Sprawozdanie dziekana z działalności wydziałU


liczba punktów w przeliczeniu na ilość pracowników naukowychYüklə 0,7 Mb.
səhifə3/6
tarix12.11.2017
ölçüsü0,7 Mb.
#31518
1   2   3   4   5   6


 • liczba punktów w przeliczeniu na ilość pracowników naukowych:

 

ogółem

KAiBD

KAF

KAMiTS

KAN

KFAiRR

KFR

KG

KGAiIT

KIS

KMNM

KRRiI

KTPiS

punkty

1602

98

17 i 1/3

208

i 2/3


225

106

234

i 1/3


62

i 1/2


39

47

81

i 1/6


225

258

pracownicy

70

4

2

8

5

7

9

5

5

10

2

5

8
22,88

24,5

8,66

26,08

45

15,1

26,04

12,5

7,8

4,7

40,58

45

32,25


I.1.2. Wykaz publikacji – w załączeniu
I.3. Konferencje naukowe (organizowane przez jednostkę)

b) wykaz i liczba konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostkę

lp.

nazwa konferencji

data organizacji

liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji

katedraXXXVI Konferencja i Warsztaty z Geometrii Analitycznej i Algebraicznej

05-09.01.
2015

9

KGAiIT, KFAiRR

2.

VI Forum Matematyków Polskich

dr M. Czarnecki współorganizator sesji tematycznej Geometria różniczkowa07-12.09.

2015

KG

3

29th International Summer Conference on Real Functions Theory

Prof. dr hab. R. Pawlak – członek Komitetu Programowego06-11.09. 2015

17 ( 10 z polski, 7 z zagranicy)

KMNM

KTPIS

KFRI.4. Pozauczelniana aktywność pracowników
1. członkostwo we władzach i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej
w zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych, których członkowie pochodzą, co najmniej z 10 państw


lp.

tytuł lub stopień naukowy imiona, nazwisko, pracownika z adnotacją jeśli doktorant

nazwa organizacji

funkcja pełniona w okresie objętym ankietą (z wyróżnieniem funkcji przewodniczącego)

rok wyboru

katedraProf. dr hab. Marcin Studniarski

Dr Marek BaduraPolskie Towarzystwo Matematyczne

członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTM

2013

2013


KAiBD

KGProf. dr hab. Paweł Walczak

Polskie Towarzystwo Matematyczne

 • Przewodniczący Jury Nagród (im. Banacha i młodych matematyków)

 • członek Jury Nagród

2011
2014

KG

3.

Mgr Zofia Walczak

Polskie Towarzystwo Matematyczne

Sekretarz i Skarbnik Oddziału Łódzkiego PTM

2012

KMNM
 1. członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych znajdujących się w bazach ERIH lub JCR, w tym funkcje redaktora naczelnego

lp.

tytuł lub stopień naukowy imiona, nazwisko, pracownika z adnotacją jeśli doktorant

nazwa czasopisma naukowego

współczynnik wpływu Impact Factor (IF)

nazwa bazy, w której jest umieszczone czasopismo naukowe

pełniona funkcja, w tym redaktora naczelnego

rok wyboru

katedra

1.

Prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk

Fixed Point Theory and Applications

2,500

JCR

członek komitetu redakcyjnego

2015

KAN

2.

Prof. dr hab. Marcin Studniarski

Journal of Optimization Theory and Applications

1.509

JCR

associate editor

2010

KAiBD

3.

Prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk

The Scientific World Journal

1,730

JCR

członek komitetu redakcyjnego

2013

KAN

4.

Dr Robert Plebaniak

The Scientific World Journal

1.730

JCR

członek komitetu redakcyjnego

2013

KAN
 1. członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF), za publikacje w których przyznaje się co najmniej 8 pkt zgodnie z wykazem MNiSW, o którym mowa w § 14, ust. 3 pkt.2 rozporządzenia, w tym funkcje redaktora naczelnego

lp.

tytuł lub stopień naukowy imiona, nazwisko, pracownika z adnotacją jeśli doktorant

nazwa czasopisma naukowego

pozycja w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

pełniona funkcja, w tym redaktora naczelnego

rok wyboru

katedra

1.

Prof. dr hab.Ryszard Pawlak

Didactica Mathematicae

423

(2015 r. - 10 pkt.)członek komitetu redakcyjnego

2000

KMNM

2.

Dr Piotr Cybula

Folia Geographica Socio-Economica, Acta Universitatis Lodziensis

61

(2015 r. 8 pkt.)redaktor statystyczny

2013

KIS

3.

Prof. dr hab. Andrzej Nowakowski

Prof. dr hab. Władysław Wilczyński

Prof. dr hab.Andrzej Łuczak


Journal of Applied Analysis

660

(2015 r. – 9 pkt.)członkowie komitetu redakcyjnego

1995

1995

1985


KAMiTS

KFR

KTPiS

4.

Prof. dr hab. Mariusz Nieniewski

Machine Graphics and Vision, International Journal

922

(2015 r. – 8 pkt.)członek advisory board

przed 1998

KIS
 1. członkostwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych pozostałych czasopism naukowych

  lp.

  tytuł lub stopień naukowy imiona, nazwisko, pracownika z adnotacją jeśli doktorant

  nazwa czasopisma naukowego

  pozycja w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

  pełniona funkcja, w tym redaktora naczelnego

  rok wyboru

  katedra

  1.

  Prof. dr hab. Marcin Studniarski

  Communications in Optimization Theory

  brak

  editor

  2012

  KAiBD

  2.

  Prof. nadzw. dr hab. Marek Śmietański

  Dr Cezary Obczyński

  Dr Robert Plebaniak

  (od 01.10.2015 do 30.09.2016)  Folia Mathematica

  brak

  redaktorzy naczelni

  2013

  2014


  2015

  KAiBD

  KAN

  KAN

  3.

  Prof. dr hab. Władysław Wilczyński

  Folia Mathematica

  brak

  członek komitetu redakcyjnego

  1985


  KFR

  4.

  Dr Robert Plebaniak

  International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences

  brak

  gość edytor

  2015

  KAN

  5.

  Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Antczak

  Journal of Advanced Mathematical Studies

  brak

  editor

  2013

  KAiBD

  6.

  Prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk

  Journal of Mathematical Analysis

  brak - nowe czasopismo

  członek komitetu redakcyjnego

  2015

  KAN

  7.

  Dr Maciej Czarnecki

  Prof. dr hab. Władysław Wilczyński  Wiadomości Matematyczne

  brak

  członkowie komitetu redakcyjnego

  2014

  KG

  KFR

 2. członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe

lp.

tytuł lub stopień naukowy imiona, nazwisko, pracownika z adnotacją jeśli doktorant

nazwa zespołu eksperckiego

nazwa instytucji powołującej

opis zadań ekspertów – do 250 znaków

katedraProf. dr hab. Marcin Studniarski

Polska Komisja Akredytacyjna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

udział w zespołach wizytujących wybrane jednostki organizacyjne wyższych uczelni w ramach oceny instytucjonalnej oraz oceny programowej; recenzowanie wniosków wyższych uczelni o uruchomienie nowych kierunków studiów

KAiBDProf. dr hab. Wojciech Banaszczyk

Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Łodzi

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

kierowanie pracami Komitetu Okręgowego, recenzowanie rozwiązywanych zadań z I i II stopnia Olimpiady Matematycznej

KAF

3.


Dr Maciej Czarnecki

Dr Wojciech Kozłowski

Dr Kamil Niedziałomski

Dr Andrzej KomisarskiKomitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej w Łodzi

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej

członkowie okręgowego Komitetu Olimpiady Matematycznej; sprawdzanie zadań uczestników; prace organizacyjne

KG

KG

KG

KTPiS

4.

Prof. dr hab. Ryszard Pawlak

Dr Anna Loranty

Dr Andrzej Rychlewicz

Dr Ewa Korczak-Kubiak

Dr Anna Loranty


Rzeczoznawca podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie matematyki

Ministerstwo Edukacji Narodowej

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909).

KMNM

KMNM

KMNM

KMNM

KMNM

KMNM
 1. upowszechnianie wiedzy (festiwale nauki i inne formy promocji i popularyzowania nauki) oraz działalności popularnonaukowej, w tym organizację lub współorganizację imprez popularnonaukowych i artystycznych (festiwale, konkursy, wystawy):

lp.

tytuł lub stopień naukowy imiona, nazwisko, pracownika z adnotacją jeśli doktorant

nazwa festiwalu lub innej formy promocji i popularyzowa-nia nauki

termin festiwalu lub innej formy promocji i popularyzo-wania nauki

krótki opis festiwalu lub innej formy promocji i popularyzowania nauki

katedra

1.

Dr Agnieszka Sibelska

Dr Gabriela AdamczykCentralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

2015

współpraca w zakresie merytorycznego wsparcia matematycznego oraz przy ocenianiu prac

KAN

KAN

2.

Dr Renata Wiertelak

Mgr Agnieszka Najberg *

Mgr Izabela Stępniak *


Dzień Liczby Pi

13.03.

2015


popularyzacja matematyki; konkursy związane z liczbą Pi

KFR

KAMITS

KAMITS

3.

Dr Andrzej Komisarski

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej II stopień

2015

upowszechniane zainteresowania lingwistyką matematyczną; pogłębianie wiedzy młodzieży w tym zakresie; działalność w Komitecie Okręgowym w Łodzi

KTPiS

4.

Dr Andrzej Komisarski

Mgr Krzysztof Kamiński *

Prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk


Olimpiada Matematyczna w Łodzi

II stopień2015

upowszechniane zainteresowania matematyką; pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności matematycznych młodzieży; działalność w Komitecie Okręgowym w Łodzi

KTPIS

KTPIS

KAF

5.

Dr Andrzej Komisarski

Olimpijskie koło matematyczne dla licealistów

2015

popularyzacja matematyki; opieka naukowa i przygotowanie do udziału w Olimpiadzie Matematycznej

KTPIS

6.

Dr Wioleta Karpińska

Mgr Aleksandra Stasiak *

Dr Agnieszka Sibelska

Dr Anna Łazińska

Dr Dorota Klim

Dr Gabriela Adamczyk

Dr Adam Różycki

Dr Grzegorz Skalski

Dr Tomasz Rodak

Dr Aleksandra Karasińska

Dr hab. Grażyna Horbaczewska

Dr Renata Wiertelak

Dr Sebastian Lindner

Mgr Rafał Knapik *

Mgr Sylwia Tomczyk *

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska

Dr Agnieszka Vizvary

Dr Mariusz Jarocki

Dr Andrzej Rychlewicz

Dr Anna Loranty

Dr Ewa Korczak-Kubiak

Dr Andrzej Skowron

Dr Marek Majewski

Dr Monika Bartkiewicz

Dr Andrzej Komisarski

Dr Krzysztof Kaniowski

Mgr Rafał Wieczorek*

Dr Katarzyna LubnauerKonkurs Matematyka moja pasja

12.2014-03.2015

popularyzacja matematyki wśród uczniów gimnazjum oraz liceum

KAF

KAMITS

KAN

KAN

KAN

KAN

KFAIRR

KFAIRR

KFAIRR

KFR

KFR

KFR

KFR

KFR

KFR

KFR

KGAIT

KIS

KMNM

KMNM

KMNM

KRRiI

KRRiI

KRRiI

KTPiS

KTPiS

KTPIS

KTPiS

7.

Mgr Agnieszka Najberg *

Mgr Małgorzata Grzyb *

Mgr Aleksandra Gala-Jaskórzyńska *

Mgr Katarzyna Kuta *

Dr Renata Wiertelak

Mgr Sylwia Tomczyk *

Dr Rafał Zduńczyk

mgr Katarzyna Tarchała *

Dr Katarzyna Lubnauer

Mgr Rafał Wieczorek *Piknik Wiedzy i Nauki UŁ

22.05.

2015


popularyzacja matematyki w środowisku młodzieży akademickiej

KAMITS

KAMITS

KFAiRR

KFAiRR

KFR

KFR

KFRz

KG

KTPIS

KTPIS

8.

Dr Artur Lipnicki

Dr Gabriela Adamczyk

Dr Robert Kowalczyk

Dr Cezary Obczyński

Dr Mariusz Frydrych

Dr Grzegorz Oleksik

Dr Sebastian Lindner

Prof. dr hab. Władysław Wilczyński

Dr Aleksandra Karasińska


Uniwersytet Zawsze Otwarty i inne wykłady i warsztaty w szkołach

2015

popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów, w tym uzdolnionych; w formie jednorazowej lub cyklicznej

 1. LO im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku (dr Lipnicki, dr Oleksik, dr Obczyński, dr Kowalczyk)

 1. Gimnazjum nr 1 w Sieradzu (dr Frydrych)

 1. Liceum nr I w Brzezinach (dr Lindner)

 2. SP nr 172 w Łodzi (prof. Wilczyński)

 3. SP nr 33 w Łodzi (dr Karasińska)

KAF

KAN

KAN

KMNM

KGAiIT

KFR

KFR

KFR

9.

Dr Artur Lipnicki

Dr Wioleta Karpińska

Dr Marta Lipnicka

Dr Piotr Fulmański

Mgr Małgorzata Grzyb*

Dr Dariusz Wardowski

Dr Tomasz Rodak

Dr Sebastian Lindner

Prof. dr hab. Władysław Wilczyński

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska

Dr Aleksandra Karasińska

Dr Rafał Zduńczyk

Mgr Agnieszka Namiecińska *

Mgr Karolina Lamkowska *

Mgr Katarzyna Tarchała *

Dr Grzegorz Oleksik

Jakub Olejnik, dr

Dr Piotr Cybula

Dr Mariusz Jarocki

Dr Mariusz Frydrych

Dr Andrzej Skowron

Prof. dr hab. Adam Paszkiewicz

Dr Hanna Podsędkowska

Dr Andrzej Komisarski

Dr Katarzyna Lubnauer

Mgr Rafał Wieczorek *XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

22.04.

2015


popularyzacja nauki wśród uczniów i zainteresowanych

KAF

KAF

KAMITS

KAMITS

KAMITS

KAN

KFAIRR

KFR

KFR

KFR

KFRz

KFRz

KG

KG

KG

KGAiIT

KIS

KIS

KIS

KMNM

KRRiI

KTPIS

KTPIS

KTPIS

KTPIS

KTPIS

10.

Mgr Małgorzata Grzyb *

Mgr Aleksandra Gala-Jaskórzyńska *

Mgr Katarzyna Kuta *

Mgr Katarzyna Tarchała*

Mgr Karolina Lamkowska*

Mgr Agnieszka Namiecińska

Mgr Rafał Wieczorek *


XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

- Piknik Naukowy w Manufakturze w ramach25-26.04.

2015


popularyzacja nauki wśród uczniów i zainteresowanych

KAMITS

KFR

KFR

KG

KG

KG

KTPIS

11.

dr Gabriela Adamczyk

warsztaty dla nauczycieli matematyki "Podstawowe zasady konstruowania zadań"

11-12.

2015


warsztaty promujące potrzebę stosowania matematyki wyższej w przygotowaniu do nauczania nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjalnej

KAN

12.

Dr Michał Bleja

współpraca z firmą Microsoft

2015

promowanie na zajęciach innowacyjnych rozwiązań informatycznych przy użyciu materiałów i oprogramowania Microsoft

KAIBDI.5 Awanse naukowe pracowników


 • wykaz pracowników jednostki naukowej, którzy w okresie objętym ankietą uzyskali stopień naukowy doktora w tej jednostce naukowej

lp.

imiona, nazwisko

data uzyskania

dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

katedra

1.

Mgr Aleksandra Stasiak

24.06.2015

nauki matematyczne, matematyka

KAMITS
 • wykaz przewodów doktorskich osób niebędących pracownikami jednostki naukowej, w tym będących uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę naukową
  i zakończonych uchwałą w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w okresie objętym ankietą


lp.

imiona, nazwisko

data uzyskania

dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

katedra/ jednostka

1.

Mgr Tomasz Zawadzki

17.06.2015

nauki matematyczne, matematyka

KG

2.

Mgr Magdalena Lużyńczyk

13.05.2015

nauki matematyczne, matematyka

KG
 • wykaz otwartych przewodów doktorskich ( w 2015 r.)

lp.

imiona i nazwisko osoby ubiegającej się o nadanie stopnia

jednostka naukowa przeprowadzająca przewód

imiona i nazwisko promotora

rok otwarcia przewodu

dziedzina i dyscyplina nauki

katedra/ jednostkaPaweł Zajączkowski

Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Mariusz Nieniewski

2015

nauki techniczne

informatykaKIS

I.6. Studia doktoranckie
W 2015 r. na 4-letnich stacjonarnych studiach doktoranckich w zakresie Matematyki studiuje 29 osób. Ponadto 10 osób studiuje na Środowiskowych Studiach Doktoranckich w zakresie informatyki, prowadzonych przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, przy udziale: Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

I.7. Wyróżnienia i nagrody dla pracowników

Uwaga! doktorantów uwzględniamy w części sprawozdania IV. Studia i studenci


4. wykaz innych nagród i wyróżnień między innymi: a) Odznaczenia państwowe np. Medal Złoty /Srebrny /Brązowy za Długoletnią Służbę, b) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, c) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, d) Miasta Łodzi, e) PTM im . Stefana Banacha.

Lp.

nazwę nagrody lub wyróżnienia

nazwę organu lub instytucji przyznającej nagrodę lub wyróżnienie

imiona i nazwisko laureata

rok przyznania nagrody lub wyróżnienia

katedra

1.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Prezydent RP

Dr Gabriela Adamczyk

Dr Aneta Tomaszewska2015

2015


KAN

KGAiIT

2.

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Prezydent RP

Dr Jan Pustelnik

Dr Tomasz Rodak

Dr Andrzej Skowron


2015

2015


2015

KIS

KFAiRR

KRRiI


5. wykaz innych nagród i wyróżnień Uniwersytetu Łódzkiego na przykład: a) Wyróżnienia honorowe UŁ (np. Złota Odznaka UŁ; Medal „UŁ w Służbie Społeczeństwu i Nauce”, b) Nagrody Rektora UŁ za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowo – badawcze, c) Nagrody Rektora UŁ za wyróżniający się podręcznik, d) Nagrody Rektora UŁ za szczególne osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych i pracy dydaktycznej, e) Nagrody Rektora UŁ za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych, f) Nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne, g) Nagroda dydaktyczna dla nauczyciela, który uzyskał najwyższą ocenę studentów.


Lp.

nazwę nagrody lub wyróżnienia

nazwę organu lub instytucji przyznającej nagrodę lub wyróżnienie

imiona i nazwisko laureata

rok przyznania nagrody lub wyróżnienia

katedraNagroda Rektora UŁ

za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowo- badawcze • indywidualna
  I stopnia

Rektor UŁ

Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Orpel

Dr Rafał Kamocki

Dr Elżbieta Motyl


2015

2015


2015

KAMiTS

KRRiI

KRRiI

2.

Nagroda Rektora UŁ za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowo-badawcze

 • zespołowa
  I stopnia

Rektor UŁ

Prof. dr hab. Stanisław Walczak

Dr Andrzej Skowron2015

KRRiI

KRRiI

Prof. nadzw. dr hab. Antoni Pierzchalski

Dr Małgorzata Ciska-Niedziałomska

Dr Adam Batoszek


2015

KAMiTS

KG

KG

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Hejduk

dr Renata Wiertelak2015

KFR

KFR

3.

Nagroda Rektora UŁ za osiągnięcia organizacyjne

 • indywidualna
  I stopnia

Rektor UŁ

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Idczak

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja

Prof. dr hab. Tadeusz Krasiński

Prof. dr hab. Stanisław Goldstein

Dr Aneta Tomaszewska

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska2015

2015


2015

2015


2015

2015


KRRiI

KFAiRR

KGAiT

KIS

KGAiT

KFR

4.

Złota Odznaka UŁ

Rektor UŁ

Dr Anna Łazińska

2015

KANI.8. Działalność Bibliotek i działalność wydawnicza w Wydawnictwie UŁ
I.8.a. Biblioteka
Dział 1. Zbiory biblioteki w woluminach (opracowane).

Stan

31.12.2014Rodzaje zbiorów

Przybyło

ogółem


w tym :

w tym

wydanych za granicąUbyło

Stan

31.12.2015
37825

1

wydawnictwa

zwarte


287

Kupno 212

137

555

37557

dary 75

Wymiana -

10415

2


wydawnictwa ciągłe

76

Kupno 67

-

1

10490

Dary 1

Wymiana 8

545

2a

liczba tytułów czasopism ogółem

-

-

-

-

545

46

2b

liczba tytułów

czasopism bieżących-

kupno

-

1

45

dary

wymiana

2685

3

zbiory specjalne

w jedn. inwent.

ogółem


6

Kupno 2

-

1

2690

Dary 4

wymiana
4

stare druki
5

rękopisy
6

mikroformy
7

kartografia8

materiały

audiowizualne

9

opisy patentowe,

normy


32

10

płyty

-32

2653

11

pozostałe

6
1

2658

3 = 4+5+6+7+8+9+10+11
Dział 1a.

Ilość sporządzonych rekordów: książki Tworzenie rekordów zasobu czasopism :

1. nowe...................89........................ 1. rekord zestawu ..........5.......................

2. importy.............588........................ 2. rekord zasobu.........113.....................

3. dołączenia ........648.......................... 3. rekord egzemplarza….123................

4. rekord egzemplarza.....1325.............
Dział 1b. Ilość baz danych.

a/ własnych..........-............ b/ nabytych........1................


Dział 2. Korzystający z wypożyczalni.

Wyszczególnienie

Ogółem

Czytelnicy indywidualni zarejestrowani w wypożyczalni w ciągu roku

915

Biblioteki i instytucje zarejestrowane w wypożyczalni w ciągu roku

2


Dział 3 Udostępnianie zbiorów.

Wyszczególnienie
wypożyczone

wydawnictwa

zwarte w wol.czasopisma

w wol.


Zbiory specjalne

w jednostkach

inwentarzowych


0

1

2

3

Czytelnikom indywidualnym


1876

-

21

Bibliotekom i instytucjom

krajowym


1

-

-

Bibliotekom zagranicznym

-

-

-

Z bibliotek krajowych

26

-

-
Miejsca w czytelni


34

Zbiory udostępnione na miejscu (w stosowanych jednostkach)

1473

Ilość odwiedzin

5677


Dział 4 Wymiana.

Wymiana zagraniczna

Wymiana krajowa

Liczba krajów 10


Liczba instytucji -

Liczba instytucji 10


Liczba uzyskanych książek w wol. -

Liczba uzyskanych książek w wol. -

Liczba uzyskanych czasopism w wol. 8


Dział 4a. Liczba komputerów:

a/ ogółem.......7....... b/w tym dla czytelników ogółem ...........2......................

- wyłącznie z dostępem do katalogu komputerowego w sieci lokalnej... -...

- z dostępem do Internetu..........2......................I.8.b. Redakcja Folia Mathematica
W 2015 roku redakcja Folia Mathematica (ISSN 0208-6204) nie wydała żadnej pozycji książkowej ani nowego numeru czasopisma. Wszystkie artykuły, które zostały zgłoszone do publikacji, uzyskały negatywne recenzje i w konsekwencji zostały odrzucone.
W procesie ewaluacji IC Journals Master List 2013, który został zakończony na początku 2014 roku, czasopismo uzyskało wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 4.38 pkt., co oznacza wzrost
o 0.97 pkt w porównaniu z analogiczną oceną w ramach IC Journal Master List 2012.
Zgodnie art. 20 ust. 1 Ustawy z dn. 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z 1984 r. ze zm.) czasopismo zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Ponadto, dzięki współpracy z Repozytorium UŁ w wersjach elektronicznych są dostępne artykuły
z archiwalnych numerów czasopisma, wydanych jedynie w wersji papierowej (dotychczas z lat 1984, 1995-97).


 1. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄII.1. Wyjazdy na konferencje naukowe
II.1.a. pracowników – w załączeniu

II.1.b. studentów (w tym doktorantów)


 • konferencje zagraniczne

lp.

nazwa konferencji

data konferencji

miejsce konferencji

(miasto, kraj)

imiona i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy uczestnika konferencji

forma uczestnictwa w konferencji

katedra

1.

The 35rd Winter School Geometry and Physics

17 -24.01.

2015


Srni, Czechy

mgr Agnieszka Namiecińska

mgr Tomasz Zawadzki
referat

referat


KG

KG

2.

The 6th Visegrad Conference "Dynamical Systems”

06 -10.07.

2015


Praga, Czechy

mgr Katarzyna Tarchała

mgr Agnieszka Namiecińskauczestnik

uczestnikKG

3.

Workshop on Dirac operators, quantum groups and lie algebroids.

15-23.03.

2015


Aarhus, Dania

mgr Anna Kimaczyńska

(uzupełnienie z dn.10.02.2016)
referat

KAMITS


Yüklə 0,7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə