Not 1 – organizasyon ve faaliyet konusu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.76 Mb.
səhifə8/10
tarix17.08.2018
ölçüsü0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   1028. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ

01.01.-31.03.2008

01.01.-31.03.2007


Yurtiçi satışlar

1.752.089

2.419.535

Yurtdışı satışlar

39.615

275.723

Diğer Satışlar

2.076

15


Brüt Satışlar

1.793.780

2.695.273


Satış iadeleri

(80.353)

(38.381)

Diğer İndirimler

(20.949)

(72.919)


Satış İndirimleri (-)

(101.302)

(111.300)


Net Satışlar

1.692.478

2.583.97301.01.-31.03.2008

01.01.-31.03.2007


Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

1.055.862

1.378.145

Direkt işçilik giderleri

136.851

170.348

Genel üretim giderleri

568.938

672.923

Yarı mamul kullanımı

--

--

Mamul stoklarındaki değişim

(89.154)

500.982

 

 

 

Satılan Mamul Maliyeti (-)

1.672.497

2.722.398


Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

--

--


Satılan Hizmet Maliyeti (-)

--

--


Satışların Maliyeti (-)

1.672.497

2.722.39829. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ, GENEL YÖNETİM GİDERLERİPazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

92.776

90.292

Genel Yönetim Giderleri

634.142

289.958


Toplam

726.918

380.250


30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Faaliyet giderlerinin fonksiyonel bazda dağılımı aşağıdaki gibidir:


Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Personel giderleri

42.801

30.636

Nakliye giderleri

4.936

9.908

Gümrükleme giderleri

11.026

5.458

Yakıt giderleri

12.854

13.605

Haberleşme giderleri

3.408

3.803

Taşıt kira giderleri

3.101

8.223

Seyahat giderleri

1.800

6.939

Sigorta giderleri

852

902

Diğer

11.998

10.818


Toplam

92.776

90.292


Genel Yönetim Giderleri

01.01.-31.03.2008

01.01.-31.03.2007


Personel giderleri

149.979

152.196

Amortisman gideri

4.437

4.714

Haberleşme giderleri

10.366

7.016

Seyahat giderleri

27.818

8.425

Müşavirlik giderleri

29.065

24.777

Yakıt giderleri

9.969

6.988

Şüpheli ticari alacak karşılıkları

227.542

--

Kıdem Tazminatı Karşılıkları

16.982

--

Danışmanlık giderleri

120.508

--

Aidat giderleri

--

6.902

Bakım onarım giderleri

8.255

11.921

Taşıt kira giderleri

8.965

5.816

Sermaye artırım giderleri

--

22.797

Bina kira giderleri

--

17.336

Diğer

20.256

21.070


Toplam

634.142

289.958  1. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Konusu kalmayan şüpheli ticari alacaklar

1.605

261.375

Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılıkları

--

57.017

Reeskont faiz gelirleri

104.305

31.825

Hurda satış gelirleri

10.064

25.241

Diğer

--

27.053


Toplam

115.974

402.511Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar

 

 


Reeskont faiz giderleri

76.235

73.537

İştirak değer düşüklüğü karşılığı

448.901

262.412

Finansal varlık alımı şerefiye gideri

82.151

--

Sabit kıymet satış zararları

--

749.248

Diğer

32.980

55.111


Toplam

640.267

1.140.308  1. FİNANSAL GELİRLER
 

01.01.-31.03.2008

01.01.-31.03.2007


Faiz Gelirleri

112.608

--

Kur farkı gelirleri

218.027

206.305

Vade farkı gelirleri

37.253

94.673


Toplam

367.888

300.978  1. FİNANSAL GİDERLER

Vade farkı giderleri

44.356

91.638

Kısa vadeli faiz giderleri

19.090

30.724

Kısa vadeli kur farkı giderleri

37.696

6.406

Uzun vadeli faiz giderleri

111.788

141.604

Uzun vadeli kur farkı giderleri

490.291

2.036

Kur farkı giderleri

211.969

43.999

Diğer

22.026

--


Toplam

937.216

316.407
  1. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

Yoktur (31.12.2007 – yoktur).


35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (2007 yılı için % 20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemekte olup karın tamamının veya bir kısmının temettü olarak;

Dağıtılması halinde %15 Gelir Vergisi Stopajı hesaplanır. Dönem karının sermayeye ilavesi halinde, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz. Kurumlar üçer aylık mali karları üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.


En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan karların % 75’i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi şartı ile vergiden istisnadır.

Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.


Türkiye’de kurumların 24.04.2003 tarihinden evvel yatırım teşvik belgelerine istinaden yaptıkları yatırım harcamalarının %100 ü, bu tarihten sonra mal ve hizmet üretimi faaliyetlerinde kullanmak üzere yaptıkları amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili harcamalarını %40’lık bölümünü vergi matrahlarının tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapmaları mümkündür. Kurum vergi matrahından 24.04.2003 tarihinden önceki yatırım harcamaların indirilmesi durumunda söz konusu tutar üzerinden % 19,8 oranında gelir vergisi stopajı yapılmakta, 24.04.2003 tarihinden sonraki yatırım harcamaların indirilmesi durumunda söz konusu tutar üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmamaktadır. Ancak yatırım indirimi istisnası 5479 sayılı kanun ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden, ilgili yıllarda vergiye tabi kazanç (matrah) oluşmaması nedeniyle 31.12.2005 tarihi itibariyle kullanılmayıp sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi tutarları ile 31.12.2005 tarihi itibariyle devam eden projelerle ilgili olarak sonraki yıllarda yapılacak yatırım harcamaları üzerinden hak kazanılacak yatırım indirimi istisna tutarlarını yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
31 Mart 2008 ve 31 Mart 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablosunda yer alan vergi giderleri aşağıdaki gibidir:


 

01.01.-31.03.2008

01.01.-31.03.2007


Kurumlar Vergisi Karşılığı

--

--

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

63.122

(61.158)


Toplam

63.122

(61.158)


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə