Van tso personel el kitabiYüklə 370,72 Kb.
səhifə1/6
tarix28.10.2017
ölçüsü370,72 Kb.
#18435
  1   2   3   4   5   6

c:\users\van tso\desktop\d\van tso logo.jpg

VAN TSO

PERSONEL EL KİTABI
Bu kitap Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından personeline, üyelerimize yönelik hizmetlerinde katkı sunmak üzere hazırlanmıştır

ODAMIZIN TARİHÇESİ

Van Ticaret ve Sanayi Odası 1961 yılında bir grup tüccarın temellerini attığı ve bugün 10 bini aşkın üyesi ile ilimizin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir.

1961 yılının sonlarında ilk Yönetim Kurulu Başkanımız Merhum Remzi PERİHANOĞLU ve bir grup iş adamımız, Oda hizmet binasının olmaması nedeniyle faaliyetlerini ve toplantılarını kendi ofislerinde yaparak Odamızın tarihsel yolculuğunu başlatmışlardır.

Kentin her alanında daha aktif bir duruma gelme arzusunda olan Van Ticaret ve Sanayi Odası daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 1965 yılında hizmet binasını yapmak üzere ilk gayrimenkulünü alır. Odamız bir yandan kurumsal yapısını oluştururke öte yandan kent sorunları ile de ilgilenmeye başlamıştır. Yıl 1970’i gösterdiğinde Odamız nihayet kendi mülkü olan hizmet binasına taşınmıştır. Artık kendisine ait hizmet binasında daha uygun çalışma ortamında ilimizin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm bulma arayışları hızlanmıştır.

2000’li yıllara gelindiğinde her açıdan daha iyi koşullara sahip Odamız artık Avrupa standartlarında hizmet vermeye başlamıştır. 2007 yılında akreditasyon süreci başlayan Van Ticaret ve Sanayi Odası denetimleri başarıyla geçerek akredite olan ilk elli oda arasında yerini almıştır. Yine bu dönemde kaliteli hizmet anlayışını yaptığı yeni ve modern alt yapıya sahip hizmet binası ile taçlandırmıştır.

Dolu dolu geçen 55 yıllık tarihi içerisinde ülkemizin ve ilimizin sosyal ve ekonomik hayatına duyarsız kalmayan, üstlendiği misyonu başarıyla yerine getiren Van Ticaret ve Sanayi Odası bugün olduğu gibi bundan sonra da üyeleriyle birlikte ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına değer katmaya devam edecektir.

.

VİZYONUMUZ

İlimizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişim ve dönüşümünde aktif rol almak, Üyelerimizin kurumsallaşma ve rekabet avantajı yakalamalarını sağlamak, sektör öngörülerini geliştirerek, markalaşmaya dayalı büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkı sunacak politika ve stratejiler geliştiren, güvenilir, lider ve yenilikçi bir kurum olmaktır.

 

MİSYONUMUZ

Nitelikli insan kaynağı ile iyi yönetişim anlayışı çerçevesinde ilimiz iş dünyasına ticaretin tüm alanlarını kapsayacak hizmetler geliştirmek, bu doğrultuda üye menfaatlerini öncelemek, lobi çalışmaları yapmak, aynı zamanda bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri temin etmek,  Van'ı ticaret ve yatırımlar açısından cazip, rekabet gücü ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirecek yöntemler uygulamaktır.Temel İlkeler ve Değerlerimiz
Temel değerlerimiz kurum kültürümüzün özüdür.Paydaşlarımızın ve bizim ortak kabul ettiğimiz değerlerimiz, odamızın neleri savunduğunu ifade eder.
Değerlerimiz bizi sürekli dinç tutar ve çalışmalarımızda bize yol gösterir.
*Etkin ve verimli çalışırız, bu çalışma sırasında asla kaliteden ödün vermeyiz.
*Sosyal ve kültürel politikalar çerçevesinde proje ve işbirlikleri geliştiririz.
*Üyelerimize yönelik yaptığımız çalışmalarda onların menfaatlerini koruruz.
*Hizmetlerimizde ilimizin,bölgemizin  ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamasına özen gösteririz.
*politikalarımızı doğru ve güncel bilgilerden oluştururuz.
*Yönetim anlayışımızda şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temel ilkemizdir.
*Çalışmalarımızda müşteri memnuniyeti önceliğimizdir.
*Üyeler arası ve kurumlar arası işbirliği bizi güçlü kılar
*Çalışanlarımızın memnuniyeti kurumsal verimliliğimize katkı sağlamaktır.


ODAMIZ KALİTE POLİTİKASI
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı prensip edinmek, sürekli gelişim prensibi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeyi sağlamak ve bunu taahhüt etmek VAN TSO' nun Politikasıdır
İlimiz Tüccar ve Sanayicinin temsilcisi olması Sıfatı İle;
Üyelerimiz arasında mesleki ahlak ve dürüstlüğü esas kılmak,
Geniş tabanlı, etkin ve nitelikli ekonomi yöntemi uygulamak,
Tüm organları ve idari personeli ile sürekli gelişmeyi hedeflemek,
Üye memnuniyetini en üst seviyede tutmayı benimsemek,
Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı sergilemek,
Kaynakların etkili yönetimini sağlamak,
Ekonomi aktörlerinin gönüllü birlikteliğini sağlamak,

Bölgemizin ticari ve sanayi alanında gelişmesine öncülük etmek,


Yasa ve mevzuatlara uymak,
Uluslararası standartlarda hizmet vermek

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON ŞEMASI

5174 sayılı TOBB Mevzuatı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - Bu Kanun; ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kuruluşlarına, organlarının nitelikleri ve seçim usulleri ile organlık vasfını yitirme hâl ve usullerine, görev ve yetkileri ile çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, gelir ve harcamaları ile bütçelerine ilişkin esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,

c) Borsa: Ticaret borsası ve ürün ihtisas borsası unVanını taşıyan ürün borsalarını,

d) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

e) Personel: Oda, borsa ve Birlikte çalışanları, İfade eder.ODALARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Odalar

MADDE 4. - Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

Odaların kurulması

MADDE 5. - Odalar illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile kurulur.

Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve bu Kanunda belirtilen nitelikleri haiz en az bin tacir ve/veya sanayici veya deniz ticareti ile iştigal edenlerin Birliğe yazılı başvuruda bulunması zorunludur.

Müstakil sanayi odası kurulabilmesi için o ilde faaliyet gösteren sanayicilerin yarısından fazlasının yazılı talebi şarttır.

Mevcut ticaret ve sanayi odasından ayrılan sanayicilerin, Kanunda öngörülen usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla, müstakil sanayi odası kurması halinde, o ildeki ticaret ve sanayi odası, ticaret odası adını alır.

Mevcut ticaret ve sanayi odasının ayrı odalar halinde kurulmasıyla, ticaret ve sanayi odasına bir önceki yıl sanayiciler tarafından ödenmiş olan yıllık ve munzam aidat tutarlarının yarısı, sanayi odasının organ seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde yeni kurulan sanayi odasına devredilir.

Coğrafi bölge odaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının, Birliğe yazılı müracaatı veya il oda meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla ve Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile gerçekleşir.

Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün

üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.

Ancak;

a) Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde işletilmeyen fırınlar, lokantacı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp perakende olarak doğrudan doğruya tüketiciye satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmeler,b) Şehir, kasaba ve köylerdeki su temizleme, arıtma, süzme ve dağıtma tesisleri,

c) İşlemek üzere, üretimleri nev’inden hariçten ham madde almamaları şartıyla, arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayVan veya hayVan mahsullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler,

d) Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların üretim yapan atölye ve lâboratuvarları, meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve eğitim amacıyla işletilen yerler,

e) Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan askerî sanayi müesseseleri,

Sanayici sayılmazlar.

Deniz ticaret odası kurmak için, ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden;

a) Gemi sahipleri, donatanlar ve donatma iştirakleri, gemi işletenler,

b) Gemi acenteleri,

c) Gemi alım satım, navlun komisyoncuları, forvarderler, kuruluşları ve sürveyörleri,

d) Stivedor ve puantaj firmaları

e) Gemi klas müesseseleri, deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri ile deniz ekspertiz

f) Deniz malzemesi, kumanyacılar ve deniz sanayi malzemesi alım satımı yapan firmalar, gemi akaryakıt ikmal ve sağlama işiyle uğraşan firmalar,

g) Marina ve liman işletme firmaları,

h) Balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar,

ı) Yat turizmi, balıkçı gemiciliği, kafes balıkçılığı, denizaltı su hizmetleri, gezinti tekneleri, kruvaziyer turizmi, dip kaynakları ve deniz kumcuları, denizde atık ve çevre temizliği ile uğraşan firmalar, gemi ve yat inşa ve yan sanayi firmaları, su üstü ve su altı deniz sporları ile uğraşan firmalar, başvuruda bulunabilirler. Ancak, başvuru sahiplerinin en az yüzde onunun gemi sahibi olması gerekir.

Odaların kuruluş ve çalışma alanları

MADDE 6. - Odaların kuruluş ve çalışma alanları, il sınırlarıdır. Kuruluş ve çalışma alanları içinde aynı unVanda başka bir oda kurulamaz.

Odaların çalışma alanları, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde ilgili oda kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir.Odaların görevleri

MADDE 12. - Odaların görevleri şunlardır:

a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak.

b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.

c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.

d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.

g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.

h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.

ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.

j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak.

k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak.

l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları, konişmento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak.

m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak.

n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak.

o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak.

p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.

r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.

t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek.

Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;

a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslarayardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve

yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek,

c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,

d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak,

e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu

çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, Görevlerini de yaparlarVAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İÇ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

AMAÇ

Madde 1: Bu iç yönergenin amacı, Van Ticaret ve Sanayi Odasının, kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2: Bu iç yönerge 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 17/k maddesi gereğince hazırlanmış olup Van Ticaret ve Sanayi Odasının, kuruluşu, organları, toplantıları, çalışma usulleri, işlerin yürütülme şekli, hizmet birimleri, iş bölümü, üye kaydı, huzur hakları, iç teşkilatı, bütçe ve muhasebe esasları, burslar, harcırahlar, personelin hak ve yükümlülükleri ve Oda Meclisi’nin, Yönetim Kurulu’nun, Meslek Komitelerinin çalışma esas ve usullerini temsil ve imza yetkileri ile işleyişe ilişkin esasları kapsar.

TANIMLAR

Madde 3:

5174 Sayılı Kanun : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nu,

İfade eder.

Yönetmelik : 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa dayanılarak hazırlanan Yönetmelikleri

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını

Birlik : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

Oda : Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı,

Personel : Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın kadrolu, sözleşmeli personeli ile geçici hizmetli ve iş Kanunu’na tabi çalışan tüm personelini,

Bağlı Personel: 5174 sayılı Kanunun geçici 12. maddesi kapsamında çalışan personeli,

KURULUŞ

Madde 4: Van Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı Kanunun 4. maddesinde de belirtildiği gibi Oda üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla 1962 yılında kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

ÇALIŞMA ALANI

Madde 5: Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışma alanı, Van iline bağlı bulunan diğer ilçe odalarının çalışma alanları hariç, Van il sınırıdır.

GÖREV

Madde 6: Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevleri 5174 sayılı Kanunun 12. maddesinde açıkça belirtilmiştir.

KAYIT ZORUNLULUĞU

Madde 7: Odamıza kayıt olmakla zorunlu olanların tarifi 5174 sayılı kanunun 9. maddesinde açıkça yazılmış olup, bu maddedeki şartlara haiz firmalar Odamıza kayıt olmak zorundadır. Aksi durumlarda aynı maddenin son fıkrası gereği bir ay içerisinde kayıt olmadığı taktirde resen kayıt işlemleri yapılır.

Kayıt için istenecek evraklar 12.09.2005 tarih 25939 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 6. maddesinde açıkça belirtilmiş olup yazılı olan belgeleri kayıt esnasında getirmek zorundadır.İKİNCİ BÖLÜM

Oda Organları, Oluşumu ve Görevleri

ODA ORGANLARI

Madde 8:

1-Meslek Komiteleri

2-Meclis

3-Yönetim Kurulu

4-Disiplin Kurulu

MESLEK KOMİTELERİ

Meslek komitelerinin teşkili

Madde 9: Odamız meslek komiteleri 5174 sayılı Kanununun 14. maddesinde de belirtildiği üzere 4 yıl için seçilen 5 veya 7 kişiden oluşur.(Üye sayısı 10.000 ‘in altında olduğu için). 100 kişilik meslek komitelerinde 5, 101 ve üzeri üyeden oluşan meslek komitelerinde 7 kişiden oluşmaktadır. Odamızda 15 meslek komitesi mevcuttur.

Meslek Komitelerinin Görevleri

Madde 10: 5174 sayılı Kanunun 15.maddesinde yazılı olup Odamız meslek komiteleri bu görevlerin haricinde

a) Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Genel Sekreterlik tarafından kendilerine gönderilen faturaların rayice uygunluğunun incelenip onaylanıp onaylanmaması hususunu görüşüp karara bağlamak,

b)Yönetim Kurulunun veya Genel Sekreterliğin talep etmesi halinde Meslek Komitelerindeki üyelerin faal olup olmadıkları konularında inceleme yapıp Genel Sekreterliğe görüş bildirmekle görevlidirler.

Meslek Komitesi Başkanının Görevleri

Madde 11: Meslek Komitesi Başkanının görevi ayda bir kez toplantı yapılmasını sağlamak ve bu toplantıya başkanlık etmektir. Başkan toplantıdan en az 24 saat önce Oda Genel Sekreteri kanalıyla gündemin belirlenmesini sağlayıp Komite Toplantı gündemini hazırlar, Komite üyelerini toplantıya çağırır. Komite Başkanının bulunmadığı hallerde toplantıya çağrı görevini Başkan Yardımcısı yapar.

Başkan Yardımcıları

Madde 12: Her Meslek komitesi bir başkan yardımcısı seçer. Başkan Yardımcısı, Başkanın

olmadığı toplantılarda başkanın görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.Meslek Komitesi Toplantıları

Madde 13: Meslek Komiteleri ayda bir kez olağan olarak toplanır. Gerektiğinde başkanın, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısının çağrısıyla her zaman olağanüstü toplanabilir. Ayrıca, beş kişilik meslek komitesinde en az iki, yedi kişilik meslek komitesinde en az üç üyenin me

slek komitesi başkanlığına hitaben yapacağı yazılı talep üzerine meslek komitesi, üç gün içinde başkanı, yokluğunda yetkilendirdiği yardımcısı tarafından olağanüstü toplantıya

çağrılır. Oda Muamelat Yönetmeliği gereği organ toplantılarına ilgili organ başkanı başkanlık eder. Başkanın yokluğunda toplantılara, başkanın yetkilendirdiği yardımcısı başkanlık eder.

Meslek Komitesi Toplantılarına Çağrı

Madde 14: En az 24 saat önce faks, e-mail, SMS yoluyla yapılır. Ayrıca Meslek Komitesi her ayın hangi gününde ve saatinde toplanacağı kararını alıp iadeli taahhütlü mektupla meslek komitesi üyelerine bildirir. Bu bildirimden sonra normal toplantı gündemi en geç 24 saat içinde yukarıda belirtildiği şekilde( faks, e-mail, SMS) duyurulur.

Meslek Komitesi Kararları

Madde 15: Meslek Komitesi Toplantılarının raportörlüğünü, Genel Sekreterin tayin edeceği ilgili personel yapar.

Komite Kararları el yazısı ile yazılabileceği gibi elektronik ortamda yazılarak Karar Defterine yapıştırılıp oda mührü ile mühürlenmek suretiyle alınabilir.MECLİS

Meclisin Teşkili

Madde 16: Oda meclisi 5174 sayılı Kanunun 16. maddesine göre 4 yıl için 15 gruptan seçilen 44 meclis üyesinden oluşmaktadır. Bu sayı meslek komitesindeki üye sayısıyla bağlantılı olup üye sayılarındaki değişiklikler nedeniyle çıkardıkları meclis üyesi sayısına göre her seçim dönemi değişebilir.

Meclisinin Görevleri

Madde 17: Oda Meclisi 5174 sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Meclis Başkanının Görevleri

Madde 18: Meclis başkanının görev ve yetkileri şunlardır.

a) Protokolde odayı temsil etmek.

b) Oda meclisini sevk ve idare etmek, meclis toplantılarını yönetmek.

c) Olağan Meclis toplantı gündemini hazırlamak, toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek.

d) Oda meclisini toplantıya davet etmek.

e) Genel Sekreterlikçe hazırlanan Meclis tutanaklarının düzenlenmesini sağlamak.

f) Görev süresi sona eren meclis üyesinin yerine yedeğini çağırmak.

g) Meclisçe alınan kararların uygulanmasını sağlayıp daha sonra meclise bu konuda bilgi vermek.

h) Meclisçe görüşülecek konulardan ihtisas komisyonlarınca incelenmesi gerekenleri tespit edip komisyonlara havale etmek komisyon görüşüyle birlikte meclis gündemine almak.

ı) Meclis üyelerinin toplantılara devamını sağlamak.

j) Meclis üyelerinin toplantılara katılımlarını gösteren hazirun listesini toplantı bitiminde katılıp katılmayanları tespit ederek imzalayıp Genel Sekretere iletmek.


Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 370,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə