Hukuk müŞAVİRLİĞİ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 465.12 Kb.
səhifə6/6
tarix19.12.2017
ölçüsü465.12 Kb.
1   2   3   4   5   6

Sayı : 85254071.045-02-13-409/

Konu : İhaleden YasaklamaDESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ÖZETİ : Personel taşıma ihaleleri ile ilgili hususların incelenmesi sonucu Bakanlık Müfettişleri tarafından tanzim edilen 06.02.2012 tarihli ve MM.25/12-01,EÇ.80/12-01 sayılı inceleme raporu ve rapora istinaden alınan 22.02.2013 tarihli ve 663.05.(2011.06/22)-1402 sayılı ihaleden yasaklamaya ilişkin Bakanlık olurunun uygulanması hakkında.
İlgi : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 21.06.2013 tarihli ve 2073 sayılı yazısı.
I-GÖRÜŞ SORULAN KONUNUN ÖZETİ : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ilgide kayıtlı yazısında; Bakanlık Müfettişleri tarafından tanzim edilen 06.02.2012 tarihli ve MM.25/12-01,EÇ.80/12-01 sayılı inceleme raporu ve rapora istinaden alınan 22.02.2013 tarihli ve 663.05.(2011.06/22)-1402 sayılı ihaleden yasaklamaya ilişkin Bakanlık olurunda; … Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı ve; yetkilisi G.A. ile varsa G.A. %50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketi veya şirketleri hakkında 4734 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince, Başkanlıklarınca bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği kanaatinin belirtildiği,
Bu durumda ilgili Bakan oluru ve Rehberlik Teftiş Başkanlığının inceleme raporunun Müşavirliğimizce incelenerek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Genel Tebliği doğrultusunda inceleme raporunun 4.5.1. maddesinde… Ltd. Şti.nin kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelere katılmaktan yasaklama kararının oluşup oluşmadığının, oluşmuş ise bu kararın hangi aşamada idare olarak gerçekleştirileceğinin ve Başkanlıklarınca bu konuda hukuken hangi yolun izleneceği hakkında Müşavirliğimiz görüşlerinin istenildiği anlaşılmakla gerekli inceleme yapılmıştır.
II-GÖRÜŞ İSTEYEN BİRİMİN İNCELEMESİ VE NETİCESİ :Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilmesine ilişkin 26.12.2005 tarihli ve 2005/1614 sayılı Genelgenin 5. maddesinde yer alan “ Görüş istenen konu ayrıntılı bir biçimde açıklanmak ve incelemeler sonucu hukuki açıdan tereddüde düşülen veya anlaşılamayan hususun ne olduğu açıkça ve; ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle, talepte bulunan birimin konu hakkındaki görüşü ile gerekli bilgi ve belgeleri de talebe ekleyerek, görüş istenilmesi gerekmektedir.” hükmüne aykırı bir şekilde görüş istendiği ve Müdürlükleri görüşünün bildirilmediği tespit edilmiştir.
III-İLGİLİ ULUSLAR ARASI HUKUK, ANAYASA, KANUN, TÜZÜK, YÖNETMELİK VE DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE YARGI KARARLARI : Bilindiği üzere kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller 4734 Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmiştir.
Kanunun 2. maddesinde hangi idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği, Kanun'un 17. maddesinin 1. fıkrasında beş bent halinde ihalelerde yasak fiil ve davranışlar düzenlenmiş olup, bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanun'un dördüncü kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı emredilmiş, anılan fıkranın (a) bendinde hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya; başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, ( b ) bendinde ise; isteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. 4734 sayılı Kanun'un 58. maddesinin 1. fıkrasında da "17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararının verileceği, katılma yasaklarının, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun 58. maddesinin 2. fıkrasında “Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya; tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmüne, 3. fıkrasında ise “Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya; davranışın tespit edildiği tarihi izleyen (Değişik ibare: 4964 - 30.7.2003 / m.35) "en geç kırk beş gün" içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.” hükmüne yer verilmiştir.


V- DEĞERLENDİRME : Görüşe konu edilen hususa ilişkin ilgi yazı ve eklerinin tetkikinden Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen personel taşıma ihaleleri ile ilgili hususların Bakanlık Müfettişleri tarafından incelendiği ve İnceleme raporu ve Makam Olurunun 4.5.1., 4.5.3., 4.5.4.1., 4.5.4.2., 4.5.4.3., 4.5.4.4. ve 4.5.4.5 maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğümüze gönderildiği,
4.5.1., maddesinde … Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı ve yetkilisi G.A. ile varsa G.A. %50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketi veya şirketleri hakkında 4734 sayılı Kanunun 58. maddesi gereğince, Başkanlıklarınca bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi,
4.5.3 maddesinde konu Genel Müdürlüğümüzce takip edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülecek soruşturmada sorumlulukları belirlenip haklarında kovuşturma talep edilen idaremiz görevlilerinin bulunması halinde, bu görevliler hakkında ayrıca 657 sayılı Kanun uyarınca işlem tesis edilmesi, sair maddelerde ise idari tedbir olarak nelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Bakanlık Makamı oluru ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 22.02.2013 tarihli ve 1458 sayılı yazısı Özel Kalem Müdürlüğünün 28.02.2013 tarihli ve 109 sayılı yazıları ekinde Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, 4734 sayılı Kanun'un 58. maddesinin 1. fıkrasında 17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, Kanun'un 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği, katılma yasaklarının, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği,

Kanunun 58. maddesinin 2. fıkrasında “Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya; tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verileceği, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verileceği, 3. fıkrasında ise yasaklama kararlarının yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen (Değişik ibare: 4964 - 30.7.2003 / m.35) "en geç kırk beş gün" içinde verileceği, verilen bu kararın Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderileceği ve yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği emredilmiştir.


Yukarıda zikredilen düzenlemelerden Kamu ihalelerinin 4734 sayılı Kanun’da belirlenen ilkelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, idarelerin zararına sebep olunmasını önlemek, işlerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla, yasak olan fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, fiil veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya; bağlı bulunulan bakanlık tarafından haklarında maddede belirlenen süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği, idareler tarafından verilen yasaklama kararlarının gecikmeye neden olunmadan işleme konulmasını sağlamak üzere yapılacak işlemler için süre belirlenerek, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihten itibaren en geç kırk beş gün içinde idarece yasaklama kararı verileceği, verilen bu kararların Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere en geç 15 gün içinde gönderileceği ve Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği anlaşılmaktadır.
Yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihten ne anlaşılması gerektiğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Düzenlemede fiilin işlendiği tarih esas alınmadığından, yasaklanan bir fiil veya davranışın tespiti esas olduğundan, bu fiil veya davranışların, yasaklanması gereken bir fiil veya davranış olduğu hususu, ancak, ihaleyi yapan ya da bağlı olduğu idarenin iradesinin anlaşılması ile mümkündür. Bu nedenle, idarenin ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa, yasaklama kararının gereğinin yapılmasını bildirdiği tarihin, ya da bağlı olunan bakanlığın ihaleyi yapan idareye yasaklama kararının gereğinin yapılmasını bildirdiği tarihin yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarih olarak alınması düzenlemenin amacına uygun olacaktır. Aksi bir uygulama, ihaleyi yapan idare ile yasaklama kararı verecek bakanlığın, teşkilatlanma farklılıkları nedeniyle, iletişiminde gecikmeler olacağı göz önüne alındığında, bütün yasaklamalarda bu sürenin aşılması sonucunu beraberinde getirecektir.
Nitekim mütalaa konusu edilen hususla paralellik arzeden bir uyuşmazlık hakkında… 13. Dairesinin 20.03.2006 tarih ve E. 2005/7380, K. 2006/1443 sayılı kararında; “Anayasa ile teminat altına alınan çalışma ve sözleşme özgürlüğü gibi temel hak ve hürriyetlerin korunmasına ilişkin düzenlemeler ile 4734 sayılı Yasa'nın 58. maddesinin sözü edilen gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, 58. maddenin 4. fıkrasında yer alan sürenin idarenin takdir yetkisini aşan ve yetki süresini belirleyen nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışların tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş günlük süre içinde yasaklama kararı verilmesi zorunlu olmaktadır. Bu süre geçirildikten sonra yasaklama kararı verilmesi mümkün bulunmamaktadır, idarelerin yasaklama kararı verilmesini gerektiren bir fiil veya davranışı tespit ettikleri tarihten itibaren en geç kırk beş gün içinde yetkili merci tarafından yasaklama kararı verilebilmesi için gerekli düzenleme ve işlemleri yapmaları ve yasaklama kararı almaları gerekmektedir.
Söz konusu maddelerde geçen kırk beş günlük sürenin başlangıcı olarak, yasaklamaya esas bilgi ve belgelerin yasaklama kararını verecek mercie ulaştığı tarihin değil, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın idarece tespit edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir. Burada kastedilen idarenin, yasaklama kararını vermesi gereken idare değil, İhaleyle ilgili olmak kaydıyla, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışı ilk kez tespit eden idare olması gerekmektedir, ihaleye katılmaktan yasaklama kararlarının bağlı veya; ilgili bulunulan bakanlıklar tarafından verildiği durumlar göz önüne alınarak azami otuz günlük sürenin kırk beş güne çıkarılması da idarece, ilk tespit tarihinin esas alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.” denilerek yasaklama sürecinin ne şekilde başlayıp sonlandırılacağına ilişkin yol haritası açıkça ortaya konmaktadır.

İhalelere katılmaktan yasaklama konusundaki yaptırım, idarenin, yasak fiil ve davranışın işlendiği yönündeki suçlamasına ve bu konudaki yargısına dayanılarak, ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından doğrudan uygulanmaktadır. Burada ihaleyi yapan idarenin, isteklinin fiil veya davranışının yasak olduğu yargısına varması yeterli olmayıp, isteklinin yasaklanmasının hukuken gerekli bulunduğu kanaatine varması, yani idarenin bu yargısının, dışa vurumu da gereklidir. Ancak bu durumda, fiil veya davranışın, yasaklanması gereken bir fiil veya davranış olduğu hususu kesinlik kazanabilir. İdarenin yargısının dışa vurumu, durumun, gereğinin yapılması için ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirilmesidir. Bu nedenle, idarenin ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa, yasaklama kararının gereğinin yapılmasını bildirdiği tarih, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihtir.( … 13. Daire Kararı Esas: 2004/5992 Karar: 2005/5404 Karar Tarihi: 08.11.2005)


V- SONUÇ :  1. Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 22.02.2013 tarih ve 1458 sayılı yazısı ekinde yer alan İnceleme Raporu ile Bakanlık Makamının 22.02.2013 tarih ve 1402 sayılı olurları karşısında, yasaklama kararının oluşup oluşmadığının tartışılarak Müşavirliğimizce bu konuda görüş verilmesi mümkün değildir.
  1. Yukarıda açıklanan maddî ve hukuki sebepler muvacehesinde; Bakanlık Müfettişleri tarafından tanzim edilen 06.02.2012 tarihli ve MM.25/12-01,EÇ.80/12-01 sayılı inceleme raporu ve rapora istinaden alınan 22/02/2013 tarihli ve 663.05.(2011.06/22)-1402 sayılı ihaleden yasaklamaya ilişkin Bakanlık oluru 28.02.2013 tarihinde İdaremiz kayıtlarına girmiş olup İhaleyi yapan idaremizin isteklinin fiil veya davranışının yasak olduğu ve hukuken gerekli olduğu yargısına varması halinde, idaremizin bu yargısının, dışa vurumu da gereklidir. Ancak bu durumda, fiil veya davranışın, yasaklanması gereken bir fiil veya davranış olduğu hususu kesinlik kazanabilir. İdaremizin yargısının dışa vurumu, durumun, gereğinin yapılması için bağlı bulunulan bakanlığa bildirilmesidir. Bu nedenle, idaremizin bağlı bulunulan bakanlığa, yasaklama kararının gereğinin yapılmasını bildirdiği tarih, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihtir ve bu tarihten itibaren en geç kırk beş gün içinde yetkili merci (Bakanlık Makamı) tarafından yasaklama kararı verilebilmesi için gerekli düzenleme ve işlemlerin yapılması ve yasaklama kararı alınmasının gerektiği mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ali Ramazan ACAR

Birinci Hukuk Müşaviri

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Sayı : 85254071-045-02-13-507/

Konu : TÜRKSAT A.Ş. hk.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
İlgi: 22.07.2012 tarihli ve 1328 sayılı yazınız.
İlgi yazınızda belirtildiği üzere Genel Müdürlüğümüz mevcut sisteminin ve yazılımlarının idamesi ile verilerin e –Devlet eylem planında yer aldığı şekliyle… A.Ş. BT Merkezinde yedek olarak depolanması hizmetlerini içeren yazınız ekinde bulunan “TAKBİS Kapsamında; Sistem İşletimi ve Bakımı Konusunda Teknik Destek Hizmeti, Veri Depolama Hizmetleri” sözleşme taslağı incelenmiştir.

21.05.2013 tarihli ve 3004 sayılı yazımızla belirtilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile… A.Ş. Arasında TAKBİS Kapsamında; Sistem İşletimi ve Bakımı Konusunda Teknik Destek Hizmeti, Veri Depolama Hizmeti ve Fizibilite Hizmetleri Sözleşmesi” hakkında görüşlerimiz bildirilmişti.

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (e) bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Yaklaşık maliyet” başlıklı 6. maddesi;  1. İdare, yaklaşık maliyeti aşağıda yer alan yöntemlerden birini esas alarak hesaplar:
  1. Alımın yapıldığı kurum veya kuruluştan fiyat istenerek ya da bu kurum veya kuruluş tarafından yayımlanan fiyat listeleri var ise bu listelerden yararlanmak suretiyle yaklaşık maliyet hesaplanabilir.
  1. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından; piyasada alım konusu hizmeti sunan, malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden fiyat istenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.
  1. (a) ve (b) bentlerine göre elde edilen fiyatlar birlikte kullanılarak yaklaşık maliyet hesaplanabilir. “ hükmüne amirdir.

İlgi yazınız ekinde gönderilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemleri İşi Yaklaşık Maliyet Tespit Raporu Komisyonu Raporunda, TAKBİS Projesinin 3. Aşamasına yönelik hazırlanan maliyet verilerinin güncellenmesi yönteminin seçildiği belirtilmiş olup anılan 6. madde ile birlikte değerlendirilebileceği,


Taslak eki Gizlilik Taahhütnamesinin 5. maddesine sonuna zamanaşımı süresi getirilmeyerek, gizlilik riayetinin iş sona erdikten sonra süresiz sürmesi gerektiği, bu bilgilerin hiçbir zaman açıklanamayacağı şeklinde düzenlemenin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.Ali Ramazan ACAR

Birinci Hukuk Müşaviri

MALİYE BAKANLIĞI


Sayı : 85254071-045-02-13-209/

Konu : Tapu iptal davasının açılması hk.
MALİYE BAKANLIĞINA

(Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü)İlgi: 12.03.2013 tarihli ve 5550 sayılı yazıları.
… İli, … İlçesi, … Köyü, … Parsel hakkında Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazı ve eki dosyada, “… Muhakemat Müdürlüğümüzden alınan 04.02.2013 tarih ve 548 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü... Bölge Müdürlüğü Bölge İnceleme Kurulu'nıın 18.09.2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararı gereğince… İli. … İlçesi. … Köyü… Parsel hakkında yapılan komisyon çalışmaları sonucunda tutulan tutanak da parselin zeminde bulunmadığı, malikinin tespit edilememesi durumunda ilgili tapu müdürlüğüne söz konusu parselin Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılması ve adı geçen Muhakeınat Müdürlüğümüzce tapu iptali davası açılmasının istenilmesi üzerine Sur Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün… Muhakeınat Müdürlüğümüze hitaplı 08.01.2013 tarih ve 50 sayılı yazısı ile… İli. … İlçesi. … Köyü, … Parselin beyanlar hanesine "Zeminde Bulunmayan Tescilin Belirtmesinin" 03.01.2013 tarih ve… Yevmiye ile işlendiği belirtilerek gerekli davanın açılması istenilmiştir.
Yazımız ekinde gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; söz konusu parselin malikinin İ. oğlu B. olduğu, açık adresinin gönderilmediği ve; parselin zeminde olmadığı anlaşıldığından 659 sayılı KHK’nin "Davaların açılması" kenar başlığını taşıyan 8. maddesinin 1 ve 2. fıkrasında; "İdareler adına dava açma veya icra takibine haşlama talebi, üst yönetici veya; iş ve işlemle ilgili merkez veya taşra birini amiri tarafından yapılır. Merkez veya taşra birim amirince yapılan talep üzerine davayı açmakla yetkili ve görevli olanlarca, maddi ve hukuki sebeplerle dava açılmasında kamu menfaati bulunmadığı yönünde görüş belirtilmesi halinde, üst yöneticinin talimatına göre işlem yapılır. Dava açılması veya icra takibinde bulunulmasını isteyen idare veya birim, dava açılması talebi ile birlikte davaya dair bilgi ve belgeleri zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak hukuk birimine gönderir. Süresinde gönderilmeyen veya; eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden kaynaklanan sorumluluk bunu gönderen idareye veya birime aittir, "denilmekte olup, bahse konu davanın açılıp açılmayacağı hakkında gerekli incelemenin yapılması ile dava açılmasının istenilmesi halinde gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesini, mahalline verilecek talimata ve yapılacak olan işleme esas olmak üzere” Genel Müdürlüğümüz görüşlerinin istenildiği anlaşılmaktadır.
İlgi yazı ekinde yer alan 21.09.2012 tarihli ve 2012/11 sayılı (25.09.2012 tarihli Olur) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü… Bölge (…) Müdürlüğü Bölge İnceleme Kurulu Kararında, “…İli, … İlçesi, … Köyü, … parselin paftalar üzerinde tersimatının yapılmadığı, köy hudutları içerisinde… parsele tekabül eden metre kareye göre herhangi bir boş bir alanın bulunmadığı, malikinin de… Köyü sakinlerince bilinmediği, Kadastro Müdürlüğünün tespitlerinde bulunduğu halde yeniden 1 Kontrol Mühendisinin başkanlığında 1 Kontrol Memuru ve 1 Kadastro Teknisyeninin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından… köyünde parselin zemin durumunun ve malikinin araştırılması yapılarak bir tutanak altına alınması, …” yönünde karar alınması üzerine; söz konusu taşınmazla ilgili olarak zeminde yapılan araştırma sonrasında tutulan 21.12.2012 tarihli TUTANAK”TA (RAPORDUR) ise “…Tapuda tescilli… parselin malikinin… Köyü sakinlerince bilinmemesi ve bağ vasıflı bu parselin de zeminde bulunmaması…” sebebiyle aslında var olmayan, yani sözde taşınmazın, tapu kaydının terkin edilmesi hukuki bir zorunluluktur.

Bilindiği üzere, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu “III. Düzeltme” başlıklı 1027. maddesi, “İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.


Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.
Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir.” hükmündedir.
Diğer taraftan, 18/05/1994 tarihli ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 07.06.1994 tarihli ve 21953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicili Tüzüğü’nün “Kütük, Yevmiye Defteri ve Yardımcı Siciller Üzerinde Düzeltmeler” başlıklı 85. Maddesi, “Kütük üzerinde belgelere aykırı tescil veya yazımın düzeltilebilmesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması ve yevmiye defterine kaydedilmesi gerekir.
Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine, ilgililerden birisinin yazılı oluru olmazsa, müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için dava açılmasını, talep eder.
Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından re'sen dava açılır.
İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum, ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütununda belirtilir.

(Değişik son fıkra: 8/11/2004-2004/8109 K.) Kütük, yevmiye defteri ve; yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde, müdür tarafından nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak, re'sen düzeltme yapılır.” hükmüne amirdir.


Bu durumda, görüşe konu taşınmazın (yolsuz tescilin) “paftalar üzerinde tersimatının yapılmadığı, köy hudutları içerisinde… Parsele tekabül eden metre kareye göre herhangi bir boş bir alanın bulunmadığı, malikinin de… Köyü sakinlerince bilinmediği,” yönünde… Kadastro Müdürlüğünce (teknik rapor dâhil) gerekli tespitlerin yapılması yanında ilişikte gönderilen ve İdaremiz Kadastro Dairesi Bakanlığı’ndan alınan 28.03.2013 tarihli ve 2875 sayılı yazı ile İdaremiz Tapu Dairesi Başkanlığı’ndan alınan 03.04.2013 tarihli ve 2739 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere, aslında var olmayan, yani sözde taşınmazın, tapu kaydının terkin edilmesi için yukarıda belirtilen 4721 sayılı Kanun’un 1027 ve Tapu Sicil Tüzüğü’nün 85. maddeleri gereğince ve; ilgi yazı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak tapu iptal davasının açılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.Davut GÜNEY

Genel Müdür

KAVRAM DİZİNİ
-A-


Amir 6-31-36-55-64-66-67-79-81-82

Amme .....................................................................25-26

Arazi ..29-36-55

Atama ………....49-51-53

Ayni Hak ..7-36

-B-
Bakanlar Kurulu……………………………………………………………………….13-31-32-33-67-68

Banka .26

Belediye ..25-49-58-60

Beyanlar Hanesi .66

Bilgisayar .46

Borçlar Kanunu 15-55-56

-C-
Cebri .21

Cins .28-29-30-32-33

-D-
Davacı .29-42-55

Devir .6-15-17-25

-E-
Eleman ....37-38-55-57

Enerji .58

Esas ..5-10-11-13-17-18-25-27-31-34-35-36-37-39-40-41-47-56-59-61-62-64-69-67

Evrak .13-14

-F-
Faiz 26-57

Fark 7-14-18-35-37-51-52-61

Fatura .24-25

Fıkra 15-16-17-20-21-22-31-32-33-35-36-39-40-46-47-48-49-51-52-56-59-60-61-66-67

Firma .15-16-18-56-57
-G-
Gelir 13-14-24-25-26-27-29

Gerçek Kişi 6

Genelge 13-14-31-39-47-59

Görev ..10-11-28-31-33-35-37-39-40-41-42-43-46-47-48-49-50-51-52-53-55-57-60

-H-
Harç 25-32-33

Harita .14-15-17-20-23-24-25-31-32-35-36-37-39-40-41-42-43-61

Hazine 10-11-67

Hesap .8-15-16-18-33-36-42-57-64

Hizmet 11-13-15-17-25-31-33-39-46-49-50-55-56-58-59-60-64

Hukuki ..5-7-8-20-28-31-32-33-34-36-47-55-56-57-59-62-66

-İ-
İcra .15-16-17-18-19-20-21-22-23-29-46-48-50-55-57-66

İlam .18-57

İmza 19-29-42-57

İştirak 7-30


-K-
Kadastral Harita 15-17-24-25

Kadastro Kanunu .35

Kira .5-6-7-58

Kuruluş 25-26-27-31-35-36-37-39-49-58-59-60-64

-L-
Lisans ..31-32-33-34-39-40-41-42-43

Liste .64

-M-
Malik 5-6-7-8-9-11-29-36-55-56-66-67

Meslek 49-58-64

Miktar 6-14-18-20-23-29

Mülkiyet 6-7-11-24

-N-
Netice 5-14-27-29-32-42-55-57

Nevi 52-53

Nitelik ..6-37-48-51-53-61

-O-
Ortak 57-60

-Ö-
Ödenek 24

Öğretim 50

Öneri 55-57

-P-
Parsel ..5-6-8-14-28-29-30-32-36-55-58-66-67

Pay 8-9-10-11

Personel 10-32-35-37-40-41-57-59-60

Plan 13-24-32-33-64

Proje .8-20-35-37-38-57-64

-R-
Rehin 20-22

Resmi Gazete 13-32-42-60-61-67

-S-
Satış ….6

Sınıf .50

Sınırlı Ayni Hak ….7

Sicil 5-6-7-8-9-10-14-25-28-35-36-60

Sözleşme ....5-6-7-15-16-17-18-19-20-25-31-56-58-61-64

Statü 37

-Ş-
Şahıs 6-20-21-22-32-33-46-50-60

Şantiye 25


-T-
Tahsis 29

Tapulama .8-13-14-28-29-30-35-36

Tapu Müdürlüğü ..5-6-8-29-46-66

Tazminat .21-31-33-34-43-55

Teminat .15-16-17-18-24-58-61

Temsil 9-15-28-35-36-37-39-40

Tescil .6-7-8-10-13-14-24-25-28-29-31-32-33-35-36-66-67

-U-
Uygulama .5-8-15-17-25-30-32-35-36-37-41-51-52-55-56-57-61

-Ü-
Ücret .10-17-32-33

Üretim 13

-V-


-Y-
Yevmiye .6-8-14-24-28-29-66-67

Yüklenici 15-16-17-18-20-24-25-42

-Z-
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə