Volební obdobíYüklə 1,53 Mb.
səhifə2/26
tarix18.01.2018
ölçüsü1,53 Mb.
#39135
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

1. Úvod

Rada Českého rozhlasu předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Výroční zprávu Rady o činnosti Českého rozhlasu za rok 2008 dle § 8 odst. 2 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. ve znění přijatých pozdějších novel. Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu byla zpracována na základě širších a podrobnějších materiálů předložených generálním ředitelem Českého rozhlasu nebo přímo vyžádaných Radou.

Osnova Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu je koncipována podle příslušných paragrafů Zákona o Českém rozhlase. V přílohách jsou i další detailnější informace a přehledy o programových a dalších aktivitách tohoto média veřejné služby. Další informace naleznou poslanci, senátoři i široká veřejnost v Ročence Českého rozhlasu, která bude ovšem k dispozici až po termínu odevzdání této výroční zprávy Rady Českého rozhlasu. Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2008 pak Rada předloží Poslanecké sněmovně dle příslušného ustanovení zákona do 31. srpna tohoto roku. Všechny zmíněné materiály jsou součástí internetových stránek Rady Českého rozhlasu, respektive Českého rozhlasu.
2. Český rozhlas jako veřejná služba v oblasti rozhlasového vysílání - § 2 odst. 2
2.1. Poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených informací pro svobodné utváření názorů - § 2 odst. 2 písm. a)

Český rozhlas 1 - Radiožurnál

Koncepce Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu vycházela ze zásad zpravodajsko-publicistické stanice, jejímž úkolem je poskytovat veřejnou službu s největším důrazem na kvalitní zpravodajství a publicistiku. Všechny postupné kroky vedení Radiožurnálu v průběhu roku 2008 vedly k naplňování tohoto cíle.

Český rozhlas 1 – Radiožurnál a jeho redaktoři jsou si plně vědomi povinností vyplývajících ze zákona 484/1991 Sb., Statutu a Kodexu Českého rozhlasu a také ze žurnalistických zásad Českého rozhlasu. Cílem editorské politiky Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu je nepřipustit, aby byla vysílána neověřená či neobjektivní informace, resp. aby docházelo k jakékoliv nevyváženosti vysílání. V roce 2008 v době před volbami do krajských zastupitelstev a do třetiny senátu vedl Český rozhlas 1- Radiožurnál podrobné statistiky vysílaných příspěvků, ze kterých vyplynulo, že vysílání bylo vyvážené a všem subjektům byl dán ve vysílání odpovídající prostor. Tento stav samozřejmě stanice naplňuje nikoli pouze v předvolebním období, ale v rámci celého roku.
Český rozhlas 2 - Praha
Český rozhlas 2 – Praha je stanicí s nejširší programovou nabídkou jak z hlediska žánrů, tak svým tematickým zaměřením. V tématech vysílaných pořadů jsou vedle nestranného zpravodajství zdravotnická témata, kultura, zábava, životní styl, informace o vědě a technice a obecně lidském poznání. Program stanice řadou tradičních cyklů oblíbených posluchači významně přispívá k poznávání historie této země i světa. Věnuje se přímo i zprostředkovaně náboženství a hodnotám víry. Vysílání udržuje a rozvíjí dnes již vzácné rozhlasové dramatické, literární a dokumentární žánry a navazuje tak na tradici rozhlasových uměleckých forem.

Vysílání veřejné služby tkví jak v zacílení pořadů na témata, která jsou společensky potřebná, tak v  komplexním a nestranném zpracování informací a v pestré nabídce žánrů.

I když ČRo 2 Praha není specializovanou zpravodajsko-publicistickou stanicí, poskytuje svým posluchačům plnohodnotné a vyvážené zpravodajství, jehož principem je nestrannost a vyváženost politických názorů. Zpravodajské a publicistické pořady připravuje stanice ve spolupráci s regionálními redaktory Českého rozhlasu tak, abychom pravidelně získávali informace ze všech krajů České republiky.

Myšlenka veřejné služby prolíná jak specializovanými titulkovými pořady, tak denním živě moderovaným vysíláním. Za všechny alespoň jeden příklad: cyklus žádaný posluchači Jak to vidí je prostorem pro názory významných osobností, které představují v naší společnosti protiváhu celebrit, protože spoluvytvářejí skutečný duchovní obraz naší doby: jeho pravidelnými hosty jsou například biskup Václav Malý, socioložka doc. Jiřina Šiklová, prezident AV ČR prof. Václav Pačes, místopředsedkyně Nejvyššího. soudu JUDr. Eliška Wagnerová, publicisté a komentátoři Jefim Fištejn, Ivan Hoffman a Ondřej Neff, spisovatel Ivan Kraus a další.

Cíleně jsou vytvářeny kontaktní formy pořadů, v nichž mají možnost projevit svůj názor nejen pozvaní odborníci, ale také posluchači (Káva o čtvrté, Hovorny, Nokturno).
Český rozhlas 3 - Vltava
Český rozhlas 3 – Vltava se soustředil na každodenní aktuální zpravodajství z oblasti kultury. Kulturní zprávy jsou spolu s hlavními zprávami politickými součástí každé zpravodajské relace.
Český rozhlas 6
Český rozhlas 6 se definuje jako stanice analytické publicistiky a komponovaných pořadů, klade důraz na témata politická, ekonomická, náboženská a obecně společenská. Je zaměřená výhradně na mluvené slovo, které by mělo být inteligentní a kultivované a směřující k věcným tématům. Český rozhlas 6 vysílá na středních vlnách MW šest hodin programu od 18 hodin. Součástí vysílání jsou desetiminutové zprávy zaměřené na dění ve světě a politické události v České republice; jsou zařazovány každou celou hodinu. Důležitou součástí vysílání stanice na středních vlnách je internetová prezentace tohoto vysílání, zejména živé vysílání a možnost stažení všech odvysílaných pořadů v Rádiu na přání. Internet také slouží jako důležitý komunikační prostředek s posluchači. Dlouhodobou ambicí stanice je stát se prostředkem i moderátorem diskusí na závažná celospolečenská témata pro všechny, kteří o tento typ diskuse mají zájem.

Stanice Český rozhlas 6 splňuje všechna kritéria, která jsou stanovena zákonem pro plnění veřejné služby. Snaží se o co největší otevřenost ve vztahu k posluchačům a přísně dbá na profesionalitu redaktorů i externích spolupracovníků; tak plní znění zákona, aby „programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti“.

Český rozhlas 6 ve svém zpravodajství přísně dodržuje zásadu objektivity a vyváženosti informací pro svobodné utváření názorů. V pořadech publicistických a autorských pak dává důraz na co nejširší názorové spektrum a na co nejucelenější pohled na problém z různých úhlů.
Regionální studia Českého rozhlasu
Zpravodajství a publicistika „o regionu a pro region“ je základním úkolem každého regionálního studia, zároveň je ale jejich síť informační základnou pro celoplošné stanice, zejména pro Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Poskytováním rychlých a kompletních informací ve vyváženém zpravodajství se snaží pomáhat svým posluchačům lépe se orientovat v politice i problémech všedního dne.

Při naplňování tohoto zadání se regionální studia dlouhodobě a koncepčně snaží být svým posluchačům co nejblíže, být jim co nejužitečnější, znát jejich hodnotový žebříček a tyto hodnoty s nimi sdílet. Ve vlastních programech proto regionální studia kladou maximální důraz na místní dění a na pořady spoluvytvářející kulturní identitu obyvatel regionu; přitom zachovávají vysílání pro minority.


Český rozhlas Rádio Česko
Český rozhlas Rádio Česko byl i v roce 2008 analytickou zpravodajsko – publicistickou stanicí bez podílu hudby. Vysílá denně od 8 do 11 a od 13 do 16 hodin. Všednodenní program odpovídá zaměření stanice – jde o vysílání aktuálního zpravodajství a publicistiky k událostem z domova, ze světa, kultury, vědy i techniky a ze sportu, které se právě dějí nebo se nedávno staly a jejichž vlivy je možné analyzovat.

Rádio Česko dodržuje veškeré zpravodajské standardy a normy pro vysílání stanice Českého rozhlasu. I díky tomu, že v redakci pracuje řada redaktorů bývalé české redakce BBC, je právě ověřování informací a vyváženost základním parametrem pro zpravodajství a aktuální publicistiku.


Český rozhlas Leonardo
V souladu se zněním Zákona o Českém rozhlase se digitální stanice Leonardo podílí na naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání šířením svého programu v pozemním digitálním multiplexu veřejné služby (aktuálně digitální síť 1 spolu s ČT v systému DVB-T), satelitem (SkyLink v systému DVB-S) a v kabelových sítích.

Český rozhlas Leonardo postupuje při tvorbě všech pořadů programové skladby i při multimediálních prezentacích obsahu v souladu s Kodexem Českého rozhlasu. V rámci svého tematického zaměření nabízí objektivní, ověřené a vyvážené informace v programu stanice jako celku. Systematicky se snaží přinášet informace, které upozorňují na aktuální i dlouhodobé problémy dnešní vědy. Dává prostor odborníkům z akademické sféry, ve specifických případech (například technologické aplikace) také odborníkům praxe. K rozvoji veřejné svobodné diskuse přispívají jednak tematické magazíny a besedy, jednak i možnost přímé reakce posluchačů v diskusích na internetových stránkách. Nutno podotknout, že ačkoli v programu převažují přírodní vědy, značný prostor je věnován také otázkám věd humanitních.


Český rozhlas - Radio Wave
Český rozhlas Radio Wave je speciální stanicí Českého rozhlasu, která je určena především mladým lidem. Stanice je v současné době dostupná na www.wave.cz, digitálně pak v systému DVB-T (v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, na Domažlicku, v severních Čechách a na Karlovarsku ), v DVB-S (v paketu CS Link - signál je přenášen družicí Astra 3A). Radio Wave je také šířeno v řadě kabelových televizí přes systém DVB-C a IPTV. Radio Wave vysílá každý všední den 24 hodin denně. Svou veřejnou službu naplňuje Radio Wave i v oblasti publicistiky a zpravodajství.

Pro naplňování těchto cílů je pro všechny zaměstnance a spolupracovníky Radia Wave zcela neodmyslitelným závazkem Kodex Českého rozhlasu. Pokud v minulosti došlo k porušení tohoto zásadního materiálu, Radio Wave se spolupracovníkem nebo zaměstnancem ukončilo spolupráci. V roce 2008 Radio Wave v rámci publicistických pořadů zařazovalo do vysílání daleko více diskusí. Ty se týkaly například volby prezidenta České republiky, otázek shromažďovacího zákona ve spojitosti s nejrůznějšími pochody a demonstracemi extrémistických hnutí, politiky rozdělování kulturních grantů, stavu české kinematografie nebo také městské zástavby, ochrany osobních údajů. Těmto tématům se věnovaly publicistické pořady Rentgen nebo Odpolední session, jehož součástí je také hodinový rozhovor mezi patnáctou a šestnáctou hodinou. V rámci pořadu Rentgen se objevila i zahraniční problematika , a to ve speciálech věnovaných konfliktům v Pákistánu nebo Gruzii. V pořadu Klystýr se řešily otázky nejrůznějších náboženství, jednalo se například o judaismus nebo islám. Jmenované pořady jsou už stálicemi v programu Radia Wave, které posluchačům nabízejí možnost zamyslet se nad stavem současného světa, mezilidských vztahů a rozdílností kultur. Do 31.8. 2008 Radio Wave vysílalo také středeční publicistické ráno Ve střehu, které se podobným tématům ve čtyřech vysílacích hodinách věnovalo zevrubně. V jeho rámci měli posluchači kromě jiného možnost několikrát nahlédnout do minulosti, a to v příspěvcích týkajících se například Pražského květnového povstání a ukončení druhé světové války nebo komunistického totalitního režimu v bývalém Československu. Publicistické ráno Ve střehu bylo ukončeno v souvislosti se změnami programu po vypnutí Radia Wave z analogu.


Český rozhlas D-dur
Hudební snímky jsou na stanici D-dur provázeny informacemi o skladatelích, skladbách, interpretech. Informace vycházejí z ověřených zdrojů.
Český rozhlas Online
Internetové stránky Českého rozhlasu jsou jednak odrazem vysílání jednotlivých stanic, jednak přinášejí původní obsah. V roce 2008 prošly výraznou proměnou stránky stanice Radiožurnál, intenzivně rovněž probíhaly přípravy na novou podobu internetového zpravodajství s původním termínem realizace v březnu 2008. Internetové stránky Českého rozhlasu nabízejí široké spektrum názorů z jednotlivých stanic, zprostředkovávají například komentáře z Českého rozhlasu 6, z vysílání Radiožurnálu i z dalších stanic.

Původní materiály s charakterem zpravodajských příspěvků přinášela redakce Českého rozhlasu Online jen na odborně zaměřených webech (Náboženství, Digital). Naprostá většina obsahu má totiž charakter dokumentační, encyklopedický a vzdělávací (plná znění různých materiálů), potažmo názorový (fejetony, glosy, recenze ad.).
 • Rada konstatuje, že Český rozhlas v roce 2008 splnil povinnost, kterou mu ukládá § 2 odst. 2 písm. a) zákona 484/1991 Sb.


2.2. Přispívání k právnímu vědomí obyvatel ČR - § 2 odst. 2 písm. b)
Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Tematice posilování právního vědomí občanů se Český rozhlas 1 – Radiožurnál věnuje dlouhodobě, neboť jde o jeden ze základních úkolů veřejnoprávního média. V případě zpravodajství šlo v roce 2008 především o důkladné informace o legislativním procesu u významných právních norem i o informace o zavádění těchto norem do praxe, konkrétně o reformu zdravotnictví, nové daňové zákony související s reformou veřejných financí. Dále byli posluchači podrobně seznamováni s právními aspekty voleb, které se v ČR v roce 2008 konaly, ať již šlo o volby do krajských zastupitelstev, do třetiny senátu anebo o volbu prezidenta republiky. Nedílnou součástí vysílání bylo také objasňování mezinárodních smluv důležitých pro ČR , tedy především Lisabonské smlouvy EU a smlouvy SOFA související s umístěním americké radarové základny v Brdech.

Tematika posilování právního vědomí občanů je nejčastěji zastoupena v publicistických pořadech Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu, tedy v poledních Ozvěnách dne, v Radiofóru a především jeho Duelu, v rozhovoru 20 minut Radiožurnálu, v souhrnném večerním pořadu Stalo se dnes a také v Ranním interview. V těchto pořadech k daným problémům vystupují nejenom politici, ale také další odborníci z praxe, právníci či vysokoškolští pedagogové.Český rozhlas 2 – Praha
Posluchačům poskytuje tato stanice informace, které jsou pro právní vědomí důležité. Témata související s právem a tvorbou zákonů jsou pravidelnou součástí vysílání – jde například o ochranu osobních údajů, o poskytování sociální a zdravotní péče, princip voleb, kontakt občana se státní správou, informace o změnách zákonů, a to i v kontextu s přistoupením ČR do EU.
Tato stanice začala rozvíjet velmi náročný žánr – investigativní reportáž. V cyklu reportáží (původně Volejte reportéry, nyní cyklus s novým názvem Jak to vidí Jana Lorencová a naši reportéři) na konkrétních případech návodně ukazují jak postupovat, aby se běžný občan mohl dovolat spravedlnosti, jestli se ocitl v situaci, kdy bylo právo porušeno. Jde o pořady, na kterých významně spolupracují i posluchači.

Tradicí je také vysílání pravidelných poraden, ve kterých mohou posluchači klást otázky odborníkům z oblasti sociální, právní a spotřebitelské.


Český rozhlas 3 – Vltava
Ve zpravodajsko-publicistických pořadech Mozaika a Spektrum se Vltava obšírně věnovala tematu grantových řízení v kultuře, zvláště s přihlédnutím k jarní krizové situaci s udílením grantů v Praze.
Český rozhlas 6
Přispívat k právnímu vědomí obyvatel ČR a  jeho kultivaci patřilo vždy k trvalým prioritám Českého rozhlasu 6 a nejinak tomu bylo i v roce 2008. Analyticko-publicistický charakter programového schématu (délka pořadů, jejich kontextuální propojení) umožňuje věnovat právní problematice plochu větší a pro poslech také soustředěnější, než bývá v českých elektronických médiích obvyklé. Tak jako v létech uplynulých i v roce 2008 byla právní problematika zastoupena ve vlajkové lodi stanice, v pořadu komentářů a analýz Názory a argumenty, dále pak v pořadech Studio STOP, Zaostřeno na lidská práva, Hovory na bělidle.
Nosným prvkem právní problematiky zůstal i v roce 2008 pořad Česká justice, který se dále věnoval svým tradičním tématům:

 • Současná česká justice, její reforma a aktuální problém

 • České soudnictví a advokacie

 • Úvahy o právu a spravedlnosti, principech ústavnosti a mechanismech demokracie

 • Situace v českých věznicích a osudy odsouzených

 • Činnost Probační a mediační služby ČR

 • Občanské aktivity v oblasti justice.Novinkou pořadu Česká justice v roce 2008 bylo zahájení projektu Brno: Hlavní město justice. Jde o pravidelné hovory o justici z brněnského studia Českého rozhlasu, uvádí je Jaromír Ostrý. Pořad vychází ze skutečnosti, že právě Brno je sídlem justičních institucí, a proto je ideálním místem pro vedení debat o české justici.

Dalšími Inovacemi v roce 2008 prošly také dva pořady, které odrážejí právní problematiku a patří k těm, jež se podílejí na utváření právního vědomí. Jde o Zaostřeno na cizince a Člověk a demokracie. První z nich je organickou součástí programové řady Zaostřeno na a intenzívně se orientuje na legislativní procesy a právní povědomí, jež se bezprostředně dotýkají azylového řízení, migrační politiky ČR, jazykové politiky vůči cizincům, fungování cizinecké policie. Tento pořad se nevyhýbá ani reportážím. Pohled z terénu, kontrast a konflikt vznikající mezi právy cizinců a zkušeností majoritní společnosti, tvoří obraz především o české společností, jež se potýká s realitou globalizace, migrace a způsobem života cizineckých komunit.

Pořad Člověk a demokracie autorsky připravuje profesor Vojtěch Cepl se svými hosty z řad právníků, filozofů, pedagogů a novinářů. Tento pořad unikátním způsobem propojuje dvě roviny: popularizaci právního vědomí zároveň s kritickým vhledem do stavu právního prostředí v ČR, do způsobu aplikace práva v českých podmínkách na rozdíl od aplikace práva ve starých demokratických zemích Evropy a v USA.


Regionální studia Českého rozhlasu
Regionální studia Českého rozhlasu mají ve svém programu pravidelné rubriky, které k posílení právního vědomí přispívají konkrétními radami a příklady na menší ploše a zejména z regionálního hlediska. Kromě toho jsou témata vztahující se k právu, jeho dodržování a vymahatelnosti, pravidelnou součástí publicistických a diskusních pořadů.

Český rozhlas Brno

Vzhledem k tomu, že město Brno je sídlem jednoho ze tří pilířů demokratického uspořádání ČR, a to moci soudní (v Brně sídlí Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Úřad veřejného ochránce práv a Nejvyšší státní zastupitelství), je tomuto faktu podřízen i tematický výběr v programu Českého rozhlasu Brno. V roce 2008 začal Český rozhlas Brno přispívat do programového cyklu Českého rozhlasu 6 Česká justice. Pravidelnými hosty tohoto cyklu se staly významné osobnosti české justice.

Tato problematika samozřejmě prolíná řadou pravidelných publicistických pořadů, jako například Otázky a odpovědi, vysílanou každý všední den, a to zvlášť ve zlínském a brněnském vysílání.

Důležitou součástí vysílání je právní osvěta. Největším prostorem pro cílené přispívání k právnímu vědomí je Sociálně-právní poradna pravidelně vysílaná každé úterý v Apetýtu ze Zlína (pro oba regiony).

Právní problematika je častým námětem diskusí i v Apetýtu z Brna, zejména v rubrikách Spotřebitelský servis, Zdraví, Zvířata doma.

Český rozhlas Brno soustavně pokrývá tuto oblast i pro celoplošné stanice Český rozhlas 1, Český rozhlas 2, Rádio Česko – jednání Ústavního soudu (zdravotnické poplatky, Lisabonská smlouva apod.). Studio zajišťuje pro celoplošné stanice kontakty a vysílání z oblastí justice i technicky a produkčně.Český rozhlas České Budějovice

V roce 2008 reflektovalo vysílání Českého rozhlasu České Budějovice veškeré legislativní změny s ohledem na svou posluchačskou obec. Zároveň se stanice zabývala i právně poradenským servisem. Jmenujme namátkou diskusní pořadu Přímá linka, kde se posluchači mohli poradit s právníkem, podrobné zpravodajství přímo z EP ve Štrasburku, když se měnily zemědělské směrnice, rubrika Bez obalu věnovaná změnám ve stavebním zákoně, atd.Český rozhlas Hradec Králové

Této problematice se Český rozhlas Hradec Králové ve vysílání věnoval průběžně, a to jak v proudových příspěvcích, tak i v kontaktních pořadech – Radiofórum a Radioporadna, ve kterých se k aktuálním tématům vyjadřovali odborníci zabývající se například občanským právem, pracovněprávní legislativou apod.

Některým tématům se monotematicky věnovali po celý den (anketa dne, Zaujalo nás, publicistická část Událostí dne…)

Český rozhlas Olomouc

Kromě příspěvků a rozhovorů s hosty v každodenním vysílání je téma justice pravidelnou náplní pořadů: Horká kaše – zde jsou aktuální regionální i širší témata z pohledu posluchačů konfrontována s názorem odborníků, Policejní magazín, drobná publicistika v pořadu Ranní seriál, Kraj na dlani - magazín o životě venkova, obsahuje i sociální, právní, samosprávné aspekty včetně témat EU. Tématu se široce věnuje i magazín pro seniory Taneční pro pokročilé nebo pořad Psáno životem. V pravidelném pořadu Apatyka či Jitrocel se nově zabývají i právními aspekty zdravotní péče.Český rozhlas Ostrava

Právo dostává pravidelně prostor v publicistických pořadech:

Poradna je pravidelným setkáním s odborníky zabývajícími se občanským právem, pracovněprávní legislativou, ochranou spotřebitele, rodinným právem apod.

Radiokontakt, kde jsou častými hosty právníci a zástupci státní správy, kteří vysvětlují vliv nově přijímaných zákonů na každodenní život obyvatel.

Součástí pořadu Senior klub je občasná rubrika specializovaná na právní rady starším spoluobčanům.

Nepravidelně se problematika práva a právního vědomí objevuje také v hodinových pořadech Koktejl a Apetýt.Český rozhlas Pardubice

Příkladem jsou všednodenní hodinové pořady Dopolední host. Živě vysílaná talkshow postihuje všechny oblasti lidské činnosti - minimálně jednou týdně je zaměřena jako poradna a nabízí posluchačům pomocnou ruku v obecném povědomí o právu, ochraně spotřebitele apod. Tuto problematiku reflektují jednou týdně také v dopolední anketě po jedenácté hodině. Posluchači se zapojují telefonickými dotazy.Český rozhlas Plzeň

V nepravidelné periodicitě, většinou jako reakce na určitý legislativní úkon, se tato problematika objevovala ve vysílání Český rozhlas Plzeň průběžně, a to buď ve zprávách, nebo ve formě proudového příspěvku, případně jí byl věnován diskusní pořad Co vás zajímá,  který umožňuje posluchačský kontakt. V takovém případě tomu předcházelo Téma týdne, které se dané oblasti věnovalo na větší ploše. Nejvíce však přispívá k právnímu vědomí občanů středeční rubrika Poradíme vám, obsahující náplň právní, obchodní a občanské poradny.Český rozhlas Regina

Této problematice se věnovali redaktoři ČRo Regina zejména ve zpravodajských či publicistických příspěvcích tzv. proudového vysílání (rubriky Co Vy na to, pane starosto, Co mám dělat, když… a další). Nejrůznějším aspektům právního vědomí v každodenním životě občanů – jako jsou například práva spotřebitelů, povinnosti prodávajících, novely zákonů, otázky reklamačního řízení atd., dávali velký prostor zejména v kontaktním pořadu Třináctka. Řada témat z této oblasti zazněla i v novém kontaktním pořadu Plus minus.Český rozhlas Region, Středočeský kraj

K posílení právního vědomí občanů přispívala zejména rubrika Na Vaší straně. Vybraná témata se pak objevovala také v magazínech Dopolední Region a Odpolední Region (spotřebitelská problematika, dopady změn zákonů na občany, rodinné právo, pracovní právo, problematika exekucí apod.).Český rozhlas Region, Vysočina

Pravidelnými hosty Tandemu jsou zástupci Sdružení na ochranu spotřebitelů a právníci. Pořad je kontaktní a umožňuje posluchačům pokládat hostům otázky. Právními aspekty se zabývají rovněž v dopoledním Extra tématu a především pak v pořadu Narovinu, který se zabývá palčivými problémy občanů ve vztahu k úřadům, komunálním politikům a také sousedům. Na konkrétních příkladech ukazuje možnosti občanské obrany.Český rozhlas Sever

Český rozhlas Sever se ve vysílání právními aspekty života zabýval v pravidelném všednodenním policejním magazínu Pod lupou. Této tematice se věnují také jejich hosté v kontaktních pořadech.


Český rozhlas Rádio Česko
Standardní součástí vysílání je sledování legislativního procesu přijímání nových zákonů v České republice. Rok 2008 byl z tohoto pohledu rokem velmi náročným. Vstoupila v platnost řada reformních zákonů, měnily se desítky důležitých zákonů (z oblasti zdravotnictví, justice, bezpečnosti, obrany, sociálních věcí apod.). To se výrazně projevilo ve vysílání Rádia Česko. Vznik důležitých zákonů sleduje Rádio Česko v  příspěvcích a rozhovorech s politiky a odborníky od momentu jeho příprav na některém z ministerstev po schvalování v Parlamentu ČR a i poté, co vstoupí v platnost. Rádio Česko posílilo také informování o evropské legislativě.

Rádio Česko sleduje pravidelně také jednání Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, stejně jako rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadu na ochranu osobních údajů. Vždy s ohledem na vliv jednotlivých rozhodnutí. V případě jednání Ústavního soudu byly Rádiem Česko zpravodajsky zajištěny nejsledovanější jednání o Lisabonské smlouvě a o poplatcích ve zdravotnictví. V obou těchto případech stanice kromě standardního zpravodajství a aktuálních rozhovorů odvysílala dvě Studia Rádio Česko.


Český rozhlas Leonardo
Otázky související s mezinárodním právem a jeho pojetím rozebírá půlhodinový magazín Informace z EU, v němž se stanice věnuje dění ve strukturách Evropské unie, přibližování jejích rozhodovacích procesů a vysvětlování praktických důsledků právních rozhodnutí (summit EU k rusko-gruzínskému konfliktu, postoj EU k nelegální těžbě dřeva, rozšiřování EU směrem na Balkán, analýza situace vězněných žen v Evropě, regulace automobilové dopravy v Evropě, protikuřácká opatření, zajištění jaderné bezpečnosti).

Magazín o světě Sedmý světadíl se dotýká právních otázek v souvislosti s problémy multikulturalismu, v magazínu o lidech, technice a technologiích Nula-jednička se průběžné objevují otázky vztahu technologie a soukromí (čipy RFID, ochrana soukromých dat na internetu, narušení soukromí mobilními technologiemi). Magazín Ženšen přispěl k právnímu vědomí obyvatel ČR zejména v oblasti související se zdravím (speciál o rodině, opatření Světové zdravotnické organice WHO ve vztahu k epidemiím a potenciálně nebezpečným chorobám, právní zajištění databází DNA), magazín Natura v otázkách souvisejících se životním prostředím (regulace dioxinů, DDT, regulace oxidu uhličitého v atmosféře, potřeby v oblasti regulace invazních druhů).

K právním otázkám se částečně vrátily v širším kontextu také diskusní pořady. Třetí dimenze přibližovala právní a etické souvislosti napříč obory (sporné otázky genetického výzkumu, práva seniorů, bezpráví v totalitních režimech, státní symboly ČR, únor 1948, právní aspekty Versailleského systému, nové podoby autorského práva a duševního vlastnictví na internetu). Pořad Vstupte! dal prostor osobnostem, které se za své obory taktéž vyjadřovali k právním souvislostem (PhDr. Michal Stehlík – hranice republiky v proměnách času, Prof. Jan Palouš – astronomická diplomacie, Dr. Jan Němeček – Mnichovská smlouva v souvislostech, Doc. Vladimír Vondrejs – geneticky modifikované organismy a genové inženýrství).

Aktuální informace z této oblasti se objevují také v publicisticko-zpravodajském přehledu Monitor.
Český rozhlas – Radio Wave
Témata přispívající k právního vědomí obyvatel ČR jsou nejčastěji předmětem jednotlivých publicistických nebo diskusních pořadů. Objevují se například v pořadu Klystýr (o dodržování lidských práv, o korupci, o Sdružení pro probaci a mediaci v justici). Tato témata byla také součástí ranního publicistického bloku Ve střehu (například Jak vyplnit daňové přiznání, o zónách placeného stání, o sociálně-právní ochraně dětí, o reformě zdravotnictví nebo o rychlých půjčkách). Na podobná témata se také diskutovalo v rámci odpoledního bloku v době mezi patnáctou a šestnáctou hodinou (o diskriminaci na školách, o financování české kultury, o extrémismu v České republice nebo o kriminalitě mladistvých). Mezi pořady odrážející podobné záležitosti rozhodně patří publicistický pořad Rentgen (o právní ochraně dětí, o deregulaci nájemného o fungování Evropského parlamentu a další). Témata posilující právní vědomí obyvatel se samozřejmě objevují také v jednotlivých zpravodajských relacích, které Radio Wave vysílá.
Český rozhlas Online
   1. Podobně jako v minulých letech se i v roce 2008 prolínala právní problematika celým webem Českého rozhlasu, ať už prostřednictvím zpravodajských příspěvků na iŽurnálu (trestní kauzy, novely zákonů, apod.), názorů v sekci Komentáře, nebo v článcích na specializovaných webech. I letos se stanice soustředila na téma novelizace mediálních zákonů, na evropskou legislativu i na spotřebitelské otázky digitalizace (reklamace výrobků, apod.). Informovala například v rámci Internetového tipu i o udílení cen Big Brother, které hodnotí legislativu z pohledu průniku státních orgánů do soukromí občanů.
 • Rada konstatuje, že Český rozhlas v roce 2008 splnil povinnost, kterou mu ukládá § 2 odst. 2písm. b) zákona 484/1991 Sb.


  1. Vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na

2.3.1.svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení

2.3.2.kulturu

2.3.3.etnický nebo národnostní původ, totožnost

2.3.4.sociální původ

2.3.5.věk nebo pohlaví
Nabídka pořadů podle § 2 odst.2 písm.c) a d) podle jednotlivých stanic a studií

v příloze č. 1


   1. pořady se zřetelem na svobodu náboženské víry a přesvědčení

Redakce náboženského vysílání byla začleněna do struktury Českého rozhlasu 6 v září 2006. Svým charakterem je redakcí nadstaniční. Hotové pořady dodává pro vysílání Českého rozhlasu 1 – Radiožurnál, Českého rozhlasu 2 – Praha, Českého rozhlasu 3 – Vltava a Českého rozhlasu 6.

Formáty všech vyráběných pořadů se přizpůsobují zaměření jednotlivých stanic. Všechny pořady zdůrazňují náboženskou svobodu a porozumění mezi různými náboženskými a etnickými komunitami.

Hlavním zpravodajským pořadem Redakce náboženského vysílání je Křesťanský týdeník vysílaný tradičně na Českém rozhlasu 1 – Radiožurnálu. Tento pořad prošel hlavně začátkem roku poměrně velkými změnami, z nichž ne všechny byly šťastné. Stopáž Křesťanského týdeníku se rozšířila na 50 min. Tento pořad představuje podle posledního průzkumu nejposlouchanější hodinu víkendového Radiožurnálu.

V roce 2008 byly pod Redakci náboženského vysílání zařazeny sobotní Doteky víry a nedělní Výzvy přítomnosti se staly součástí nedělních Doteků víry. Další změnou týkající se Českého rozhlasu1 je vysílání pořadu Kořeny.

Významnou veřejnoprávní službou Českého rozhlasu jsou přímé přenosy bohoslužeb vysílané vždy v neděli a o svátcích na Českém rozhlasu 2 – Praha. Vyváženým způsobem se na něm podílí všechny významné křesťanské církve registrované na území ČR. V roce 2008 bylo odvysíláno 61 přímých přenosů bohoslužeb ze 45 různých míst všech regionů ČR. Nejde přitom jenom o nedělní bohoslužby, ale také o sváteční příležitosti, jež logicky zajímají širší posluchačskou obec. Důležitým cílem přímých přenosů je zprostředkovat přímou účast na bohoslužbách posluchačům, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou nedělení bohoslužby účastnit osobně.

Novým pořadem se stala v tomto roce Dobrá vůle vysílaná na Českém rozhlasu 2 – Praha. Je to publicistika velmi vysoké kvality, jež se snaží zachytit pozitivní a motivující postoje lidí k okolí.

Další pořady Redakce náboženského vysílání jsou už zavedené a zprostředkovávají posluchačům hlubší porozumění různých myšlenkových proudů a tradic, nikoliv pouze křesťanských. Příkladem je programová řada Prameny a proudy vysílaná na Českém rozhlasu 3 – Vltava. V něm stojí za zmínku například cyklus pořadů ke svatováclavskému roku. Na této stanici pokračoval také cyklus Ranních úvah a jednou týdně Ranní slovo. Na stanici Český rozhlas 2 - Praha dodávala Redakce náboženského vysílání rozhovory do pořadu Váš příběh.

Na Českém rozhlasu 6 připravuje Redakce náboženského vysílání tyto pořady: Zaostřeno na církve, Slovo na příští týden, Slovo na neděli a Kořeny.

V roce 2008 Redakce náboženského vysílání dodala do vysílání stanic Českého rozhlasu 900 pořadů v celkové délce 396 hodin. Zvýšení oproti minulému roku je cca o 100 pořadů v délce více než 100 hodin. Rok 2008 vypadal takto:
Pořady Redakce náboženského vysílání v roce 2008

pořad

pořad vysílán na stanici

stopáž pořadu (min)

počet pořadů za týden

počet pořadů za rok

stopáž týdně (min)

stopáž za rok (min)

Křesťanský týdeník

ČRo 1 – Radiožurnál

50

1

52

50

2600

Doteky víry - sobotní

ČRo 1 – Radiožurnál

55

1

52

55

2860

Doteky víry - nedělní

ČRo 1 – Radiožurnál

55

1

52

55

2860

Ranní úvahy

ČRo 3 - Vltava

5

5

260

25

1300

Ranní slovo

ČRo 3 - Vltava

25

1

52

25

1300

Prameny a proudy

ČRo 3 - Vltava

30

1

52

30

1560

Bohoslužby

ČRo 2 - Praha

60

1

52

60

3120

Sváteční bohoslužby

ČRo 2 - Praha

60 - 90
9
645

Dobrá vůle

ČRo 2 - Praha

30

1

52

30

1560

Váš příběh

ČRo 2 - Praha

15

1

52

15

780

Nokturno

ČRo 2 - Praha

60
8
480

Kořeny

ČRo 6, Čro 1

50

1

52

50

2600

Slovo na neděli

ČRo 6

10

1

52

10

520

Slovo na příští týden

ČRo 6

10

1

52

10

520

Zaostřeno na církve

ČRo 6

20

1

52

20

1040

CELKEM za rok


901
23745
tj. 396 hodin

V roce 2008 odvysílal Český rozhlas celkem 2 894 pořadů (1 259hodin) se zřetelem na svobodu náboženské víry a přesvědčení, z toho 2 136 pořadů (842 hodin) na celoplošných stanicích a 758 pořadů (417 hodin) v regionálních studiích.


Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 256 pořadů v celkové délce 222 hodin.

Český rozhlas 1 – Radiožurnál v roce 2008 výrazně rozšířil spolupráci s Redakcí náboženského vysílání. Kromě dosavadního Křesťanského týdeníku a sobotních Doteků víry byly Doteky víry rozšířeny i na neděli a integrovaly do sebe Výzvy přítomnosti. Český rozhlas 1 – Radiožurnál navíc začal přebírat z Českého rozhlasu 6 i pořad Kořeny.


Český rozhlas 2 – Praha
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 159 pořadů v celkové délce 88 hodin.

ČRo 2 je jediná rozhlasová stanice, která každou neděli a navíc v čase významných církevních svátků vysílá přímé přenosy z bohoslužeb. Ve spolupráci s Ekumenickou radou církví jsou volena místa přenosů tak, aby dostaly prostor i menší registrované církve a církevní sdružení. Dalšími cykly, do kterých prostupují myšlenky křesťanství a víry, jsou pořady Dobrá vůle a Váš příběh.


Český rozhlas 3 – Vltava
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 580 pořadů v celkové délce 215 hodin.

Kontinuálně po celý rok na Vltavě sledují téma víry cykly věnované náboženstvím evropských i mimoevropských národů – například Hledání posvátna ve starých kulturách, Židovský rok a jeho svátky, Člověk není ostrov nebo Proměny svatováclavského kultu. Téma je v široké škále reflektováno také v literárních programových řadách (Psáno kurzívou, Četba na pokračování atd.) od Buberových Chasidských vyprávění, Musilových Zápisků z Arábie až po články ruské novinářky Anny Politkovské či Němečkův román Ďábel mluví španělsky.


Český rozhlas 6
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 280 pořadů v celkové délce 107 hodin.

Začleněním Redakce náboženského vysílání do struktury Českého rozhlasu 6 došlo k rovnoměrnějšímu rozdělení křesťanských, náboženských a duchovních pořadů do prostoru vysílacího schématu. Redakce náboženského vysílání převzala plnou odpovědnost, včetně metodického vedení a průběžných konzultací nad pořady Kořeny, Hovory o víře, Zaostřeno na církve, Slovo na neděli, Slovo na tento týden. Kořeny jsou pořadem, který tematicky čerpá z odkazů judaismu, křesťanství a islámu. Hovory o víře je cyklus, jehož těžištěm jsou různé podoby víry a pojetí duchovnosti. Podrobněji o pořadech Redakce náboženského vysílání v kapitole Náplň veřejné služby – Český rozhlas 6.


Regionální studia Českého rozhlasu

Český rozhlas Brno

Osobnosti náboženského života se pravidelně objevují i v pořadech magazínového typu a také v talk show Rendez-vous s Marcelou.

Vedle toho studio odvysílalo v roce 2008 celkem 25 pořadů o celkové délce 12 hodin;

Toulky Moravou – pořad jednou měsíčně věnován duchovnímu životu zejména na moravské vesnici (připravuje zlínská redakce);

Duchovní problematika je i nedílnou součástí magazínů Zelný rynk a Sedmé nástupiště.

Český rozhlas Brno zajišťuje pro Náboženskou redakci Českého rozhlasu 6 pravidelné přenosy mší z území jižní a střední Moravy.

Duchovní problematika se prolíná i do dokumentární nabídky pro Český rozhlas 3.

Český rozhlas České Budějovice

Studio odvysílalo v roce 2008 celkem 52 pořadů (premiér) o celkové délce 22 hodin (každý pořad měl jednu reprízu).

Náboženský magazín Hosana je zaměřen nejenom na křesťanské církve, ale snaží se přinášet kultivované informace i o dalších náboženských proudech – v roce 2008 se věnoval například mormonům či židům. Zároveň magazín obsahuje i zpravodajský blok, ve kterém se informuje o připravovaných náboženských akcích v regionu, ale také i o celostátním a světovém náboženském dění.

Český rozhlas Hradec Králové

Studio odvysílalo v roce 2008 celkem 78 pořadů o celkové délce 13 hodin.

Slovo na neděli - aktuální nedělní ranní zamyšlení církevního představitele

Nedělní host - portréty představitelů církví zastoupených v kraji

Letokruhy kraje – dvacetiminutové dokumenty, ve kterých jsou hledány historické souvislosti

Dalšími pořady jsou:

Příběhy

Všude dobře.Český rozhlas Olomouc

Studio odvysílalo v roce 2008 celkem 54 pořadů o celkové délce 27 hodin.

Křesťanské ozvěny - ekumenický magazín s přesahem do jiných duchovních sfér, náboženství a duchovních hnutí; živě vysílaný, kontaktní.

Český rozhlas Ostrava

Studio odvysílalo v roce 2008 celkem 72 pořadů o celkové délce 17 hodin.

Slovo na cestu – pravidelná křesťanská rubrika vysílaná jednou týdně v sobotu před polednem. Studio připravuje ve spolupráci s duchovními křesťanských církví jednou měsíčně půlhodinový křesťanský pořad v rámci vysílání pro polské spoluobčany.

Nepravidelně se tomto tématu věnují pořady Apetýt, Koktejl.Český rozhlas Pardubice

Studio odvysílalo v roce 2008 celkem 52 rubrik v délce 4 minuty + 24 hodinových pořadů. Jde o tyto pořady:

Nedělní myšlenka pro každého - aktuální ranní zamyšlení církevního představitele, naučně populární (autorem je představitel církve českobratrské p. Ženatý). Rubrika zároveň vyšla s velkým úspěchem knižně.

Dopolední host – hostem pořadu byl jednou měsíčně církevní představitel, zástupce duchovní obce, představitel východních filozofií apod. Důraz je kladen na pestrost a šíři názorových proudů.

Doteky víry – přebíraný hodinový náboženský pořad

Český rozhlas Plzeň

Český rozhlas Plzeň odvysílal v roce 2008 celkem 103 pořady.

Navíc se ve večerním pořadu Páteční azyl často objevovala témata příbuzná.

Při přípravě nábožensky zaměřených pořadů existuje velmi úzká spolupráce s plzeňským biskupstvím a brněnským TWR.

Náboženské pořady byly ve vysílacím schématu pravidelně zařazovány ve víkendových časech. Všechny tyto pořady připravovali externí spolupracovníci.

Český rozhlas Regina

Studio v roce 2008 odvysílalo celkem 78 původních pořadů o celkové délce 65 hodin.

Týdeník Svět víry

Čtrnáctideník pražské židovské obce Šalom.Český rozhlas Region, Středočeský kraj

Studio odvysílalo v roce 2008 celkem 55 pořadů o celkové délce 53 hodin:

Týdeník Svět víry (sdíleno s Českým rozhlasem Regina),

hosté v pořadech Tandem a Dopolední Region (např. Jiří Veith, Miloš Szabo).Český rozhlas Region, Vysočina

Studio odvysílalo v roce 2008 celkem 73 vlastních pořadů a rubrik o celkové délce 6,5 hodiny.

Sváteční slovo Maxe Kašparů

Pravidelně byly do dopoledního Tandemu zařazování hosté, kteří vytvářeli povědomí o církvích a náboženství.Český rozhlas Sever

Studio odvysílalo v roce 2008 celkem 42 pořadů spolu s příspěvky o celkové délce 38 hodin.

Příspěvky a pořady ve dnech významných církevních svátků

Host na severu v dopoledním moderovaném bloku

Pravidelná rubrika v publicistickém pořadu Severočeský atlas

Pořad Přijeli jsme k vám

Publicistické příspěvky v pořadu Co se děje na severu.
Český rozhlas Rádio Česko
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 72 pořadů v celkové délce 28 hodin.

Rádio Česko bylo i v roce 2008 mediálním partnerem Fóra 2000, ve vysílání zprostředkovalo část diskuse světových politiků a osobností s názvem Mezináboženský dialog. Z festivalu Jeden svět, kde také bylo mediálním parterem, odvysílalo tři speciální pořady Studio Česko věnované mezinárodním konfliktům zejména s ohledem na svobodu náboženského vyznání a etnický a náboženský původ. Na konci roku Radio Česko odvysílalo exklusivní rozhovor s Dalajlámou. Redakce pravidelně sleduje důležité kroky Vatikánu.

Z pohledu svobody náboženské víry a přesvědčení je důležitý také cyklus dokumentů Příběhy 20. století, kde se tato tematika objevuje pravidelně
Český rozhlas Leonardo
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 88 pořadů v celkové délce 99 hodin.

Náboženství ve vztahu k mezikulturnímu dialogu, stejně jako specifikům jednotlivých náboženských tradic, jejich vlivu na kulturu a myšlení se věnuje pravidelně magazín Sedmý světadíl. Seznamuje posluchače s rozmanitostí náboženských tradic, se současným pojetím křesťanství a dalších monoteistických náboženství (tibetští mniši v Praze). Přispívá k náboženské toleranci a pochopení kulturně-náboženských odlišností. Neopomíjí ani přírodní náboženství (vegetalismus jihoamerických Indiánů).

Náboženství a církevní památky ve vztahu k současnosti rozebírá historický magazín Zrcadlo (restaurování šumperského kostela, katolická církev v roce 1918, Jan Hus očima katolické církve, Boží soud).

Vzhledem k  roku „osmičkových“ výročí byla zvýšená pozornost v tomto magazínu věnována svobodě přesvědčení (Trest za smrt Horákové, K231 – klub bývalých politických vězňů).

V pořadu Tajemství evropských dějin se objevuje téma svobody náboženské víry a přesvědčení v širším kontextu evropské kultury (Čechy a evropská kultura), problematiku v kontextu dnešního evropského dění rozebírá magazín Informace z EU (Setkání s čelními představiteli křesťanství, judaismu a islámu v Evropě, 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv).

Pořad Vstupte! se přímo nezaměřuje na témata náboženské víry a přesvědčení, ale téma víry se objevuje v okrajových polohách rozhovoru s vědci (MUDr. Vladimír Koza, přednosta transplantačního centra FN Plzeň, prof. Josef Kautzner, přednosta kliniky kardiologie IKEM, nebo astronom RNDr. Jiří Grygar).

Především křesťanskou tradici evropské kultury sleduje také v některých svých pořadech diskusní cyklus Třetí dimenze (rukopisy od Mrtvého moře, fenomén vzkříšení).
Český rozhlas Radio Wave
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 86 pořadů v celkové délce 39 hodin.

Tuto oblastí se už tradičně zabývají jednotlivé pořady, například cestovatelský magazín Casablanca nebo pořad Vizionáři, který připravují ve spolupráci farář Československé církve husitské Petr Wagner a hudební publicista Petr Vizina. Právě tento pořad se soustředí na záležitosti duchovního charakteru, a to ve spojitosti s hudbou. Jednotlivým náboženstvím nebo myšlenkovým proudům se Český rozhlas Radio Wave věnoval i v pořadech Klystýr (například islám, judaismus, antisemitismus v totalitním Československu ), ale i v pořadu Rentgen, a to v souvislostech, které se dotýkají aktuálních konfliktů na poli mezinárodní politiky (o palestinském hnutí Hamás, o vztahu křesťanství a islámu, konfliktu v Gruzii, o situaci v Iráku, o Palestině a islámském svátku Ramadán). Radio Wave nezapomnělo ani na významné svátky (například duchovní rozměr Velikonoc, Vánoc, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Den upálení mistra Jana Husa).


Český rozhlas D-dur
D-dur vysílá pravidelně velká díla duchovní hudby, mše, oratoria atd.
Český rozhlas Online
Také v roce 2008 věnovala redake značnou péči webovým stránkám Náboženství. Jejich záběr podporuje náboženskou toleranci – stránky nabízejí portréty jednotlivých církví a kromě křesťanství se věnují také judaismu a islámu. Ohlas mají zejména záznamy bohoslužeb, velmi oblíbený Audiovýklad Bible a obecně témata připravená náboženskou redakcí Českého rozhlasu 6. Problematice náboženství se v Českém rozhlase Online plně věnuje 1 redaktorka.


 • Rada konstatuje, že Český rozhlas v roce 2008 splnil v této oblasti povinnost, kterou mu ukládá § 2 odst. 2 písm. c) zákona 484/1991 Sb.2.3.2. Pořady se zřetelem na kulturu
V roce 2008 odvysílal Český rozhlas celkem 37 841 pořadů (19 595 hodin) se zřetelem na kulturu, z toho 24 835 pořadů (15 236 hodin) na celoplošných stanicích a 13 006 pořadů

(4 359 hodin) v regionálních studiích.


Podrobný přehled všech stanic a studií v příloze č. 1
Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 1410 pořadů v celkové délce 369 hodin.

Vysílání o kultuře zaznamenalo v roce 2008 podstatné změny. Kultuře se pravidelně věnuje pořad Jany Klusákové Týden v kultuře. Oblast kultury je více zastoupena ve zpravodajství, pravidelně v podvečerním Radiofóru a dále ve vysílání první části Odpoledního Radiožurnálu. Zcela novým prvkem jsou rozhovory se zástupci uměleckého světa v rámci pravidelného dopoledního Hosta Radiožurnálu. Novinkou je také pořad Design, architektura, stavebnictví, který se z části věnuje také výtvarnému umění a estetice.


Český rozhlas 2 – Praha
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 5577 pořadů v celkové délce 2194 hodin.

Kultura v nejširším smyslu slova prostupuje veškerou publicistikou včetně hudební, od rubriky Vstupenka po cyklus Jiřího Anderleho Láska za lásku. Jedinečným pořadem je například Zelené peří, který je už léta prostorem pro poezii tvůrců do 35 let. S tímto pořadem spojuje své tvůrčí začátky řada dnes už renomovaných básníků.Český rozhlas 3 – Vltava
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 10900 pořadů v celkové délce 7029 hodin.

Reflexí kulturních událostí domácího i evropského (světového) rozměru se na Vltavě zabývají publicistické a dokumentaristické řady Historický klub, Kritický klub, Víkendová příloha, Setkávání i denní zpravodajsko-publicistické vysílání (Mozaika, Spektrum). Během roku 2008 publicistické vysílání Vltava rozšířila vysílání o dva týdeníky: od března Filmový magazín a od října Poledník .


Český rozhlas 6
Stanice odvysílala v roce 2008 celkem 205 pořadů v celkové délce 120 hodin.

Pořady věnující se kultuře jsou ve vysílání Českého rozhlasu 6 zastoupeny, ale pouze jako doplňkové.


Regionální studia Českého rozhlasu
Společným projektem všech regionálních studií Českého rozhlasu zaměřeným na kulturu je cyklus Česko – země neznámá.


Yüklə 1,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə