları nedeniyle nesneler gibi ele alınamayacaklarını savunan bilimsel yaklaşımın genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yorumlayıcı B) Pozitivist C) Eleştirel

D) Feminist E) Postmodern 1. Araştırma, “Gelir düzeyi düştükçe psikolojik rahatsızlıklar artar” hipotezi ile başlamıştır. Hipotez sınanmış, gelir düzeyi ile psikolojik hastalık teşhislerinin sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş, gelir düzeyi azaldıkça psikolojik rahatsızlık yaşama sıklığının arttığı gözlenmiştir”

Yukarıdaki araştırmada aşağıdaki veri toplama tekniklerinden hangisi kullanılmamıştır?

A) Anket B) Gözlem C) Survey

D) Deney E) Yaşam öyküsü


 1. Sosyolojik yöntemde bir toplumsal olgunun ancak başka bir toplumsal olgu ile açıklanabileceği ilkesinden söz eden sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emile Durkheim B) Auguste Comte

C) KariMarx D) Max VVeber

E) VVilhemDiltey


 1. Empirizme ve pozitivizme yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Pozitivizm, toplumsal ve doğal olgular arasındaki farklılıkları görmezden gelmekle eleştirilmiştir.

B) Pozitivizm, doğru bilgiye ulaşmak için sadece tek bir bilimsel yöntemi kabul ettiği için eleştirilmiştir.

C) Pozitivizm, toplumsal gerçekliği deneyimlenebilir olana indirgemekle eleştirilmiştir.

D) Empirizm, insan deneyiminin önemini göz ardı etmekle eleştirilmiştir.

E) Empirizm, bütün yorumlardan arındırılmış gözlemlerin yapılabileceğini ileri sürdüğü için eleştirilmiştir.


 1. Aşağıdakilerden hangisi postmodern yöntemin özelliklerinden biri değildir?

A) Araştırmaların toplumsal dünyadaki gerçeklikleri asla doğru bir şekilde temsil edemeyeceğini savunması

B) içinde bulunulan kaos ve belirsizlik ortamını açıklamak için pozitivist sosyal teoriyi kullanması

C) Nedensellik ilişkilerinin kurulamayacağını savunması

D) Dünyanın ve toplumların ilerlediği düşüncesini reddetmesi

E) Geçmiş zamanların ya da farklı mekânların çalışılmasını reddetmesi


 1. Aşağıdakilerden hangisi Feminist yöntemin özelliklerinden biri değildir?

A) Araştırma konusu, yöntem ve örneklem seçiminin politik eylemler olarak kabul edilmesi

B) Araştırmacının kendi kişisel duygu ve deneyimlerini araştırma sürecine dahil etmesi

C) Araştırmacı ve araştırılan arasında empatik ve duyarlı bir ilişki kurulması

D) Bilimsel araştırmaların eylem yönelimli olması

E) Bilimsel araştırmaların düzenli, tutarlı ve değerden bağımsız olmasını gerektirmesi


 1. Eleştirel sosyal bilim yaklaşımının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eleştirel sosyal bilim yaklaşımı toplumsal gerçekliğe “her bakış açısı ona inananlar açısından doğrudur” mantığıyla yaklaşır.

B) Eleştirel sosyal bilim yaklaşımına göre toplumsal gerçeklik görünen değil A görünenin ardında olandır.

C) Eleştirel sosyal bilim için toplumsal gerçeklik çelişkili/paradoksal ve çatışmacı bir niteliğe sahiptir.

D) Eleştirel sosyal bilim yaklaşımına göre görünenin ardında yatan doğru bilgiye ulaşmak için eleştirel bilime ihtiyaç vardır.

E) Eleştirel sosyal bilim yaklaşımına göre toplumsal yaşamda bireyler genellikle gerçekliğin asıl doğası hakkında çarpıtılmış bir bilince sahiptirler.


 1. Aşağıdakilerden hangisi hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinde kullanılabilir?

A) Yarı deney B) Deney C) Gözlem

D) Yaşam öyküsü E) Sözlü tarih 1. “Orhan ve Erhan gözlem yapmak için iki farklı köye gitmişlerdir, ikisi de gözlem çizelgesi kullanmamıştır. Orhan kendini araştırmacı olarak tanıtmış, gözlem sırasında köyde yaşayanlarla konuşması gerektiğinde kendinden pek bahsetmemiş, yemeklerini tek başına ayrı bir yerde yemiş ve tek kişilik bir çadırda kalmıştır. Erhan ise bir evde misafir olarak kalmış, köyde yaşayanlarla dostluk kurmuş, içlerinden biri haline gelmiştir.”

Yukarıdaki gözlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Orhan katılımcı gözlem yapmış, Erhan katılımsız gözlem yapmıştır.

B) ikisi de denetimli gözlem yapmıştır.

C) ikisi de katılımcı gözlem yapmıştır.

D) Orhan denetimli gözlem, Erhan denetimsiz gözlem yapmıştır.

E) Orhan katılımsız gözlem, Erhan katılımcı gözlem yapmıştır. 1. Tarihselciliğin kapalı toplumlara yol açtığını bu yüzden tarihselci teoriler yerine kademeli toplum mühendisliği olması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Giddens B) Lakatos C) Popper

D) Habermas E) Feyerabend 1. Araştırma “Gelir düzeyi düştükçe psikolojik rahatsızlıklar artar” hipotezi ile başlamıştır. Hipotez sınanmış, gelir düzeyi ile psikolojik hastalık teşhislerinin sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş, gelir düzeyi azaldıkça psikolojik rahatsızlık yaşama sıklığının arttığı gözlenmiştir”

Yukarıdaki araştırma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kullanılan veri toplama araçları araştırmanın veri toplama aşamasında değiştirilebilir.

B) Nitel yöntem kullanılmaktadır.

C) Araştırmacı gelir düzeyi düşük o\am insanların hangi nedenlerle psikolojik rahatsızlık sahibi olduğunu niteliksel bir teknikle anlamaya çalışmaktadır.

D) Araştırma bulguları genelleme amacı taşıyan bir yöntemle yürütülmektedir.

E) Araştırmacının görüştüğü kişilerle empati kurması gerekir. 1. Beş duyu çalışmaya başlar başlamaz etraftaki gerçekliğin deneyimlenmeye başlandığını, ancak kelimelerin anlamlarını öğrenene kadar bu deneyimlerin ne demek olduğunun bilinemeyeceğini ileri sürerek dilin önemini vurgulayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) iletişimsel Eylem B) Postyapısalcılık

C) Postmodemizm D) Geç Modemite

E) Feminizm


 1. Bir bölgede kabile halinde yaşayan bir avcı-toplayıcı topluluğun bireyleri için hastalığın ne anlama geldiğini anlamaya çalışan, hastalığı bu kabile üyelerinin gözünden görmeye çalışan bir araştırmacı araştırmaya başlamak üzeredir. Bu araştırmacı ve kullanacağı yöntem açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Araştırmacı araştırmaya hipotezle başlamayacaktır.

B) Araştırmacı hastalık kavramının evrensel ve sabit olduğunu varsayacaktır.

C) Araştırmacı deney yapabilir.

D) Araştırmacı veri toplamaya başladıktan sonra araştırma problemini değiştiremez.

E) Araştırmacı için araştırmanın güvenirlik ve geçerliği, araştırmanın bulgularından daha önemli olacaktır.


 1. Aşağıdakilerden hangisi bir ankette sorulabilecek sorulardan biridir?

A) Yemek siparişleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

B) işvereninizden ve aldığınız ücretten memnun musunuz?

C) Eş, arzu ve ihtiyarınızda olmayan sebeplerle, evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeme gibi bir maksat taşımaksızın evi terk durumunun bireylerde katastrofik bir etki yarattığını düşünüyor musunuz?

D) Sizce aile içi şiddet çocukların okul başarısını azaltır mı?

E) Sizce de çocukların geç saatlere kadar televizyon seyretmemesi gerekmez mi?


 1. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma yönteminin özelliklerinden biridir?

A) Bir sosyal olgu ya da olayı açıklayabilmek için, onu parçalarına ayırmak ve parçalardan elde edilen bilgiyi bütüne genellemek gerekir.

B) Araştırmanın amacı insan davranışını yöneten toplumsal kanunları ortaya koymaktır.

C) Yapılandırılmış ölçüm araçları kullanılır.

D) Sosyal gerçeklik kültüre ve zamana bağlı olarak değişmez, evrenseldir.

E) Çevresel koşullar kontrol altında tutulmaya çalışılmaz ve incelenen sürece müdahale edilmez.

2011 ARA SINAV SAYT Cevaplar :

1- E/2- C/3- A/4- D/5- B/6- E/7- C/8- D/9- B/10- C/11- D/12- B/13- A/14- C/15- B/

16- A/17- E/18- A/19- D/20- B/21- E/22- A/23- C/24- E/25- C/26- D/27- B/28- A/29- D/

30- E
Yüklə 164,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə