Nas 1 comentary


Tikinti müqaviləsi (MMUS 16)Yüklə 0,97 Mb.
səhifə10/12
tarix21.10.2017
ölçüsü0,97 Mb.
#7651
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Tikinti müqaviləsi (MMUS 16)

Müqavilənin mənfəət gətirib-gətirmədiyini müəyyən edək:

Müqavilənin dəyəri 60,000

Çəkilmiş xərclər (26,000)

Gözlənilən xərclər (25,000)Hesablanmış cəmi mənfəət 9,000
Yuxarıdakı rəqəmdən başa düşülür ki, müqavilə mənfəətlidir. Indi isə mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda tanınmalı olan gəlir və xərcləri hesablayaq.

Gəlir müqavilə dəyərinin 30%-ni təşkil etməlidir.

Cari il üzrə ümumi mənfəət həmçinin, hesablanmış cəmi mənfəətin 30%-dir.

Gəlir və ümumi mənfəət arasındakı fərq satışın maya dəyərini göstərir.


Gəlir (30% x 60,000) 18,000

Satışın maya dəyəri (qalıq) (15,300)Ümumi mənfəət (30% x 9,000) 2,700
İndi isə mühasibat balansında göstərilməli olan məbləğləri, yəni amortizasiya və tikinti müqaviləsi üzrə debitor borclarını hesablamalıyıq.
Əldə olunmalı məbləğ müştəridən gözlədiyimiz cəmi məbləğ ilə artıq əldə olunmuş məbləğin fərqinə bərabərdir:

Çəkilmiş xərclər (materiallar) 12,000

Zavodun amortizasiyası (1/4 x 14,000) 3,500

Qeyd: 1/4, faydalı istifadə müddəti 2 il olmaqla, yarım ili göstərir

Müqaviləyə aid edilən mənfəət (bax. yuxarı) 2,700

Əldə olunmuş ödənişlər (5,000)

Müştəridən alınmalı məbləğ 13,200
Aşağıdakı müxabirləşmələr veriləcək:

Dt Tikinti müqaviləsində istifadə olunmuş aktiv (Balansda əks etdirilmişdir) 14,000

Dt Yığılmış amortizasiya (Balansda əks etdirilmişdir) (3,500)

Dt Müştəridən alınmalı məbləğ (Balansda əks etdirilmişdir) 13,200

Dt Satışın maya dəyəri (M/z hesabatında əks etdirilmişdir 15,300

Kt Tikinti müqaviləsi (Balansda bağlanmışdır) 21,000

Kt Gəlir (M/z hesabatında əks etdirilmişdir) 18,000


  1. Dividentlər (MMUS 15)

Müəssisə, 31 dekabr, 2006-cı il tarixi ilə bitən il üzrə 3,000 dəyərində yekun dividentlərin ödənilməsini elan etmişdir. Bu rəqəm adi səhmlərin sayının (100,000) hər səhm üzrə 3 sent dəyərində divident məbləğinə hasili tapılmaqla əldə edilir. Bu məbləğin ödənilməsi hələ baş vermədiyi və yalnız söz verildiyi üçün, o, mühasibat balansında öhdəlik olaraq tanınmalıdır.

Müxabirləşmə aşağıdakı kimi olacaq:

Dt Dividentlər (Kapital haqqında hesabatda əks etdirilmişdir) 3,000

Kt Qısamüddətli öhdəliklər (Balansda əks etdirilmişdir) 3,000
  1. Borcların bərpa olunması

Bu gəlir, adi gəlir növü olaraq təsnifləşdirilə bilməz. Bu səbədən o, sair əməliyyat gəliri olaraq göstərilməlidir. Müxabirləşmə aşağıdakı kimi olacaq:

Dt Borcların bərpası hesabı (hesab bağlanmalıdır) 5,050

Kt Sair əməliyyat gəliri (M/z hesabatında əks etdirilmişdir) 5,050
Müəyyən olunmuş qalıqlar əsasında mühasibat balansı və mənfəət və zərər haqqında hesabatın tərtib olunması:
Satış gəliri

Verilənlərə görə

350,450

Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması

(8,000)

Tikinti müqavilələri üzrə gəlir

18,000

Cəmi

360,450Satışın maya dəyəri

Verilənlərə görə

230,150

Amortizasiya

16,600

Tikinti müqaviləsi üzrə yaranan

15,300

Cəmi

262,050Maliyyə xərcləri:

Faiz xərcləri

3,000

Maliyyə icarəsi üzrə xərclər

300

Cəmi

3,300


İnzibati xərclər:

Verilənlərə görə 12,300Cəmi 12,300

A. Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

31 dekabr, 2006-cı il tarixinə

Əsas əməliyyat gəliri

360,450

Satışın maya dəyəri

(262,050)

Ümumi Mənfəət

98,400

Maliyyə xərcləri

(3,300)

İnzibati xərclər

(12,300)

Sair əməliyyat xərcləri (qiymətləndirilmiş öhdəliklər)

(4,700)

Sair əməliyyat gəlirləri (Ümidsiz borcların qaytarılması)

5,050

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət

83,150

Mənfəət vergisi

(400)

Hesabat dövründə xalis mənfəət

82,750


B. Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
Ödənilmiş nizamnamə kapitalı

Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Cəmi

Qalıq k/q

100,000
23,440

123,440

Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi24,000


24,000

Hesabat dövründə

Xalis mənfəət
82,75082,750

Dividentlər

(aralıq+təklif olunmuş)

(6,000)

(6,000)

Qalıq k/s100,190

224,190C. MÜHASIBAT BALANSI

Tərəqqi” müəssisəsiMühasibat balansı

31 dekabr, 2006-cı il tarixinə
MANAT

MANAT

Uzunmüddətli aktivlərAvadanlıqlar

124,740
Yığılmış amortizasiya

(34,740+ 13,500)

76,500

Tikili

100,000
Tikili üzrə yığılmış amortizasiya

(2,500)

97,500

Tikinti müqaviləsi üzrə istifadə olunmuş aktivlər

14,000
Həmin aktivlər üzrə amortizasiya

(3,500)

10,500

İcarəyə götürülmüş aktivlər

3,000
İcarəyə götürülmüş aktiv üzrə amortizasiya

(600)

2,400

Torpaq
30,000

Qısamüddətli aktivlər
216,900

Hazır məhsul
16,240

Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları
25,500

Əməliyyat iсarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
13,200

Kassa
7,94062,880

Cəmi aktivlər
279,780

KapitalNominal dəyəri 1manat olan adi səhmlər
100,000

Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
24,000

Bölüşdürülməmiş mənfəət
100,190224,190

Uzunmüddətli öhdəliklərUzunmüddətli borclar (11%)
30,000

İcarə öhdəlikləri
1,950

Uzunmüddətli zəmanət öhdəliklər
4,500


36,450

Qısamüddətli öhdəliklərMalsatanlara qısamüddətli kreditor borcları
8,390

İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları
550

Təklif olunmuş dividentlər
3,000

Qiymətləndirilmiş öhdəliklər
4,700

İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları
2,50019,140

Cəmi kapital və öhdəliklər
279,780MİSAL 2

MMUS-un tələblərinə uygun olaraq qalıqların müəyyən edilməsi:
Dalğıc” müəssisəsinə aid misal (I) (MMUS 7)

“Dalğıc” müəssisəsinin 31 dekabr, 2006-cı il tarixinə olan qalıqları aşağdakılardan ibarətdir:

MANAT

Ofis binası – dəyər 1,400,000– yığılmış amortizasiya 280,000

Qeyd: Düzxəttli metod tətbiq olunacaq, binanın faydalı istifadə müddəti 50 il, bunlardan 10 il artıq keçmişdir. İllik faiz dərəcəsi 2% -dir.
Avadanlıq – dəyər (bütün obyektlər 2004-cü ildə və ya daha sonra əldə olunmuşdur) 640,000

– yığılmış amortizasiya 280,000Qeyd: Azalan qalıq metodu tətbiq olunacaq, illik faiz dərəcəsi 25% -dir.

31 dekabr, 2007-ci il tarixi ilə bitən il ərzində aşağdakı hadisələr baş vermişdir:
 1. 1 yanvar, 2007 Binanın faydalı istifadə müddətinə heç bir dəyişiklik etmədən,

onun dəyərini 2,000,000 manat qədər artırmaq qərarı alınmışdır.


 1. 1 aprel, 2007 Dəyəri 240,000 və 30 iyun, 2006-cı il tarixinə yığılmış

amortizasiyası 180,000 manat olan avadanlıq 70,000-ə satılmışdır.


 1. 1 oktyabr, 2007 Dəyəri 200,000 olan yeni avadanlıq alınmışdır.

Müəssisənin qəbul etdiyi siyasətə əsasən, tikilinin alındığı ildə həmin tikili üzrə tam amortizasiya hesablanır, satış ilində isə heç bir amortizasiya ayırmaları edilmir.


Tələb olunur:

 1. 31 dekabr, 2007-ci il tarixində mühasibat balansında göstərilməli olan bina və avadanlığın dəyərini hesablamaq.

 2. 31 dekabr, 2007-ci il tarixində mühasibat balansında göstərilməli olan bina və avadanlıq üzrə yığılmış amortizasiyanı hesablamaq.

 3. 31 dekabr, 2007-ci il tarixinə yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat məbləğini hesablamaq.


Cavab:

a) 2-ci sualın təhlili ilə başlayaq.

Müəssisənin siyasətinə uyğun olaraq, 31 dekabr, 2006-cı ildən 1 aprel, 2007-ci ilə qədər olan dövr üzrə çəkilmiş amortizasiya xərcləri satış ilində hesablanmayacaq.

Müxabirləşmə aşağdakı kimi olacaq:

Dt Kassa 70,000

Dt Yığılmış amortizasiya 180,000

Kt Avadanlıqlar 240,000

Kt Satış gəliri 10,000
İl ərzində dəyəri 200,000 olan avadanlığın alındığını nəzərə alın.

Dt Avadanlıqlar 200,000

Kt Qısamüddətli öhdəliklər 200,000

Beləliklə, avadanlığın ümumi dəyəri 600,000-ə (640,000-240,000+200,000), satış tarixinə olan cəmi amortizasiya ayırmaları isə 100,000-ə (280,000-180,000) bərabərdir.


İndi isə, binanın dəyəri il ərzində artdığı üçün, biz onun yenidən qiymətləndirilməsini aparmalıyıq.Ofis binası ilə əlaqədar bütün hesablar bağlanmalı və yenidən qiymətləndirilmə üzrə ihtiyat adlı yeni hesab açılmalıdır. Müxabirləşmə aşağdakı kimi olacaq:

Dt Bina 2,000,000

Dt Yığılmış amortizasiya 280,000

Kt Bina 1,400,000

Kt Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 880,000

Bundan sonra ofis binası mühasibat balansında 2,000,000 dəyəri ilə göstərilməlidir.b) Avadanlıqlar üzrə amortizasiya azalan qalıq metodu ilə hesablanmalıdır, bunun üçün avadanlığın qalıq dəyəri tapılmalı və 25%-ə vurulmalıdır. Beləliklə, avadanlıq üzrə amortizasiyanın 125,000-ə bərabər olduğu tapılır (600,000–100,000)x25%.

Müxabirləşmə aşağdakı kimi olacaq:

Dt Amortizasiya xərcləri 125,000

Kt Yığılmış amortizasiya 125,000


Ofis binasının amortizasiyasını hesablamaq üçün isə, onun yeni dəyəri qalan faydalı istifadə müddətinə bölünür. Beləliklə, bina üzrə amortizasiyanın 50,000-ə bərabər olduğu tapılır (2,000,000/40).

Müxabirləşmə aşağdakı kimi olacaq:

Dt Amortizasiya xərcləri 50,000

Kt Yığılmış amortizasiya 50,000c) Yuxarıda ofis binasının yenidən qiymətləndirilməsindən artıq söz açılmışdı. Bu yeni hesab aşağdakı müxabirləşmələr nəticəsində yaranmışdır:

Dt Bina 2,000,000

Dt Yığılmış amortizasiya 180,000

Kt Bina 1,400,000

Kt Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 780,000


Dalğıc” müəssisəsi (II) (MMUS 14)

“Dalğıc” müəssisəsi “Meqa Print” müəssisəsindən 5 il müddətinə qartəmizləyən maşın icarəyə götürmüşdür. Bu maşının qiyməti 150,000 manat, faydalı istifadə müddəti isə 5 il təşkil edir.

Müəssisə, 1 yanvar, 2007-ci il tarixindən başlayaraq 5 il ərzində avans olaraq ildə 35,000 manat ödəməyə razılıq vermişdir.İcarəyə aid edilən faiz dərəcəsi 8.36% təşkil edir.
Tələb olunur:


 1. 31 dekabr, 2007-ci il tarixində maşının mühasibat balansında göstərilməli olan yığılmış amortizasiyasını hesablamaq.

 2. 31 dekabr, 2007-ci il tarixinə qısa və uzunmüddətli öhdəlikləri hesablamaq.

 3. 31 dekabr, 2007-ci il tarixi ilə bitən il ərzində çəkilmiş faiz xərclərini hesablamaq.


Cavab:

 1. Maliyyə icarəsi nəticəsində maşının sahibi olacağımız nəzərdə tutulduğu üçün, onun ümumi dəyəri (150,000) kapitallaşdırıla bilər. Beləliklə, mühasibat balansında dəyəri 150,000 olan aktiv və onunla əlaqədar yığılmış amortizasiya göstəriləcək. Amortizasiyanı hesablamaq üçün 150,000 faydalı istifadə müddəti olan 5 ilə bölünməlidir. Beləliklə, amortizasiyanın ildə 30,000-ə bərabər olduğu tapılır.

Müxabirləşmə aşağdakı kimi olacaq:

Dt Amortizasiya xərcləri 30,000

Kt Yığılmış amortizasiya 30,000


 1. Qısa və uuzunmüddətli öhdəliklərin hesablanması:

Dövrün sonu

Başlanğıc məbləğ

Ödəniş

Başlanğıc kapital

8.36% dərəcə ilə faiz

Son məbləğ

31/12/07

150,000

(35,000)

115,000

9,614

124,614

31/12/08

124,614

(35,000)

89,614

7,492

97,106

Yuxarıdakı cədvəldən göründüyü kimi, 31 dekabr, 2007-ci il tarixində cəmi öhdəliklər 124,614 manat təşkil edir. Bu məbləğ, qısamüddətli və uzunmüddətli öhdəliklər arasında bölüşdürülməlidir. Bunlardan 9,614 manat faiz xərcləridir. Qalan məbləğ isə bölünməlidir. 1 yanvar, 2008-ci il tarixində illik ödəniş (35,000) həyata keçiriləcək və bu, keçən ildə çəkilmiş xərcləri bağlayacaqdır. Fərq, yəni 25,386 (35,000 –9,614) manat qısamüddətli öhdəlikdir və onun növbəti ildə ödənilməsi nəzərdə tutulur. Gələn ilin faiz xərcləri öhdəlik kimi tanına bilməz, belə ki, hələ çəkilməyib. 89,614-ə (115,000-25,3986) bərabər qalan məbləğ isə uzunmüddətli öhdəlik olaraq qəbul edilir. 1. 2007-ci ildə çəkilmiş faiz xərcləri 9,614 manat təşkil edir və bu rəqəm aşağdakı yolla əldə edilmişdir:

1 yanvar, 2007-ci il tarixinə öhdəliklər 150,000 manat

1 yanvar, 2007-ci il tarixinə ödənilmiş birinci icarə ödənişi (35,000 manat)

1 yanvar, 2007-ci il tarixində cəmi öhdəliklər 115,000 manat

8.36% dərəcə ilə faizlər 9,614 manat

31 dekabr, 2007-ci il tarixində cəmi öhdəliklər 124,614 manat


Dalğıc” müəssisəsi (III) (MMUS 8)
Aşağdakı cədvəldə müəssisənin müəyyən məhsul xətti üzrə əldə etdiyi və satdığı məhsullar göstərilmişdir.

Alış (ədəd)

Vahidin alış qiyməti

Satış (ədəd)

Vahidin satış qiyməti

12 dekabr

80

500

60

530

26 dekabr

35

503

40

528

10 yanvar

70

506

55

526

24 aprel

50

509

60

524

8 iyun

80

512

58

522

21 iyul

40

515

23

520

20 iyul tarixində müəssisənin ehtiyatları 125 vahid təşkil edirdi. Ehtiyatların dəyəri “FİFO” metodu ilə müəyyən olunmuşdu. Satış və paylama xərcləri satış qiymətinin 4%-ni, ümumi inzibati qaimə xərcləri isə 9%-ni təşkil edir.


Tələb olunur:

 1. 31 dekabr tarixinə ehtiyatların ilkin dəyərini hesablamaq.

 2. 31 dekabr tarixinə ehtiyatların xalis satış dəyərini hesablamaq.

 3. 31 dekabr tarixinə ehtiyatların maliyyə hesabatlarında göstəriləcək dəyərini hesablamaq.


Cavab:

 1. FİFO” metodu ilə müəyyən olunan ilkin dəyər

İlkin dəyərin hesablanması üçün “FİFO” metodu istifadə olunur. Mühasibat balansını 31 dekabr, 2007-ci il tarixi ilə bitən il üçün təqdim etdiyimizə görə, 30 dekabrdan başlayaraq 125 vahidi nəzərə alırıq.

Alış (ədəd)

Vahidin alış qiyməti

İlkin dəyər

12 dekabr

20

500

10,000

26 dekabr

35

503

17,605

30 dekabr

70

506

35,420CƏMI

63,025 manat
 1. Xalis satış dəyəri

Xalis satış dəyərini hesablamaq üçün, alış qiyməti əvəzinə satış qiyməti istifadə olunur. Ən son satılmış vahidlər hesaba alınır. Satış və paylama xərcləri satış qiymətinin 4%-ni təşkil etdiyinə görə, xalis satış dəyərini tapmaq üçün həmin 4% satış qiymətindən çıxılmalıdır.

Alış (ədəd)

Vahidin satış qiyməti

Satış (ədəd)

24 aprel

60

488.64

29,318

8 iyun

58

491.52

28,508

21 iyul

7

494.40

3,461CƏMI

61,287 manat 1. Mühasibat balansında göstəriləcək dəyər

İlkin dəyərxalis satış dəyərindən ən kiçik olan 61,287 manat
Dalğıc” müəssisəsi (IV) (MMUS 16)
31 dekabr tarixi ilə bitən il ərzində müəssisənin xəstəxana tikintisinə başlayacağı və aşağdakı xərcləri çəkəcəyi gözlənilirdi:

 • Lazım olmayan tikili və avadanlıqların aradan götürülməsi və sonrakı istifadə üçün anbara yerləşdirilməsi –13,000 manat

 • Yol çəkilişi və xidmətlər daxil olmaqla, sahənin hazırlanması xərcləri –65,000 manat

 • Birbaşa əmək haqqı xərcləri –45,000 manat və birbaşa material xərcləri –21,000 manat.

 • Xəstəxananın tikintisi ilə bağlı inzibati qaimə xərcləri birbaşa əmək haqqı xərclərinin 30%-i dəyərində müəyyən olunmuşdur.

 • Tikinti işlərini həyata keçirmək məqsədilə müəssisə, ilkin dəyəri 93,000, 31 dekabr 2008-ci il tarixi üçün hesablanmış qalıq dəyəri isə 43,000 olan tikilini əldə etmişdir.


Tələb olunur:

 1. Kapitallaşdırmaya ehtiyac varsa, tikinti ilə bağlı inzibati qaimə xərclərini hesablamaq.

 2. “Tikinti müqaviləsi” adlı yeni hesab altında göstəriləcək kapitallaşdırıla bilən məbləği hesablamaq.


Cavab:

 1. 16 №-li MUBS-a əsasən tikinti üzrə xərclərin həyata keçirilmədiyi təqdirdə qaçınıla bilən xərclər istehsal xərclərinə daxil edilməlidir. İnzibati qaimə xərcləri istehsal dövrünə aid olduğu və tikinti ilə əlaqədar olduğu üçün, onlar istehsal xərclərinə daxil edilməlidir.Mühasibat balansına isə 45,000-in 30%-i, yəni 13,500 daxil ediləcək.
 1. Xərclərin kapitallaşdırılması

 • Lazım olmayan tikili və avadanlıqların aradan götürülməsi üzrə 13,000 manat tikinti xərclərinə daxil edilmir, belə ki, onlar satış üzrə mənfəətin/zərərin hesablanmasında istifadə ediləcək.

 • Yol çəkilişi və xidmətlər daxil olmaqla, sahənin hazırlanması xərcləri adətən aktivin işlək vəziyyətə gətirilməsi ilə əlaqədar xərclər olaraq qəbul edilir. Beləliklə, sahənin hazırlanması üzrə 65,000 kapitallaşdırılmalıdır.

 • Xəstəxananın tikintisi ilə əlaqədar birbaşa əmək haqqı xərcləri –45,000 manat və birbaşa material xərcləri –21,000 manat həmçinin kapitallaşdırılmalıdır.

 • Tikiliyə gəldikdə isə, tikinti xəclərinə aid ediləcək xərclər tikilinin ilkin dəyəri olan 93,000 ilə 43,000 arasındakı fərqə bərabər olacaq. Düz xəttli metodla hesablanarsa, tikinti xərclərinə aid edilən amortizasiya 25,000 olacaq.Tikinti xərcləri

Sahənin təmizlənməsi 13,000

Birbaşa əmək haqqı xərcləri 45,000

Birbaşa material xərcləri 21,000

İnzibati qaimə xərcləri 13,500

Tikilinin amortizasiyası 25,000Cəmi 105,500
Müəyyən olunmuş qalıqlar əsasında mühasibat balansı və mənfəət və zərər haqqında hesabatın tərtib olunması:

Qeyd: Qalın şriftlə göstərilmiş rəqəmlər yuxarıdakı hesablamalardan götürülmüşdür:
YOXLAMA BALANSI


Kassa

270,000

Avadanlıqlar

600,000

Yığılmış amortizasiya

225,000

Tikinti müqaviləsinə istifadə olunmuş tikili

93,000

Tikili üzrə yığılmış amortizasiya

68,000

İcarəyə götürülmüş aktiv

150,000

İcarəyə götürülmüş aktiv üzrə amortizasiya

30,000

Ofis binası

2,000,000

Yığılmış amortizasiya

50,000

Satışdan gəlir

10,000

Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat

880,000

İcarə üzrə qısamüddətli öhdəliklər

25,386

İcarə üzrə uzunmüddətli öhdəliklər

89,614

Faiz xərcləri

9,614

Ehtiyatlar

61,287

Tikinti müqaviləsi

105,500

Bölüşdürülməmiş mənfəət

75,000

Debitor borcları

49,550

Sair xərclər

5,000

Uzunmüddətli öhdəliklər

139,000

Qısamüddətli öhdəliklər

12,000

Mal satışı

367,000

Mənfəət vergisi

450

Satışın maya dəyəri

308,000

Kapital

1,681,401

Qeyd: satışın maya dəyərinə çəkilmiş bütün amortizasiya xərcləri artıq daxil edilmişdir.
Satışın maya dəyəri:


Qalıq

78,000

Avadanlıq üzrə amortizasiya xərcləri

125,000

Bina üzrə amortizasiya xərcləri

50,000

Qartəmizləyən maşın. üzrə amortizasiya xərcləri

30,000

Tikili üzrə amortizasiya xərcləri

25,000

Cəmi

308,000


A. Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin xüsusiyyəti üzrə)

31 dekabr, 2007-ci il tarixinə


Əsas əməliyyat gəliri

367,000

Satışın maya dəyəri

(308,000)

Faiz xərcləri

(9,614)

Sair əməliyyat gəlirləri

10,000

Sair xərclər

( 5,000)

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət

54,386

Mənfəət vergisi

(450)

Hesabat dövründə xalis mənfəət

53,936

Dövrün əvvəlinə bölüşdürülməmiş mənfəət

75,000

Dövrün sonuna bölüşdürülməmiş mənfəət

128,936

B. MÜHASIBAT BALANSI

Dalğıc” müəssisəsiMühasibat balansı

31 dekabr, 2007-ci il tarixinə
MANAT

MANAT

Uzunmüddətli aktivlərAvadanlıqlar

600,000
Yığılmış amortizasiya

(225,000)

375,000

Bina

2,000,000
Bina üzrə yığılmış amortizasiya

(50,000)

1,950,000

Tikinti müqaviləsi üzrə istifadə olunmuş tikili

93,000
Tikili üzrə yığılmış amortizasiya

(25,000+43,000)

25,000

İcarəyə götürülmüş aktiv

150,000
İcarəyə götürülmüş aktiv üzrə amortizasiya

(30,000)

120,0002,470,000

Qısamüddətli aktivlərEhtiyatlar
61,287

Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları
49,550

Tikinti müqaviləsi
105,500

Kassa
270,000486,337

Cəmi aktivlər
2,956,337


KapitalNominal dəyəri 1manat olan adi səhmlər
1,681,401

Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
880,000

Bölüşdürülməmiş mənfəət
128,936

Qısamüddətli öhdəliklər
2,690,337

İcarə üzrə qısamüddətli öhdəliklər
25,386

Sair qısamüddətli öhdəlik
12,00037,386

Uzunmüddətli öhdəliklərİcarə üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
89,614

Sair uzunmüddətli öhdəliklər
139,000228,614

Cəmi kapital və öhdəliklər
2,956,337ƏLAVƏ 1

Uçot siyasətinin formalaşdırılması üçün misallar daxil olmaqla alternativ yanaşmalar (Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun metodlar, üsullar və yanaşmalar)
Bu Əlavə №1 Uçot siyasətinin işlənilməsi və metodların, üsulların seçilməsi sxemi olmaqla yanaşı, ondan oriyentir kimi istifadə olunur. Subyektlər uçot siyasətinin işlənilməsi və metodların, üsulların seçilməsi zamanı bu №1li Əlavəni Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun seçilmiş metodlar, üsullar nəzərə alınmaqla konkretləşdirməlidirlər.


MHBS adı

Qiymətləndirilən obyekt

metodlar, üsullar və yanaşmalar

Qısa məzmunu


8 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı, Ehtiyatlar

1. Maya dəyərinin müəyyən edilməsi metodu

a) normativ məsrəflər metodu


a) normativ məsrəflər metodu- xammalın, materialların, əməyin, səmərəliliyin və istehsal gücünün normal istifadəsini hesaba alır. Onlar mütəmadi yoxlanılır və zəruri hallarda müasir şərait nəzərə alınaraq onlara yenidən baxılır.b) pərakəndə satış dəyəri metodu


b) pərakəndə satış dəyəri metodu- çox sayda tez-tez dəyişən məlumatlardan ibarət olan, eyni marjalı, maya dəyərinin müəyyən edilməsi üçün digər metodların istifadəsi məqsədəuyğun hesab olunmayan etiyatların qiymətləndirilməsi üçün pərakəndə ticarətdə istifadə olunur.

Etiyatların maya dəyəri satılmış ehtiyatların ümumi dəyərinin ümumi marjanın müvafiq faizi qədər azaldılması yolu ilə müəyyən edilir.


2. Ehtiyatların maya dəyərinin hesablanmasının üsulları
Pərakəndə ticarətin hər bölməsi üçün adətən orta faiz qiymətindən istifadə olunur.a) məsrəflərin xassə-lərinə görə eyniləş-dirilməsi;

a) məsrəflərin xassələrinə görə eyniləşdirilməsi- bu o deməkdir ki, xüsusiləşdirilmiş məsrəflər müəyyən ehtiyatlara, yəni xüsusiləşdirilmiş layihələr üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyatlara aid olunur.b) uçotun əsas qaydası;b) uçotun əsas qaydası FİFO metodu – ilkin mədaxil-ilkin məxaric və ya orta qiymət metodu düsturu əsasında. Orta qiymət metodundan istifadə zamanı hər bir obyektin dəyəri ilin əvvəlində mövcud olan və cari dövrdə alınmış və ya istehsal olunmuş analoji obyektlərin orta qiyməti əsasında müəyyən edilir;

5 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı , Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

1. Əsas, investisiya və maliyyə fəaliyyətlərindən pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında məlumatların təqdim edilməsi

a) birbaşa metod;

b) dolayı metod;
a) birbaşa metod –cəmi daxil olan və ödənilən pul vəsaitlərinin əsas növləri haqqında məlumatlar açıqlanır;

b) dolayı metod- xalis mənfəət və ya zərərin məbləğindən pul xassəli olmayan əməliyyatların nəticələri çıxılır:

 • əsas fəaliyyətlə bağlı hər hansı təxirə salınmış və ya hesablanmış keçmiş və ya gələcək pul daxilolmaları və ödənişlər; və ya

 • investisiya və ya maliyyə fəaliyyətləri üzrə pul daxilolmaları və ödənişlərlə bağlı gəlir və xərc maddələri.

Pul vəsaitlərinin hərəkətinin təqdim edilməsi üçün subyektlər tərəfindən birbaşa metoddan isifadəyə üstünlük verilir. Dolayı metoddan fərqli olaraq, bu metod gələcəkdə pul vəsaitlərinin hərəkətinin qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan məlumatla təmin edir.

11 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı, Dövr üzrə xalis mənfəət və ya zərər, əhəmiyyətli səhvlər, uçot siyasətində dəyişikliklər

1. Əhəmiyyətli səhvlərə düzəlişlər


a) uçotun əsas qaydası;


a) uçotun əsas qaydası – əvvəlki dövrlərə aid əhəmiyyətli səhvlərə düzəlişlərin məbləği ilin əvvəlinə bölüşdürülməmiş mənfəətin qalığına düzəlişlə edilməklə təqdim edilməlidir.2. Uçot siyasə-tində digər dəyişikliklər.


b)uçotun mümkün alternativ qaydası

a) uçotun əsas qaydası;

b)uçotun mümkün alternativ qaydası -

əhəmiyyətli səhvlərə düzəlişlərin məbləği xalis mənfəət və ya zərərin hesablanmasında nəzərə alınmalıdır.a) uçotun əsas qaydası - əvvəlki dövrlərə aid hər bir yekun düzəlişlərin məbləğinin müəyyən edilməsi tam mümkün olduqda, uçot siyasətində dəyişikliklər retrospektiv tətbiq olunmalıdır. Əldə edilmiş hər bir düzəliş hesabatda ilin əvvəlinə bölüşdürülməmiş mənfəətin qalığına düzəliş kimi təqdim olunmalıdır. Əgər mümkündürsə müqayisəli məlumatlar yenidən hesablanmalıdır. Bu yanaşmanın birinci abzasında tələb olunan ilin əvvəlinə bölüşdürülməmiş mənfəətin qalığına düzəlişlərin məbləğinin əsaslı müəyyən edilməsi mümkün olmadıqda, uçot siyasətində dəyişikliklər perspektiv tətbiq olunmalıdır.b) uçotun mümkün alternativ qaydası


b) uçotun mümkün alternativ qaydası -

əvvəlki dövrlərə aid hər bir yekun düzəlişlərin məbləğinin müəyyən edilməsi tam mümkün olduqda, uçot siyasətində dəyişikliklər retrospektiv tətbiq olunmalıdır. Əldə edilmiş hər bir düzəliş cari il üzrə xalis mənfəət, və ya zərərin hesablanmasına daxil edilməlidir. Müqayisəli məlumatlar əvvəlki dövrlərin hesabatlarında olduğu kimi təqdim olunmalıdır.

Bu yanaşmanın birinci abzasında tələb olunan, cari il üzrə xalis mənfəət, və ya zərərə daxil ediləsi məbləğin əsaslı müəyyən edilməsi mümkün olmadıqda, uçot siyasətində dəyişikliklər perspektiv tətbiq olunmalıdır


7 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı, Əsas vəsaitlər


1. Əsas vəsaitlərin növbəti qiymətləndirilməsi

2. Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi

3. Amortizasiya hesablanması metodları


a) əsas qayda;

b) mümkün alternativ qayda

a) əsas qayda;

b) mümkün alternativ qayda

a) xidmət müddətinə görə hesablama metodu;
b) qalıq dəyərinin azalması metodu;

c) məmulatların sayı metodu.
a) əsas qayda- (balans dəyəri ilə qiymətləndirilir) aktiv kimi ilkin tanınmadan sonra əsas vəsaitlərin obyekti yığilmış amortizasiya ayırmaları və qiymətin düşməsindən toplanmış məbləğ çıxılmaqla, ilkin dəyəri ilə uçota alınmalıdır.

b) mümkün alternativ qayda- (yığılmış amortizasiya çıxılmaqla, yenidən qiymətləndirilmiş dəyər ilə qiymətləndirilir) aktiv kimi ilkin tanınmadan sonra əsas vəsaitlərin obyekti sonralar yığilmış amortizasiya və qiymətin düşməsindən toplanmış məbləğ çıxılmaqla, yenidən qiymətləndirilmiş dəyər ilə uçota alınmalıdır. Yenidən qiymətləndirmə mütəmadi aparılmalıdır ki, hesabat tarixinə balans dəyəri ədalətli dəyərdən əhəmiyyətli fərqlənməsin.
a) əsas qayda- yığilmış amortizasiya, aktivin amortizasiya çıxılanadək mövcud balans dəyərinin dəyişməsinə proporsional surətdə yenidən elə qiymətləndirilir ki, yenidən qiymətləndirilmədən sonra onun balans dəyəri ilə yeni dəyəri bərabər olsun.
b) alternativ qayda- yığilmış amortizasiya aktivin amortizasiya çıxılanadək mövcud balans dəyərinə qarşı silindikdən sonra, qalan xalis məbləğ yenidən qiymətləndirilir.

Bu metod bazar qiymətlərinədək yenidənqitmətləndirilən binalar üçün istifadə olunur
 1. xidmət müddətinə görə hesablama metodu – aktivin faydalı xidmət müddəti ərzində eyni amortizasiya məbləğinin hesablanmasından ibarətdir.

 2. qalıq dəyərinin azalması metodu- aktivin faydalı xidmət müddəti ərzində amortizasiya məbləğinin azalmaqla hesablanmasından ibarətdir.

 3. məmulatların sayı metodu- aktivin güman edilən istifadəsini və ya güman edilən istehsal gücünü nəzərə almaqla, amortizasiya məbləğinin hesablanmasından ibarətdir.

14 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı, İcarə

1.Amortizasiya hesablanması metodları

MHBS 16 və 38 uyğun hesablanır

MHBS 16 və 38 uyğun


22 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı, valyuta kurslarının dəyişməsinin təsiri

1. Kurs fərqinin tanınması


 1. normativ metodu
1. normativ metodu- monetar maddələrin ödənilməsindən və ya maliyyə hesabatlarında monetar maddələrin cari və ya əvvəlki dövrlərdə fərqli kurslarla təqdim edilməsindən yaranan kurs fərqi gəlir və ya xərc kimi yarandığı dövrdə tanınmalıdır. Mahiyyətcə xarici müəssisəyə xalis investisiyanın hissəsini təşkil edən pul vəsaitlərinə aid maddələrdən yarananan kurs fərqi istisna olunur.


 1. yol verilən alter-nativ metod
2. yol verilən alternativ metod –qarşılarının alınması üçün təcrübədə hedcinq üsulu mövcud olmayan, aktivlərin yaxın müddətdə xarici valyuta ilə əldə edilməsindən bilavasitə yaranmış öhdəliklərin məbləğinə təsir göstərən və tənzimlənməsi mümkün olmayan ciddi devalvasiya, və ya valyuta dəyərinin aşağı enməsi nəticəsində yaranan kurs fərqi.

Bu cür kurs fərqi müvafiq aktivin balans dəyərinə daxil edilməlidir əvəzləşdirilən.13 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı, Borclar üzrə məsrəflər


1. Borclar üzrə məsrəflər


a) uçotun əsas qaydası;


 1. uçotun əsas qaydası- sudanın alınması şərtlərindən asılı olmayaraq, borclar üzrə məsrəflər, xərc kimi onların törədildiyi dövrdə tanınmalıdır.b)uçotun mümkün alternativ qaydası


b) uçotun mümkün alternativ qaydası – aktivin əldə edilməsi, tikintisi və ya istehsalı ilə bilavasitə əlaqəli olan, müəyyən tələblərə cavab verən, borclar üzrə məsrəflər həmin aktivin ilkin dəyərinə aid edilir. Bu cür borclar üzrə məsrəflər aktivin dəyərinə aid edilməsi yolu ilə, müəssisənin gələcəkdə igtisadi səmərə əldə edəcəyi ehtimal olunması və bu məsrəflərin etibarlı qiymətlən-dirilməsinin mümkün olması şərtinə əməl olunduqda kapitallaşdırırlar. Digər borclar üzrə məsrəflər, xərc kimi onların törədildiyi dövrdə tanınmalıdır.

21 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı,

Birgə fəaliyyətə iştiraka görə maliyyə hesabatı
1) sahibkarın birləşdirilmiş maliyyə hesabatı

 1. uçotun əsas qaydası- proporsional birləşdirmə;
 1. uçotun mümkün alternativ qaydası –

iştirak payına görə uçot me-todu


a) uçotun əsas qaydası- proporsional birləşdirmə-

sahibkarın birləşdirilmiş balansına aktivlərin onun birgə nəzarət etdiyi hissəsi, həmçinin öhdəliklərin onun birgə məsuliyyət daşıdığı hissəsi daxil edilir. sahibkar birgə nəzarət olunan müəssisənin hesabat üzrə hər aktivinin, öhdəliyinin, gəlir və xərcinin özunə məxsus hissəsini analoji maddələrlə öz birləşdirilmiş hesabatında sətr-bə-sətr birləşdirə bilər. Başqa cür desək, sahibkar birgə nəzarət olunan müəssisənin aktivlərinin, öhdəliklərinin, gəlir və xərclərinin özunə məxsus hissəsini öz birləşdirilmiş hesabatına daxil edə bilər. Proporsional birləşdirmə üçün hansı formatın istifadə olunmasından asılı olmayaraq, hər hansı aktivin və ya öhdəliyin qanuni hüququ olmadan digər gəlir və xərclər çıxılmaqla əks etdirilməsi məqsədəuyqun deyil. Aktivin və ya öhdəliyin əks etdirilməsi isə aktivin realizə olunmasının və öhdəliyin ödənilməsinin gözlənilməsi deməkdir.b) uçotun mümkün alternativ qaydası – iştirak payına görə uçot metodu- Bəzi sahibkarlar birgə fəaliyyətdə iştirak paylarını, iştirak payına görə uçot metodu əsasında təqdim edirlər. Nəzarət edilən maddələrin birgə nəzarət edilən maddələrlə birləşdirilməsini mümkün-süz hesab edən şəxslər bu metodun istifadəsini dəstəkləyirlər. Proporsional birləşdirmə sahibkarın birgə nəzarət olunan müəssisədə iştirakının mahiyyətini və iqtisadi ədalətliliyini, yəni sahibkarın gələcək iqtisadi səmərədəki payına nəzarəti daha yaxşı əks etdirdiyi üçün, bu Standart iştirak payına görə uçot metodunun istifadəsini tövsiyə etmir. Buna baxmayaraq, bu Standart birgə fəaliyyətdə iştirak payının təqdim edilməsi üçün mümkün alternativ metod kimi, iştirak payına görə uçot metodundan istifadə edilməsinə yol verir.

12 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı,

Qeyri-maddi aktivlər
1) İlkin tanınmadan sonra qiymətləndirmə


 1. əsas qayda;

 1. əsas qayda- İlkin tanınmadan sonra qeyri-maddi aktiv yığılmış amortizasiya və yığılmış qiymətdən düşmə zərərləri çıxılmaqla maya dəyəri ilə uçota alınmalıdır.2) Amortizasia metodları

 1. mümkün alternativ qayda

a) düzxətli metod;


b) qalıq dəyərinin azalması metodu;

c) məmulatların sayı metodu.


 1. mümkün alternativ qayda- İlkin tanınmadan sonra qeyri-maddi aktiv bütün sonradan yığılmış amortizasiya və bütün sonradan yığılmış qiymətdən düşmə zərərləri çıxılmaqla yenidən-qiymətləndirmə tarixinə onun ədalətli dəyəri hesab olunan yenidənqiymətləndirilmiş dəyərlə uçota alınmalıdır. Balans dəyəri hesabat tarixinə müəyyən edilən ədalətli dəyərdən əhəmiyyətli fərqlənməsin deyə, yenidən-qiymətləndirmə yetərincə müntəzəm həyata keçirilməlidir.
 1. düzxətli metod – aktivin faydalı xidmət müddəti ərzində eyni amortizasiya məbləğinin hesablan-masından ibarətdir.

 2. qalıq dəyərinin azalması metodu- amortizasiya norması iki və artıq dəfə artırılır və illik amortizasiya ayırmalarının hesablanması üçün istifadə olunur. Hər növbəti ildə aktivin amortizasiya olunan dəyəri yığılmış amortizasiya məb-ləğində azaldılır.

c) məmulatların sayı metodu-

məxrəcdə hər hansı obyektin istifadə müddəti üzrə illərin sayı, surətdə isə obyektin istifadə müddətinin sonuna qalan illərin sayı (tərs ardıcıllıqla) göstərilən əmsal əsasında müəyyən edilən məbləğdir.

Seçilmiş amortizasiya metodu müəssisənin aktivdən iqtisadi səmərə əldə edilməsi üsulunu əks etdirməlidir. Bu üsul etibarlə qiymətləndirilə bilmədikdə düzxətli metoddan istifadə olunmalıdlr.


36 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı,

Maliyyə alət-ləri: tanınma və qiymətləndirmə 1. ədalətli dəyərlə yenidənqiymətləndirilən maliyyə aktivləri və öhdəlikləri

a) əsas qayda;


  1. əsas qayda- yenidən-qiymətləndirmənin bütün məbləği dövr üzrə mənfəət və ya zərərə aid edilməlidir;b) mümkün alternativ qayda


  1. mümkün alternativ qayda- xalis yalnız satış üçün nəzərdə tutulan aktiv və öhdəliklərə ədalətli dəyərinin dəyişiklikləri mənfəət və ya zərər kimi tanınmalıdır, maliyyə aktivi satılana qədər satış üçün nəzərdə tutulmayan maliyyə alətlərinin dəyərinin dəyişiklikləri isə kapital hesabında əks etdirilməlidir. Bu zaman satışdan yaranan mənfəət və ya zərər eyni adlı hesabda əks etdirilir. 1. tanınma
 1. razılaşma əldə edildiyi tarix; 1. razılaşma əldə edildiyi tarix- müəssisənin öz üzərinə aktivi almağa və ya satmağa məsuliyyət götürdüyü tarixdir. Razılaşma əldə edildiyi tarixə uçot aşağıdakıları nəzərdə tutur:

  • alınması nəzərdə tutulan aktivin, və onun haqqının ödənilməsi üzrə öhdəliyin razılaşma əldə edilən gün tanınması;

  • razılaşma əldə edilən gün satılmış aktivin və alıcının debitor borcunun tanınmasına xitam verilməsi. 1. haqq-hesab tarixi
 1. haqq-hesab tarixi- müəssisə tərəfindən və ya müəssiyə aktivin çatdırılması tarixidir. Haqq-hesab tarixinin uçotu aşağıdakıları nəzərdə tutur:

  • aktivin müəssisəyə təqdim edilməsi günü onun tanınması;

aktivin müəssisə tərəfindən təqdim edilməsi günü onun tanınmasına xitam verilməsi.

27 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı,

Daşınmaz əmlaka investisiyalar
 1. İlkin tanınma-dan sonra qiymət-ləndirmə 1. Ədalətli dəyərlə uçot modeli;

 1. Ədalətli dəyərlə uçot modeli – daşınmaz əmlaka investisiyalar ədalətli dəyərlə əks etdirirlər, ədalətli dəyərin dəyişiklikləri isə Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınır;2. İnformasiyanın açıqlanması
 1. əldə edilməsinə çəkilən faktiki məsrəflərə görə uçot modeli  1. Ədalətli də-yərlə uçot modeli;

b) əldə edilməsinə çəkilən faktiki məsrəflərə görə uçot modeli 1. əldə edilməsinə çəkilən faktiki məsrəflərə görə uçot modeli- əldə edilməsinə çəkilən faktiki məsrəflərə görə uçot modeli Əsas vəsaitlər 16№-li MHBS-da əsas metod kimi müəyyən edilib: daşınmaz əmlaka investisiyalar qalıq dəyəri ilə uçota alınırlar (yığılmış qiymətdən düşmə zərərləri çıxılmaqla). Əldə edilməsinə çəkilən faktiki məsrəflərə görə uçot modelini seçən müəssisələr daşınmaz əmlaka investisiyaların ədalətli dəyərini açıqlamalıdırlar.
 1. Ədalətli dəyərlə uçot modeli- müəssisələr hesabat dövrünün əvvəlinə və hesabat düvrünün sonuna daşınmaz əmlaka investisiyaların balans dəyərini üzləşdirilməsini təqdim edirlər, aşağıdakıları qeyd etməklə:

1. obyektlərin alınmasına görə və növbəti məsrəflərin kapitallaşdırılmasına görə artımları ayrılıqda göstərməklə, daşınmaz əmlaka investisiyaların artımını;

2.biznes birləşməsi nəticəsində obyektlərin alınmasına görə daşınmaz əmlaka investisiyaların artımını;

3. çıxmaları;

4.ədalətli dəyərin təshihi nəticəsində xalis mənfəəti və ya zərəri;

5.d)xarici fəaliyyət üzrə maliyyə hesabatları güstəricilərinin çevrilməsi nəticəsində xalis məzənnə fərqlərini;

6.daşınmaz əmlaka invesyisiyaların “ehtiyatlar” və “sahibinin yerləşdiyi əmlak” kateqoriyasına və ya əksinə keçmələr;

7. digər dəyişikliklər.

ayırmalaını qiymətdən düşmə üzrə

zərərləri;

4. hesabat dövrünün əvvəlinə və hesabat düvrünün so

nuna daşınmaz əmlaka investisiyaların balans dəyərini üzləşdirilməsini;

5.daşınmaz əmlaka investisiya-ların ədalətli dəyərini. 1. əldə edilməsinə çəkilən faktiki məsrəflərə görə uçot modeli- aşağıdakı informasiyalar açıqlanır:

1.istifadə olunan amortizasiya hesablanması metodları;

2.aktivlərin faydalı istifadə müddəti və ya istifadə olunan amortizasiya normaları;

3.hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna ümumi balans dəyərini və yığılmış amortizasiya
BÖLMƏ B. TÖVSİYYƏLƏR


Yüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin