Nas 1 comentaryYüklə 0,97 Mb.
səhifə11/12
tarix21.10.2017
ölçüsü0,97 Mb.
#7651
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

HESABLAR PLANI

Eyni zamanda, müəssisənin iş xüsusiyyətinə uyğun olaraq, sintetik hesabların açıqlanmasını təmin edən aşağıdakı subhesablar tövsiyə edilir.
Maliyyə hesabatının bölməsi maddəsi

Hesabın №-si

Tövsiyə edilən hesabın №-si

Adı

1Uzunmüddətli aktivlər

10Qeyri-maddi aktivlər
101
Qeyri-maddi aktivlər - Dəyər101-1

Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri - Dəyər101-2

Qudvil - Dəyər101-3

Proqram təminatı - Dəyər101-4

Patentlər - Dəyər101-5

Müəllif hüquqları - Dəyər101-6

Lisenziyalar - Dəyər101-7

Ticarət markaları - Dəyər101-8

Digər qeyri-maddi aktivlər - Dəyər
102
Qeyri-maddi aktivlər - Amortizasiya102-1

Elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri – Amortizasiya102-3

Proqram təminatı - Amortizasiya102-4

Patentlər – Amortizasiya102-5

Müəllif hüquqları - Amortizasiya102-6

Lisenziyalar - Amortizasiya102-7

Ticarət markaları - Amortizasiya102-8

Digər qeyri-maddi aktivlər - Amortizasiya
103
Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması

11Torpaq, tikili və avadanlıqlar
111
Torpaq, tikili və avadanlıqlar - Dəyər111-1

Torpaq - Dəyər111-2

Tikililər - Dəyər111-3

Maşınlar və avadanlıqlar - Dəyər111-4

Nəqliyyat vasitələri - Dəyər111-5

Digər torpaq, tikili və avadanlıqlar - Dəyər
112
Torpaq, tikili və avadanlıqlar - Amortizasiya112-2

Tikililər – Amortizasiya112-3

Maşınlar və avadanlıqlar - Amortizasiya112-4

Nəqliyyat vasitələri - Amortizasiya112-5

Digər torpaq, tikili və avadanlıqlar - Amortizasiya
113
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması113-1

Təyinətı üzrə istismar edilməsi üçün əlavə məsrəflər tələb edən torpaq, tikili və avadanlıqlar113-2

Təyinatı üzrə istismara hazır olan torpaq, tikili və avadanlıqlar113-3

Tikilməkdə (istehsalatda) olan torpaq, tikili və avadanlıqlar

12Daşınmaz əmlaka investisiyalar
121
Daşınmaz əmlaka investisiyalar - Dəyər121-1

Torpaq - Dəyər121-2

Binalar - Dəyər
122
Daşınmaz əmlaka investisiyalar - Amortizasiya122-2

Binalar – Amortizasiya

13Bioloji aktivlər
131
Bioloji aktivlər - Dəyər131-1

Bitkilər - Dəyər131-2

Heyvanlar- Dəyər
132
Bioloji aktivlər - Amortizasiya132-1

Bitkilər – Amortizasiya132-2

Heyvanlar- Amortizasiya

14Təbii sərvətlər
141
Təbii sərvətlər- Dəyər
142
Təbii sərvətlər - Tükənməsi

15İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
151
Asılı müəssisələrə investisiyalar
152
Birgə müəssisələrə investisiyalar

16Təxirə salınmış vergi aktivləri
161
Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri
162
Digər təxirə salınmış vergi aktivləri

17Uzunmüddətli debitor borcları
171
Alıcılar və sifarişçilərin uzunmüddətli debitor borcları
172
Törəmə(asılı) müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları
173
Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları
174
İcarə üzrə uzunmüddətli debitor borcları174-1

Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları174-2

Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları
175
Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli debitor borcları
176
Faizlər üzrə uzunmüddətli debitor borcları
177
Digər uzunmüddətli debitor borcları

18Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
181
Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar
182
Uzunmüddətli verilmiş borclar
183
Digər uzunmüddətli investisiyalar
184
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

19Sair uzunmüddətli aktivlər
191
Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri
192
Verilmiş uzunmüddətli avanslar
193
Digər uzunmüddətli aktivlər

2Qısamüddətli aktivlər

20Ehtiyatlar
201
Material ehtiyatları201-1

Xammal201-2

İstehsalat materialları201-3

Qablaşdırma materialları
202
İstehsalat məsrəfləri202-1

İstehsalatda istifadə olunmuş əsas xammal202-2

İstehsalatda istifadə olunmuş əsas materiallar202-3

Əsas istehsalatla məşğul olan işçi heyətinə məsrəflər202-4

İstehsalat aktivlərinin amortizasiya məsrəfləri202-5

İstehsalatda istifadə olunmuş köməkçi xammal202-6

İstehsalatda istifadə olunmuş köməkçi materiallar202-7

Köməkçi istehsalatla məşğul olan işçi heyətinə məsrəflər
203
Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri
204
Hazır məhsul
205
Mallar
206
Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər
207
Digər ehtiyatlar
208
Ehtiyatların dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

21Qısamüddətli debitor borcları
211
Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları
212
Törəmə (asılı) müəssisələrin qısamüddətli debitor borcları
213
Əsas idarəetmə heyətin qısamüddətli debitor borcları
214
İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları214-1

Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları214-2

Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları
215
Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli debitor borcları
216
Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları
217
Digər qısamüddətli debitor borcları
218
Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər

22Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
221
Kassa
222
Yolda olan pul köçürmələri
223
Bank hesablaşma hesabları
224
Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları
225
Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

23Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
231
Satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
232
Ödənişə qədər saxlanılan qısamüddətli investisiyalar
233
Qısamüddətli verilmiş borclar
234
Digər qısamüddətli investisiyalar
235
Sair qısamüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

24Sair qısamüddətli aktivlər
241
Əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisi
242
Gələcək hesabat dövrün xərcləri242-1

Əməliyyat icarəsi üzrə gələcək hesabat dövrün xərcləri
243
Verilmiş qısamüddətli avanslar
244
Təhtəlhesab məbləğlər
245
Digər qısamüddətli aktivləri

3Kapital

30Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital
301
Nominal(nizamnamə) kapital
302
Nominal(nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi

31Emissiya gəliri
311
Emissiya gəliri311-1

Emissiya gəliri - adi səhmlər311-2

Emissiya gəliri – imtiyazlı səhmlər

32Geri alınmış kapital (səhmlər)
321
Geri alınmış kapital (səhmlər)321-1

Geri alınmış kapital - adi səhmlər321-2

Geri alınmış kapital - imtiyazlı səhmlər

33Kapital ehtiyatları
331
Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat
332
Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyat
333
Qanunvericilik üzrə ehtiyat
334
Nizamnamə üzrə ehtiyat
335
Digər ehtiyatlar

34Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
341
Hesabat dövrünün xalis mənfəəti(zərəri)
342
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklər və əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər
343
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
344
Elan edilmiş dividendlər

4Uzunmüddətli öhdəliklər

40Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
401
Uzunmüddətli bank kreditləri
402
İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri
403
Uzunmüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
404
Uzunmüddətli borclar
405
Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (uzunmüddətli)
406
Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər
407
Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
408
Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

41Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəlikləri
411
İşdən azad olma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər
412
Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri
413
Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər
414
Digər uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəlikləri414-1

Sığorta müqavilələri üzrə uzunmüddətli öhdəliklər

42Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
421
Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
422
Digər təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

43Uzunmüddətli kreditor borcları
431
Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları
432
Törəmə(asılı) müəssisələrə uzunmüddətli kreditor borcları
433
Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
434
Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları
435
Digər uzunmüddətli kreditor borcları

44Sair uzunmüddətli öhdəliklər
441
Uzunmüddətli pensiya öhdəlikləri
442
Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri
443
Alınmış uzunmüddətli avanslar
444
Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
445
Digər uzunmüddətli öhdəliklər

5Qısamüddətli öhdəliklər

50Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
501
Qısamüddətli bank kreditləri501-1

Bank overdraftı
502
İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri
503
Qısamüddətli konvertasiya olunan istiqrazlar
504
Qısamüddətli borclar
505
Geri alınan məhdud tədavül müddətli imtiyazlı səhmlər (qısamüddətli)
506
Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
507
Digər qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

51Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
511
İşdən azad olunması ilə bağlı qısamüddətli müavinətlər və öhdəliklər
512
Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri
513
Qısamüddətli hüquqi öhdəliklər
514
Mənfəətdə iştirak planı və müavinət planları???
515
Digər qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər515-1

Sığorta müqavilələri üzrə qısamüddətli öhdəliklər

52Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər
521
Vergi öhdəlikləri
522
Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər
523
Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

53Qısamüddətli kreditor borcları
531
Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları
532
Törəmə(asılı) müəssisələrə qısamüddətli kreditor borcları
533
Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətinə olan borclar
534
Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə kreditor borcları
535
İcarə üzrə qısamüddətli kreditor borcları535-1

Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları535-2

Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları
536
Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli kreditor borcları
537
Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları
538
Digər qısamüddətli kreditor borcları

54Sair qısamüddətli öhdəliklər
541
Qısamüddətli pensiya öhdəlikləri
542
Gələcək hesabat dövrün gəlirləri
543
Alınmış qısamüddətli avanslar
544
Qısamüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
545
Digər qısamüddətli öhdəliklər

6Gəlirlər

60Əsas əməliyyat gəliri
601
Satış601-1

Malların satışı601-2

Xidmətlərin göstərilməsi üzrə gəlir601-3

Tikinti müqavilələr üzrə gəlir601-4

Royalti gəliri601-5

Əməliyyat icarəsi üzrə gəlir601-6

Digər əməliyyat gəliri
602
Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması
603
Verilmiş güzəştlər

61Sair əməliyyat gəlirləri
611
Sair əməliyyat gəlirləri611-1

Torpaq, tikili, avadanlığın və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından digər gəlirlər611-2

Yenidən qiymətləndirilmədən gəlirlər611-3

Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər611-4

Cərimələr və digər oxşar ödənişlər611-5

Keçmiş illər üzrə gəlirlər611-6

Ümidsiz borcların bərpası611-7

Silinmiş ehtiyatların bərpası611-8

Məzənnə fərgləri üzrə gəlirlər

62Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər
621
Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər

63Maliyyə gəlirləri
631
Maliyyə gəlirləri631-1

Faiz gəliri631-2

Qiymətdən düşmüş borclar üzrə faiz gəlirləri631-4

Maliyyə iсarəsi üzrə gəlir631-5

Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin dəyişməsindən gəlir631-6

Faiz xərcləri yaradan öhdəliklər üzrə məzənnə gəliri631-7

Digər maliyyə gəlirləri

7Xərclər

70Satışın maya dəyəri
701
Satışın maya dəyəri701-1

Xammal701-2

Təkrar satış məqsədilə saxlanılan mallar701-3

İstehsal sahəsində çalışan işçilərin əmək haqqı xərcləri701-4

İstehsal aktivlərinin amortizasiyası701-5

Satışın digər maya dəyəri xərcləri

71Kommersiya xərcləri
711
Kommersiya xərcləri711-1

Müəssisənin kommersiya fəaliyyətində məşğul olan işçi heyəti üzrə xərclər711-2

Kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilən aktivlərin amortizasiya xərcləri711-3

Digər kommersiya xərcləri

72İnzibati xərclər
721
İnzibati xərclər721-1

İnzibati işçi heyəti üzrə xərclər721-2

İnzibati məqsədləri üçün istifadə edilən aktivlərin amortizasiya xərcləri721-3

Digər inzibati xərclər

73Sair əməliyyat xərcləri
731
Sair əməliyyat xərcləri731-1

Torpaq, tikili, avadanlığın və digər uzunmüddətli aktivlərin satışından zərərlər731-2

Yenidən qiymətləndirilmədən xərclər731-3

Qiymətdən düşmə üzrə xərclər731-4

Cərimələr və digər oxşar ödənişlər731-5

Keçmiş illər üzrə xərclər731-6

Şübhəli və ümidsiz borclar üzrə xərclər731-7

Aktivlərin dəyərinin azalması üzrə düzəlişlər731-8

Məzənnə xərcləri

74Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər
741
Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər

75Maliyyə xərcləri
751
Maliyyə xərcləri751-1

Faiz xərcləri751-2

Konvertasiya olunan istiqrazlar üzrə faiz xərcləri751-3

Maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri751-4

Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərinin dəyişməsi üzrə xərclər751-5

Faiz xərcləri yaradan öhdəliklər üzrə məzənnə xərcləri751-6

Digər maliyyə xərcləri

8Mənfəətlər (zərərlər)

80Ümumi mənfəət (zərər)
801
Ümumi mənfəət (zərər)

81Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay
811
Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində(zərərlərində) pay

9Mənfəət vergisi

90Mənfəət vergisi
Yüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin