Nas 1 comentary


MÜHASİBAT BALANSININA INFORMASIYANIN DAXİL EDİLMƏSİYüklə 0,97 Mb.
səhifə12/12
tarix21.10.2017
ölçüsü0,97 Mb.
#7651
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

MÜHASİBAT BALANSININA INFORMASIYANIN DAXİL EDİLMƏSİAşağıdakı misalda bu Standartla müəyyən olunmuş mühasibat balansına müəssisə üçün tövsiyə edilən hesablar planına uyğun olaraq hesabat dövrünün sonuna olan qalıqların daxil edilməsi qaydası göstərilir. Hesablanma üsulu “Hesabın N-si” adlı maddədə təqdim edilib.


"_____" müəssisəsi

Mühasibat balansı

31 dekabr 2005-ci il tarixinə

(min MANAT)

maddənin N-si

 

Hesabın N-si

2005

2005

 

AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

101 - 102 + 103

x

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111 - 112 + 113

x

 

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121 - 122

x

 

13

Bioloji aktivlər

131 - 132

x

 

14

Təbii sərvətlər

141 - 142

x

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

15X

x

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16X

x

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

17X

x

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

18X - 184

x

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

19X

x

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

x

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

20X - 208

x

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

21X - 218

x

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı

22X

x

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23X - 235

x

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər

24X

x

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

x

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

 

x

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

301 - 302

x

 

31

Emissiya gəliri

31X

x

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32X

(x)

 

33

Kapital ehtiyatları

33X

x

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34X - 344

x(x)

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

 

x

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40X

x

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəlikləri

41X

x

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42X

x

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43X

x

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44X

x

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

x

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

50X

x

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

51X

x

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

52X

x

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53X

x

 

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54X

x

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

x

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

x

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

xMƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABATA (XƏRCLƏRIN FUNKSIYALARI ÜZRƏ) İNFORMASİYANIN DAXİL EDİLMƏSİBu Standartla müəyyən olunmuş mənfəət və zərər haqqında hesabata müəssisə üçün tövsiyə edilən hesablar planına uyğun olaraq hesabat dövrünün sonuna olan məlumatın daxil edilməsi qaydası göstərilir.


"_____" müəssisəsi

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə təsnifləşdirilməsi)

31 dekabr 2005-ci il tarixinə

(min MANAT)

Maddənin №-si

 

Hesabın №-si

2005

60

Əsas əməliyyat gəliri

601 - 602 - 603

X

70

Satışın maya dəyəri

701

(x)

 

Ümumi Mənfəət

 

X

61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

X

71

Kommersiya xərcləri

711

(x)

72

İnzibati xərclər

721

(x)

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

(x)

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəət (zərər)

621 - 741

x(x)

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

x(x)

63

Maliyyə gəliri
X

75

Maliyyə xərcləri
(x)

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

x(x)

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

x(x)

90

Mənfəət vergisi

901 + 902

(x)
Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər
x(x)

80

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)

801=Hesablama

x(x)

 

Hər səhm üzrə mənfəət

Hesablama

X

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

Hesablama

X

Mənfəət və zərər haqqında hesabata (xərclərin funksiyaları üzrə təsnifləşdirilməsi) qeydlər

Xarakterinə görə təsnifləşdirməni istifadə etməklə əməliyyat xərcləri haqqında informasiya

Maddənin №-si

 
2005

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

Son qalıqlar - ilkin qalıqlar

x(x)

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 nömrəli hesabların debetləri üzrə dövriyyə

(x)

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

(701-1) və (701-2) üzrə qalıqların cəmi

X

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

(701-3) + (711-1)+ (721-1)

X

 

Amortizasiya xərcləri

(701-4) + (711-2) + (721-2)

X

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

X

 

Cəmi əməliyyət xərcləri

 

X


MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (XƏRCLƏRIN XÜSUSIYYƏTLƏRI ÜZRƏ) İNFORMASİYANIN DAXİL EDİLMƏSİAşağıdakı misalda bu Standartla müəyyən olunmuş mənfəət və zərər haqqında hesabata (xərclərin xüsusiyyətləri üzrə) müəssisə üçün tövsiyə edilən hesablar planına uyğun olaraq hesabat dövrünün sonuna olan qalıqların daxil edilməsi qaydası göstərilir.Hesablanma üsulu “Hesabın N-si” adlı maddədə təqdim edilib.

Məsələn, əsas əməliyat gəlirinin hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalığı aşağıdakı kimi hesablana bilər:

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

“Xammal və material ehtiyatları” üzrə əməliyyat məsrəfləri haqqında informasiyada hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq aşağıdakı kimi hesablana bilər:7011 və 7012 hesabları üzrə hesabat dövrünün sonuna olan qalıqlar toplanır
“Sair əməliyyat xərclərinin hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalığı aşağıdakı kimi hesablana bilər:

731 hesabı üzrə hesabat dövrünün sonuna olan qalıq

"_____" müəssisəsi

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifləşdirilməsi)

31 dekabr 2005-ci il tarixinə

(min MANAT)

maddənin N-si

 

Hesabın N-si

2005

60

Satış

601 - 602 - 603

x

61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

x

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

Son qalıqlar - ilkin qalıqlar

x(x)

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 nömrəli hesabların debetləri üzrə dövriyyə

x

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

(701-1) + (701-2)

(x)

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

(701-3) + (711-1) + (721-1)

(x)

 

Amortizasiya xərcləri

(701-4) + (711-2) + (721-2)

(x)
Sair əməliyyat xərcləri

731

(x)

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılması nəticəsində əldə olunan mənfəət (zərər)

621 – 741

x(x)

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

x(x)

63

Maliyyə gəliri

631 – 751

x

75

Maliyyə xərcləri

631 – 751

(x)

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

x(x)

 

Vergidən əvvəl mənfəət (zərər)

 

x(x)

90

Mənfəət vergisi

901 + 902

(x)
Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər
x(x)

80

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)

801=Hesablama

x(x)

 

Hər səhm üzrə mənfəət

Hesablama

x

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

Hesablama

xYüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə