Starea îNVĂŢĂMÂntuluiYüklə 3,1 Mb.
səhifə4/23
tarix25.01.2019
ölçüsü3,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Activitatea 3 cu titlul „Promovarea activităţilor de voluntariat prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii” s-a desfăşurat în data 7 decembrie 2011, orele 10.00, la Liceul Pedagogic Tulcea. La activitate au participat responsabilii de programe din unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea, cărora doamna Daniela Stănică, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale şi educaţie permanentă, le-a prezentat Apelul Naţional la Propuneri de proiecte 2012. De asemenea, s-au prezentat mai multe exemple de „bune practici” de către domnişoara profesor Monica Petre şi doamna învăţător Valea Chistrugă de la Liceul Pedagogic Tulcea despre proiectul Grundtvig „Senior Volunteering in Europe” – parteneriat de învăţare.

În holul Liceului Pedagogic Tulcea s-a amenajat o expoziţie de fotografii şi pliante cu titlul „Împreună să facem lumea mai bună”.

Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea a participat domnişoara Rodica Nicotitov, inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat, iar din partea Casei Corpului Didactic Tulcea a participat doamna bibliotecară Doina Sbârnea.

Activitatea 4 cu titlul „Îmi pasă de tine” s-a desfăşurat în data de 8 decembrie 2011, orele 17.00 în holul mare de la Palatul Copiilor Tulcea. Elevii de la Liceul de Artă „George Georgescu” din Tulcea au realizat mai multe desene care au fost expuse într-o expoziţie cu vânzare, în vederea strângerii de fonduri utilizate în scopuri caritabile.

La activitate au participat domnul Vasile Gudu, prefectul judeţului Tulcea, Carmen Ştefănescu, directorul Casei Corpului Didactic Tulcea, doamna Monica Buhai, inspector arte şi educaţie permanentă, domnişoara Rodica Nicotitov, inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat, precum şi profesorii şi părinţii elevilor.Activitatea 5 cu titlul „Activităţi de voluntariat de mediu” s-a desfăşurat în data de 9 decembrie 2011, la Centrul de Informare şi Educare în Managementul Deşeurilor şi Protecţia Mediului. Doamna Claudia Iosifescu a invitat cadrele didactice din municipiul Tulcea cu care colaborează în activităţile de voluntariat în ce priveşte managementul deşeurilor şi protecţia mediului pentru diseminarea de „bune practici”. De asemenea, au fost invitaţi Maria Zaharia, inginer Compartiment mediu din Primăria Tulcea, Oana Davideanu, consilier local, Claudia Iosifescu, director al Centrul de Informare şi Educare în Managementul Deşeurilor Tulcea şi Rodica Nicotitov, inspector pentru mentorat şi dezvoltarea resursei umane.

Activitatea 6 cu titlul „Promovarea documentelor europene şi naţionale în domeniul voluntariatului” s-a desfăşurat în data 9 decembrie 2011, la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea. Doamna Nadia Lusac de la ANPCDEFP a prezentat cadrelor didactice şi directorilor din unităţile de Învăţământul Profesional şi Tehnic Apelul General European, Apelul naţional 2012 şi informaţii privind depunerea candidaturilor pentru proiecte de mobilităţi 2012. De asemenea s-au discutat particularităţile programului sectorial Leonardo da Vinci pe exemple de bună practică şi s-a organizat un atelier de lucru cu tema „Calitatea formării profesionale – garanţia unei cariere de succes”.

Din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea au participat ca invitaţi: • Inspector şcolar pentru programe educaţionale şi educaţia permanentă, prof. Daniela Stănică

 • Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat, prof. Rodica Nicotitov.


V.10. Număr norme acoperite cu personal asociat/pensionat

Numărul normelor acoperite cu personal asociat/pensionat este 77/154 din care 39/69 în urban şi 38/85 în rural.V.11. Discipline / domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic calificat şi discipline/ domenii cu personal didactic neutilizat în alte domenii ( supranumerar).

Disciplinele deficitare la nivelul judeţului în mediul urban sunt: educaţie muzicală , educaţie plastică, profesorii de instrument, fizica, chimie iar în mediul rural sunt: limba engleză, limba franceză, educaţie muzicală, educaţie plastică, matematica, educatoare.

Discipline cu personal didactic neutilizat/ utilizat în alte domenii : geografie, istorie, biologie, discipline tehnice, instruire practică.

V.12. Situaţia rezultatelor la concursul de titularizare din iulie 2010.

Pentru concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/rezervate din iulie 2012 s-a înscris un număr de 296 de candidaţi, 287 candidaţi la Şcoala gimnazială “


Al. Ciucurencu” Tulcea şi 9 candidaţi la Colegiul “Brad Segal” Tulcea, pentru 599 posturi/catedre complete/incomplete, din care 107 de posturi titularizabile.

La concurs s-au prezentat 268 de candidaţi inscrişi, 225 au fost prezenţi ( 216 la Şcoala gimnazială“Al. Ciucurencu” Tulcea şi 9 candidaţi la Colegiul “Brad Segal” Tulcea ) , din care 33 de candidaţi s-au retras din motive personale ( 32 Şcoala gimnazială “Al. Ciucurencu” Tulcea şi 1 candidaţi la Colegiul “Brad Segal” Tulcea)

Din cei 192 de candidaţi ( 184 lucrări la Scoala gimnaziala “Al. Ciucurencu” Tulcea + 8 lucrări la Colegiul “Brad Segal” Tulcea): 28 de candidaţi au obţinut note sub 5 ( 26 la Scoala gimnaziala “Al. Ciucurencu” Tulcea + 2 la Colegiul “Brad Segal” Tulcea), 71 de candidaţi au obţinut note între 5 şi 6.99 ( 71 la Scoala gimnaziala “Al. Ciucurencu” Tulcea) si 93 de candidaţi au obţinut note peste 7 ( 87 la Scoala gimnaziala “Al. Ciucurencu” Tulcea + 6 la Colegiul “Brad Segal” Tulcea) .

În urma concursului au ocupat posturi / catedre didactice din lista posturilor afişate pe perioadă nedeterminată 35 cadre didactice din care: 26 cadre didactice au definitivatul şi 9 cadre didactice sunt fără definitivat.V. 13. Tendinţe generale

Fenomenul de îmbătrânire a personalului didactic se mentine. Situaţia paradoxală este că, deşi numărul de norme didactice a scăzut, totuşi nu reuşim să acoperim necesarul de cadre didactice decât cu ajutorul cadrelor didactice pensionate sau cadre suplinitoare fără studii corespunzătoare postului/catedrei. Continuă scăderea numărului de candidaţi la toate disciplinele, ca şi nivelul lor de pregătire.


VI. MANAGEMENT, RELAŢII DE COLABORARE, RELAŢII CU PUBLICUL, IMAGINE, COMUNICARE
VI. 1. Management educaţional

La începutul anului şcolar 2011- 2012 s-a realizat încadrarea, la conducerea unităţilor de învăţământ, cu personal didactic corespunzător cerinţelor postului. Din cele 81 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, 21 directori sunt numiţi prin concurs iar 60 prin detaşare, 23 directori adjuncţi, cu detaşare. Directorii cu detaşare sunt, cu precădere, în mediul rural, o parte din aceştia nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs (minim gradul II) dată fiind situaţia specifică a încadrării la nivelul acestor unităţi şcolare. O cauză a ponderii ridicate a directorilor cu detaşare o constituie şi suspendarea la nivel naţional a concursului pentru ocuparea posturilor vacante, ultima sesiune desfăşurându-se în noiembrie 2008 .

O altă latură a activităţii a vizat formarea continuă a directorilor în domeniul managementului. În acest scop, au fost organizate acţiuni metodice – schimburi de experienţă având ca temă de dezbatere legislaţia secundară, aferentă Legii Educaţiei Naţionale/2011, sau implicarea directorilor în realizarea parteneriatelor educaţionale cu comunitatea locală. Evidenţiem calitatea acţiunilor susţinute de unităţile organizatoare: Şcolile gimnaziale: Sarichioi, Horia, Grindu, “C-tin Brâncoveanu”Babadag, Valea Nucarilor,“Grigore Antipa”Tulcea, “Nifon Bălăşescu”Tulcea, Colegiul“A. Saligny”Tulcea,Grupul Şcolar Isaccea, Grădiniţa nr. 3 Tulcea.

De asemenea, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Tulcea, s-a organizat curs de formare în management educaţional la care au participat şi directori, pe lângă alte cadre didactice interesate .

În premieră, MECTS a instituit Corpul naţional de experţi în management educaţional, în cadrul căruia au fost selectate 149 cadre didactice din judeţul Tulcea, din rândul cărora vor putea fi promovaţi directori ai unităţilor de învăţământ.
VI. 2. Stilul de conducere la nivelul I.S.J./ unitate de învăţământ.

Reclamaţiile referitoare la stilul de conducere al directorilor unităţilor de învăţământ au fost adresate I.S.J. Tulcea, dar şi altor instituţii: Prefectură, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului etc. Au fost reclamate încălcarea unor acte normative din domeniul învăţământului, atitudine necorespunzătoare faţă de personalul didactic şi nedidactic. În urma cercetării faptelor invocate în memorii, au fost întreprinse măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare.


VI.3. Evaluarea unităţilor de învăţământ prin inspecţiile de evaluare instituţională, inspecţii şcolare şi statistica inspecţiilor efectuate de către I.S.J. în anul şcolar 2011-2012.

În anul şcolar 2011-2012, inspecţia şcolară la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Tulcea, a fost planificată şi organizată pornind de la funcţiile sale:

- funcţia de diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ pe o perioadă determinată;

- funcţia de planificare şi organizare a sistemului de învăţământ;

-funcţia de orientare şi îndrumare metodologică a procesului de predare -învăţare -evaluare;

-funcţia de monitorizare a eliminării disfuncţiilor;

-funcţia de reglare/autoreglare atât a sistemului de învăţământ, cât şi a procesului de învăţământ;

-funcţia de sprijin şi consiliere a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ.


VI..3. 1. Aspecte reieşite din inspecţiile şcolare, obiective curriculare
Inspecţiile de specialitate din anul scolar 2011- 2012 au fost centrate pe două obiective prioritare:

 1. întreaga activitate de inspecţie şcolară a fost focalizată pe aplicarea standardelor de calitate în evaluarea instituţională, tematică şi de specialitate, vizând calitatea proceselor educaţionale din unitatea şcolară. În acest scop, activităţile de asistenţă autorizată, de sprijin şi abilitare destinate unor grupuri-ţintă diverse (directori, profesori inspectaţi, cadre didactice stagiare, elevi, părinţi etc.) au fost derulate prin acţiuni precum: sesiuni de formare, consfătuiri pe specialităţi, cercuri metodice, seminarii, dezbateri, şedinţe de lucru, consultări etc.;

 2. promovarea reformei sistemice pe criterii de calitate s-a realizat prin acţiuni de concepere şi implementare a unor programe naţionale şi a unor proiecte proprii de activităţi de informare şi formare pe proiecte de consultanţă şi diseminare a modelelor de bună practică.

Monitorizarea gradului de atingere a standardelor curriculare de către elevi, cu un accent deosebit pe dezvoltarea competenţelor fundamentale: formarea capacităţilor de bază privind cititul şi scrisul, calculul matematic elementar, competenţe lingvistice în limba maternă şi într-o limbă modernă etc. (inspecţii de specialitate: octombrie-mai).

Asigurarea consilierii cadrelor didactice debutante în domeniul metodicii de specialitate, vizând eficienţa activităţilor didactice de predare – învăţare - evaluare (inclusiv a predării integrate) şi evaluarea (inclusiv evaluarea internă a pregătirii pentru examenele naţionale) – lunile octombrie- iunie..

Alte tipuri de inspecţii derulate în perioada analizată au fost cele tematice pe problematica deschiderii anului şcolar, a ritmicităţii notării şi a încheierii situaţiei şcolare, încadrarea cu personal didactic, conform deciziilor IŞJ, apoi au urmărit modul de completare a documentelor şcolare şi de respectare a regimului actelor de studii.

În rapoartele de analiză întocmite au fost formulate recomandări pragmatice pentru ameliorarea carenţelor şi rezolvarea disfuncţionalităţilor identificate. Prezentarea raportului final în cazul inspecţiilor RODIS/ Inspecţia Şcolară Generală, prezentarea concluziilor celorlalte tipuri de inspecţii a fost mereu însoţită de consiliere formativă (aplicaţii, studii de caz, activităţi proiective etc.).


VI..3.2. Acţiuni de îndrumare, evaluare şi control
Având în vedere necesitatea aplicării prevederilor Legii nr 87/2006 privind asigurarea calităţii în sistemul de învăţământ şi a OMEdCT nr 6308/19.12.2008, la nivelul aplicării instrumentelor pentru asigurarea calităţii în unităţile şcolare s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 • au fost organizate şi desfăşurate inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare a calităţii din unităţile şcolare din reţeaua ÎPT în perioada 05.10.2011 - 27.10.2011 în 15 unităţi şcolare, din care 12 furnizori îşi desfăşoară activitatea în mediul urban şi 3 în mediul rural.

 • au fost organizate şi desfăşurate vizite de monitorizare a procesului de asigurare a calităţii a unităţilor şcolare din reţeaua ÎPT în perioada 15.02.2012 - 15.03.2012 în 15 unităţi şcolare, din care 12 furnizori îşi desfăşoară activitatea în mediul urban şi 3 în mediul rural.

Furnizorii ÎPT au făcut eforturi pe parcursul acestui an pentru implementarea tuturor principiilor calităţii şi au avut drept îndrumar Manualul calităţii, recomandările făcute de echipa de inspectori cu ocazia monitorizărilor externe şi a inspecţiei de validare a rapoartelor de autoevaluare a şcolilor.


Puncte tari

- valorile şi normele de conduită sunt înţelese şi aplicate în activităţile zilnice.

- unele şcoli au echipe eficiente care stabilesc ţinte ambiţioase, dar realiste, inclusiv ţinte privind rata de retenţie, progresul elevilor şi rezultatele învăţării.

- personalul îşi înţelege cu claritate responsabilitatea de a identifica şi a furniza dovezi referitoare la punctele tari şi punctele slabe în domeniul lor de activitate.

- este monitorizată cu atenţie activitatea unităţii, în special eficienţa predării şi a învăţării şi a activităţilor din afara organizaţiei.

- personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (Planul de Acţiune al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaţi

- existenţa manualului propriu al calităţii

- implicarea managerilor în aplicarea sistemului de asigurare a calităţii in şcoală

- pregătirea profesională a profesorilor şi a maiştrilor instructori

- un numar mare de cadre didactice au participat la cursuri de formare continua

- spaţiile şcolare, administrative, auxiliare şi echipamentele respectă parametrii legali -elevii şi personalul pot folosi calculatoarele scolii, acces bun la Internet.

- unitatea scolara ofera un mediu sanatos si sigur pentru elevi si personal

- baza materiala este formata din echipamente achizitionate prin program Phare si MECT care corespund specializarilor din planul de scolarizare

- facilităţile şi resursele de învăţare sunt bune.

- bibliotecile şi centrele de documentare sunt bine proiectate, echipate şi folosite.

- elevii şi personalul au acces uşor şi liber la echipamente de calcul moderne, disponibile şi în multe clase sau laboratoare.

- există o bună comunicare între diriginţi, profesori, maiştri instructori şi personalul de sprijin.

- nevoile elevilor din toate mediile sociale sunt recunoscute ,

- în activitatea didactică este asigurată rigoarea şi corectitudinea ştiinţifică a informaţiei; planificarea şi desfăşurarea activităţilor didactice şcoală

- conducerea şcolii este implicată în mod activ în procesul de autoevaluare;

- concordanţa dintre raportul de autoevaluare şi planul de îmbunătăţire la majoritatea unităţilorPuncte slabe

- unele cadre didactice percep procesul de autoevaluare ca un proces birocratic, consumator de hârtie şi timp,

- împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi CEAC nu este clară pentru toţi membrii colectivului didactic

- cadrele didactice contribuie la asigurarea calităţii şi la autoevaluare, dar contribuţia membrilor personalului didactic auxiliar este încă nesemnificativă.-respectarea politicilor şi procedurilor este sporadică la nivelul unităţii, iar politicile şi procedurile sunt rar analizate.

- insuficienta elaborare de proceduri şi revizuirea celor existente,

-monitorizare insuficienta a actiunilor corective,

- manualul propriu al calităţii trebuie revizuit,

- mijloacele de învăţământ nu sunt înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de educaţie şi formare profesională


 • revizuirea programului de invatare,in functie de sugestiile elevilor si a factorilor interesati,nu se realizeaza in totalitate.

- datele privind rata de retenţie şi rata de absolvire a elevilor nu sunt utilizate suficient pentru a aduce în discuţie aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului,

- Pregatirea profesionala a cadrelor didactice nu se reflecta in rezultatele scolare obtinute la sfarsitul anului scolar, mai ales procentul de promovabilitate la Bacalaureat • elevii nu primesc permanent informaţii privind progresul realizat, informaţii despre modul în care îşi pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare

 • se folosesc într-o măsură prea mare metode de predare care solicită prea puţin iniţiativa proprie a elevilor, abilităţile lor practice.

-adaptarea strategiilor didactice la stilurile de învăţare ale elevilor este insuficientă..

- nu toate cadrele didactice selectează şi menţin o gamă variată de resurse / materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor

-implicarea a prea puţine cadre didactice în sprijinirea elevilor cu ritm lent de învăţare.

-prezenţa elevilor din clasele terminale la unele lecţii sau stagii de practică este slabă.- rezultatele evaluărilor nu sunt comunicate imediat elevilor si sunt înregistrate mai târziu în catalog.

 • există proceduri pentru monitorizarea internă, dar nu sunt puse în practică de către toţi membrii organizaţiei

- se efectuează îmbunătăţiri ale calităţii, dar eficienţa acestora nu este monitorizată.

 • măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor interni şi externi


Apreciere – nivel mediu

În reţeaua ÎPT din judeţul Tulcea nu există şcoli care să nu îndeplinească cerinţele minime privind asigurarea calităţii. Unităţi şcolare, precum Grupul Şcolar „A Saligny”, Colegiul Economic „D Dunării”, Colegiul „Brad Segal”, Colegiul Tehnic „H Coandă” tind spre un nivel foarte bun al îndeplinirii standardelor de calitate, celelalte se situează la un nivel mediu, care trebuie îmbunătăţit continuu.

În anul şcolar 2011-2012 au fost realizate progrese în domeniul asigurării resurselor, implicarea mai multor directori în pregătirea personală în domeniul asigurării calităţii, extinderea folosirii metodelor activ-participative, derularea parteneriatelor, dezvoltarea activităţilor CEAC.

Rămân în continuare de îmbunătăţit: conceperea procedurilor şi reanalizarea celor aplicate, monitorizarea aplicării planurilor de îmbunătăţire, parteneriatele cu alte unităţi ÎPT, utilizarea unor instrumente specifice de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, aplicarea corectă a sistemului de evaluare a elevilor, implicarea intregului personal din şcoală în aplicarea sistemului de asigurare a calităţii, autoevaluarea obiectivă pe baza descriptorilor de performanţă din raportul de autoevaluare
Nr. crt.

Tipul de inspecţie şcolară

Număr de inspecţii planificate


Număr de inspecţii realizate


Justificarea schimbărilor produse sau a nerealizării tuturor inspecţiilor

Obs.

1.

Inspecţie scolara generala/ RODIS

3

3


2.

Inspecţie de revenire

1

13..

Inspecţie scolara tematică

12

124.

Inspecţie scolara de specialitate

174

1745.

Inspecţie scolara curentă şi specială pentru definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice

428

428


6.

Inspecţie scolara pentru soluţionarea unor sesizări, reclamaţii, pentru soluţionarea unor conflicte etc.

40

40
7.

Inspecţie de revenire

1

1

A necesitat revenire la revenire
8.

Inspecţie pentru validarea rapoartelor de autoevaluare ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic (conform O.M.E.C. 6308/09.12.2009)

15

159.

Altele-Monitorizarea externă a calităţii în reţeaua IPT

15


15
Inspectii speciale de titularizare

243

243Inspectii pentru mentorat.

14

14Inspectii pentru echivalarea competentelor profesionale

( Ordin MECTS nr.6563 din 13.12.201116

16Monitorizare CDS

9

9Inspectii de evaluare a managerilor de unitati scolare

86

86

Yüklə 3,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə