Türkiye CumhuriyetiYüklə 23,24 Kb.
tarix29.12.2017
ölçüsü23,24 Kb.
#36439

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ
Sağlıkta İnsan Kaynakları Araştırma Asistanı İstihdamı
İkraz No: 7717-TU

Proje Adı: Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi

Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015

Proje Referans No: A.4.1.1/SAGEM/50

İhale Referans No: HTSSRP/SAGEM/2013/INDIVIDUAL/IC/30-SAİK Araştırma Asistanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 30.04.2013Son Başvuru Tarih ve Saati: 15.05.2013 - 18.00
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesinin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü; T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM/İdare) tarafından:

 1. Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması kapsamında liderlik etme, düzenleme, planlama ve denetleme rolünü belirgin hale getirme,

 2. Bakanlığın Genel Sağlık Politikalarının oluşturulmasında eğitim, araştırma, yayıncılık ve danışmanlık görevlerini yürütme,

 3. Sağlıkta “insan kaynakları yönetimi” anlayışını geliştirmek ve bu yaklaşımı esas alan uygulamalarını hayata geçirme,

 4. 2010-2014 yılları arasını kapsayan beş yıllık sağlık insan gücü planını yapma ve geliştirme, sağlık personeli sayısının yıllar içinde yeterli hale getirilmesini sağlama,

 5. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla, çalışanların yetkinliğini artırmaya yönelik eğitimleri planlama, uygulama, izleme, koordinasyonunu ve akreditasyonunu gerçekleştirme,

 6. Sağlık hizmeti sunan, sağlık için araştırma yapan ve bilgi üreten kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretkenlik, etkinlik ve hizmet kalitelerini artırmaları için işbirliği yapılarak ve gerekli alanlarda destek verilerek Bakanlık kapasitesi ve ülke sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlama,

 7. Sağlıkta Dönüşüm Programının desteklenmesini sağlamak ve çok sektörlü sağlık sorumluluğu politikasını geliştirme

çalışmalarını yürütmek amacıyla kullanılacaktır.
İnsan kaynakları (İK) etkili bir sağlık hizmeti için kritik bir kaynaktır. Çünkü emek yoğun bir sektör olan sağlıkta, hizmetlerin etkili, verimli, erişilebilir ve zamanında sunulabilmesi nitelik ve nicelik olarak yeterli sağlık insan gücünün yüksek motivasyon ve memnuniyet ortamında çalışması ile mümkündür. İK’yı kritik yapan diğer bir faktör de sağlık kuruluşlarının bütçesinin önemli bir bölümünü (yaklaşık %60 ile %80’ini) oluşturmasıdır. Böylece İK sunulan sağlık hizmetlerinin büyüklüğünü, çeşitliliğini ve kalitesini belirlemektedir.
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM/İdare), geçmişte Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü bünyesinde Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) Planlaması ve Politika belirleme çalışmalarına Mayıs 2006 tarihinde başlanmıştır. Bu kapsamda sağlıkta İnsan Kaynakları ile ilgili olarak şu ana kadar şu aktiviteleri gerçekleştirmiştir:

 • Ekim 2006-Şubat 2007 tarihleri arasında Sağlıkta İnsan Kaynakları Değerlendirme Analizi yapıldı

 • Şubat 2007’de Sağlık İşgücü Geliştirme Aracı için Finansman, Eğitim ve Yönetim Kapasitelerinin Stratejik Değerlendirme Rehberi tamamlandı

 • 12-16 Mart 2007 tarihlerinde DSÖ ve Harvard Halk Sağlığı Okulu ile işbirliği içerisinde Sağlıkta İnsan Kaynakları Değerlendirme Analizi gerçekleştirildi

 • Mart ve Nisan 2007 süresince Sağlıkta İnsan Kaynakları ile ilgili sektörle görüşmeler yapıldı

 • 2011 yılında Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması Raporu basılmıştır

 • Eylül 2011’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde İş yüküne Dayalı Personel İhtiyacı Belirleme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

 • 2012 yılında European Observatory yayınlarından olan Avrupa’da Sağlıkta İnsan Kaynakları kitabı Türkçe’ye çevrilerek basımı gerçekleştirilmiştir.

 • 2012 yılında ise DSÖ tarafından geliştirilen SAIK arz ve ihtiyaç projeksiyon modeli kullanılarak hazırlanan “Sağlıkta İnsan kaynakları 2023 Vizyonu” makro düzeydeki projeksiyon raporu basılmıştır.

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü sağlıkta insan kaynaklarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar Türkiye’de mevcut sağlık insan gücünün tespit ve analiz edilmesi, sağlıkta insan kaynakları yönetimi için gerekli ve karar vericilere kanıta dayalı bilgiler sunan verileri elde etmek için bir takım saha araştırmalarının yürütülmesi, sağlıkta insan kaynakları politikalarının ileri analizi ile bu çalışmaların raporlanması ve yayınlanması şeklinde sıralanabilir. SAGEM’in sağlıkta insan kaynakları konusunda yürütmekte olduğu çalışma, saha araştırması ve politika analizi süreçlerinde, verilerin toplanması, ayıklanması, analiz edilmesi ve raporlanması aşamalarına bilimsel ve teknik destek sağlamak, aynı zamanda SAGEM bünyesinde bu konuda kapasite geliştirmek amacıyla Sağlıkta İnsan Kaynakları Araştırma Asistanı istihdam edilmesi planlanmaktadır.


Bireysel danışmanlık hizmetinin Mayıs 2013 içinde başlatılması planlanmaktadır. Hizmet süresi 31 Aralık 2013 tarihine kadar olup, bu süre danışmanın performansına, Kurumun ihtiyacına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince uzatılabilecektir.
Beklenen hizmetler:
Danışman aşağıda belirtilen faaliyetleri Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nden bir ekibin işbirliği ile birlikte yönlendirmek, yürütmek ve katkıda bulunmaktan sorumlu olacaktır;


 1. Danışman Sağlıkta İnsan Kaynakları Değerlendirmesi ile ilgili her türlü araştırma faaliyetlerinin planlama, uygulama, analiz yapma, Türkçe ve İngilizce olarak raporlama aşamalarının tümünde gerekli bilimsel ve teknik anlamda desteği sağlayacaktır.

 2. Danışman SAGEM tarafından yürütülen çalışma ve araştırmalarda verilerin toplanması, bilgisayar ortamına girilmesi, ayıklanması ve uygun ileri analizlerin yapılmasında bir fiil görev alacaktır,

 3. Danışman bu çalışma için hem ulusal hem de uluslar arası talepleri de göz önüne alarak, özelikle çalışmaların rapor ve makale aşamasında geri bildirim işlemleri konusunda gerekli desteği sağlayacaktır.

 4. Danışman SAGEM’in SAİK konusunda yapmayı planladığı tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, yayınlarda ve eğitimlerde Kuruma bilimsel ve teknik destek sağlayacaktır.

 5. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıkta İnsan Kaynakları İşbirliği Merkezi çalışmaları kapsamında İdareye teknik destek sağlayacaktır.

 6. SAİK konusunda yürütülen ulusal ve uluslar arası tüm çalışmalarda gerekli koordinasyon işlerinin ve resmi yazışmaların yürütülmesinde teknik destek sağlayacaktır.

 7. Gerektiğinde konusu ile ilgili alanda Kurum personeline eğitim verecektir.Aranan Nitelikler

 1. Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren istatistik veya endüstri mühendisliği, programlarından mezun olmak.

 2. İstatistik alanında yüksek lisans yapmış olmak. (biyoistatistik mezunu olmak tercih sebebidir)

 3. İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.

 4. Ulusal ve uluslar arası düzeydeki projelerde görev yapmış ve hem ulusal hem de uluslar arası dergilerde akademik yayın yapmış olmak tercih nedenidir.

 5. Kendi alanıyla bağlantılı, kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarında araştırma, planlama, danışmanlık hizmetlerinde, izleme ve değerlendirme çalışmalarında ve eğitimlerde deneyimli olmak.

 6. ScienceDirect, PubMed, ISI gibi veri tabanlarını, kütüphane olanaklarını (elektronik ve basılı kitap, süreli yayın) kullanabilmek.

 7. Bilgisayarda ofis programlarını, istatistiksel paket programlarını ileri düzeyde kullanıyor olmak (örn. STATA, STATview, SPSS, SAS, Minitab, WinQSb vb.)

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Referans Kodunu: HTSSRP/SAGEM/2013/INDIVIDUAL/IC/30-SAİK Araştırma Asistanı içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 15.05.2013 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese elden, postayla, e-mail ile veya faksla ulaştırmaları gerekmektedir:


Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
İlgilenen danışmanlar, resmi tatil günleri hariç yerel saatle 09:00-18:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13

06430 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312-585 68 00

Faks: +90 312– 585 69 27

E-mail: sagem.satinalma@saglik.gov.tr

Bilgi için: Satın Alma Birimi

Tel: +90 312 585 68 31-32-34Tel: +90 312 585 69 17

Yüklə 23,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə