Starea îNVĂŢĂMÂntuluiYüklə 1,74 Mb.
səhifə1/16
tarix25.01.2019
ölçüsü1,74 Mb.
#101826
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDEŢEAN TULCEASTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Anul şcolar 2013 - 2014

I. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL, CULTURAL, REFORMATOR CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
1. Cadrul legislativ pe care se fundamentează dezvoltarea învăţământului vizează următoarele acte normative:

 • Strategia M.E.N. de dezvoltare a învăţământului preuniversitar;

 • Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei naţionale şi legislaţia secundară aferentă;

 • ROFUIP-OMEdC nr.4925/2005, cu modificările ulterioare.

 • Programul de Guvernare, capitolul Educaţie;

 • Strategia M.E.N. privind descentralizarea învăţământului preuniversitar;

 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

 • Metodologii, regulamente, ordine, notificări şi precizări M.E.N.

Documentele legislative reglementează o politică educaţională conformă cu demersurile acţionale şi legislative ale învăţământului european. Strategiile propuse pentru învăţământ ne determină să afirmăm că, în timp, învăţământul românesc va ajunge să corespundă nevoilor de formare la standarde europene.

În anul 2013-2014, activitatea ISJ a avut în vedere două aspecte: problematica descentralizării/autonomiei instituţionale şi asigurarea calităţii procesului şi serviciilor educaţionale..

Pe baza datelor furnizate de analiza diagnostică a anului şcolar precedent şi având în vedere priorităţile strategice ale reformei sistemului educaţional actual, s-au conturat următoarele obiective:

I. Sporirea accesului tuturor copiilor la o aducaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar.

II. Creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ prin valorizarea evaluării rezultatelor învăţării.

III. Întărirea autonomiei instituţionale în condiţiile implementării strategiei de descentralizare.

IV. Asigurarea şi controlul calităţii procesului şi serviciilor educaţionale.

V .Eficientizarea activităţii manageriale şi creşterea performanţei unităţilor de învăţământ..

VI. Dezvoltarea capacităţii I.S.J. şi unităţilor de învăţământ în domeniul gestiunii rerurselor umane.

VII. Educaţia permanentă în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii.

VIII. Democratizarea sistemului de învăţământl, dezvoltarea parteneriatului educaţional.
II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN
II.1. Inspectoratul şcolar – principalele probleme legate de organizare, competenţe profesionale, respectarea legalităţii, marketing educaţional, imagine, relaţii comunitare.
II.1.1. Probleme de organizare.

Întreaga activitate desfăşurată la nivelul I.S.J.şi unităţilor de învăţământ a fost proiectată, prin programe manageriale, anual şi semestriale, fundamentate pe analiza de nevoi, rezultat al diagnozei, cuprinzând acţiuni adecvate obiectivelor propuse.

În acest context, s-a urmărit realizarea funcţiilor manageriale pe întregul parcurs, de la proiectare la control şi evaluare, prin acţiuni şi responsabilităţi concrete.

Un aspect important avut în vedere în derularea activităţii instituţionale l-a constituit asigurarea suportului legislativ şi actualizarea permanentă a bazei de date, aceasta reprezentând o condiţie a corectitudinii actului decizional la orice nivel. În acest sens, s-a avut în vedere o comunicare şi informare permanentă şi eficientă între unităţile şcolare şi inspectoratul şcolar. Astfel, au fost transmise către toate şcolile informaţii privind noile programe şcolare, regulamente şi metodologii pentru toate compartimentele activităţii, note de probleme vizând aspectele generale şi/sau specifice carenecesitau atenţie la un moment dat.

S-a urmărit, de asemenea, asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii, în fiecare domeniu, la fiecare nivel, atât sub aspectul logisticii cât şi al asigurării unui spaţiu şcolar adecvat.În acest scop s-au utilizat resursele financiare acordate de la bugetul de stat, dar şi cele provenind din derularea unor proiecte cu organisme internaţionale. Serviciul financiar-contabil a realizat o judicioasă compartimentare a fondurilor iar creditele au fost utilizate aproape de procentul maximal conform destinaţiei stabilite.
II.1.2. Competenţe profesionale
Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

- postarea pe site-ul I.S.J. Tulcea a informaţiilor necesare şi transmiterea lor prin e-mail, fax, ftp;

- implicarea directorilor şi responsabililor cu dezvoltarea resursei umane pentru reactualizarea bazei de date şi identificarea nevoii de formare;

- existenţa în mediul urban a unui nucleu didactic cu potenţial metodico-ştiinţific foarte bun;

- metodişti şi formatori bine pregătiţi.

- interesul crescut pentru perfecţionarea prin definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice II şi I;

- metodişti şi formatori bine pregătiţi;

- participarea directorilor nou-numiţi la cursul „Management instituţional” propus de ISJ Tulcea şi derulat prin CCD Tulcea.


- motivarea redusă a cadrelor didactice cu experienţă pentru implicarea în activităţi metodice;

- rutină în proiectarea activităţilor metodice şi în alegerea modalităţilor de desfăşurare a acestora;

- cadrele didactice care nu au reuşit să parcurgă nici un program de formare în anul şcolar 2013-2014;

- neutilizarea dotărilor primite (videoproiector, calculatoare, AeL etc.);

- deficienţe în transmiterea şi recepţionarea informaţiilor; -dotarea insuficientă/depăşită a bibliotecilor şcolare/centrelor de documentare cu materiale utile în perfecţionarea cadrelor didactice;

- utilizarea insuficientă a dotărilor primite (videoproiector, calculatoare, etc.);

-deficienţe în transmiterea şi recepţionarea informaţiilor.

Oportunităţi

Constrângeri

- participarea la programe şi proiecte de interes judeţean, naţional şi internaţional;

- introducerea de noi specializări la centrele de perfecţionare mai apropiate;

- aplicarea sistemului de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ.


- acoperirea unor posturi din unităţile de învăţământ din mediul rural cu personal necalificat;

- existenţa, în multe localităţi, a învăţământului simultan cu impact negativ asupra actului educaţional;

- reducerea numărului de elevi de vârstă şcolară sau abandonul şcolar pot duce la restructurări pentru cadre didactice cu experienţă;

- lipsa unei strategii privind atragerea tinerilor în învăţământ;

- prejudecăţile familiilor privind alegerea unităţilor de învăţământ după criterii subiective;

- comunicarea deficitară cu unele unităţi de învăţământ sau centre de perfecţionare.
II.1.3. Respectarea legalităţii
În toate deciziile s-a avut în vedere respectarea cu stricteţe a legalităţii deciziilor privitoare la organizarea şi funcţionarea instituţiilor subordonate I.S.J. Tulcea. În acest scop, Consiliul de Administraţie asigură luarea deciziilor în spiritul Legii Educaţiei Naţionale, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar precum şi a Ordinelor şi Reglementărilor elaborate de Ministerul Educaţiei.

Întrunirea Consiliului de Administraţie s-a realizat lunar, în cadrul şedinţelor ordinare, conform graficului aprobat la începutul fiecărui an şcolar, precum şi în şedinţe extraordinare, în funcţie de solicitările diferitelor compartimente ale I.S.J. Tulcea sau cu alte ocazii când a fost necesară luarea de decizii operative în situaţii nou apărute în fluxul activităţilor I.S.J. Tulcea sau a organismelor acestuia.

Toate documentele elaborate de managerii Inspectoratului Şcolar au fost validate din punct de vedere juridic de consilierul juridic. Se poate afirma că la nivelul I.S.J. Tulcea, a unităţilor conexe şi a unităţilor subordonate nu au existat situaţii de nerespectare a legislaţiei sau sesizări privind o posibilă încălcare a legalităţii privind elaborarea deciziilor sau a emiterii unor documente.
Soluţionarea petiţiilor/sesizărilor înregistrate în anul şcolar 2013-2014
La nivelul I.S.J. Tulcea, în anul şcolar 2013-2014, s-au înregistrat un număr de 53 de petiţii şi sesizări;

Soluţionarea acestora s-a făcut în termenul legal prevăzut de OG nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

În vederea soluţionării petiţiilor s-au dispus măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate;

I.S.J. Tulcea nu a fost acţionat în instanţă în ceea ce priveşte activitatea de soluţionare a petiţiilor;Obiectul petiţiilor/sesizărilor:

 • administrarea patrimoniului unităţilor de învăţământ;

 • comportamentul cadrelor didactice;

 • conflictele cadrelor didactice/personalul unităţii cu conducerea unităţilor de învăţământ;

 • mobilitatea personalului didactic;

 • încadrarea şi salarizarea personalului;

 • sancţiuni aplicate/notarea elevilor;

II. 1.4. Marketingul educaţional
Oferta educaţională pentru anul şcolar 2013 – 2014 a urmărit corelarea nevoilor de formare ale judeţului cu resursele umane şi materiale ale unităţilor şcolare, în scopul satisfacerii opţiunilor elevilor şi ale părinţilor. Pentru clasa a IX-a, raportat la numărul de absolvenţi ai clasei a VIII- a, s-au proiectat şi aprobat 70 clase liceu, din care s-au realizat 64; din 1799 absolvenţi din anul şcolar 2012-2013, s-au înscris în clasa a IX-a. anul şcolar 2013-2014, 1541(în judeţ), 166(în alte judeţe), iar 92 au rămas neînscrişi, majoritatea din motive financiare. Pentru anul şcolar 2014-2015, s-au proiectat şi aprobat 59 clase liceu, din care s-au realizat 55, precum şi 12 clase şcoală profesională de 3 ani, din care s-a realizat 11; în total au fost înscrişi 1772 absolvenţi 2013-2014, în clasa a IX-a în judeţ, 120 în alte judeţe(total 1892), rămânând

A fost promovată o politică susţinută şi competitivă, de către unităţile liceale/profesionale, de promovare a ofertei de şcolarizare. Pe lângă cadrul organizat, de către inspectoratul şcolar, prin „Târgul de ofertă educaţională”, fiecare unitate a utilizat propriile modalităţi de mediatizare:publicare în presa locală, tipărirea de pliante, acţiuni de consiliere şi promovare prin vizite, organizate în săptămâna „Şcoala altfel” sau în lunile mai-iunie, atât prin invitarea elevilor claselor a VIII-a în unităţile liceale, cât şi prin constituirea unor echipe de elevi şi profesori din aceste unităţi, care au avut întâlniri cu elevi şi părinţi în şcolile gimnaziale.

Cu toate acestea, în urma unor inspecţii desfăşurate în teritoriu s-a constatat că, în fundamentarea şi realizarea planului de şcolarizare, în special la unele şcoli din mediul rural, există unele disfuncţii, precum :

- se înregistrează întârzieri în fundamentarea judicioasă a planului de şcolarizare şi înaintarea lui la ISJ;

- nu se prezintă la timp oferta şcolii către părinţi şi comunitatea locală;

- nu se realizează o testare riguroasă a opţiunilor elevilor ;

- se manifestă superficialitate în activitatea de orientare şi consiliere în carieră.
II. 1.5. Imaginea I.S.J.
Activitatea ISJ şi a unităţilor de învăţământ din judeţul Tulcea s-a reflectat, cu obiectivitate, în presa locală, în general, prin articole pozitive vizând activităţile educative, acţiunile în parteneriat, derularea de proiecte europene, etc.

Comunicarea cu presa tulceană scrisă şi vorbită a contribuit la informarea comunităţii asupra unor subiecte de ordin general - cum ar fi diferitele metodologii de examen/ concurs, rezultatele la examenele naţionale, ca şi la antrenarea opiniei publice în dezbaterea unor probleme ale educaţiei. Apreciem că nivelul de transparenţă al ISJ în relaţia cu presa a fost ridicat, conducerea inspectoratului şcolar, ca şi responsabilii diferitelor compartimente furnizând, cu promptitudine, informaţiile solicitate sau având iniţiativa de a anunţa în presă ceea ce au considerat de interes public.

ISJ Tulcea a fost deschis, permanent, nu doar în limitele programului de audienţe, către elevi, părinţi, personal din învăţământ, ceea ce a permis rezolvarea a unor solicitări întemeiate, dezamorsarea unor potenţiale stări de conflict, clarificarea unor situaţii sau intervenţia promptă pentru soluţionarea unor disfuncţionalităţi.

În comunicarea cu MEN au fost respectate termenele de raportare, monitorizarea realizându-se atât la nivel de compartiment, cât şi la nivelul secretariatului şi al conducerii ISJ. Unităţile de învăţământ au fost stimulate să valorifice conexiunea Internet prin accesarea site-ului www.edu.ro , astfel încât să se informeze în timp util asupra modificărilor legislative, metodologiei examenelor naţionale /admiterii/ mobilităţii personalului didactic/ etc., documentelor curriculare.

Fluxul bidirecţional de informaţii ISJ - unităţi de învăţământ s-a asigurat prin mijloace de comunicare multiple: note de probleme elaborate de ISJ, şedinţe cu directorii, activităţi metodice, activitatea inspectorilor de zonă, note telefonice, fax, audienţe, adrese scrise, site-ul ISJ., e-mail, ftp, etc.
II.2 Analiza punctelor slabe / tari în funcţionarea şcolilor din judeţ.
Puncte tari

Existenţa în majoritatea şcolilor, îndeosebi, din mediul urban a unui nucleu de cadre didactice cu potenţial metodico-ştiinţific foarte bun.

Reabilitarea reţelei şcolare prin proiectele cu finanţare mixtă, externă şi guvern.

Dotarea şcolilor cu laboratoare de informatică, soft-uri informatice şi echipamente media.

Experienţe acumulate în realizarea de performanţe.

Mediul social permisiv pentru educaţie.

Disponibilitate pentru investiţii în educaţie la nivelul factorilor de decizie judeţeni/locali.

Existenţa unităţilor conexe (CJAPP,CCD) a căror experienţă şi activitate poate fi valorificată pozitiv.

Interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesională.

Interesul echipelor manageriale şi al consiliilor locale pentru dezvoltarea bazei materiale.

Buna colaborare între toate compartimentele I.S.J( între acestea şi unităţile şcolare), între inspectorat şi celelalte institutii la nivel de judeţ .

Existenţa unor unităţi care promovează alternative educaţionale .

Existenţa unor şcoli cu statut de “Şcoală europeană”;

Derularea de parteneriate educaţionale cu instituţii publice, ONG-uri;

Organizarea cursurilor cu frecvenţă redusă şi „A doua şansă”.

Promovarea alternativelor educaţionale şi a învăţământului particular.

Asigurarea accesului la Internet a majorităţii unităţilor, cu impact pozitiv în informare şi comunicare.

Accesarea de proiecte/ programe de cooperare internaţională în domeniul educaţional, instituţional, grupuri dezavantajate.


Puncte slabe

Infrastructură şcolară necorespunzătoare formată din multe şcoli cu un singur rând de clase sau cu clase de învăţământ simultan, atât la învăţământul primar, cât şi la cel gimnazial.

Demografie scăzută , localităţi izolate şi o reţea de drumuri nepracticabile .

Deficitul financiar substanţial al unor unităţi de învăţământ, datorită neîncadrării cheltuielilor în costul/elev.

Încadrare inadecvată performanţei şcolare (în unele unităţi din mediul rural).

Demers didactic preponderent informativ, dezinteres relativ al unor cadre didactice pentru activităţi de perfecţionare şi formalism în activităţile la nivel de catedre.

Numărul mare de suplinitori la unele discipline nu asigură continuitatea la clasă .

Derularea greoaie a lucrărilor de reabilitare a unităţilor şcolare, întârzierea finalizării acestora .

Dificultatea încadrării cu personal didactic calificat/titular în unităţi şcolare din mediul rural, datorită numărului redus de ore pe discipline.

Reticenţă relativă faţă de nou si schimbare a unor manageri şi cadre didactice.

Existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate foarte scăzută la examenele naţionale.

Unităţi şcolare fără autorizaţie sanitară de funcţionare;

Slabă preocupare pentru atragerea de fonduri extrabugetare;

Insuficienta pregătire a directorilor în managementul financiar.


III. ANALIZA PSIHO-SOCIO-DEMOGRAFICĂ ŞI DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ŞCOLARE


Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə