BiRİNCİ oturum açılma Saati: 10. 48 Başkan : Sait AÇBA BaşkanvekiLİ : Mehmet Atlan karapaşAOĞlu (Bursa)

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.83 Mb.
səhifə37/38
tarix30.12.2018
ölçüsü2.83 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Şimdi, arkadaşlar, geri dönmemiz gereken maddeler var, hatırlayacaksınız atladığımız şeyler vardı, bunların geneli üzerindeki görüşmeleri yapmıştık; ama, neticede Sayın Bakanın da beklenmesi uygun görülmüştü. Bunlar 64, 73, 93, 104, 123, 127, 145 ve 146 ncı maddeler. Bir de, tekriri müzakere önergesi var 111 inci maddeyle ilgili olarak.

64 üncü maddeden başlıyoruz.

Bununla ilgili önerge var, okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bankacılık Kanunu Tasarısının 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve ilk cümlesinde yer alan “fon kurulu”nun “kurul” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.Hasan Fehmi Kinay

Kütahya


Fazıl Karaman

İzmir


BAŞKAN – Önergeye katılıyor musunuz?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılamıyoruz. İzin verirseniz, çok kısa bir bilgi vereyim. Buradaki amaç şu: “Merkez Bankası, Hazine ve BDDK’nın olumlu görüşüyle fon kurulu tarafından belirlenir” diyor buradaki madde. Buradaki amaç aslında konsensüs sağlamak. Bir de, sigortayı yapan kuruluş aslında burada TMSF; yani, tasarruf mevduatını sigorta eden bir fondan bahsediyoruz. Madem sigorta etme fonksiyonu fonun ve artık, biz BDDK ve TMSF’yi tamamen iki ayrı kuruluş olarak görüyoruz. Sigorta eden kuruluş primi belirlemelidir görüşünden hareket ederek bu madde bu şekilde hazırlanmıştır. Epeyce de uzun tartışmalar, uzun tartışmalar sonucunda bu hale gelmiştir; yani, rasgele bir düzenleme değildir. Bunun mutlaka dört kurum arasında konsensüsle; ama, olumlu görüşler, artı, TMSF’nin nihaî kararıyla oluşmasını son derece önemli gördüğümüz için bu önergeye katılamıyoruz kesinlikle.

BAŞKAN – Önergeyi okurken bir satır atlandı, gerekçe düşüncesiyle okunmadı, onu okutuyorum:

64 üncü maddenin üçüncü fıkrasının son cümlesindeki değişiklik risk esaslı sigorta priminin tarifesi, tahsil zamanı, şekli ve diğer hususlar kurul tarafından belirlenir.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Karaman.

FAZIL KARAMAN (İzmir) - Şimdi, buradaki argümanlarımız şunlar; özellikle TMSF bir düzenleme kurulu değil, dolayısıyla, düzenleyici bir unsurun TMSF’nin içinde kalmaması lazım. Sayın Bakanın bahsettiği sigortayı kullanan, primi kullanan birimin sigorta primini belirlemesi ciddî bir sakınca bence; yani, bilakis destekleyici değil, ciddî bir sakıncadır. Üçüncü nokta da, sigorta priminin belirlenmesi bir inceleme matuftur. BDDK zaten bunu yapıyor. Bankaların içerisinde ikinci bir inceleme unsuru koyarız diye bir endişem var; dolayısıyla, bunun BDDK tarafından belirlenip, primlerinin, TMSF tarafından kullanılması, düzenleyici ve denetleyici bir birim olmayan TMSF’nin çalışma esası açısından daha uygun olacağı kanaatindeyim.

BAŞKAN – Buyurun Sayın Bakanım.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Burada şöyle bir durum var: Burada düzenleyici değil; ama, sigorta eden çok önemli bir kurum; yani, düşünün ki, şimdi, bir sigorta şirketi bir şeyi sigorta ettiriyorsunuz hasar olduğu zaman tazminat veriyor, fakat primini yine kendisi belirleyemiyor; yani, herhangi bir sigorta şirketi nasıl sigorta ettiği işin sigorta primini kendisi belirlerse burada da TMSF’nin belirlemesi çok normal; dolayısıyla, bankacılığı denetlemek, düzenlemek anlamında bir düzenleme değil bu, sadece aslî vazifesiyle ilgili bir konu. Üstelik, TMSF’nin hiçbir zaman bankaların böyle detaylarına inip de inceleme şeyi yok, TMSF, bilgiyi zaten BDDK’dan isteyecek. Yani, BDDK haricinde TMSF’nin ayrıca kendi ekipleri gelip de bu bankanın riski nedir diye inceleyecek öyle bir durum yok. Bilgi BDDK’dan gelecek, Hazinenin ve Merkez Bankasının ve yine BDDK’nın olumlu görüşü olacak sigorta primiyle ilgili, herhangi bir görüş değil, yani okey demeleri lazım tarifeye, ondan sonra da en son TMSF belirleyecek; yani, ilke olarak madem bu iki kurumu birbirinden ayırıyoruz, TMSF’nin zaten uzun vadeli fonksiyonu sigorta fonksiyonu; yani, bu varlık yönetim fonksiyonu zaman içerisinde bitmesi gereken bir fonksiyon. Aslî vazifesi buysa, aslî vazifesinin fiyatını kurumun belirlemesi, yani fonun belirlemesi gayet doğal.

BAŞKAN – Arkadaşlar, Sayın Bakanlığın katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Maddeyle ilgili bir önerge daha var, okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bankacılık Kanunu Tasarısının 64 üncü maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Fazıl Karaman

İzmir


Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları nezdinde bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmı fon kaynaklarından ödenir.

BAŞKAN – Sayın Bakanım, katılıyor musunuz?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Sayın Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Maddeyi önergeyle kabul edilen doğrultuda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

BAŞKAN – Önerge sahibi olarak Fazıl Karaman; buyurun efendim.

FAZIL KARAMAN (İzmir) – Son fıkrada, faaliyet izni kaldırılan veya fona devredilen kredi kuruluşlarıyla ilgili fonun ödeme mükellefiyetlerinden bahsediliyor. Fona devredilen bankalarda faaliyet devam ettiği için fonun ödeme mükellefiyetinin olmaması gerekiyor; dolayısıyla, o fona devredilen…

BAŞKAN – 73 üncü maddede önerge vardır; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1/1007 sayıl Bankacılık Kanunu Tasarısının 73 üncü maddesinin, “finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek bir ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun kurumun koordinasyonunda fon, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankasınca müştereken tespiti halinde alınacak olan olağanüstü tedbirleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar, belirlenen bu olağanüstü tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Halil Aydoğan

Afyonkarahisar


BAŞKAN – Önergeye katılıyor musunuz?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Buyurun.

M. AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Şimdi, orada şunu söylemiştik, problem şuradaydı: Sistemin riski bürokrasi tespit ediyor; yani, risk olup olmadığına, fon, Hazine Müsteşarlığı, Merkezi Bankası kurumlarının koordinasyonunda bir araya geliyor, ekonomide sistemik risk vardır diyor, böyle bir karar veriyor. Sonra da Bakanlar Kurulu yetkili olacak, kararları ve olağanüstü tedbirleri almaya. Ekonomide sistemik bir risk olup olmadığının kararı, sonuçta siyasi bir karardır. Oysa, madde, bunu bürokrasiye veriyor. Bürokrasi sistemde risk vardır diye karar alıyor, hükümet bu durumda olağanüstü tedbirleri almaya yetkili; yani, bütün toplumu ilgilendiren bir karar bu ve bu kararı bakanlar kurulu vermek zorundadır. Bunu söylemiştik, tartışmalarda ve hatta bu yönde düzeltelim denilmişti; ama, onu burada göremedim.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) – Önerge doğrultusunda diye düzeltmek lazım.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Bunların başında hükümeti temsilen bir bakan var zaten.

M. AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Maliye Bakanı şu şu demiyor, bürokrasi bir araya gelip, tespit ediyor. Sistemik risk dediğiniz ardından olağanüstü önlemler uygulamaya konulacak. Bunun tespitini bürokrasiye bırakamazsınız.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Bürokrasi böyle bir sinyal var diyor ve getiriyor, Bakanlar Kurulu da karar veriyor. Bakanlar Kurulu ben bir şey görmüyorum ve hiçbir şey de yapmıyorum diyebilir.

M. AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Yetkilidir diyor; ama… Sistemik riskin tespitini bürokrasiye verdiniz. Bu bir siyasi karardır.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmayabilir.

BAŞKAN – Önergeye katılıyor musunuz?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

M. AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Ben bu açıklamayı yaptığım zaman Sayın Abdüllatif Şener burada “çok haklısınız” demişti, bu anlamda, belki kelime bu değildi; ama, “evet doğru” dedi, tutanaklardan ne dediğine bakılabilir. Tabiî, şu an, burada hangi bakan oturuyorsa, onun görüşü önemli. Dikkatinize sunuyorum.

BAŞKAN – Yapılan değişiklikle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

93 üncü maddeye dönüyoruz.

Bu 93 üncü maddede, bir kadro cetveli meselesi vardı. Bize böyle bir şey gelmedi. Bu konuda yapabileceğimiz nedir?

Önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 93 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.Ali Osman Sali

BalıkesirSabahattin Cevheri

Urfa


Fazıl Karaman

İzmir


Mustafa Açıkalın

İstanbul


Bu kanunun ekinde yer alan 1 sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek üzere, kadro unvan ve derecelerinin değiştirilmesiyle, bu kadroların kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye kurul yetkilidir; ancak, meslek personeli dışında kalan kurum personelinin unvan ve değişiklikleri 190 sayılı genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnamenin ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olarak yapılır.

Ekli 1 sayılı cetvelde toplam 851 adet kadro bulunmaktadır.

BAŞKAN – Hükümet bu önergeye katılıyor mu?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Yapılan değişiklikle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

101 inci maddeye geldik.

Önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 101 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen aktifinin niteliği ve pasifleri ibaresinin cümle metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.Halil Aydoğan

Afyon


M. Akif Hamzaçebi

Trabzon


BAŞKAN – Hükümet önergeye katılıyor mu?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılıyoruz

BAŞKAN – Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Maddeyi önergeyle yapılan değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

103 üncü maddeye geçiyoruz.

Önerge vardır; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 103 üncü maddesini sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.Musa Uzunkaya

SamsunSabahattin Cevheri

Urfa


Hasan Fehmi Kınay

Kütahya


Mustafa Elitaş

Kayseri


Mustafa Açıkalın

İstanbul


Osman Seyfi

Nevşehir


Selahattin Beyribey

Kars


Fazıl Karaman

İzmir


Kurul başkan ve üyelerine, birinci fıkraya göre belirlenen ücretlerinin tutarında, damga vergisi hariç, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın, her ay tazminat verilir.

BAŞKAN – Buyurun.

BDDK BAŞKANI – 103 üncü madde ücret ve mali hakları düzenliyor. Sanırım aynı paralel düzenleme TMSF’de de yapılacak, birinci fıkrada kurul başkanına, Başbakanlık Müsteşarını geçmeyecek bir tutar belirleniyor. Sanıyorum önergeyle getirilen düzenlemeyle bir o kadar daha para alma hakkı tanınıyor. Ancak, Sayın Başkan, özellikle, ben şahsi bir düşüncemi belirtmek isterim. Benim burada maaşımla ilgili söylediğim ifadeler, zaten ben Halk Bankasında o maaşı isteseydim, buraya gelmezdim. Basın da biraz yanlış anladı onu. Benim sorunum, bize bağlı kurumlarda kalifiye çalıştıracak adam bulamamam. Eğer, benim maaşımı artıracaksanız, lütfen artırmayın. Arkadaşlarımın maaşlarını bu önergeyle artırmıyorsunuz.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) – Devamı var, onları da artıracak önerge geliyor.

BDDK BAŞKANI – Eğer, öyle bir şey istemiyorum.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (İstanbul) – Bunlar çerçeve yasalar, üst kurullar için bunlar düzenleniyor. Bu konunun çok iyi istişare edilmesi lazım. Açıkçası, hükümette detaylı bir şekilde tartışmadan, burada böyle bir kararı vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum ve önergeye katılamıyorum.

BAŞKAN – Buyurun.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; tabiî, burada, kaç gündür bu yasayı tartışırken, hep kurumlarımızın sorumluluğundan, yüklerinin ağır olduğundan, geçmişte bu konuda birkısım ihmallerin olduğundan ve yeterli kadroların temin edilemediğinden bahsedildi. Bunu tartıştık. Zatı aliniz yine orada idiniz. Pamukbank ile Halkban’ın izdivacı yapılırken, Pamukbank’taki üst düzey yöneticilerin Halkbank’a geçişinde bu yöneticilerin maaşlarının Başbakanlık Müsteşarının üç katını geçmemek üzere diye bir tabir geliştirdik. Dedim ki, yani Pamukban’ı yöneten bu değerli yöneticiler, ne kadar güzel üretmişler ki, bu banka bitmiş ve bunların yöneticileri Halkbank’a geçerken, bu arkadaşlar Pamukbank’tan Halkban’a geçiyorlar, bitmiş bankadan ve orada da Başbakanlık Müsteşarının üç katı maaşını veriyoruz. Şimdi, TMSF’nin değerli başkanı ve üst düzey yöneticileri, BDDK’nın değerli başkan ve üst yöneticileri, eğer, Pamukbank’ta çalışma düzeyleri nedir ne değildir, bunu kamunun vicdanına havale etmek lazım ve netice itibariyle bunlar bütünleştiler. Onlara Başbakanlık Müsteşarının üç katının takdir edildiği bir komisyonda, eğer bu yöneticilere biz, iki katını takdir edemiyorsak, dengeleri burada sağlayamayız. Dolayısıyla, ben bunun hakkaniyete uygun olabilmesi için aslında iki katı değil, üç katı olması gerektiğini düşünüyorum.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Bunların hepsine hak vermek mümkün; ama, yani, tüm kamudaki maaş dengelerini dikkate almadan, bunu lokal bazda çözmeye çalıştığımızda haksızlık yapabiliriz.

MUSA UZUNKAYA (Samsun) – Bunu Pamukban’a da söyledik bunu. O gün, geçenlerin sayısı da belli, yani biz orada genel aktüaryal dengeler itibariyle bunları da bugün için hükümet düşünmek zorunda.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – O yasa o şekilde çıkmadı. Sadece Halkbank ile Pamukbank’ın birleşmesinde, maaş dengesizliğinin giderilmesi gibi bir ifadeyle çıktı, yasada öyle üç katı diye bir şey yok.

BAŞKAN – Buyurun efendim.

M. AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Başkan.

Şimdi, AB İlerleme Raporundan birkısmı okumak istiyorum, Sayın Bakan, bir çerçeve yasa tasarısından söz etti, ilerleme raporunda şu var: “Hükümetin çerçeve kanun yoluyla tüm bağımsız düzenleyici kurumların tek tip organizasyon yapıya kavuşturulmasına yönelik yakın zamandaki çabaları, BDDK’nın çalışmalarına potansiyel siyasi müdahale yapılabileceği için kaygılara neden olmaktadır” AB bile bunun ne kadar sakıncalı olduğunu söylüyor.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Taslak üzerine öyle şeyler yazmışlardır da, son hali yasanın öyle değil.

M. AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – İkincisi, bunun bütçeyle hiçbir ilgisi yok. İstikrar programıyla da hiçbir ilgisi yok. Onlar hesabını yaptı ve oraya hiçbir etkisi olmuyor, tamamen banka sisteminden geliyor.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Bu işin mali yönünden çok, kamudaki maaş sistematiği açısından, lokal bir şey yapıyoruz. Peki, diğer kuruluşlar ne olacak, buna çok dikkat etmek lazım. Burada git-gel yapmayalım diyorum. Takdire de bırakamıyorum; çünkü, hükümette görüşülmemiş bir konu ve hele hele bu konularda Sayın Başbakanımız çok hassas. Böyle bir konuyu takdire bırakmam mümkün değil, açıkçası ben katılamıyorum.

BAŞKAN – Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

104 üncü maddeye geldik.

Bir önerge vardır; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bankacılık Kanun Tasarısının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve üçüncü fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Ali Osman Sali

Balıkesir

Kurul başkan ve üyelerinin bu görevlerinde geçirdikleri süreler, tabi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. Bu hüküm akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı kalmak üzere üniversitelerden gelen kurum başkan ve üyeleri hakkında da uygulanır.

BAŞKAN – Hükümet önergeye katılıyor mu?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılamıyoruz.

BAŞKAN – Buyurun.

ALİ OSMAN SALİ (Balıkesir) – Hatırlarsanız 104 üncü madde görüşülürken, bu geçici madde olmalıdır demiştik, biz, bunun geçici maddesini düzenledik, şimdi buradan bunun çıkması lazım; ama, burada geçen hizmetlerin de mesleklerinde değerlendirilmesi lazım; yani, gelmiş çalışmış, A kurumuna geri gitmiş, orada değerlendirilmesi lazım. Madde mutabakata varılmış, geçici maddesi düzenlenmiştir. Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Buyurun.

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ – Sadece üniversitelerden gelen değil, üniversite öğretim elemanları kadrolarından gelen olarak düzeltilmesi gerekir. Saklı tutulan akademik unvanlarla ilgilidir.

BAŞKAN – Önerge, Maliye Bakanlığının talebi istikametinde düzeltilmiştir.

Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Maddeyi önergeyle yapılan değişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

111 inci maddeye geldik.

Önerge vardır; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

1/1007 sayılı Bankacılık Kanun Tasarısının 111 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Halil Aydoğan

Afyonkarahisar
BAŞKAN – Hükümet önergeye katılıyor mu?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınız sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Madde metinden çıkarılmıştır.

123 üncü maddeye geldik.

Önerge vardır; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 123 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.Ali Osman Sali

BalıkesirSabahattin Cevheri

Urfa


Fazıl Karaman

İzmir


Mustafa Açıkalın

İstanbul


Bu kanun ekinde yer alan 2 sayılı cetveldeki toplam kadro sayısı geçirlememek üzere kadro unvan ve derecelerinin değiştirilmesiyle, bu kadroların kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye fon kurulu yetkilidir.

Fonun, ikinci fıkrada belirtilenler dışında kalan ve ekli 3 sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda çalıştırılacak personel, idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilir.

Bu cetvelde yer alan toplam pozisyon sayısı geçilmemek üzere pozisyon unvanlarında değişiklik yapmaya fon kurulu yetkilidir. İdari hizmet sözleşmesiyle çalıştırılan emeklilik ve sosyal güvenli yönünden 536 sayılı SSK’ya tabidir.

Eklenen 2 sayılı kadro cetveli toplamı 415 adet, 3 sayılı kadro cetveli toplamı 155 adettir.

BAŞKAN – Hükümet önergeye katılıyor mu?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Maddeyi kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

127 nci maddeye geldik.

Önergeler vardır; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bankacılık Kanun Tasarısının 127 nci maddesinin dördüncü fıkra ilk cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Fon kurulu başkan ve üyeliklerine atananlar ile başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek personeli hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine ilişkin hükümler uygulanır.

Mustafa Açıkalın

İstanbul
BAŞKAN – Hükümet önergeye katılıyor mu?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 127 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.

Fon tarafından bu kanun hükümlerine çerçevesinde yönetimi ve denetimi deviralınan şirketlerin yönetim, denetim veya tasfiye kurullarına atanan memurlar ve diğer kamu görevlilerine, KİT yönetim kurulu üyeleri için belirlenen aylık ücretin üç katını geçmemek üzere fon kurulunca belirlenecek miktarda ücret ödenebilir.

Ali Osman Sali

Balıkesir
Sabahattin Cevheri

Urfa


Fazıl Karaman

İzmir


Mustafa Açıkalın

İstanbul


Halil Aydoğan

Afyonkarahisar


BAŞKAN – Hükümet önergeye katılıyor mu?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılıyoruz.

BAŞKAN – Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Buyurun.


BDDK BAŞKANI TEVFİK BİLGİN – Benim, bu önergede anladığım, TMSF’nin birçok üst düzey yöneticisi, başkan ve üyeler dışında, şirketlerin yönetim kurulunda. Benim hiçbir personelimin, şirketlerde, yönetim kurulu üyelikleri yok, hiçbir şey yok, çıplak ücret alıyorlar, sizin belirlediğiniz. Eğer burada bir eşitsizlik doğuyorsa, onu belirtmek istedim sadece.

MUSTAFA ÖZYÜREK (Mersin) – Sayın Sali, Başkan haklı. Fondaki yöneticilere şirketlerde görev mi veriliyor?

ALİ OSMAN SALİ (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; iki konu birbirinden farklı. TMSF Başkan ve üyeleri ile Fon, BDDK Başkan ve üyeleri için verilmesi uygun görülen ücret aynı, Başbakanlık Müsteşarının iki katı, yuvarlak söyleyeyim, yani, vergiyi filan karıştırmadan. Bir de, TMSF’nin yönettiği şirketler var. Bu şirketlerde TMSF yetkilileri de görevlendirilebiliyor, değil mi Sayın Başkan?

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Tabiî.

ALİ OSMAN SALİ (Devamla) – Takdirî bir durum.

Görevlendirildiğinde şu anda verilen yönetim kurulu üyeliği ücretinin sınırı yok. Buna bir sınır getirelim diyoruz. Şimdi, burada, arızî olarak verilebilecek bir görevden dolayı elde edilecek ücreti aslî unsur olarak da değerlendirmemek lazım, verilmeyebilir de, verilebilir de. Yani, verilirse, sınırını koyuyoruz biz. Yani, şu anda sınırsız zaten. KİT yönetim kurulu üyelerinin üç katı. Şu anda sınırsız olduğu için, Sayın Başkanın da talebi, bir sınır koyalım, biraz dengeli olsun der; o sebeple geldi.Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə