BiRİNCİ oturum açılma Saati: 10. 48 Başkan : Sait AÇBA BaşkanvekiLİ : Mehmet Atlan karapaşAOĞlu (Bursa)

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.83 Mb.
səhifə38/38
tarix30.12.2018
ölçüsü2.83 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Bir önergemiz daha var; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 127 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.Musa Uzunkaya

SamsunMustafa Açıkalın

İstanbulHasan Fehmi Kinay

KütahyaErgün Dağcıoğlu

Tokat


Cemal Uysal

Ordu


Osman Seyfi

NevşehirMustafa Elitaş

Kayseri


Sabahattin Cevheri

Şanlıurfa
Selahattin Beyribey

Kars


Fazıl Karaman

İzmir

“Fon Başkan ve üyelerine birinci fıkraya göre belirlenen ücretlerin tutarında damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın her ay tazminat ödenir.”

BAŞKAN – Önergeye katılıyor musunuz Sayın Bakanım?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Deminkiyle paralel bir uygulama olduğu için, dediğim gibi, şahsî konu bir tarafa, hükümetin ortak bir görüşü olmadığı için katılamıyorum.

BAŞKAN – Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

127 nci maddeyi, kabul edilen önergeler doğrultusunda değiştirilmiş olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

145 inci maddeyle ilgili önergeler var; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan 1/1007 esas numaralı Bankacılık Kanunu Tasarısının 145 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.Hasan Fehmi Kinay

KütahyaFazıl Karaman

İzmir


Musa Uzunkaya

Samsun


Akif Hamzaçebi

Trabzon


Kemal Deveciler

BalıkesirEnis Tütüncü

Tekirdağ


Kemal Kumkumoğlu

İstanbul

BAŞKAN – Aynı mahiyette iki önergeyi her iki taraf da vermiş. Aynı mahiyette olduğu için, sadece imzalarını okuduk. Bu önergeler madde çıkarılmasıyla ilgili.

Önergeye katılıyor musunuz efendim?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Müsaade ederseniz, TMSF Başkanımız bir açıklama yapsın.

BAŞKAN – Tabiî, hay hay efendim.

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Sayın Başkan, 145 inci maddenin tartışılması sırasında buraya tekrar dönüleceği belirtilmişti. Biz, o zaman da belirttik; ama, şimdi bir daha hatırlatmak kabilinden belirtme ihtiyacı duyuyorum. Burada, 145 inci maddede iki ayrı şirket düzenleniyor. Bu iki ayrı şirketle ilgili düzenleme şu andaki mevcut mevzuatta, meri mevzuatta aynen var. Bunun bir tanesi, Fonun yüzde 100 sermayesine sahip olduğu bir alacak tahsil şirketi, bir varlık yönetim şirketi kurabilmesi. Bu, şu anda Bankalar Kanununda meri 14’e 6’da olan bir hüküm; ama, işletilmedi bugüne kadar, hayata geçirilmedi. Diğeri ise, 4743 sayılı Kanunla getirilen ikinci bir imkân. Bu ise, varlık yönetim şirketlerinin özel sektörde, özel ortaklıklar tarafından kurulabilmesi imkânı ve Fonun da, gerektiğinde oraya yüzde 20’ye kadar sermayeyle ortak olabilmesi imkânı. Bu, 4743’le geldi ve bu konudaki düzenlemeleri yapma usul ve esasları belirleme yetkisi BDDK’ya verildi. BDDK bu konuda yönetmelik çıkardı, Resmî Gazetede yayımlandı. O yönetmeliğe göre varlık yönetim şirketleri kuruldu. Şu anda da çalışıyorlar bu varlık yönetim şirketleri. Şimdi, bu maddenin kalkmasıyla, burada bir sıkıntı doğabilir.

İkincisi, şahsen, Fon olarak bizim önerimiz, yüzde 100 Fonun sermayesine iştirak ettiği bir varlık yönetim şirketine ihtiyaç yok. Bugünkü meri mevzuatta olmasına rağmen, buna ihtiyaç yok; ama, Fonun ortak olabileceği bir varlık yönetim şirketinin şu anda kurulmuş olan, benzerleri kurulmuş olan varlık yönetim şirketi imkânının muhafaza edilmesinde fayda var. Bu da, birinci ve ikinci paragrafların çıkarılması halinde, bu imkân sağlanmış oluyor. Üçüncüde de, dilediği oranda sermaye sağlamak, dilediği oranda sözünü burada çıkarmak, bize göre uygun olur. Diğer bölümlerin kalması halinde, hem şu anda var olan şirketlerin korunması, buradaki hukukî problemlere yol açılmaması sağlanmış olur hem de Fonun ihtiyaç duyabileceği bir finansal model Türk finans sisteminde yaşatılmaya devam edilmiş olur. Bizim görüşümüz budur.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Kinay, buyurun.

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Şimdi, sizin de açıklamalarda ifade ettiğiniz üzere, bir kere mevcut sistemde şu anda bu yasa yürürlükte olmadığı halde kurulmuş olan varlık yönetim şirketleri var. Bununla ilgili yasal düzenleme…

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Yasada var ama bu hüküm.

HASAN FEHMİ KİNAY (Devamla) – Şöyle: Bununla ilgili yasal düzenleme sadece 4389’da değil, 4743 sayılı Yasada asıl olduğu için var. 4389 sayılı Yasa, tamamen Fonun bir şirket kurabileceğini ifade ediyor. Sayın Bakanım, biz, sizin yokluğunuzda, dün öğlen saatlerinde bu konuyu tartışmıştık. Temelde itirazımız şu: Bütün bu yasal düzenlemeler varlık yönetim şirketleriyle ilgili yapılan yasal düzenlemelerden sonra 4389 sayılı Yasanın ilgili hükmü, 4743 sayılı Yasayla ilgili düzenlemelerden sonra, biz, 136 ncı maddede, bu yasadaki 136 ncı maddede, Fona çok ciddî tahsil ve takip imkânları getirildi, çok istisnaî yetkiler verdik. Bu yetkileri kullanamayacak, kullandığı halde tasfiye edemeyecek, tahsil edemeyecek bir alacak varsa eğer, bunu zaten varlık yönetim şirketinin tahsil etmesi mümkün değildir; çünkü, varlık yönetim şirketleri hiçbir koşulda Fonun elindeki bulunan yasal yetkilere sahip olmayacak. Dolayısıyla, biz, zaten Fonu bir varlık yönetim şirketi olarak görüyoruz. Şimdi, bunun yanı sıra, kurulacak bir varlık yönetim şirketine yüzde 100 hissedar olmasının, hatta ve hatta, iştirak etmesinin mevcut yasayla, yani, biz, bu 145 inci maddeyi kaldırsak bile, mevcut yasal düzenleme, 4743’teki yasal düzenleme Fonun bir iştirakte bulunabilmesine imkân veriyor zaten, onda bir sorun yok. Özel bankaların buna ihtiyacı varsa, o noktada kurulan şirketlere de mâni değiliz. 145 inci madde, meczetmiş zaten, hem 4389’dan almış hem 4743’ten almış, meczetmiş, bir şey çıkarmış ortaya; ama, esas itibariyle bizim itirazımız, Fonun zaten bir varlık yönetim şirketi olduğu, 136 ncı maddede, 137 nci maddede Fona verilen yetkilerle zaten tahsil ve takibe ilişkin çok istisnaî yetkileri Fonun olduğu; bundan öte, bir başka operasyona açıkçası çok arkasında, önünde siyasal anlamda, Meclis denetimi anlamında takibinin gerçekten zor olacağı ve geçmişte yaşanan bazı hadiseleri de Sayın Kumkumoğlu dün örnekler vererek açıkladı. Bu tür hadiselerin önüne geçmek açısından en güzeli 145 inci maddeyi kaldırıp, Fonun varsa böyle iştirak niyeti, yapsın. Bu yasa, bugüne kadar, dört senedir yürürlükte olmasına rağmen, bugüne kadar zaten varlık yönetim şirketini kurmayışı da ayrı bir sorudur yani, ayrıca düşünülmesi gereken bir konudur. Biz, bu değerlendirmeler tahtında 145 inci maddenin iptal edilmesini istiyoruz ve yürüyen sisteme mâni bir durumu da yoktur. 145 inci maddenin kaldırılmasıyla bir sıkıntı doğacağını düşünmüyoruz. Zaten yoktu 145 inci madde, diğer madde.

BAŞKAN – Sayın Mustafa Açıkalın, buyurun.

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – Şimdi, Sayın Başkan, Sayın Kinay’ın açıklamaları ile Sayın Fon Başkanımızın açıklamaları arasındaki tutarsızlık demeyeyim, telaffuzun giderilmesi lazım. Bu madde, 145 inci madde yürürlükten kalktığı takdirde halen mevcut olan varlık yönetim şirketleri varlıklarını devam ettirebilecekler mi, ettiremeyecek mi? Bunun bir kere netleşmesi lazım. Eğer devam ettiremeyecekse, o zaman, varlık yönetim şirketine ihtiyaç var mıdır? Tabiî, yüzde 100’üne Fonun sahip olduğu bir varlık yönetim şirketine Sayın Başkanın açıklamaları çerçevesinde ihtiyaç yok; çünkü, Fonun kendisi zaten varlık yönetim şirketi. Ancak, yüzde 20’sine kadar iştirak ettiği varlık yönetim şirketleri, bu noktada, Fon alacaklarının tahsili bakımından Fonun kullanabileceği yetkileri de veriyoruz 134 ve 140 ıncı maddelerde. Şimdi, elbette ki, sizin görüşünüze göre, TMSF’nin iştirak etmediği bir varlık alacak şirketine de bu alacakları tahsil ettirebilir; ama, Fonun sahip olduğu yetkileri kullandıramaz. Dolayısıyla, alacağın tahsilinde bir zafiyet çıkar. Bu münasebetle, eğer birinci şey açıklığa kavuşursa, yani, her halükârda Fonun iştirak ettiği bir, bu maddeyle, 145 inci maddeyle varlık yönetim şirketine ihtiyaç varsa, o zaman, bu yüzde 20’lik iştiraki de muhafaza etmek gerektiğini düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Başkan, söz alabilir miyim.

BAŞKAN – Buyurun Akif Bey.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, biz, o önergeyi verirken, varlık yönetim şirketine ilişkin düzenlemenin bu tasarıdan çıkarılmasını önerirken, 4743 sayılı Finansal Yeniden Yapılandırma Kanununa göre kurulacak olan varlık yönetim şirketlerine TMSF’nin yüzde 20 oranında iştirak etme yetkisinin olduğunu biliyoruz. Yani, o hükmün yürürlükte olduğunu, bu düzenlemenin, tasarıdan çıkarılması yönündeki düzenlemenin onu ortadan kaldırmadığını bilerek onu verdik. Yani, bu tamamen Fonun elinden alınmış değil.

Sanıyorum, 4743 sayılı Yasada yer alan bu düzenlemeyi Fonun görev ve yetkilerini bu tasarı mademki bir bütün olarak düzenliyor, buraya alıp burada sayalım şeklinde bir bütünlük arz etmesini arzu ediyor Sayın Başkan, yanlış anlamadıysam.

Esasen aynı şeyi söylüyoruz; ama, 4743’te dursun, devam etsin; nasıl olsa, ona orada yetki veren bir hüküm var demek mi; yoksa, TMSF’nin bütün yetkileri burada, tek bir yasa var, onu buraya almak mı? Konu bu. Yani, her ikisi de olabilir.

BAŞKAN – TMSF Başkanımıza söz verelim.

Buyurun.

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Sayın Başkan, Sayın Hamzaçebi’nin de belirttiği gibi, aslında, burada yapılan, 4743’teki imkânı buraya taşımak olmuştur ufak bazı düzeltmelerle. Nitekim, geçici bir maddeyle, 4743’ün o hükmü kaldırılmıştır, geçici bir maddeyle.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Hasan Fehmi Bey, burayı iyi dinleyin, Ahmet Beyin dediklerini.

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Şimdi, burada yapılan, 4743’teki o imkânın Bankalar Kanununa taşınmasından ibarettir. Önerdiğimiz değişikliklerden sonra, yani, Fonu yüzde 100 şirket kurma hakkından vazgeçtikten sonra kalan kısım, tamamen 4743’ün buraya taşınmasından ibarettir; çünkü, geçici maddeyle, (h) maddesiyle, 172’nin (h)’yla da zaten 4743 kaldırılmış oluyor, dönüp bakarsak oraya. Burada, Sayın Açıkalın’ın bahsettiği paragrafta, Fonun bazı yetkilerinin bu şirketlere devredildiği 134 ve 144… Onlar şudur: 134 üncü maddedeki yetki, alacakların devri halinde takibe devam yetkisidir; yani, rutin bir… Sayın Açıkalın bahsettiği için, hani, Fon, bazı yetkilerini bunlara devrediyor; hayır, bu işin yürümesi için zorunlu olan yetki devirleridir.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Sayın Açıkalın, bunu da siz dinlerseniz, iyi olur.

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Sayın Üstadım, dediniz ya, Fon, bazı yetkilerini bu şirketlere devrediyor, 134 ve 140 ıncı madde…

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – Kullanıyor, devretmiyor da…

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Ama, bunlar hangi yetkiler? Bunları hatırlarsak, bu yetkiler, böyle o 6183’e göre…

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – Kullanılması gereken yetkileri ben doğru buluyorum; onun için söyledim bunu.

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Yani, şu anda 4743 buraya taşınmış oluyor, başka bir şey yapılmıyor. Aksi takdirde, eğer bunu kaldıracaksak, geçici maddeyi tekrar düzeltelim ki, tamamen boşluk doğmasın olsun.

BAŞKAN – Sayın Bakanımıza söz veriyoruz.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, şimdi, özellikle bu özel kurulan alacak yönetim şirketleri de var, yani, tamamen Fonun sahip olduğu değil, tamamen özel sektörün varlık yönetim şirketleri de var. Şimdi, aynı zamanda, bunların da yasal altyapısını oluşturuyor bu yasa. Şimdi, onun için, Sayın Başkanın da söylediği gibi, belki bu bir iki paragraf belki çıkabilir; ama, ondan sonraki paragrafların durması çok önemli. Bir de şu var: Bankacılık krizi geçirmiş her ülkede varlık yönetim şirketleri çok yaygın bir uygulama. Yani, bundan bu kadar böyle endişe etmeye gerek yok.

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) – Buna bir itirazımız yok, bakın, sektörün varlık yönetim şirketleri kurulmasına bir itirazımız yok.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Bu da onun yasal yapısı işte.

HASAN FEHMİ KİNAY (Kütahya) – Farklı bir şey söylüyoruz, Fonun varlık yönetim şirketi…

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Gene, uluslararası uygulamalarda fonun varlık yönetim şirketi kurması, varlık yönetim şirketlerine ortak olması, bunlar, uluslararası uygulamalarda hep olağan şeyler.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Sayın Kinay, kendinizi hiç yormayın. Sayın Bakan bizim o tartışmalarımızda burada olmadığı için, şimdi, dünyada böyle diyor; sanki, biz, dünyada uygulamalarını burada konuşmadık, sanki Kore uygulamasını konuşmadık, Meksika… Sayın Bakanım, lütfen, bunu dünyada böyle diye, yani, ihtiyat payı bırakın, belki siz komisyon olarak bu kısmını da değerlendirmiş olabilirsiniz; ama, bir kez de ben söyleyeyim gibi bir şey denebilir. Bu komisyonun, lütfen, bir ihtisas komisyonu olduğuna artık dikkate alın, bunun farkına varın. Sayın Bakan bizim o değerlendirmeleri yaptığımız bölümde olmadığı için, doğal olarak o bilgileri bize yeniden sunma ihtiyacı duyuyor.

Şimdi, şunu öğrenmek istiyorum: 4743’te özel sektörün kurma imkânına sahip olduğu varlık yönetim şirketlerine ilişkin maddede kalkıyor mu yürürlükten tümüyle; yoksa, sadece TMSF’nin de iştirak edeceği varlık yönetim şirketini mi kaldırıyor?

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Sayın üstat, bakın, şu üçüncü paragrafı okursak, orada Fonun bunları kuracağıyla ilgili bir şey yok.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Yok, yok, yürürlükten kaldıran…

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Yürürlükten kaldıran, Fonun yüzde 100 kurabileceği şeyi, onu kaldırıyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – 4743’ün hükmünü kaldırmıyor, öyle mi?

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Hayır, onu kaldırmıyor. O, geçici maddeyle kalkıyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Geçici maddeyle, Fonun yüzde 20 oranında iştirak edeceği varlık yönetim şirketi mi kalkıyor, özel sektörün kuracağı varlık yönetim şirketi uygulaması da mı kaldırılıyor?

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – İkisi beraber onun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Peki anladım. O zaman, doğru olan, burada, bu tasarıda o düzenlemeyi yapmak benim kanaatim. Fonun kendisine ait olmak üzere bir varlık yönetim şirketi kurma söz konusu değil, o çıkıyor; ama, 4743’te olan hükmü buraya taşımak mümkün tabiî.

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – Sayın Hamzaçebi, tabiî, geçici (h) bendini yeniden tanzim etmek lazım; çünkü, burada kaldırıyorsunuz. Yani, bu, esasa ilişkin bir tartışma değil gördüğüm kadarıyla; bu, bir usul tartışması. Burada geçici maddeyle 4743’ü kaldırmış.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Aynı şeyi söylüyoruz.

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – 146’yı da kaldırırsak, o zaman…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Hayır, hayır, geçici maddede kaldırılınca, o orada durunca, o zaman 4743’teki düzenlemeyi burada yapmak lazım diyorum.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – İşte, 145 inci madde de onu yapıyor zaten.

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – 4743’te bu kanunun 148’in atıf var mı, o yetkileri kullanabiliyor mu?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Ona bir bakalım. O çerçevede o madde yazılabilir.

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Yok, hayır. Burada eklenen paragraf odur. Yani, bu da zorunlu…

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – Niye zorlaştırıyoruz işleri?! Bunlar bütün yani. 4743’ü de dikkate alarak tanzim edilmiş. Şimdi, 4743’e gittiğiniz zaman, bu sefer bu kanunla verdiğiniz varlık yönetim şirketleri yetkilerini orada ona vermeniz lazım; çünkü…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi, Fon, tamamı kendisine ait olmak üzere bir varlık yönetim şirketi kurmayacak; bir kere bu çıkıyor.

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – Tamam, onu kaldıralım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Çıkıyor; ama, yüzde 20’sine kadar iştirak edebileceği bir varlık yönetim şirketinin 4743’e göre kurabiliyordu, onu buraya taşıyoruz. Yani, kalktığı için burada düzenlemek lazım.

BAŞKAN – Önergenin yeniden yazılması lazım; çünkü, önerge tek ifade, çıkarın diyor; onun için, yeni önerge yazmak lazım.

Bankalar Birliği temsilcisi, buyurun.

BANKALAR BİRLİĞİ TEMSİLCİSİ – Efendim, öncelikle, Yüce Heyetinize çok teşekkür etmek istiyorum, kanunun tartışılmaya başlandığı ilk günden şu ana kadar, Türkiye Bankalar Birliğinin görüşlerini açıklıkla dile getirmesine izin verdiğiniz için.

İkinci konum ise, affınıza sığınarak şunu söylemek istiyorum: Biraz önce Fon yönetim kurulu üyeleriyle BDDK yönetim kurulu üyelerinin ücretlerini, maaşlarını iyileştiren bir düzenleme yaptınız; fakat, bu düzenlemeye göre, personelin düzenlenmesine hiçbir etki yapmıyor; çünkü, personelin düzenlenmesi hâlâ birinci fıkrayla sınırlı; çünkü, ek tazminat getirdi madde. Dolayısıyla, personele de bir düzenleme getirdiğiniz söylemiştiniz; ama, bu, düzenleme getirmiyor; çünkü, birinci fıkra, Başbakanlık Müsteşarıyla sınırlıdır diyor, bir de, ek tazminat alır diyor; ama, personelin, yani, kurul başkan ve üyelerinin dışında kalan personelin ücretinde bu düzenlemeye bağlı olarak hiçbir iyileşme olmuyor. Bunu da bilginize sunmak istedim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – Bir şey sorabilir miyim: Son üç yılda yeni bir varlık yönetim şirketi kuruldu mu acaba Sayın Başkan?X

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Şu anda iki tane varlık yönetim şirketi var.

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – Son üç yılda mı kuruldu, daha önce mi kuruldu?

TMSF BAŞKANI AHMET ERTÜRK – Bu çok yeni, son üç yılda, hatta son iki yılda, hatta son bir yılda…

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – Tamam, peki.

BAŞKAN - O bize vermiş olduğunuz madde çıkarmayla ilgili önergeyi geri çekiyorsunuz, geri veriyoruz.

Yeni bir önerge var; onu okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bankacılık Kanunu Tasarısının 145 inci maddesinin bir ve ikinci fıkralarının metinden çıkarılması, dördüncü fıkrasındaki “dilediği oranda” ibaresinin de metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Osman Nuri Filiz

Denizli


BAŞKAN – Sayın Bakanım, önerge uygun mu?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Uygun.

BAŞKAN – Sayın Bakanın katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Maddeyi, önergeyle yapılan değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

146 ncı maddeyle ilgili iki önergemiz var; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan tasarının 146 ncı maddesinde “mevduat” ibaresinin “mevduat ve fon” olarak “faiz oranları ile sağlanacak diğer” ibaresinin “faiz oranları ve sağlanacak menfaatlerin” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Akif Hamzaçebi

TrabzonKemal Kılıçdaroğlu

İstanbul


Kemal Deveciler

BalıkesirBirgen Keleş

İstanbul


Enis Tütüncü

Tekirdağ

BAŞKAN – Hükümet önergeye katılıyor mu?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Katılmıyoruz.

BAŞKAN – Sayın Bakanlığın katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

Bir önerge daha var; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan Bankacılık Kanunu Tasarısının 146 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.

Halil Aydoğan

Afyonkarahisar


“Faiz oranları ile diğer menfaatler

MADDE 146.- Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azamî faiz oranlarına katılma hesaplarında kâr ve zarara katılma oranlarını, özel cari hesaplar dahil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azamî miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir.”

BAŞKAN – Sayın Bakanım, önergeye katılıyor musunuz?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Evet, katılıyoruz.

BAŞKAN – Sayın Bakanlığın katıldığı önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir.

Maddeyi, kabul edilen önergeler doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Efendim, yeni bir geçici madde ilavesi önergesi var; okutuyorum:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Mustafa Açıkalın

İstanbul

“GEÇİCİ MADDE – Bu Kanun uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan Kurum ve Fon personelinin Kurum ve Fonda geçen hizmet süreleri, öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak koşuluyla, 657 sayılı Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleriyle, 2.2.2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu suretle, 5434 sayılı Kanuna tabi olan personelin kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilemeyen geçmiş hizmet süreleri emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilir. Söz konusu personele iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde geçmiş olan hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre Emekli Sandığı ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.”

BAŞKAN – Bu geçici madde hükmündeki önergeyi Sayın Bakanımız katılıyor mu?

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Evet, katılıyoruz.

BAŞKAN – Söz talebi var mı? Yok.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

174 üncü maddeyi okutuyorum:

(Madde 174 okundu)

BAŞKAN – Redaksiyon yetkisiyle birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

175 inci maddeyi okutuyorum:

(Madde 175 okundu)

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Efendim, yasa tasarısının bütününü de şu notlarımla oylayacağım: Değerli arkadaşlar, bu tasarıya 5 geçici madde ilave ettik. 64, 73, 93, 101, 103, 104, 111, 123, 127, 145, 146 ncı maddeleri, geri dönerek, tekrar önergeleriyle oyladık.

Şimdi, sizden, çıkarılan ve ilave edilen maddeler dolayısıyla madde numaralarının teselsül ettirilmesiyle ilgili, madde numaralarındaki değişiklikler dolayısıyla maddeler içinde geçen madde numaralarının amaçlarına uygun olarak değiştirilmesi, bu yasada Genel Kurulda Sözcü Halil Aydoğan’ın sözcü olarak belirlenmesi, bazı maddeleri ilgili yerine taşımayla ilgili ve redaksiyon yetkisiyle birlikte yetki talep ediyoruz.

Oylarınıza sunuyoruz…

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – BDKK personeli ile TMSF personelinin yaptığımız önergeler dolayısıyla bir farkının olması lazım. Sayın Başkan, bu konuda da bir redaksiyon yetkisi alın.

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN (İstanbul) – Sayın Kılıçdaroğlu, TMSF’nin Yönetim Kuruluna tayin ettiği arkadaşların hepsi TMSF bünyesindeki insanlar değil.

KEMAL KILIÇDAROĞLU (İstanbul) – Hayır, hayır, o anlamda değil, personel için.

BAŞKAN – Şimdi, efendim, bu özlük haklarıyla ilgili redaksiyon olmaz, önerge gerekir. Dolayısıyla, o zaman bunu aşağıda düzenleyin; yani, ne yapalım, Genel Kurul için çalışma yapılsın.

Ayrıca, başlığı aynı olan 10 adet madde var, onları ifadelendirmek üzere, onların bir araya getirilmesi yetkisini talep ederek, redaksiyon yetkisiyle birlikte tasarının bütününü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Sayın Bakanım, bizim görevimiz buraya kadar.

Sayın Hamzaçebi, buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; komisyon aşamasını tamamlamış olan tasarının, hükümet açısından, her şeye karşın hayırlı olmasını diliyorum. Görüşmeler sırasında zaman zaman tansiyon oldukça yükseldi; ancak, o sıralardaki konuşmalarımızda dahi, hiçbir arkadaşımın, İktidar Partisi milletvekili arkadaşlarıma karşı bir kötü niyetle, bir farklı düşünceyle konuşmadığını belirtmeliyim; yani, o konuşmalar bir hakaret kastı kesinlikle taşımıyordu; ama, tansiyonun yüksekliği nedeniyle, zaman zaman, belki, karşılıklı o tür ifadeler oldu; ama, düşüncemizde, kafamızda, Plan ve Bütçe Komisyonundaki her zaman yaşadığımız dostluğun, sıcaklığın yaşadığını bilmenizi isterim.

Ayrıca, kendi açımdan da, işin değerlendirmesi bir yana; ama, ses tonumu yükselttiğim bir an oldu. Eğer sizleri kırdıysam -ki, kırdım herhalde- beni de bağışlamanızı rica ediyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

Sayın Bakanım, buyurun.

DEVLET BAKANI ALİ BABACAN (Ankara) – Sayın Başkan, hem Cumhuriyet Halk Partisinin hem AK Partinin değerli milletvekilleri; böylesine önemli bir yasayı bugün komisyon aşamasında tamamlamış olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum ve hem altkomisyon çalışmalarında hem de üstkomisyon çalışmalarında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz demeden, erken geç demeden, böylesine büyük bir özveriyle, hep beraber çalıştığımız için tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve tasarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

BAŞKAN – Efendim, biz de değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, bugün -yarın demiyorum, bugün- saat 15.00’te toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum.

Kapanma Saati: 08.10Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə