Xammal və məhsulun keyfiyyətinə nəzarətYüklə 457,64 Kb.
səhifə3/3
tarix22.06.2018
ölçüsü457,64 Kb.
#54487
1   2   3

E) Na = (N1a + N2a + N3a )


183. Es həddi (%) aşağıdakı hansı düsturla təyin edilir ?

A) Es = Eə + EA + 0,01 EAEə

B) Es = Eə + EA

C) Es = Eə + 0,01 EA

D) Es = 0,01 EAEə

E) Es = Eə + 1


184. Tam doldurulmanı 100% qəbul etməklə parçada məsamələrin faizini hansı formula ilə təyin etmək olar ?

A) PS = 100 – ES

B) PS = ES

C) PS = 100 + ES

D) PS = ES + 1 + Ed

E) PS = ES + Ed + 100


185. İlmə sapı digər ilmə sapının üstünü örtərsə ümumi sahə necə hesablanır?

A) E = dh ∙ L2 ∙ 4d2 /AB + 100

B) E = dh ∙ L2 ∙ 4dL /AB + 100

C) E1 = dh ∙ 4d2L

D) E1 = dh - 4d2L

E) E = dh + 1


186. Parçanın həcmi dolumu hansı hərflə işarə olunur?

A) EH.d

B) EB

C) Ex

D) E

E) EA


187. Eh.dnəyi təyin edir

A) parçanın həcmi dolumunu

B) ilmə həcmini

C) arğac sapını

D) əriş sapını

E) heç birini


188. Sapın həcmi hansı hərflə işarə olunur ?

A) VS

B) VC

C) VA

D) Vh

E) Vd


189. Vs-nəyi ifadə edir?

A) sapın həcmini

B) arğac sapını

C) əriş sapını

D) həcmi dolumu

E) heç biri


190. Sapın kütləsi hansı hərflə işarə olunur?

A) GS

B) GV

C) Gb

D) Gc

E) GA


191. GS – nəyi ifadə edir ?

A) sapın kütləsini

B) arğac sapını

C) əriş sapını

D) sapın həcmini

E) heç birini


192. Həcmi kütlə hansı hərflə işarə olunur ?

A) Sg

B) SA

C) Sb

D) SC

E) S
193. Sg – nəyi ifadə edir ?

A) həcmi kütləni

B) arğac sapını

C) əriş sapını

D) sapın kütləsini

E) heç birini
194. Toxuculuq məmulatlarının həndəsi xassəsini və nisbi kütləsini xarakterizə edən əsas göstəricilər hansıdır ?

A) hamsı


B) eni

C) qalınlığı

D) vahid uzunluğu

E) uzunluğu


195. Parçanın trikotaj polotnosunun, yaxud toxunmayan toxuculuq materialının uzunluğu və eni nə ilə ölçülür ?

A) anbar metrəsi

B) şkala

C) ölçü cihazı

D) ölçü lentası

E) pərgar


196. İstehsalatda materialların uzunluğunun ölçülməsi prosesi nə ilə həyata keçirilir ?

A) ölçü yoxlayıcı dəzgahla

B) ölçü cihazı ilə

C) ölçü metrəsi ilə

D) anbar metrəsi ilə

E) heç biri ilə


197. Qüsur olan sahələr kəsildikdən sonra nəticədə məmulat neçə hissədən ibarət olur?

A) 2 hissədən

B) 3 hissədən

C) 4 hissədən

D) 5 hissədən

E) 6 hissədən


198. Aşağıdakılardan hansı vahid məmulata aiddir ?

A) hamsı


B) don

C) kostyum

D) palto

E) palto və don


199. Nümunə disklərin arasında yerləşdirilərkən, ona verilən təzyiq neçə q/sm2

bərabər olur ?

A) 10 q/sm2

B) 20 q/sm2

C) 30 q/sm2

D) 40 q/sm2

E) 50 q/sm2
200. Xammal sərfi hansı düsturla təyin edilir ?

A) G1 = go ∙ 103 / L2

B) G1 = go ∙ / L

C) G1 = go ∙ 103

D) G1 = g

E) G1 = h2 /g


201. G1 = go ∙ 103 / L2 - düsturu nəyi ifadə edir ?

A) xammal sərfini

B) enerji itgisini

C) zaman sərfini

D) zaman itgisini

E) heç biri


202. G1 = go ∙ 103 / L2 - düsturunda g – nəyi ifadə edir ?

A) nümunənin bütün eninə olan çəkisi.q

B) nümunənin bütün uzununa olan çəkisi. q

C) nümunənin bütün eninə olan çəkisi. q

D) nümunənin bütün uzununa olan çəkisi. q

E) nümunənin hündürlüyü boyu çəkisi q


203. G1 = go ∙ 103 / L2 - düsturunda L2 – nəyi ifadə edir ?

A) nümunənin uzunluğunu ﴾mm﴿

B) nümunənin enini ﴾mm﴿

C) nümunənin sıxlığını ﴾mm﴿

D) nümunənin sərtliyini

E) nümunənin möhkəmliyini


204. Nisbi çəkinin düsturunu göstərin:

A) G2 = g1 ∙ 10o / L1L2

B) G2 = g1 ∙ 103 / L1L2

C) G2 = g1 ∙ 10o / h1

D) G2 = g1 ∙ 10o / h2

E) G2 = L1L2


205. G2 = g1 ∙ 10o / L1L2 düsturunda g nəyi ifadə edir ?

A) enliliyi

B) uzunluqu

C) eni və uzunluğu

D) ölçüsünü

E) həcmini

206. G2 = g1 ∙ 10o / L1L2 düsturunda L1 nəyi ifadə edir ?

A) uzunluğu

B) eni

C) eni və uzunuD) ölçünü

E) həcmi
207. G2 = g1 ∙ 10o / L1L2 düsturunda L2 nəyi ifadə edir ?

A) enliliyi

B) enlilik

C) eni və uzununu

D) ölçüsünü

E) həcmini
208. Parçanın çəkisini hansı düsturla hesablayırlar ?

A) C2 = 0,01 ﴾PeTe + PaTa﴿ μ = 10﴾PeTe + PaTa﴿ μ

B) C2 = 0,01 ﴾PeTe ∙ PaTa﴿

C) C2 = 0,1 ﴾PeTe + PaTa﴿

D) P = 1 T = 1

E) C2 = ﴾PeTe + PaTa﴿


209. C2 = 0,01 ﴾PeTe + PaTa﴿ μ = 10﴾PeTe + PaTa﴿ μ- düsturu nəyi ifadə edir?

A) parçanın çəkisini

B) həcm çəkisini

C) arğac sapını

D) əriş sapını

E) heç birini


210. C2 = 0,01 ﴾PeTe + PaTa﴿ μ = 10﴾PeTe + PaTa﴿ μ- düsturunda TəTa və NəNa - nəyi ifadə edir?

A) əriş və arğac saplarının nömrəsi və xətti sıxlığı

B) əriş sapının nömrəsi

C) arğac sapının nömrəsi

D) əriş sapının sıxlığı

E) arğac sapının sıxlığı


211. Sıxlığın vahidi nədir ?

A) teks


B) ton

C) kq


D) q

E) km
212. μ – nəyi ifadə edir ?

A) əmsaldır

B) çəkidir

C) dərəcədir

D) səthdir

E) sıxlıqdır
213. Hansı keyfiyyət göstəricisindən istifadə olunur ?

A) orta ədədi, orta həndəsi

B) orta ədədi

C) orta həndəsi

D) cəbri

E) cəbri həndəsi


214. Xətti asılılıq hansı ölçü vahidi ilə ifadə olur ?

A) natural

B) cəbri

C) xətti


D) həndəsi

E) rasional


215. Çəki parametrləri nə adlanır ?

A) çəki əmsalları

B) qüvvə əmsalları

C) güc əmsalları

D) tezlik əmsalları

E) sürət əmsalları


216. Çəki parametrinin təyin edilməsinin neçə metodu mövcuddur?

A) 4 metodu

B) 2 metodu

C) 3 metodu

D) 1 metodu

E) 5 metodu


217. Təyinat göstəricisi hansıdır?

A) məhsulun keyfiyyətinin işçi göstəricisi

B) göstəricinin qiyməti

C) xüsusi keyfiyyət

D) orta həndəsi çəki

E) çəki parametri


218. Məmulatın parametr və səviyyəsinin məcmusu:

A) məhsulun keyfiyyəti

B) keyfiyyətin qiyməti

C) orta ədədi çəki

D) orta həndəsi çəki

E) məhsulun keyfiyyət göstəricisi


219. Çəki parametrləri necə olur?

A) ölçülü, ölçüsüz

B) bərabər

C) ölçülü

D) ölçüsüz

E) qeyri – bərabər


220. Çəkinin parametrini göstərin:

A) göstəricinin qiyməti

B) göstəricinin düsturu

C) məhsulun keyfiyyəti

D) orta həndəsi çəki

E) orta ədədi çəki


221. Verilənlərdən hansı çəkinin parametridir?

A) orta həndəsi çəki

B) xüsusi çəki

C) keyfiyyət göstəricisi

D) məhsulun keyfiyyəti

E) orta ədədi çəki


222. Çəki düsturunda n – nəyi ifadə edir?

A) məhsulun keyfiyyət göstəricisinin sayını

B) keyfiyyətin sayını

C) məhsulun sayını

D) orta həndəsi çəkinin sayını

E) orta ədədi çəkinin sayını


223. Model dəzgahının imtinasız işlədiyi vaxt illik məhsuldarlığı nə qədər olur?

A) 20


B) 30

C) 40


D) 50

E) 60
224. Baza dəzgahının imtinasız işlədiyi vaxt illik məhsuldarlığı nə ğədər olur?

A) 20

B) 30


C) 40

D) 50


E) 60
225. Model dəzgahı imtinalar üzrə işlədikdə boşadayanmalar neçə % olur?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 6

E) 7
226. Baza dəzgahı ümtinalar üzrə işlədikdə boşdayanmalar neçə % olur?

A) 6

B) 5


C) 7

D) 9


E) 10
227. Model dəzgahında dəzgahların dəyəri neçə min manatdır?

A) 200


B) 300

C) 400


D) 500

E) 600
228. Baza dəzgahında dəzgahların dəyəri neçə min manatdır?

A) 50

B) 60


C) 70

D) 80


E) 90
229. Model dəzgahının təmirə çəkilən illik xərcləri nə qədərdir? ﴾manatla﴿

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
230. Baza dəzgahının təmirə çəkilən illik xərcləri nə qədərdir? ﴾manatla﴿

A) 4

B) 3


C) 2

D) 6


E) 7
231. Model dəzgahının digər illik istismar xərcləri nə qədərdir?

A) 40


B) 30

C) 35


D) 45

E) 60
232. Baza dəzgahının illik istismar xərcləri nə qədərdir?

A) 40

B) 34


C) 45

D) 60


E) 80
233. Model dəzgahının xidmət müddəti neçə ildir?

A) 12


B) 13

C) 14


D) 15

E) 16
234. Baza dəzgahının xidmət müddəti neçə ildir?

A) 4

B) 3


C) 5

D) 6


E) 7
235. Baza dəzgahının illik boş dayanmaya görə faydalı səmərəsi necə təyin olunur?

A) W=20 ﴾1-0,06﴿=18,8 min detal

B) W=30 ﴾1-0,00﴿=18,8 min detal

C) W= ﴾1-0,00﴿

D) W=40 ﴾1-0,007﴿

E) W=50 ﴾1-0,008﴿


236. Geymdəki qüsurlar nə zaman nəzərə heç çarpmır?

A) geyimlərin bədənə uyğunlaşdırılması zaman

B) geyimdən istifadə edərkən

C) geyimi yoxlayarkən

D) ölçü götürən zaman

E) geyimi ütüləyərkən


237. Geyimdə qüsurun əmələ gəlməsinə səbəb nədir?

A) ölçü göstəricilərinin bədəndən səhv götürülməsi

B) geyimin fiqura uyğun gəlməməsi

C) konstruksiyanın düzgün qurulmaması

D) ülgülərin düzgün olmaması

E) materialın keyfiyyətsiz olması


238. Uyğunlaşdırma zamanı aşkara çıxan qüsur və onların düzəldilməsi necə işarələnir?

A) qırıq xətlərlə

B) düz xətlərlə

C) ayrı xətlərlə

D) dalğalı xətlərlə

E) mərkəz xətti ilə


239. Geyimdə arxa hissə qabaq hissəsəni geriyə dartır kürəkdə yan tikişə doğru büzmə əmələ gəlir. Buna səbəb nədir?

A) arxa hissə qısadır

B) boyun əyrisi qısadır

C) qollar ensizdir

D) yaxalıq qısadır

E) kürək dardır


240. Kürək hissənin qol yeri sahəsindəki eninə qırışlar kürəyə tərəf yönəlmişdir. Bu qüsur nəyin nəticəsində əmələ gəlir?

A) çiyin maillliyinin azlığı nəticəsində

B) kürək qarsağının kiçikliyində

C) qol yerinin darlığında

D) qol yerinin qısa olması nəticəsində

E) qol dibinin enli olması nəticəsində


241. Kürək hissənin qol yerində qırışların, büzmələrin əmələ gəlməsi nəyə görə baş verir?

A) biçim vaxtı kürəkdə boyun yerinə verilən tikiş payının ölçüdən çox olması

B) biçim vaxtı kürəkdə boyun yerinə verilən tikiş payının ölçüdən az olması

C) çiyininin hündürlüyünün çox olması

D) ciyinin hündürlüyünün normadan az olması

E) ülgülərin düzgün olmaması


242. Kürək sahəsində eninə büküm alınmışdır. Buna səbəb nədir?

A) yan kəsiyin düzgün köklənməməsi

B) kürəyin uzun olması

C) kürəyin qısa olması

D) ciblərin üst-üstə qoyulmaması

E) ölçülərin düzgün götürülməməsi


243. Kürək hissədə geyim bədənə tam yatmır: Nə üçün?

A) bel yerində xıs təyin dərinliyi həddən artıq götürülübdür

B) qarsağın dərinliyi çoxdur

C) qarsağın dərinliyi azdır

D) boyun əyrisi azdır

E) qollar ensizdir


244. Qabaq hissənin qol yerinə yaxın qırışlar əmələ gəlmişdir. Bunu necə aradan

qaldırmaq olar?

A) döş xiş təyinin dərinliyini artırmaqla

B) bel qarsağını uzatmaqla

C) boyun yerini dərinləşdirməklə

D) ətəkdə bel qarsağını qısaltmaqla

E) geyim kəsiyini uzatmaqla
245. Yan tikişdən döş mərkəzinə tərəf çəpinə büzüşmə alınmışdır. Bunun əmələ gəlmə səbəbi nədir?

A) döş xəttindən çiyin kəsiyinə qədər qabaq hissənin qısa olmasıdır

B) qabaq qarsağın qısa olması

C) bel qarsağının uzun ilması

D) boyun yerinin qabaqda enli olması

E) çiyin xəttinin hündürlüyünün az olması


246. Geyim döş xətti boyu ensizdir və silindr formasındadır. Buna səbəb nədir?

A) III döş çevrəsinin ölçüsü düzgün çıxarılmayıb

B) I və II döş çevrəsinin ölçüsü düzgün çıxarılmayıb

C) ətək hissənin ülgüsü düzgün götürülməyib

D) ətəyin belə yatan hissəsi ensiz götürülüb

E) kürəyin orta xətti düzgün tikilməyib


247. Düymələnən geyimlərdə qabaq hissənin ətəkləri bir – birinin üzərinə gərdən xəttində çox ötür. Niyə?

A) qabaq hissənin döş xəttindən boyun özül nöqtəsinə qədər olan məsafəsi normadan qısadır

B) qabaq hissənin döş xəttindən boyun özül nöqtəsinə qədər olan məsafəsi normadan çoxdur

C) ətəklərin biri enli, digəri ensizdir

D) ətəyin qoldibi dərin biçilib

E) ətəyinyan tikişləri düzgün tikilməyib


248. Qol qabaqdan eninə qırışmışdır.Bunu necə aradan qaldırmaq olar?

A) qolun çiyin sahəsi ilə qol yerinin nəzarət çərtiyi bir – birinə bərabər qoymaqla

B) çiyin kəsiyinin yenidən işləməklə

C) qol yerini dərinləşdirməklə

D) qolu qol yerinə yenidən tikməklə

E) qolun uzunluğunu azaltmaqla


249. Paltarlıq yun parçaların artikul ﴾1113﴿ üzrə qalınlığı nə qədər olur?

A) 0,85 mm

B) 0,7 mm

C) 0,5 mm

D) 0,3 mm

E) 0,6 mm


250. Ölçmə ilə nə təyin edilir?

A) məmulatın kütləsi, forması, mühərrikin dövrlər sayı

B) uzunömürllülük

C) materialın fiziki xassələri

D) mexaniki xassələri

E) patent – hüquq göstəriciləri


251. Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin qiymətlərinin təyinində o vaxt istifadə olunur ki, digər daha da obyektiv metodlarla bu göstəriciləri təyin etmək mümkün olmur?

A) ekspert metodu

B) hesabat metodu

C) qeydiyyat metodu

D) ənənəvi metod

E) ölçmə metodu


252. Keyfiyyət göstəricilərinin qiymətlərinin təyininin hansı metodunda informasiyalar ənənəvi mənbələrdən alınır? ﴾Çəki: 1﴿

A) ənənəvi metod

B) qeydiyyat metodu

C) ölçmə metodu

D) ekspert metodu

E) hesabat metodu


253. İstehlakçıların yaxşı həyat fəaliyyətini və normal iş qabiliyyətini təmin edən tələb hansıdır?

A) gigiyenik tələb

B) funksional tələb

C) etibarlılıq

D) təhlükəsizlik tələbi

E) estetik tələb


254. Erqonomik tələblər nəyi nəzərdə tutur?

A) xalq istehlakı mallarının istismar şəraitini

B) geyimlərin dözümlülüyünü

C) paltarın uzunömürlülüyünü

D) məişət əşyalarının gec köhnəlməsini

E) xalq istehlakı mallarının gözəlliyini


255. Əmtəənin istismarına və hazırlanmasına çəkilən xərclər hansı tələblərə daxildir?

A) iqtisadi tələblərə

B) gigiyenik tələblərə

C) psixofizioloji tələblərə

D) estetik tələblərə

E) texnoloji tələblərə


256. Funksional tələb nə ilə əlaqədardır?

A) məmulatın təyinatı ilə

B) məmulatın materialı ilə

C) məmulatın fasonu ilə

D) məmulatın siluyeti ilə

E) məmulatın ölçüsü ilə


257. Etibarlılıq nə üçün vacibdir?

A) xalq istehlakı mallarının bütün növləri üçün

B) tikili mallar üçün

C) ayaqqabılar üçün

D) satılan mallar üçün

E) anbarda qalan mallar üçün


258. Perspektiv tələblər nə üçündür?

A) malların keyfiyyətinə daim nəzarət etmək üçün

B) malların keyfiyyətini yüksəltmək üçün

C) məhsuldarlığı artırmaq üçün

D) vaxt sərfini azaltmaq üçün

E) malların satışını təşkil etmək üçün


259. Analoji rəqabət qabiliyyətlilər və onların texniki səviyyə göstəricilərinin sərhədləri.

A) oxşar nümunələr

B) Müxtəlif nümunələr

C) fərqli nümunələr

D) heç biri

E) Eyni nümunələr


260. Məmulat rentabelli, yəni rəqabətə hansı halda dözümlü olur?

A) d > 1


B) d < 0

C) d > 0


D) d = 1

E) d = 0
261. Süni ipək parçaların 1m2 çəkisi nə qədərdir?

A) 55 – 57 q

B) 30 – 40 q

C) 35 – 50 q

D) 50 – 54 q

E) 56 – 60 q
262. Krepdeşın parçasının toxunma üsulunu göstərin:

A) polotno toxuması

B) sarja toxuması

C) yun toxuması

D) arğac toxuması

E) əriş toxuması


263. Yun parçaların eni adətən nə qədər olur?

A) 100 – 140 sm

B) 110 – 200 sm

C) 500 – 600 sm

D) 112 – 160 sm

E) 90 – 100 sm


264. Xalis ipək parçaların xətti sıxlığı nə qədərdir?

A) 14,67 – 1,56

B) 4,55 – 2,56

C) 6,56 – 8,6

D) 2,5 – 6,6

E) 5,66 – 9,6


265. Paltoluq parçaların eni nə qədərdir?

A) 100 – 140 sm

B) 120 – 150 sm

C) 100 – 150 sm

D) 200 – 250 sm

E) 46 - 50 sm


266. Lavsan lifinin formalaşma surəti nə qədərdir?

A) 500 – 1200 m/dəq

B) 150 – 500 m/dəq

C) 300 – 400 m/dəq

D) 350 – 500 m/dəq

E) 500 – 1500 m/dəq


267. “Spandeks” lifi ilk dəfə harada alınmışdır?

A) ABŞ – da

B) İtaliyada

C) İspaniyada

D) Rusiyada

E) Fransada


268. Nazik mahud toxunmanın 1m2 – in kütləsi nə qədərdir?

A) M1 = 375 – 520 q/m

B) M1 = 365 – 520 q/m

C) M1 = 355 – 520 q/m

D) M1 = 320 – 520 q/m

E) M1 = 375 – 530 q/m


269. 1m2 – in kütləsi M1 = 375 – 520 q/m olan toxunma hansıdır?

A) nazik mahud

B) triko

C) qalın mahud

D) drap

E) bayka
270. Qalın ﴾cod) mahud toxunmanın 1m2 – in kütləsi nə qədərdir?A) M1 = 600 – 700 q/m

B) M1 = 265 – 560 q/m

C) M1 = 365 – 700 q/m

D) M1 = 355 – 700 q/m

E) M1 = 300 – 500 q/m
271. 1m2 – in kütləsi M1 = 600 – 700 q/m olan toxunma hansı toxunmadır?

A) qalın mahud

B) nazik mahud

C) triko


D) drap

E) bayka
272. Drap toxunmanın 1m2 – in kütləsi nə qədərdir?

A) M1 = 500 – 800 q/m

B) M1 = 265 – 600 q/m

C) M1 = 500 – 700 q/m

D) M1 = 300 – 500 q/m

E) M1 = 280 – 530 q/m
273. 1m2 – in kütləsi M1 = 500 – 800 q/m olan toxunma hansı toxunmadır?

A) drap toxunma

B) nazik mahud toxunma

C) qalın mahud toxunma

D) triko toxunma

E) bayka toxunma


274. Polotno toxunmalı “Sifon” parçanın (artikulu 139) 1m2 – in çəkisi nə qədərdir?

A) 90 – 104 q/m2

B) 80 – 100 q/m2

C) 85 – 95 q/m2

D) 150 – 160 q/m2

E) 110 – 120 q/m2


275. Köynəklik – paltarlıq pambıq parçalar ticarət preyskurantında neçə qrupa bölünürlər?

A) 5 qrupa

B) 2 qrupa

C) 3 qrupa

D) 4 qrupa

E) 8 qrupa


276. Satin parça hansı iplikdən hazırlanır ?

A) kard ipliyi

B) aparat ipliyi

C) daraq ipliyi

D) zərif yun ipliyi

E) kobud yun ipliyi


277. “Şotlanka” (artikulu 1204 olan) parçanın eni nə qədərdir?

A) 63-105 sm

B) 60-110 sm

C) 70-120 sm

D) 50-60 sm

E) 60-70 sm


278. Məmulatın hansı əlamətində olan çatışmamazlıq onun növünü aşağı salır?

A) rəngində

B) növündə

C) sluyetində

D) modasında

E) xarici görünüşündə


279. Məmulatın rənginin möhkəmliyində olan çatışmamazlıq onun növünə necə təsir edir?

A) aşağı salır

B) orta

C) yuxarıD) təsir etmir

E) yaxşı
280. Hazır tikiş məmulatlarının qəbul edilməsi qaydası hansı DUİST-ə görə müəyyənləşdirilir?

A) DUİST 4103-82

B) DUİST 4101-82

C) DUİST 4100-80

D) DUİST 4415-85

E) DUİST 4514-82
281. Bir neçə trikotaj polotnosunun növü nəyə görə təyin edilir?

A) xarici qüsuruna görə

B) rənginə görə

C) növünə görə

D) keyfiyyətinə görə

E) daxili qüsurlarına görə


282. Bn =Bn.u +Btm ifadəsində “Bn.u” nəyi ifadə edir?

A) xarici qüsurların olması balını

B) normaya uyğunluq balını

C) balı ilə qiymətləndirilməni

D) uzunluqu

E) şərti uzunluqu


283. Bn =Bn.u +Btm ifadəsində “Bfm” nəyi ifadə edir?

A) normaya uyğunluq balı

B) xarici qüsurların olması balını

C) qüsurların nəzərə çarpan uzunluğu

D) şərti uzunluqu

E) daxili qüsuru


284. Parçanın xarici görünüş qüsurları hansı prosesin verdiyi xarakteristikadan asılı olaraq əmələ gəlir?

A) tamamlama prosesinin

B) nəmlənmə prosesini

C) təmizləmə prosesinin

D) saxlama prosesinin

E) qurudulma prosesinin


285. Parçanın xarici görünüş qüsurları mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?

A) 4 qrupa

B) 3 qrupa

C) 2 qrupa

D) 5 qrupa

E) 6 qrupa


286. Aşağıdakəlardan hansı parçanın xarici görünüş qüsurlarından deyil?

A) xarici görünüş

B) sapların və ipliklərin qüsuru

C) toxunma qüsuru

D) tamamlama prosesi qüsurları

E) xammal qüsuru


287. Pambıq xammalının qüsurlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) xəstə və yetişməyən lif

B) xəstə lif

C) yetişməyən lif

D) yetişən lif

E) nazik lif


288. Pambıq xammalın qüsurları hansı prosesdə çətinlik törədir?

A) rəngləmə

B) qurutma

C) saxlama

D) təmizləmə

E) kipləmə


289. Aşağıdakılardan hansı yun xammalının qüsurlarından biridir?

A) ölü yun

B) nazik yun

C) orta yun

D) yetişməyən yun

E) xəstə yun


290. Ölü liflər hansı halda parçada ağ ləkələr əmələ gətirir?

A) yaxşı rənglənməməsi

B) naziklşməsi

C) yetişməmiş liflər

D) zibilli

E) pis daranma


291. Çox burulmuş arğac sapları parçada nə yaradır?

A) burulmuş ilmə

B) düz ilmə

C) burulmamış ilmə

D) şişmə

E) düyün
292. Ləkələnmiş və çirklənmiş saplar hansı prosesdən sonra da qalır?

A) tamamlamadan sonra

B) qurutmadan sonra

C) saxlamadan sonra

D) təmizləmədən sonra

E) kipləmədən sonra
293. Müxtəlif lif növlərindən istehsal olunan bütün parçalar üçün hansı qüsurlar əsasən eynidir?

A) toxunma

B) xammal

C) sap və iplik

D) tamamlama

E) təmizləmə


294. Toxunmadan yaranan əsas qüsurların neçə tipi var?

A) 6


B) 4

C) 3


D) 5

E) 7
295. Aşağıdakı qüsurlardan hansı açıq naxışlı toxunmada nəzərə çarpır?

A) əriş sapının qırılması

B) arğacın cözülməsi

C) yanmış hissə

D) ağardılma

E) çirkli və yaxud yağlı sap
296. Alətlərdən istifadə zamanı məsuliyyətsizlik nəticəsində hansı qüsurlar əmələ gəlir?

A) deşik və kəsiklər

B) ağ xətt

C) naxış pozulması

D) sarı ləkə

E) apğacın cözülməsi


297. Tamamlama prosesinin geniş yayılmış neçə tip qüsuru vardır?

A) 7


B) 6

C) 5


D) 4

E) 3
298. Tamamlama prosesinin geniş yayılmış qüsurları aşağıdakılardan hansılardır?

A) yanmış hissələr, əhəng ləkəsi

B) ütülənmə qüsuru, arğac çözülməsi

C) əhəng ləkəsi, arğac çözülməsi

D) bərabər rənglənməmsi, yağlı sap

E) hamar rəngləmə, deşik və kəsik
299. Aşağıdakılardan hansı ütülənmənin qüsurlarına aiddir?

A) tam ütülənməyən qırışıq hissə

B) qeyri-bərabər qaynadılma

C) tam qaynadılma

D) açıq naxışlı toxunma

E) toxunmada naxışın pozulması


300. Aşağıdakılardan hansı parçanın möhkəmliyini azaldan qüsura aiddir?

A) yanmış hissələr

B) əhəng ləkəsi

C) tam ütülənməyən

D) açıq naxışlı toxunma

E) toxunmada naxıışın pozulması


301. Məmulatlarda emaldan sonra onların düzgün yuyulmaması hansı qüsurun yaradılmasına səbəb olur?

A) hamar rəngləmə

B) əhəng ləkəsi

C) ütülünmə qüsuru

D) bərabər rənglənməyən

E) ağardılma qüsuru


302. Aşağıdakılardan hamar rənglənmə qüsuruna aiddir?

A) məmulatın qeyri-bərabər yuyulması

B) tam ütülənməyən

C) arğac sapının qalınlığı

D) parçanın möhkəmliyini azaldan

E) əriş sapının qırılması


303. Məmulatın bütün səhti boyunca açıq və tutqun zolağın və hərəkətin olması hansı qüsurlara aiddir?

A) əhəng ləkəsi

B) bərabər rənglənməməsi

C) hamar rənglənmə

D) yanmış hissə

E) ağardılma


304. Məmulatlar xarici görünüşünə görə neçə tip qüsura bölünür?

A) 2


B) 3

C) 5


D) 6

E) 7
305. Məmulatlar xarici görünüşünə görə hansı qüsurlara bölünür?

A) yerli və əhəng ləkəsi

B) yerli və yayılmış

C) yayılmış və kəsik

D) əhəng ləkəsi və xammal qüsuru

E) xammal qüsuru
306. Yerli qüsurlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) parçanın konkret hissələri

B) məmulatın bütün hissələri

C) ölü liflər

D) naziklik

E) xəstə və yetişməyən lif


307. Yayılmış qüsurlara hansı qüsurlar aiddir?

A) ərişə görə zolaqlar, qeyri-bərabər rənglənmə

B) nasazlıq

C) xəstə və yetişməyən lif

D) yanmış hissə

E) ütülənmə


308. Keyfiyyət göstəricilərinin qiymətlərinin təyininin ənənəvi metodu informasiyalar ənənəvi mənbələrdən alınır və onları müəssisələrin müvafiq struktur bölmələrinin işçiləri yerinə yetirir. Bu bölmələrə hansılar aiddir?

A) laboratoriyalar, sınaq stansiyası, poliqonlar, hesablama mərkəzləri

B) ölkələr

C) binalar

D) heç biri

E) hamısı


309. Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin ədədi qiymətlərinin hansı metodla təyini texniki ölçmə vasitələrinin istifadə edilməsi ilə alınan informasiyalara əsaslanır?

A) ölçmə metodu

B) qeydiyyat metodu

C) keyfiyyət metodu

D) ənənəvi metod

E) hesabat metodu


310. Öçmələrin nəticələri müvafiq hesabatlar və çevrilmələr aparmaqla hansı normal və ya standart şərtlərə gətirilir?

A) normal temperaturu ﴾+20oC﴿

B) normal atmosfer təzyiqi ﴾1,013 ∙ 10oN /m2﴿

C) normal temperaturu ﴾+80o﴿

D) normal atmosfer təzyiqi ﴾1,015 ∙ 10oN/m﴿

E) normal temperatur


311.Qiymətləndirmədə əsas kriteriya hansılardır?

A) məmulatın texniki səviyyəsinin İSO,BEK standartları, istehlakçının xüsusi tələbləri və başqa təşkilatların tələbləri

B) səmərəli üsulla əldə etmək

C) baza nümunələrinin tələbini ödəmək

D) heç biri

E) çəkilən xərcləri hesablamaq


312. Ətəyin (yubkanın) arxa və qabaq taxtalarının bel hissəsində eninə qırışların əmələgəlmə səbəbini göstərin

A) bel xəttindəki tikiş payının çox olması

B) arxa hissənin enli olması

C) qabaq taxtanın ensiz olması

D) kəmərin qısa olması

E) qarsaqların enli olması


313. Şalvarda sarğı büküyü sahəsində qırışıq nədən əmələ gəlir?

A) omba və addım hissə dardır

B) şalvarın aşağı kəsiyi ensizdir

C) şalvarda qatlamalar çoxdur

D) şalvarın hissələri düzgün biçilməyib şalvarda addım kəsiyi ensizdir

E) şalvarda addım kəsiyi ensizdir


314.Şalvarda bəzən yan tikiş dartılmış halda durur: Nə üçün?

A) ombanın qabarıqlığı müxtəlif olduğu üçün

B) ombanın biri o birindən böyükdür

C) bel hissə enlidir

D) oturcaq hissə ensizdir

E) astarı ensizdir


315. Sənaye məhsulunun texniki səviyyəsi keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə dair metodik göstərişlərə (RS50-149-79) uyğun olaraq eyni növdən olan məmulatların keyfiyyət səviyyəsini qiymətləndirdikdə hansı metodlarlardan istifadə olunur ?

A) keyfiyyət

B) diferensial

C) kompleks

D) inteqral

E) diferensial


316. Müxtəlif növ məmulatların texniki səviyyəsini qiymətləndirmək üçün adətən hansı metod tətbiq edilir?

A) keyfiyyətin indeksləşdirməsi metodu

B) inteqral metodu

C) kompleks metodu

D) diferensial metodu

E) qarışıq metodu


317. Məmulatların texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin diferensial metodu keyfiyyəti qiymətləndirilən məhsulun göstəricilərinin hansı göstəricilərinə uyğunluğunun müqayisəsəindən ibarətdir?

A) baza nümunə

B) qarışıq nümunə

C) texniki nümunə

D) sənaye nümunəsi

E) keyfiyyət nümunəsi


318. Keyfiyyəti qiymətləndirilən məhsulun göstəricisinin qiyməti nə ilə işarə olunur?

A) P1

B) K

C) F


D) P4

E) N
319.Göstəricininin aşağı olması hansı işarə ilə göstərilir?

A) -

B) +


C) >

D) <


E) =
320. Sənaye məhsulunun keyfiyyət göstəricilərinin ədədi qiymətlərinin təyini metodları neçə qrupa bölünür?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
321. İnformasiyanın alınma üsuluna görə keyfiyyət göstəricilərinin ədədi qiymətinin təyini metodlarına aiddir ?

A) ölçmə, qeydiyyat, hesabı, orqanolepik

B) ekspert,ənənəvi optimal

C) hüquqi, optimal

D) estetik, ənənəvi

E) optimal, ənənəvi
322. İnformasiya mənbələrinə görə göstəricələrin qiymətlərinin təyin edilməsi metodlarını göstərin:

A) ənənəvi, ekspert

B) hesabi

C) orqanoleptik

D) ölçmə

E) patent


323. Müəyyən hadisələr əşyalar və xərclərin hesablanması yolu ilə alınan informasiyadan istifadəyə əsaslanır: Bu hansı metoddur?

A) qeydiyyat metodu

B) keyfiyyət metodu

C) ekspert metodu

D) hesabat metodu

E) orqanoleptik metod


324. Qeydiyyat hansı metodla təyin edilir?

A) uzun ömürlülük, imtinasızlıq, saxlama metodu

B) ağrını hiss etmə

C) eşitmə, iybilmə

D) hesablama

E) təcrübə-sınaq


325.Qeydiyyatın təyin edilmə metodu:

A) uzun ömürlülük, intinasızlıq saxlama müddət

B) ağrını hiss etmə

C) eşitmə, iyi bilmə

D) hesablama mərkəzləri

E) təcrübə sınaq


326.İnsanın hiss etmə orqanları tərəfindən qəbul edilən duyğu və təsvirlərin nəticəsində alınan informasiyadan istifadəyə əsaslanır:

A) orqanaleptik metod

B) qeydiyyat metodu

C) təcrübə metodu

D) keyfiyyət metodu

E) hesabat metodu


327. Orqanoleptik metoda daxildir:

A) eşitmə, iybilmə, ağrının hissetmə, dadbilmə

B) eynilşdirmə

C) etibarlılıq

D) patent-hüquq

E) titrəmə, şüalanma

328. Orqanoleptik metodla əsasən məhsulun əsas hansı göstəriciləri təyin edilir?

A) erqonomik və estetik, keyfiyyət göstəriciləri

B) fiziki xassələri

C) mexaniki xassələri

D) tətbiqi xassələri

E) texniki xassələri


329. Məmulatın keyfiyyət göstəricilərinin ədədi qiymətlərinin təyini nəzəri və emprik asılılıqlardan istifadəyə əsaslanır:

A) hesabat metodu

B) orqanoleptik metod

C) ölçmə metodu

D) keyfiyyət metodu

E) qeydiyyat metodu


330. Tikiş məmulatlarının nəzarət obyekti nədir?

A) xarici görünüş bədənə oturma və keyfiyyət

B) instruksiya

C) modelləşmə

D) bədən ölçüləri

E) hazırlanma üsulu


331. Məmulatın işlənmə keyfiyyətinin xüsusiyyəti nə ilə xarakterizə olunur?

A) simmetrik hissələrin düzgün yerləşdirilməsi, tikişin addımı, tikişin düzgün işlənməsi

B) tikişin səlist yerinə yetirilməsi

C) küt hissələrin yerləşdirilməsi

D) tikişin eni və uzunuğu

E) hissələrin ütülənməsi


332. Donun və köynəyin keyfiyyəti harada yoxlanılır?

A) manikendə və ya masanın üzərində

B) insanın bədənində

C) stolun üzərində

D) işçi stolda

E) hava-buxar manikenində


333. Maşında işlədilən sapın eyni dərəcədə dartılmasını necə yoxlamaq olar?

A) tikişi eninə və uzununa dartmaqla

B) tikişi dartıb uzatmaqla

C) tikişin sonunu bəndləməklə

D) tikişin kənarını hörmələnmə

E) tikişi tam sökməklə


334. Məmulatın hissələrini uyğun şablonların köməyi ilə yoxlayırlar. Bu şablonlar nədən hazırlanır?

A) şəffaf materialdan

B) üzlük şüşədən

C) selllafandan

D) selluloitddn

E) kartondan


335. Parçanın qüsurlarını aşkara çıxarmaq üçün hansı dəzgahlardan istifadə olunur?

A) BPM-2 və BRM-3

B) BPM-1 və BRM-2

C) PM-1


D) PBM-3

E) PS-1
336. I növ kətan parçalar üçün neçə bal qəbul edilir?

A) 8 bal

B) 10 bal

C) 7 bal

D) 12 bal

E) 9 bal
337. Göstəricinin yüksək olması hansı işarə ilə göstərilir?

A) +


B) -

C) <


D) >

E) =
338. Tikiş müəssisələrində parçanın növü nəyə görə müəyyən edilir?

A) parçanın xarici görünüşündəki nöqsana və parçanın eninə

B) parçanın rənginə

C) parçanın qalınlığına

D) parçanın toxunmasına

E) parçanın hava keçiriciliyinə
339. Məhsulun necə keyfiyyət katiqoriyası müəyyən edilmişdir?

A) əla, birinci, ikinci

B) yanlnız əla

C) yalnız birinci

D) yalnız ikinci

E) hamısı


340. Bo =Bfm +Bp +Bm lu /lf nəyi ifadə edir?

A) məhsulun bal qiymətini

B) məhsulun keyfiyyətini

C) məhsulun növünü

D) məhsulun xassələrini

E) məhsulun qüsurlarını


341. Bo =Bfm +Br +Bm lu /lf düsturunda “Bfm ”nəyi göstərir?

A) məhsulun fiziki-mexaniki xassə göstəricilərinin normasını

B) fiziki xassələrini

C) mexaniki xassələrini

D) nöqsanların sayını

E) nöqsanların növünü


342. Bo =Bfm +Br +Bmlu/l1 düsturunda “Br ” nəyi ifadə edir?

A) nöqsanlara görə balların bölüşdürülməsini

B) balların sayını

C) nöqsanların böyüklüyünü

D) nöqsanların kiçikliyini

E) nöqsanların paylanmasını


343. Standartlaşmanın obyektləri hansılardaır?

A) konkret məhsul, normalar, qaydalar, tələblər, metodlar

B) məmulata qoyulan tələblər

C) hazırlanma normaları

D) metodlar

E) qaydalar


344.Hazır məmulata aid termin və anlayışlar hansı standartla müəyyən edilir?

A) QOST 17037-91

B) QOST 17201-90

C) QOST 17205-90

D) QOST 1535-80

E) QOST 1527-90


345. Məmulata qulluq üsullarının şərti işarələri hansı standartla təyin edilir?

A) QOST 16956-98

B) QOST 16720-95

C) QOST 16780-91

D) QOST 16721-35

E) QOST 16728-96


346. Konstruktiv əsasların tipləşdirilməsinin əsas göstəricisi nədir?

A) məmulatın siluyetini təyin edən eni

B) məmulatın uzunluğu

C) məmulatın əsası

D) məmulatın qolu

E) məmulatın konstruksiyası
347. Unifikasiya hansı istehsal üçün əlverişli şərait yaradır?

A) avtomatlaşdırılmış istehsal

B) axınlı istehsal

C) axınsız istehsal

D) biçim istehsalı

E) hazırlıq istehsalı


348. Geyimlərin normalaşdırılması dedikdə nə başa düşülür?

A) ayrı – ayrı konstruksiya elementlərinin ölçmə üzrə vahid norması

B) geyimin hissələrinin ölçülməsi

C) geyim detallarının uzunluğu

D) geyimin konstruktiv elementlərinin eni

E) ayrı – ayrı elementlərin simmetrikliyi


349. Unifikasiyanın səviyyəsini ən obyektiv xarakterizə edən kəmiyyət unifikasiya əmsalı hansı düsturla təyin edilir?

A) Ku = Pu / Püm

B) Ku = Pu ∙ Püm

C) Ku = Pu + Püm

D) Ku = Pu - Püm

E) Ku = Pu


350. Ku = Pu / Püm düsturunda Pu nəyi ifadə edir?

A) məmulatda olan unifikasiyalaşmış detalların sayını

B) məmulatın bütün hissələrinin sayını

C) məmulatın cüt hissələrinin sayını

D) məmulatın astarının hissələrinin sayını

E) məmulatın sayını


351. Ku = Pu / Püm düsturunda Püm nəyi ifadə edir?

A) məmulatdakı detalların ümumi sayını

B) astar hissələrin sayını

C) üst hissədəki cüt hissələrin sayını

D) yaxalığın hissələrinin sayını

E) ciblərin sayını


352. Standart nəyə təminat verməlidir?

A) buraxılan məhsulun yüksək keyfiyyətinə

B) məhsulun ölçülərinə

C) məhsulun hazırlanma üsuluna

D) məhsulun konstruksiyasına

E) məhsulun modelləşməsinə

353. Texniki şərtlər nəyə görə işlənir?

A) standartların tələbatına görə

B) tikilən məmulatın qablaşmasına görə

C) tikilən məmulatın markalanmasına görə

D) tikilən məmulatın xüsusiyyətinə görə

E) məmulatın ölçülərinə görə
354. Dövlət standartı ilə yanaşı işlənən daha hansı standart vardır?

A) sahə standartı

B) kişi paltosu, qadın paltosu üçün standart

C) uşaq paltoları və gödəkcələri üçün standart

D) böyüklər üçün geyim standartı

E) uşaqlar üçün güyim standartları


355. Hazır məhsulun keyfiyyəti hansı QOST – la yoxlanılır?

A) QOST 4103 – 93

B) QOST 4130 – 90

C) QOST 4130 – 56

D) QOST 3190 – 57

E) QOST 3349 – 75


356. “Məktəbəqədər və məktəbyaşlı oğlanlar üçün kostyumlar” hansı standartla hazırlanır?

A) QOST 1527 – 91

B) QOST 1535 – 90

C) QOST 1575 – 30

D) QOST 1523 – 90

E) QOST 1525 – 98


357. “Kişi kostyumları” hansı standartla işlənir?

A) QOST 1522 – 91

B) QOST 1520 – 91

C) QOST 1535 – 70

D) QOST 1520 – 30

E) QOST 1520 – 95


358. Məmulatın xarici baxışı necə aparılır?

A) maniken və masa üzərində

B) adamların əyninə geydirməklə

C) asılqandan asmaqla

D) kronşteyndə

E) stolda


359. Müxtəlif növ paltarların ölçülərinin buraxıla bilən kənara çıxmalar nə qədər olur?

A) 1 – 10 mm

B) 15 – 20 mm

C) 10 – 15 mm

D) 15 – 17 mm

E) 17 – 22 mm


360. Hazır məmulatda yapışqan və qaynaq birləşmələrinin sərtliyi hansı üsulla yoxlanılır ?

A) orqanoleptik üsulla

B) mexaniki üsulla

C) analitik üsulla

D) kimyəvi üsulla

E) tərəzidə çəkmə üsulu ilə


361. “Tikiş məmulatları. Markalaşma və qablaşdırma” hansı standartla yerinə yetirilir?

A) QOST 10581 – 98

B) QOST 10520 – 95

C) QOST 10580 – 92

D) QOST 10530 – 92

E) QOST 10580 – 91


362. “Tikiş məmulatları, sırıma, tikmə, toxuma” hansı standarta uyğun işlənir?

A) QOST 12807 – 97

B) QOST 12803 – 98

C) QOST 12805 – 91

D) QOST 12800 – 90

E) QOST 12808 – 99


363. Hər bir növ lif və sap hansı spesifik quruluşa malikdir?

A) mikro və makro quruluşa

B) struktur quruluşa

C) spesifik quruluşa

D) molekulyar quruluşa

E) təbii quruluşa


364. Malın xassəsi dedikdə nə başa düşülür?

A) məhsulun yaradılmasında, istismarında və istifadəsində obyektivlik xüsusiyyəti

B) malın istifadəyə yararlılığı

C) malın fiziki xassəsi

D) malın mexaniki xassəsi

E) malın obyektiv xüsusiyyəti

365. Lif və sapın həndəsi xassəsi nəyi anladır?

A) lif və sapların ölçülərini göstərir

B) lif və sapların həcmini göstərir

C) lif və sapın dolumudur

D) lif və sapın möhkəmliyidir

E) lif və sapların sərtliyidir


366. T= düsturunda m nəyi ifadə edir?

A) lif və ya sapın kütləsini

B) lif və ya sapın qalınlığını

C) lif və ya sapın uzunluğunu

D) lif və ya sapın möhkəmliyini

E) lif və ya sapın sərtliyini


367. T= düsturunda “L” nəyi ifadə edir?

A) sap və ya lifin uzunluğunu

B) lif və ya sapın enini

C) lif və ya sapın qalınlığını

D) lif və ya sapın en kəsiyini

E) lif və ya sapın möhkəmliyini


368. G= düsturu nəyi göstərir?

A) lifin qıvrımlıq xarakteristikasını

B) liflərin enini

C) liflərin uzunluğunu

D) liflərin hündürlüyünü

E) liflərin həndəsi xassələrini


369. “Metrik nömrə” dedikdə nə başa düşülür?

A) lif və sapların naziklik xarakteristikası

B) lif və sapın uzunluğunu

C) lif və sapın sərtliyi

D) lif və sapın uzunluğu

E) lif və sapın möhkəmliyi


370. Lif və sapın nazikliyi hansı düsturla təyin olunur?
A) N=(mg/mm: g/m: g/m kq/km) B) N= C) N=

D) N=m-L E) M=m+L


371. Lif və sapın nazikliyi hansı vahidlə ölçülür?
A) mg/mm: g/m: kq/km B) mg: g: kq:

C) m/san: km/saat D)m: km E)saat, san, dəq


372. “Teks.” və “Nömrə” arasındakı əlaqəni təyin edən düstur hansıdır?

A) TN=1000: B)T= C)TN=

D) 1000 T=N E)
373.Lif və sap kəsiyinin kütləsini təyin edən ifadəni göstərin?

A) m= B) m= C) m=

D) m=S-LY E) m=S+LY
374.Nisbi qırılma yükünü təyin edən düsturu göstərin.

A) Pn = B) Pn= C) Pn =Pq-T D)Pn=Pq +T E) Pq =


375. Pn= düsturu nəyi ifadə edir?

A) nisbi qırılma yükünü

B) qırılma möhkəmliyi

C) qırılma uzunluğunu

D) qırılma gərginliyini

E) qırılmada sərtliyi


376. Pn= ifadəsində “T” nəyi göstərir?

A) lif və ya sapın xətti sıxlığını

B) lif və ya sapın enini

C) lif və ya sapın uzunluğunu

D) lif və ya sapın en kəsiyini

E) lif və ya sapın möhkəmliyini


377. Mütləq qırılma uzunluğu nədir?

A) lif və ya sapın dartılmada deformasiyası

B) lif və sapın uzanması

C) lif və sapın gərilməsi

D) lif və sapın qırılması

E) lif və sapın uzanması


378. Mütləq qırılma uzunluğu hansı düsturla təyin edilir?

A) Lq=L1-Lo(mm)

B) Lq=L1

C) Lq=L1


D) Lq=L1+Lo

E) Lq=L1/Lo


379. Mütləq qırılma uzunluğunun vahidi nədir?

A) mm:sm: km

B) san, dəq, saat

C) %


D) dövr/dəq

E) radion


380. T=(g/km/teks) düsturu nəyi təyin edir?

A) sapın xətti sıxlığını

B) sapın uzunluğunu

C) sapın enini

D) sapın en kəsiyini

E) sapın dolumluluğunu


381. m=ifadəsində“Y” nəyi göstərir ?

A) lif və ya sapın sıxlığıdır(mq/mm)

B) lif və ya sapın uzunluğudur(mm)

C) lif və ya sapın enidir(mm)

D) lif və ya sapın həndəsi ölçüsüdür

E) lif və ya sapın en kəsiyidir


382. Elastiklik dərəcəsi hansı düsturla təyin olunur?
A) E =

B) E =

C) E =

D) E =


E) E =
383. Hazır məhsulun istehsalı üçün sərf olunan materiallar nə adlanır?

A) xammal

B) pambıq

C) ipək


D) yun

E) kətan
384. Faktiki və potensial istehlakçılar tərəfindən həyata keçirilən metod hansıdır?

A) sosioloji metod

B) ekspert metodu

C) ölçmə metodu

D) hesablama metodu

E) analitik metod
385. Tikiş məmulatlarının və qida məhsullarının keyfiyyəti hansı üsulla təyin edilir?

A) orqanoleptik üsul

B) ölçmə üsulu

C) ekspert üsulu

D) analitik üsul

E) konstruktiv üsul


386. Malların keyfiyyəti və eyni zamanda bütün sistemin səmərəsi və etibarlılığı nədən asılıdır?

A) tikiləcək mal üçün materialın seçilməsindən

B) furnituradan

C) hazırlanma üsulundan

D) istifadə olunan maşınlardan

E) hissələrin konstruksiyasından


387. Məhsulun keyfiyyəti ilə rəqabət qabiliyyətinin qarşılıqlı münasibəti haqqında belə demək olar?

A) keyfiyyət əsası ﴾bünövrəni﴿ təşkil edir, texniki iqtisadi özək rəqabətə dözmür

B) keyfiyyəti aşağı düşür

C) keyfiyyətin əsasını təşkil edir

D) iqtisadi rəqabətə dözür

E) rəqabətə dözümlü olur


388. Lif və ya saplarda plastik və ya qalıq deformasiya necə hesablanır?

A) Lp = 1,3 – 1,0; EP = ﴾Lp / LO﴿ ∙ 100

B) Lp = 1,0 – 0,9; EP = ﴾Lp - LO﴿ ∙ 100

C) Lp = 1,5 – 1,3; EP = ﴾Lp + LO﴿ ∙ 100

D) Lp = 1,2 – 1,1; EP = Lp ∙ 100

E) Lp = 1,1 – 1,0; EP = LO ∙ 100


389. Lif və sapların istiliyə davamlılığı dedikdə nə başa düşülür?

A) lif və saplara verilən maksimal istilik həddi

B) lif və sapların yanma qabiliyyəti

C) lif və sapların bərkiməsi

D) lif və sapların istilik saxlama qabiliyyəti

E) lif və sapların istilik udması


390. Parçaların sıxlığı Nə, Na – nəyin izahını verir?

A) 10 sm məsafədə əriş və arğac saplarının sıxlığını

B) 100 sm məsafədə əriş sapının sıxlığını

C) 10 sm məsafədə arğac sapının sıxlığını

D) parçanı təşkil edən əriş və arğac saplarının sayını

E) parçanın növünü


391. Təmiz yun və yarım yun paltoluq parçalar strukturuna görə neçə yerə bölünür?

A) 3 yerə

B) 5 yerə

C) 6 yerə

D) 2 yerə

E) 4 yerə


392. Paltoluq yun parçaların 1m2 – in çəkisi nə qədərdir ﴾mövsümü kişi paltosu üçün﴿?

A) 500 – 700 qr

B) 400 – 450 qr

C) 330 – 360 qr

D) 450 – 500 qr

E) 470 – 490 qr


393. Tikiş sənayesində əvvəllər plaşlıq parçaların neçə növü məlum idi?

A) 4 növü

B) 5 növü

C) 2 növü

D) 3 növü

E) 7 növü

394. Kostyumluq parçaların qalınlığı nə qədər olur?

A) 0,6 – 1,0 mm

B) 0,3 mm

C) 0,5 mm

D) 0,2 mm

E) 0,4 mm


395. Maksimal şəraitdə lavsan parçanın çəkisi nə qədərdir?

A) 0,8 q


B) 1 q

C) 2 q


D) 3 q

E) 4 q


396. Normal şəraitdə qarışıq iplikli polotnonun çəkisi nə qədərdir?

A) 0 q


B) 1 q

C) 2 q


D) 3 q

E) 4 q
397. QOST 3811 – 72 üzrə “cins” parçaların 1m2 – in çəkisi nə qədərdir?

A) 250 – 450 q

B) 200 – 250 q

C) 180 – 200 q

D) 150 – 200 q

E) 170 – 190 q
398. İpəkdən hazırlanan paltarlıq parçaların 11007 üzrə 1m2 – in çəkisi nə qədərdir?

A) 55 q


B) 100 q

C) 60 q


D) 70 q

E) 100 q
399. P və Pii hansı göstəricilərdir?

A) uyğun olaraq qiymətləndirilən və baza nümunələrinin keyfiyyətlərinin inteqral göstəriciləri

B) ümumi faydalı səmərə

C) çəkilən xərclər

D) nümunələrin satınalma xərcləri

E) nümunələrin xidmət müddəti
400. Əmtəənin, yeni malın, satılan məhsulunun rəqabət qabiliyyəti hansı göstəricilərə görə təyin edilir?

A) kommersiya

B) texniki

C) iqtisadi

D) səmərəli

E) heç biri


401.Baza keyfiyyət göstəriciləri neçə qrupa bölünür?

A) 3 qrupa

B) 2 qrupa

C) 4 qrupa

D) 5 qrupa

E) 8 qrupa


402. Hansı göstərici baza keyfiyyət göstəricisinə aiddir?

A) vahid göstərici

B) ambar göstəricisi

C) dəqiq göstərici

D) mütləq göstərici

E) həqiqi göstərici


403. Kompleks keyfiyyət göstəriciləri hansı keyfiyyət göstəricilərinə daxildir?

A) baza


B) mütləq

C) istehsal

D) istehlak

E) dəqiq
404. Əgər malın keyfiyyət göstəricisi onun bir neçə xassəsinə aid olarsa bu göstərici necə adlanır?

A) kompleks göstərici

B) ümumi göstərici

C) görünən göstərici

D) faktiki göstərici

E) lazım olan göstərici
405. Kompleks göstərici keyfiyyəti təşkil edən müəyyən qrup xassələrin cəmi ilə xarakterizə olunur. Bu halda göstərici necə adlanır?

A) qruplaşmış kompleks göstərici

B) birgə kompleks göstərici

C) ümumiləşmiş kompleks göstərici

D) faktiki kompleks göstərici

E) həqiqi kompleks göstərici


406. Əgər zəruri vahid göstəricilərdən biri sıfra bərabər olarsa, bu zaman kompleks göstərici necə olur?

A) sıfra bərabərdir

B) mənfi birə bərabərdir

C) sonsuzluğa bərabərdir

D) - ə bərabərdir

E) - ə bərabərdir


407. Hansı göstərici keyfiyyət göstəricisi deyil?

A) istehlak

B) vahid

C) istehsal

D) baza

E) inteqral


408. Keyfiyyət göstəricisi bir neçə xassəni göstərirsə necə adlanır?

A) kompleks göstərici

B) vahid göstərici

C) mütləq göstərici

D) düzgün göstərici

E) həqiqi göstərici


409. Bu tələblər ölkənin iqtisadi inkişafı, istehsalın texniki və iqtisadi imkanları nəzərə alınaraq qoyulur. Bu hansı tələbdir?

A) cari tələb

B) iqtisadi tələb

C) müasir tələb

D) real tələb

E) aktual tələb


410. Malın keyfiyyətinə verilən geniş və yüksək səviyyəli kompleks göstəriciləri özündə birləşdirir.Bu hansı tələbdir?

A) perspektiv tələb

B) vaxtında verilən tələb

C) aktual tələb

D) məhsuldar tələb

E) gündəlik tələb


411. Geniş mənada bu və ya digər malın istehsalının ictimai tələblərə müvafiq olması mala verilən hansı tələbdir?

A) sosiloji

B) məişət tələbi

C) obyektiv

D) subyektiv

E) cari tələb
412. Məmulatın formasına, konstruksiyasına, xarici tərtibatınavə gigər xüsusiyyətlərinəverilən tələb necə adlanır?

A) əsaslandırılmış tələb

B) estetik tələb

C) stasional tələb

D) konstruktiv tələb

E) gigiyenik tələb


413. İnsanın məmulatla və mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olduğu vaxtda həyat fəaliyyətində təhlükəsiz və zərərsizşəraiti nəzərdə tutur. Bu hansı tələbdir?

A) ekoloji tələb

B) gigiyenik tələb

C) sağlamlıq tələbi


D) estetik tələb

E) psixoloji tələb


414. Bir qrup məmulatlara yaxud müəyyənmallara verilən tələb müxtəlif ola bilər. Bu hansı tələbdir?

A) spesifik tələb

B) histoloji tələb

C) normativ tələb

D) anatomik tələb

E) pataloji tələb

415. Malların keyfiyyətinə təsir edən amillər neçə qrupa atrılır?

A) 2 qrupa

B) 3 qrupa

C) 5 qrupa

D) 4 qrupa

E) 6 qrupa

416. Malların keyfiyyətinə hansı amillər təsir etmir?

A) malların gec satılması

B) malların markalanması

C) malların qablaşdırılması

D) malların saxlanılması

E) malların daşınması


417. Məmulatın, yaxud onun ayrı-ayrı hissələrinin insan bədəninin forma və ölçülərinə müvafiq olması hansı tələb adlanır?

A) antrpometrik tələb

B) fitopoloji tələb

C) anatomik tələb

D) muskulatik tələb

E) xondrometrik tələb


418. Məmulatın istifadəsi zamanı insanın fiziki imkanlarına müvafiq olmasını tələb edir. Bu hansı tələbdir?

A) fizoloji tələb

B) onkoloji tələb

C) pataloji tələb

D) xrondoloji tələb

E) minfimnoloji tələb

419.Məmulatın insanın hiss üzvlərinin dərinin xüsusiyyətlərinə uyğun olmasını nəzərdə tutan tələb necə adlanır ?

A) psixofizioloji tələb

B) marfoloji tələb

C) fminofizioloji tələb

D) xrondoloji tələb

E) dendiroloji tələb


420. Hazır məhsulun insan psixologiyasının xüsusiyyətlərinə uyğunluğunu xarakterizə edən tələbi göstərin:

A) psixoloji

B) sindroloji

C) eksinoloji

D) eynifizoloji

E) antropologi


421.Məmulatın verilmiş funksiyalarının tələb edilən vaxt ərzində yerinə yetirilmə qabiliyyətidir? Bu necə adlanır?

A) etibarlılıq

B) dözümlülük

C) dayanlıqlılıq

D) inamlılıq

E) sanballılıq


422. Məmulatın dağılma anınadək, yaxud yarasız vəziyyətinə düşənədək təqvim günləri üzrə istismar müddəti necə adlanır?

A) xidmət müddəti

B) işləmə müddəti

C) dözüm həddi

D) yarasızlıq müddəti

E) sıradan çıxma vaxtı


423. Əmtəələrin obyektiv xüsusiyyətlərinə, onların yarasızlığından asılı olaraq istismar prosesində aşkara çıxan və insan tələbatını ödəmək qabiliyyəti hansı xassə adlanır?

A) istehlak

B) yaralılıq

C) qidalılıq

D) keyfiyyətlilik

E) təlabatın ödənilməsi


424. İstehlak xassələri təbiətindən asılı olaraq hansı xassələrə bölünür?

A) fiziki, kimyəvi, bioloji

B) şəffaf ,bərk, kimyəvi

C) fiziki, kimyəvi

D) bəzək və parlaq

E) yumşaq və kristal


425. Ümumiyyətlə, əmtəənin və məmulatların xassələri özü neçə cür olur?

A) sadə və mürəkkəb

B) acı və şirin

C) turş və turşa bənzər

D) büzüşdürücü

E) dadlı və dadsız


426. Əmtəənin kəmiyyət nişanəsini göstərən parametrlər hansılardır?

A) ölçü çəki və quruluş

B) rəngi və forması

C) görünüşü

D) nəmliyi

E) çürüməsi


427. Əmtəələrin neçə kəmiyyət nişanəsi vardır?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 5
428. Məmulatın təyinatı üzrə xassəsi necə adlanır ?

A) funksional

B) potensial

C) keyfiyyət

D) uyğun xassə

E) özünə məxsus xassə
429. Məmulatın işləmə qabiliyyətinin müəyyən müddət məcbur edilmədən, fasiləsiz işləməsinin saxlanmasına nə deyilir?

A) müntəzəmlik

B) daimilik

C) həmişəlik

D) arası kəsilməyən

E) ətalətlilik


430. “İşləmə zəmanəti” dedikdə nə başa düşülür?

A) verilən zəmanət üzrə işin tamamlanması

B) işin yaxşı qiymətləndirilməsi

C) işin keyfiyyətli görülməsi

D) işin yerinə yetirilməsi

E) işin keyfiyyətsizliyi


431.Göstərilənlərdən hansı gigiyenik xassə deyil ?

A) insanın qidalanması

B) insanın təhlükəsizliyinin təyin edilməsi

C) ətraf mühitin təmizliyi

D) insan bədənində 36-370S temperaturun saxlanılması

E) inasnın normal fəaliyyətinin təmin edilməsi


432. Ümumi tələblər hansı mallara verilir?

A) üstünlüyü çox olan mallara

B) bir mala

C) keyfiyyətli mala

D) insan üçün zəruri olan mala

E) istifadəyə yararlı mala


433. Məmulatın konstruksiyasının insan orqanizminin xüsusisiyyətinə uyğunluğunu xarakterizə edən xassələrinin hansı xassə deyilir?

A) erqonomik

B) anatomik

C) konstruktiv

D) geodezik

E) həndəsi


434. Məmulatın istismar rahatlığı nə ilə xarakterizə olunur?

A) məmulatın uyğunluq göstəricisinin insan bədəninin kütləsində paylanması ilə

B) insanın qidalanmasının miqdarı ilə

C) insanın sərf etdiyi güc və ya enerjinin miqdarı ilə

D) havanın isti və ya soyuqluğu ilə

E) insanın xərclədiyi pulun miqdarı ilə


435. Elektromioqrafik üsulun mahiyyəti nədir?

A) məmulatın istismarı zamanı işləyən əzələlərdə biotokların böyüklüyünü qeydə almaq

B) insan orqanizmindəki bioloji prosesləri qeydə almaq

C) elektromaqnit dalğalarını qeydə almaq

D) insanın görmə dərəcəsini yoxlamaq

E) insanın eşitmə dərəcəsini qeydə almaq


436.Hansı üsul malların xassə göstəricilərinin təyin edilməsi üsulu deyildir ?

A) çəkisini müəyyənləşdirmək üsulu

B) orqanoleptik üsul

C) ekspert üsulu

D) təcrübə-istismar üsulu

E) alət üsulu


437.İnsan sağlamlığı üçün əmtəələrin təhlükəsiz olması daha doğrusu, sağlamlıq üçün zərərli maddələrin olmaması necə adlanır?

A) bioloji təhlükəsizlik

B) fizioloji təhlükəsizlik

C) ekoloji təhlükəsizlik

D) maddi təhlükəsizlik

E) ənənəvi təhlükəsizlik
438. Məişət maşın və avadanlıqların fırlanan hissələrindən zədə olmağın mümkün olmaması necə adlanır?

A) mexaniki təhlükəsizlik

B) fiziki təhlükəsizlik

C) məişət təhlükəsizliyi

D) maddi təhlükəsizlik

E) elektrik təhlükəsizliyi


439. Bu üsulun üstünlüyü sadəliyindən və xassə göstəricilərinin tez qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Bu üsulu göstərin:

A) orqanoleptik

B) triqonometrik

C) optik


D) fizikoleptik

E) xronoleptik


440. Materialın quruluş tərkibini, hissəciklərin xarakterini və yerləşməsini, böyüklüyünü təyin etməyə imkan verən üsulu göstərin:

A) mikroskopik

B) elektroskopik

C) makroskopik

D) statoskopik

E) optik
441. Malların texniki, mexaniki, optik, elektrik və bir sıra xassə göstəricilərini təyin edir.Bu üsul hansıdır?

A) fiziki üsul

B) mexaniki üsul

C) texniki üsul

D) kimyəvi üsul

E) riyazi üsul
442. Aşağıda göstərilənlərdən hansı ekspert qrupunun tərkibinə daxil deyildir?

A) torpaqşünaslar

B) əmtəəşünaslar

C) rəssamlar

D) konstruktorlar

E) mühəndislər


443. “Alət“ üsulu ilə malların xassə göstəricilərini təyin edərkən hansı ölçü alət və vasitələrindən istifadə edilir?

A) cihaz və kimyəvi reaktivlərdən

B) sınaq üsullarından

C) kimyəvi reaksiyalardan

D) qalvanometrik üsullardan

E) fotometrik üsullardan


444. “Alət“ üsulunun əsasını hansı elm təşkil edir?

A) Metrologiya

B) Ekologiya

C) Fiziologiya

D) Xranologiya

E) Antropologiya


445. Malların xassələrini təyin edən zaman gizli formada meydana çıxan qeyri – bərabərliyi hansı üsulla müəyyən edirlər?

A) alət üsulu

B) ölçmə üsulu

C) çəki üsulu

D) qurutma üsulu

E) yandırma üsulu


446. Məmulatın keyfiyyət səviyyəsinin təyin edilməsində ilkin hesab olunan keyfiyyət göstəricisi necə adlanır?

A) keyfiyyətin baza göstəricisi

B) keyfiyyətin əla göstəricisi

C) keyfiyyətin yaxşı göstəricisi

D) keyfiyyətin çox yaxşı göstəricisi

E) keyfiyyətin ekstra göstəricisi


447. Məmulatın etibarlılıq və uzunmüddətlilik göstəricilərinin təyin edilməsi üçün geniş istifadə edilir. Bu üsul hansıdır?

A) məmulatın təcrübi istismar üsulu

B) məmulatın analitik - istismar üsulu

C) məmulatın daxili istismar üsulu

D) məmulatın faktiki – istismar üsulu

E) məmulatın kənarlaşma miqdarı


448. Antropometrik, fizioloji və psixofizioloji, psixoloji göstəricilər hansı xassələr qrupuna aiddirlər?

A) erqonomik

B) etnomik

C) ekonomik

D) funksional

E) estetik


449. Ekspertlərin mütəxəssiz vərdişinə və zövqünə əsaslanan qiymətləndirmə necə adlanır?

A) İntuitiv qiymətləndirmə

B) ekspert qiymətləndirmə

C) ekspress qiymətləndirmə

D) orqanoleptik qiymətləndirmə

E) sensor qiymətləndirmə


450. Malların keyfiyyətini təşkil edən ümumi xassələrin məcmusunda həmin xassənin payını nə göstərir?

A) sanballıq əmsalı

B) mütənasiblik əmsalı

C) qravitasiya əmsalı

D) dəyər əmsalı

E) uzlaşma əmsalı

451. Aşağı keyfiyyətli malların buraxılması ən çox nəyə zərər vurur?

A) istehsalata, ticarətə və alıcı marağına

B) istehsalata

C) alıcılara

D) insanlara

E) mağazalara


452. Yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı nə deməkdir?

A) cəmiyyətin tələbatını daha dolğun ödəmək

B) insanları geyimlə təmin etmək

C) insanları ərzaqla təmin etmək

D) keyfiyyətli geyim istehsal etmək

E) keyfiyyətli şərait yaratmaq


453. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinin ən başlıca şərtini göstərin?

A) keyfiyyətin yüksəldilməsinin idarə olunması

B) yüksək keyfiyyətli məhsulun istehsalı

C) keyfiyyət göstəricilərinin işlənməsi

D) keyfiyyətin texniki səviyyəsi

E) keyfiyyətin iqtisadi məqsədəuyğunluğu


454. Məhsulun keyfiyyətinin inteqral göstəricisindən nə üçün istifadə edilir?

A) keyfiyyətin texniki – iqtisadi səviyyəsini təyin etmək üçün

B) keyfiyyəti idarə etmək üçün

C) məhsulun istehlak dəyərini təyin etmək üçün

D) məhsulun xassə göstəricilərini öyrənmək üçün

E) keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün


455. A = - düsturunda Xistismar i nəyi göstərir?

A) məmulatın istismar xərclərini

B) məhsulun dəyərini

C) məhsulun qiymətini

D) məhsulun növünü

E) məhsulun keyfiyyətini


456. Malın optimal keyfiyyət səviyyəsi dedikdə nə başa düşülür?

A) minimum ictimai əmək sərf etməklə müəyyən tələblərin ödənilməsini təmin etmək

B) malın xassələrinin tam öyrənilməsi

C) keyfiyyətin düzgün idarə olunması

D) məmulatın göstəricilərə uygun hazırlanması

E) istehlak xassələrinin saxlanması müddəti


457. Xammal dedikdə nə başa düşülür?

A) hazır məhsulun istehsalı üşün sərf edilən materiallar

B) pambıq, kətan,yun

C) yarımfabrikatlar

D) tamamlanmamış məhsullar

E) toxunmayan materiallar


458. Kimyəvi tərkibinə görə xammallar neçə cür olur?

A) 2 cür


B) 3 cür

C) 4 cür


D) 5 cür

E) 6 cür
459. Mənşəyinə görə xammallar neçə cür olur?

A) 3 cür

B) 2 cür


C) 4 cür

D) 6 cür


E) 5 cür
460. Texnoloji emal necə aparılır?

A) əsas xammal və hazır məhsulun xassə və xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla

B) məmulatın keyfiyyətini nəzərə almaqla

C) malın xüsusiyyətlərini tədqiq etməklə

D) xammalın keyfiyyətini nəzərə almaqla

E) hazır məhsulu yoxlamaqla


461. Təbiətindən asılı olaraq malın istehlak xassələri neçə cür olur?

A) 3 cür


B) 2 cür

C) 4 cür


D) 7 cür

E) 6 cür
462. Paltarlıq trikotaj parçaların 1m2 –in çəkisi nə qədərdir?

A) 5320 artikulda 81 qr

B) 5320 artikulda 80 qr

C) 5320 artikulda 72 qr

D) 5320 artikulda 70 qr

E) 5320 artikulda 90 qr
463. Faktiki və potensial istehlakçılar tərəfindən həyata keçirilən metod hansıdır ?

A) sosioloji metod

B) orqanoleptik metod

C) ekspert metod

D) hesablama metodu

E) nisbi metod


464. QOST 40103-93-ə əsasən nəyin keyfiyyəti yoxlanılır?

A) hazır məmulatların keyfiyyəti

B) donun keyfiyyəti

C) pencəyin keyfiyyəti

D) paltonun keyfiyyəti

E) plaşın keyfiyyəti


465. Bədii-texniki şuranın vəzifəsi nədir?

A) yeni məmulat nümunələrini təsdiq etmək

B) yarımfabrikatları təsdiq etmək

C) xammal nümunələrini təsdiq etmək

D) bəzək elementlərini təsdiq etmək

E) hazır məmulatları yoxlamaq


466. Geyimdə dəyişdirilən element və formaların lazımi münimumlarının rasional seçimi necə adlanır?

A) unifikasiyalaşdırma

B) tipləşdirmə

C) optimallaşdırma

D) standartlaşdırma

E) sertifikatlaşdırma


467. Parçaların xətti dolumu əriş sapı istiqamətində “Eə” nəyi xarakterizə edir?

A) əriş sapları ilə parçaların neçə faiz olduğunluğu

B) parçaların toxunmasını

C) parçaların boyanmasını

D) parçaların sıxlığını

E) parçaların çəkisini


468. Parçaların sıxlığı “Nə” dedikdə nə anlayırsınız?

A) parçanın 10sm-də əriş saplarının sayını

B) parçanın 10sm-də arğac saplarının sayını

C) parçanın 100mm-də arğac saplarının sayını

D) parçanın 1m-də arğac saplarının sayını

E) parçanın bir topunda eninə sapların sayı


469. L=100mmməsafədə sapların maksimal sıxlığı hansı düsturla təyin olunur?

A) Nmax =100/d

B) Nmax =100-d

C) Nmax =

D) Nmax =100+d

E) Nmax =100-d


470. Parçaların kütlə dolumu “Em” hansı düsturla hesablanır və vahidi nədir?

A) Em =

B) Em =

C) Em =

D) Em =

E) Em =


471. Parçaların quruluş fazası dedikdə nə başa düşürsünüz? ﴾Fə ; Fa﴿

A) müxtəlif toxunmalarda sapların bir – birinə nəzərən əyilməsini

B) sapların bir – birinə toxunmasını

C) sapların bir – birinə paralel olmasını

D) sapların qarşılıqlı perpendikulyar toxunmasını

E) əriş və arğac saplarının hörülməsini


472. ”Mikroquruluş“ sapların hansı quruluşudur?

A) liflərin molekulyar səviyyədəki quruluşu

B) liflərin təbii quruluşu

C) liflərin süni liflərlə qarışığından alınan quruluş

D) lif və sapların paralel quruluşu

E) liflərin kimyəvi tərkibi

473. Konstruktor sənədləşmələrinin vahid sistemi və texniki şərtlərin hazırlanması qaydaları hansı QOST – la yerinə yetirilir?

A) QOST 2144 – 90

B) QOST 2314 – 70

C) QOST 2230 – 91

D) QOST 2125 – 86

E) QOST 2344 – 90


474. Geyimlərin texniki şərtləri nəyə görə işlənir?

A) toxuculuq məmulatlarının ayrı – ayrı növləri üçün standartların tələbinə görə

B) üst – astar materialları üçün standartın tələbinə görə

C) parçaların qəbulu və markalanması üçün standartın tələbinə görə

D) kişi və uşaq paltarları üçün standartın tələbinə görə

E) qadın paltarları üçün standartın tələbinə görə


475. Tikili mallar neçə seriya üzrə istehsal edilir?

A) 3 seriya

B) 2 seriya

C) 4 seriya

D) 5 seriya

E) 7 seriya


476. Paltarların kütləvi surətdə istehsalının ardıcıllığını göstərin?

A) modelləşdirmə, quraşdırma, biçimə hazırlanma, biçmə, bəzəmə

B) parçanın biçimə hazırlanması, biçilməsi

C) konstruksiyanın qurulması, ülgülərin çıxarılması

D) modelin seçilməsi

E) materialın seçilməsi


477. Tikiş sənayesində əsas əlamət olaraq nə göstərilir?

A) ölçü, boy, köklük

B) ölçü, model

C) döş yarımçevrəsi, bel yarımçevrəsi

D) kürəyin uzunluğu, ətəyin uzunluğu

E) çiyinin hündürlüyü, boyun uzunluğu


478. Geyim üçün furnitura dedikdə nə başa düşürsünüz?

A) düymələr, ilmələr, toqqalar, knopkalar və s.

B) parçalar, qaytanlar

C) krujevalar, tesmalar

D) yalnız toqqalar

E) tüllər və tesmalar


479. Kompozisiya anlayışını geyimdə necə dərk edirsiniz?

A) geyimdə bütün elementlərin vahidliyi və bir – birinə qarşılıqlı tabeliyi

B) insan zövqünə təsir edən amil

C) insanın hissiyatına təsir edən amil

D) insanın estetik zövqünü oxşayan amil

E) insan orqanizmi üçün xeyirli olan amil


480. Uşaq geyimlərinin modelləşdirilməsində əsas prinsip nədir?

A) sadəlik və geyimin uşağın fizioloji və hərəkət xüsusiyyətlərinə uyğun olması

B) başlıca prinsip bər – bəzəkli olmasıdır

C) əsas prinsip onun gözəl görünməsidir

D) yalnızca sadəlikdir

E) yalnız rahat olmasıdır


481. Modelləşdirmə əməliyyatını neçə əsas mərhələyə bölmək olar?

A) 3 mərhələyə

B) 4 mərhələyə

C) 2 mərhələyə

D) 1 mərhələyə

E) 5 mərhələyə

482. Geyim istehsalında quraşdırma prosesinin məqsədini göstərin:

A) qəbul olunmuş model üzrə ülgülərin hazırlanması

B) parçanın biçimə hazırlanması

C) trafaretlərin hazırlanması

D) parçaların seçilməsi

E) hissələrin nömrələnməsi


483. Antropometriya məlumatına görə neçə fiqur tipi vardır?

A) 5 fiqur

B) 4 fiqur

C) 2 fiqur

D) 6 fiqur

E) 7 fiqur


484. Tikiş fabriklərində məmulatların hazırlanması üçün hansı axın üsulundan istifadə edilir?

A) fasiləsiz, yəni konveyer axın üsulu

B) sinxron axın üsulu

C) fasiləli axın üsulu

D) aqreqat axın üsulu

E) aqreqat-qrup axın üsulu


485. Təyinatına görə tikili mallar neçə sinifə bölünür?

A) 5 sinfə

B) 2 sinfə

C) 3 sinfə

D) 4 sinfə

E) 6 sinfə


486. Tikili məmulatlarda rast gəlinən nöqsanları neçə qrupa bölmək olar?

A) 2 qrupa

B) 4 qrupa

C) 3 qrupa

D) 1 qrupa

E) 6 qrupa


487. Teksturalı saplar hansı saplardır?

A) quruluşunun görünüşü dəyişdirilmiş saplar

B) tərkibi dəyişdirilmiş saplar

C) nömrəsi dəyişdirilmiş saplar

D) sintetik saplar

E) süni saplar

488. Saplarda olan nöqsanlar neçə cür olur?

A) 2 cür


B) 3 cür

C) 5 cür


D) 6 cür

E) 4 cür
489. Sadə toxunma sinifinə hansılar aiddir ?

A) kətan, sarja, atlas

B) kətan


C) atlas

D) dama-dama

E) reps
490. Parçaların boyanmasını necə başa düşürsünüz?

A) müxtəlif boyaq maddələrindən istifadə etməklə onların təbii rənginin dəyişdirilməsi

B) parçanın rənginin dəyişdirilməsi

C) parçaların bir rəngdən o birinə keçirilməsi

D) parçaların boyanması

E) parçaların şlixtlənməsi


491. Bütün parçalar sortlaşdırılan zaman neçə qrupa bölünür?

A) 3-4 qrupa

B) 1-2 qrupa

C) 4-5 qrupa

D) 5-6 qrupa

E) 3-5 qrupa


492. Parçaların keyfiyyət səviyyəsi qiymətləndirilərkən parçaların atestasiyası zamanı neçə qrup göstərici tətbiq edilir?

A) 2 qrup

B) 3 qrup

C) 4 qrup

D) 5 qrup

E) 6 qrup


493. İnsan orqanizminin normal fəaliyyəti bədəndə temperaturun neçə dərəcə olması təmin olunmalıdır?

A) 36-37oS

B) 35-36oS

C) 37-38oS

D) 37-39oS

E) 38oS


494. İnsan orqanizmi çılpaq vəziyyətdə 15oS temperaturda nə qədər istilik itirir?

A) 174 vt

B) 200 vt

C) 210 vt

D) 160 vt

E) 178 vt


495. Yun kostyum geyinmiş adam 15oS temperaturda nə qədər istilik itirir?

A) 95,5 vt

B) 100 vt

C) 110 vt

D) 115 vt

E) 120 vt


496. İsti iqlim zonasında insan orqanizmi daimi temperaturla təmin edilməsi üçün bədən 1 saat ərzində nə qədər təri buxarlandırmalıdır?

A) 1l


B) 1,5 l

C) 0,5 l


D) 0,8e l

E) 1,6e l


497. Paltarın çəkisi nədən asılıdır?

A) materialın çəkisi və məmulatın ölçüsündən

B) materialın ağırlığından

C) materialın qalınlığından

D) materialın sərtliyindən

E) materialın möhkəmliyindən


498. Hansı səbəbdən məmulat yararsız hala düşə bilər?

A) xalis xidmət müddəti başa çatdıqda

B) istismar müddəti qurtardıqda

C) köhnəldikdə

D) keyfiyyətini itirdikdə

E) yuyulduqda


499. Məmulatın istismarına təsir edən səbəb neçə cür olur ?

A) 2 cür


B) 3 cür

C) 4 cür


D) 6 cür

E) 5 cür


500. Formaca geyimlər neçə cür olur?

A) 3 cür


B) 4 cür

C) 2 cür


D) 5 cür

E) 1 cür


Kafedra müdiri: dos. Mirzəyev T.H.

Tərtib etdi: b/m Hümbətova M.H.

Qeyd: Düzgün cavab: A) bəndi

Yüklə 457,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə