Not 1 – organizasyon ve faaliyet konusu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.76 Mb.
səhifə10/10
tarix17.08.2018
ölçüsü0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

37.2.3) Finansman gelirleri

01.01.-31.03.2008

01.01.-31.03.2007

- Alınan faizlerMetemtur Otelcilik ve Turizm A.Ş.

70.862

--

Metem Turizm Tekstil İnşaat Yatırım A.Ş.

5.489

--

Gerçek Kişi Ortaklar

26.435

--


Toplam

102.786

--


37.2.4) Finansman giderleri

01.01.-31.03.2008

01.01.-31.03.2007

- Verilen faizlerMetemtur Otelcilik ve Turizm A.Ş.

--

6.892
37.3) Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı
31.03.2008 tarihi itibariyle, genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 63.693 YTL (01.01.-31.03.2007 – 59.799)’dir.
37.4) İlişkili taraflara verilen kefalet v.b. yükümlülükler:
37.4.1) Şirket %33,33 oranında iştirak ettiği Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. (Eski Ünvanı:Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.) yapacağı yatırımla ilgili olarak Almanya’da kurulu Landesbank ile Hermes kredisi anlaşması imzalamıştır. Şirket söz konusu kredi için kefalet vermiştir. Kredi tutarı 6.453.622 EURO olup yılda iki defa ödemeli sekiz yıl vadelidir.

37.4.2) 10.01.2005 tarihinde Şirket’in %33,33 oranında iştirak ettiği Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. (Eski Ünvanı:Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.) yapacağı yatırımla ilgili olarak Oyakbank ile kredi anlaşması imzalamıştır. Söz konusu kredi sözleşmesine göre Global Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. (Eski Ünvanı:Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.)’nin ortakları olan Ak-tin Tekstil İthalat İhracat ve Sanayi A.Ş., Tamteks Tekstil Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti A.Ş. ve Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. kefil olmuşlardır. Kredi tutarı 476.698 ABD $’ı olup ayda bir defa ödemeli onsekiz ay vadelidir.
37.5) İlişkili tarafların Grup lehine vermiş oldukları teminat senedi, kefalet, rehin v.b.:
Yoktur (31.12.2007 – Yoktur).
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal Araçlarla İlgili Ek Bilgiler
Sermaye risk yönetimi

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir.


Grup’un sermaye yapısı borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve Dipnot 27’de belirtilen çıkarılmış sermaye, hisse senedi ihraç primleri ve geçmiş yıl karlarından oluşan özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.
Grup’un genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.
Önemli muhasebe politikaları
Grup’un finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları Not 2 (Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar)’de açıklanmıştır.
Finansal araçlar kategorileri

31.03.2008

31.12.2007

Finansal varlıklarHazır Değerler

696.619

1.734.471

Ticari Alacaklar

3.510.522

3.676.522

Diğer Alacaklar

2.184.745

2.826.748


Finansal yükümlülüklerFinansal Borçlar

5.802.705

5.452.828

Ticari Borçlar

2.300.725

2.728.354

Diğer Borçlar

104.890

91.675


Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.

Kur riski yönetimi
Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Grup ağırlıklı olarak ABD$ ve EURO cinsinden borçlu ve veya alacaklı bulunan meblağların Yeni Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Grup’un 31.03.2008 ve 31.12.2007 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden aktif ve pasifi aşağıdaki gibidir:
31.03.2008 tarihi itibariyle tüm yabancı paralar, YTL karşısında %10 oranında değer kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı zararı/karı sonucu vergi öncesi kar 535.647 YTL (31.12.2007: 504.431 YTL) daha düşük/yüksek olacaktı.
Toplam Bazında;

31.03.2008

31.12.2007

 

(YTL Tutarı)

(YTL Tutarı)


A. Döviz cinsinden varlıklar

1.775.106

2.096.603

B. Döviz cinsinden yükümlülükler

(7.131.578)

(7.140.915)


Net döviz pozisyonu (A-B)

(5.356.472)

(5.044.312)Döviz Bazında Ayrıntılı;

ABD$

EURO

Toplam

31.03.2008

Tutarı

Tutarı

YTL Değeri

Hazır Değerler

38.165

304

49.330

Ticari Alacaklar

1.125.389

107.716

1.653.671

Diğer Dönen Varlıklar

13.326

27.334

72.105

Finansal Borçlar

(4.367.645)

(107.703)

(5.792.392)

Ticari Borçlar

(590.759)

(273.733)

(1.305.840)

Diğer Yükümlülükler

(18.131)

(5.061)

(33.346)

Yabancı para pozisyonu, net

(3.799.655)

(251.143)

(5.356.472)

ABD$

EURO

Toplam

31.12.2007

Tutarı

Tutarı

YTL Değeri

Hazır Değerler

19.858

164.274

304.070

Ticari Alacaklar

1.333.652

76.619

1.684.338

Verilen depozito ve teminatlar

1.000

--

1.165

Verilen sipariş avansları

50.373

28.278

107.030

Finansal Borçlar

(4.338.500)

(139.942)

(5.292.380)

Ticari Borçlar

(578.085)

(566.229)

(1.641.661)

Alınan avanslar

(37.325)

(11.236)

(62.688)

Diğer Yükümlülükler

(123.797)

--

(144.186)

Yabancı para pozisyonu, net

(3.672.824)

(448.236)

(5.044.312)


Faiz oranı riski yönetimi
Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Grup’un faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Grup, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
Kredi riski yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup’un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 10).
Likidite risk yönetimiGrup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.
Likidite riski tabloları

Likidite riski, Grup’un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir:
31.03.2008

6 aya kadar

6-12 ay

1 yıl ve üzeri

Toplam

Ticari Borçlar

1.777.750

522.975

--

2.300.725

Finansal Borçlar

155.873

885.480

4.761.352

5.802.705

Toplam Yükümlülükler

1.933.623

1.408.455

4.761.352

8.103.430

 

31.12.2007

Ticari Borçlar

1.809.496

--

918.858

2.728.354

Finansal Borçlar

282.639

117.138

5.053.051

5.452.828

Toplam Yükümlülükler

2.092.135

117.138

5.971.909

8.181.18239. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR)
Grup, finansal araçlarının tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Grup’un finansal araçlarının kayıtlı değerleri makul değerlerini yansıtmaktadır.
Grup’un spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Finansal varlıklar, yabancı para cinsinden parasal kalemler bilanço değerinin rayiç değerlerine yakın olması sebebi ile dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmektedir. Finansal aktiflerin, kısa vadeli olmaları ve kredi kaybının önemsenmeyecek ölçüde olmasından dolayı, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir.
Finansal yükümlülükler, yabancı para cinsinden parasal kalemler bilanço değerinin rayiç değerlerine yakın olması sebebi ile dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmektedir. Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından dolayı, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir.
Finansal risk yönetimindeki hedefler
Grup’un finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Grup’un faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.
40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
40.1. Şirket’in 02.04.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdaki gibidir:
“25.09.2007 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuş bulunan ve sermayesine % 32,08 oranında iştirak etmiş olduğumuz BND Elektrik Üretim Ltd. Şti.'nin, aynı özel durum açıklamalarında belirtilen şartlara bağlanan üretim lisansı başvurusu, EPDK'nın 20.03.2008 tarih ve 1539/6 karar sayısıyla uygun görülmüştür. Sözkonusu Hes Hidro Elektrik üretim tesisi için üretim lisansı onayı, Şirketimizin mevcut lisans başvuruları içinde EPDK tarafından uygun görülen ikinci başvurumuz olup, diğer başvurularımızın sonuçlanması halinde de kamuoyu bilgilendirilecektir. EPDK tarafından, tarafımıza bildirilen bu gelişme, üretim lisans belgesinin hazırlanma sürecinin beklenmesi sebebiyle henüz resmi olarak yapılmamıştır. EPDK'nın konuyla ilgili kararı aşağıda verilmiştir.
- Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın 18.03.2008 tarihli ve EPİ/10.01.05/1877 sayılı başkanlık makamına müzekkeresi çerçevesinde; BND Elektrik Üretim Ltd. Şti.'ne;

a) Gümüşhane İlinde,

b) Kanal tipi, (3x2,35) MWm/(3x2,1) Mwe kurulu gücünde üç adet üniteden oluşan,

c) Toplam 7,05 MWm/6,3 Mwe kurulu gücünde olan,

d) Yılda ortalama 21,207,000 kWh elektrik enerjisi üretmesi öngörülen,

e) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 9'uncu ve 38'inci maddeleri gereğince, TEİAŞ Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2008 tarihli ve 836 sayılı yazısı ile, Derya HES civarında yeri daha sonra belirlenecek, 154/33 kV merkeze OG gerilim seviyesinden bağlanması öngörülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı Gelincik Regülatörü ve HES hidroelektrik üretim tesisi için, 16 ay inşaat öncesi dönem ve 24 ay inşaat dönemli olmak üzere, lisans yürürlük tarihinden itibaren 40 ay tesis tamamlanma süresi ile Şirket'in talebi doğrultusunda 49 yıl süreli üretim lisansı verilmesine; ayrıca, Şirket sermayesindeki yüzde on ve daha fazla pay sahibi gerçek ve tüzel kişilerden;


Doğrudan Pay Sahibi Ortaklar Hisse Oranı (%)

- Berggruen Holdings Ltd.'nin doğrudan 66,67

- Metemteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin doğrudan 32,08
Dolaylı Pay Sahibi Ortaklar Hisse Oranı (%)

- Heinz Berggruen'in dolaylı 66,67


Oranında hisse sahibi olduklarının ve su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından öngörülen şartları yerine getirmekle mükellef olduğuna ilişkin yükümlülüklerin, lisansa derç edilmesine karar verilmiştir.”

40.2. Şirket’in 07.05.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdaki gibidir:

“05.10.2007 tarihli özel durum açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuş bulunan ve sermayesine % 32,08 oranında iştirak etmiş olduğumuz BND Elektrik Üretim Ltd. Şti.'nin, aynı özel durum açıklamalarında belirtilen şartlara bağlanan üretim lisansı başvurusu, EPDK'nın 17.04.2008 tarih ve 1575/5 karar sayısıyla uygun görülmüştür. Söz konusu HES Hidro Elektrik üretim tesisi için üretim lisansı onayı, Şirketimizin mevcut lisans başvuruları içinde EPDK tarafından uygun görülen üçüncü ve son başvurumuzdur. EPDK'nın konuyla ilgili kararı aşağıda verilmiştir.  • Elektrik Piyasası Düzenleme, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın 17.04.2008 tarihli ve EÜ/1575/5/1144 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde, BND Elektrik Üretim Ltd. Şti.'ne ;

a) Osmaniye ilinde,

b) Toplam 3,86 MWm/3,5 MWe kurulu gücünde olan,

c) Yılda ortalama 13.500.000 kWh elektrik enerjisi üretmesi öngörülen,

Lisans, BND Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne Osmaniye İli'nde kurulacak olan Üçgen Hidroelektrik Santrali üretim tesisinde 17.04.2008 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle, üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17.04.2008 tarihli ve 1575/5 sayılı kararı ile verilmiştir.”
    1. 15.04.2008 tarih 2008/06 yönetim kurulu kararı ile Gizem Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat Ltd. Şti.’ne 5.000 YTL tutarındaki sermayesine % 99 oranında iştirak etmeye karar vermiştir.


40.4. Şirket 15.04.2008 tarih 2008/06 yönetim kurulu kararı ile Eren Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat Ltd. Şti.’ne 5.000 YTL tutarındaki sermayesine % 99 oranında iştirak etmeye karar vermiştir.

41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur (31.12.2007: Yoktur).
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə