Galata /Acknowledgement/ SeensaYüklə 2.42 Mb.
səhifə1/20
tarix12.01.2019
ölçüsü2.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

WAAJJIRA DHIMMA DUBARTOOTAA FI DAA’IMMAN GODINA L/SHAWAASirna Madaallii Bu’aa Karoora Tarsiimoo (SMBKT) KGT II

Sadaasa 2009Ambo

 1. Galata /Acknowledgement/

 1. Seensa

  1. Ka’umsa Sirna Madaalli Bu’aa Karoora Tarsimoo

  2. Haala Waliigala Waajjiricha

  3. Raawwi KGT I (2003 – 2007) Akka Ka’umsaatti

  4. Raawwi KGT I Keessatti Xinxala Haala Hirmaannaa Ummata, Dubartootaa Fi Daa’immani

   1. Haala Hirmaannaa Ummata Waligalaan

   2. Haala Jaarmiyaalee

   3. Haala Waldaa Dubartoota Lixa Shawaa

   4. Haala Liigii Dubartootaa

   5. Haala Federeeshinii Dubartootaa Lixa Shawaa

   6. Haala Dubartoota

   7. Haala Daa’immani

  5. Feedhiwwan, Komiwwan fi Gaafiwwan Dubartootaa,Daa’immani fi Haawaasaa

  6. Carraa Bal’aa (Potential) Jiru

  7. Waligalteewwan, Konveenshinoota Biyyi Keenya Mallateesitee raawwii isaa

1. Gulantaa Tokkoffaa (STEP ONE)

 1. SAKATTA’IINSA HAALA MANA HOJII (Environmental Scan)

  1. Xiinxala angoo fi gahee hojii Mana hojichaa  (Mandate analysis)

  2. Ergama fi Mul’ata Waajjiricha

   1. Ergama Waajjiricha

   2. Mul’ata Waajjirichaa (Organizational vision)

   3. Duudhaalee ijoo Mana Hojichaa (Core values)

   1. Kallattiiwwan Madaallii (Strategic Perspectives )

   2. Ibsa Kallattiiwwan Madaallii

  1. Xiinxala Haala Keessaa fi Alaa (Intrenal and External Situation Analysis)

   1. Xiinxla Cimina, Dadhabbina, Carraa Gaarii Fi Sodaa(SWOT Matrix)

   2. Dhimmoota Ijoo Qophii Tarsiimootiif Ka’umsa Ta’an(Pains & Enablers)

GULANTAA LAMMAFFAA (Step 2)

  1. Toora Xiyyeeffannoo (Strategic Themes)

  2. Ibsa Toora Xiyyeffannoowwanii

   1. Hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa mirkanessuu

   2. Mirkaneesa Mirgaa fi Nageeyna Daa’immanii

GULANTAA 3FFAA

 1. KAAYYOOLEE TARSIMAA’AA KALLATTI (PERSPECTIVES) AFRANIIN

GULANTAA ARFAFFAA (Step Four)

 1. MAAPPII TARSIMAA’AA QOPHEESSUU (Preparing Strategic mapping)

  1. Safartuu raawwii fi maniilee

GULANTAA SHANAFFAA(STEP 5)

 1. SAFARTUULEE RAAWWII TARSIIMO’AA (Strategic Performance Measures)

  1. Gabatee Ibsa Ragaa (Data Definition Table)

  2. Ulfaattina Kallattii Madaallii, Kaayyoolee Fi Safartuulee Tarsiima’aa Waliigala Mana Hojii

GULANTAA JAHAFFAA(STEP 6)

 1. TARKAANFILEE TARSIIMA’AA (STRATEGIC INITIATIVES)

  1. Safartuu raawwii fi maniilee.

  2. Cuunfaa Tarkaanfilee Tarsimmaa’aa(Summary of Strategic Initiatives)

  3. Walitti Hidhamiinsa Kaayyoo Tarsimaa’aa Fi Tarkaanilee Hojii (Initiatives)

Gulantaa Torbaffaa(Step Seven)

 1. Automeshinii

Gulantaa Saddettaffaa(Step Eight)

 1. Hojii Caccabsuu (Cascading)

  1. Adeemsota Hojii Ijoo Kaayyoolee Mana Hojii Waliigalaa Irraa Fudhatan

  2. Iskoor kaardii Mana Hojii

   1. Hojii caccabsuu (cascading) Adeemsoota Hojii Ijoo

   2. “Scorecard”ii Adeemsa Hojii Ijoo Gahoomina Dubartootaa

   1. “Score card”ii Adeemsa Hojii Ijoo Korniyaa Idileessuu

   1. Adeemsa Hoji Ijoo Mirkaneessa Mirga fi Nageenya Daa’immanii

   2. Iskoorkaardii kaayyolee Tarsiimo’aa Adeemsa Hojii DeeggarsaPirojektoota Misooma Dubartootaafi Daa’immanii

   3. Iskoor Kaardii Adeemsa Hojii Deggarsa Qophii Karooraa, Baajataa, Hordoffii fi Gamaggamaa

   4. skoorkaardii kaayyolee Tarsiimo’aa Adeemsa Hojii Deeggarsa Bulchiinsa Qabeenya Humna Namaa

   5. Iskoor Kaardii Adeemsa Hojii Deggarsa Bittaa, BulchiinsaFaayinaansii fi Qabeenyaa

   6. Scorecardii Adeemsa Hojii Deeggarsaa Koominikeeshinii

   7. Iskoor Kaardii Adeemsa Hojii Deggarsa Odiitii keessaa

   8. Iskoorkaardii kaayyolee Tarsiimo’aa Kutaa Hojii SFSS / Sub-process Strategic Performance Measures)

   9. Iskoor Kaardii Kutaa Hojii Qondaala Naamusaa fiFarra Malaammaltummaa

GULANTAA SAGLAFFAA(Step Nine)

 1. SIRNA HORDOFFII , DEGGARSAA , MADAALLII , FI GAMAGGAMAA

  1. Sirna Hordoffii fi Deggarsa SMBKT

   1. Sirna Hordoffii fi Deggarsa Adeemsota Godinaa

   2. Sirna Hordoffii fi Deggarsa Caasaa Godinaa, fi Aanoolee

  2. Sirna Gamaggamaa fi Madaallii SMBKT

   1. Sirna Gamaggamaa fi Madaallii SMBKT Sadarkaa Aanaalee

   2. Sirna Gamaggamaa fi Madaallii SMBKT Sadarkaa Godinaa

    1. Sirna Gamaggamaa fi Madaallii SMBKT Sadarkaa Adeemsaalee Godinaa Dh.D.D. Lixa Shawaa

    2. Sirna Gamaggamaa fi Madaallii SMBKT Aanaalee Godinaa Dh.D.D. Lixa Shawaa Geggeessu

  3. Sirna Hordoffii , Deggarsaa , Madaallii , fi Gamaggamaa Keessatti Dhimmoota Xiyyeeffannoon itti kennamu.Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə