T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankaraYüklə 2.18 Mb.
səhifə22/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.17.00.00/289/36
8 Ocak 1999

KONU

:

Mücavir AlanBU GENELGE,

3 ŞUBAT 2000 TARİHLİ GENELGE İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

Belediye mücavir alan sınırları ile ilgili teklifler, belediye meclis ve il idare kurulu kararına bağlanarak Bakanlığımıza gönderilmekte ve uygun görülenler 3194 sayılı İmar Kanununun 45. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onandıktan sonra yürürlüğe girmektedir.

Aynı işlem, belediye meclis ve il idare kurulu kararı olmadan veya iki karardan biri ile de Bakanlığımızca re'sen yapılabilmektedir.

Bakanlığımızca onanarak yürürlüğe giren mücavir alanlarla ilgili olarak söz konusu alanlarda köy bulunması durumunda onama işleminden sonra köy ihtiyar heyeti veya köy derneği kararı alınmak sureti ile köylerin mücavir alandan çıkma talepleri olmaktadır.

Bu işlem ise çok kısa tarihlerde Bakanlığımızca yapılan işlemin tersi mahiyetini taşıdığından Bakanlığımızdaki iş ve işlemlerin artmasına ve muhtelif sorunların oluşmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle mücavir alan teklifleri hazırlanırken, öneri alanda köy bulunması halinde mücavir alana alma ve çıkarılma tekliflerinde 442 sayılı Köy Kanunu'nun 20. maddesine göre konuya ilişkin köy derneği kararlarının alınarak Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yaşar TOPÇU

Bakan
DAĞITIM:

Valililiklere

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.15.00.00/193/1995
18 Şubat 1999

KONU

:

Yazışma Kuralları


Bakanlığımız, mevzuatla kendisine verilmiş ve görevler kapsamında gerek kurum ve kuruluşlardan gerekse şahıslardan iletilen konulara ilişkin sağlıklı ve doğru bilgi ve görüşü en kısa zamanda iletmekle yükümlüdür.

Ancak, belediyelerin tereddüte düştükleri hususları 5442 sayılı İller İdaresi Kanununa aykırı olarak valiliklere iletilmeden Bakanlığımıza gönderdikleri, valiliklerin ise kendilerine intikal eden hususları herhangi bir ön inceleme yapılmaksızın Bakanlığımıza ilettiği görülmektedir.

Bilindiği gibi, 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu uyarınca valiler, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari veya siyasi yürütme vasıtasıdır. Anılan Kanun uyarınca valilikler, yetkili oldukları il sınırları içerisinde her türlü uygulamanın yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olmasını, olmadığı tespit edilenlerin ilgili mevzuatlarda öngörülen süre ve prosedüre göre uygun hale getirilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Yasal kurallara uyulmaması, bazı işlemlerin gereksiz yere uzamasına neden olduğu gibi, valiliklerin il sınırları içinde gerekli koordinasyonu sağlama görevlerini yerine getirmemesine de sebep olmaktadır.

Bu nedenle Bakanlığımızla yapılan tüm yazışmaların 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu uyarınca valilik kanalıyla yapılması, valiliklerin de anılan Kanun uyarınca görevlerini yerine getirerek kendilerine yapılan başvuruları ön incelemeye tabi tutarak, sonra görüşleri ve gerekli belgeler eşliğinde Bakanlığımıza iletmeleri hususunda özen göstermelerini, İliniz dahilindeki tüm belediyelerin bu konuda uyarılması ile gereğinin teminini önemli arz/rica ederim.


Metin ÜĞDÜL

Bakan a.


Müsteşar

DAĞITIM:


İçişleri Bakanlığına

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.15.00.00/335 - 3763
22 Mart 1999

KONU

:

Kaçak Yapılaşmaların Önlenmesi

İLGİ :

a)

11.11.1993 tarih, 93/5 sayılı Genelge
b)

23.6.1994 tarih, 1994/1 sayılı Genelge
c)

10.11.1995 tarih, 1995/2 sayılı Genelge
d)

12.12.1998 tarih, 98/1 sayılı Genelge

Bakanlığımızca, gecekondu ve imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapılarla ilgili yasal işlemlerin süresi içinde yerine getirilmesi gerektiği, ilgili idarelerin bazı mazeretler arkasına sığınarak, yapmakla yükümlü oldukları görevlerini yerine getirmedikleri, bu durumun ise devletin otoritesini ve yasalara saygılı vatandaşların devlete olan güvenini sarstığı, bu nedenle ilgili idarelerin yasaları hakim kılmaları gerektiği, valiliklerin, yerel idarelerin ekipman, eleman ve güvenlik önlemleri gibi taleplerini gerekli koordinasyonu sağlayarak karşılamak ve bu şekilde mevzuata aykırı yapıların kontrol ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlü oldukları, ilgili genelgelerimiz ile tüm valiliklere bildirilmişti.

Yapılacak genel ve yerel seçimler nedeniyle, vatandaşların imar affı beklentisi ve seçim öncesi vaatler ile yerel idarelerce yapılan denetimlerin yeterli sıklıkta ve titizlikte olmaması nedeniyle özellikle kamu arazileri üzerinde kaçak yapılaşma eğiliminde olduğuna dair duyumlar alınmaktadır.

Ülkemizin seçim arifesinde olduğu bugünlerde tüm valiliklerce, bünyesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, imar planına ve imar mevzuatına aykırı, kamu arazileri üzerinde kaçak yapılaşmaya izin verilmemesi için gerekli tertip ve tedbirlerin alınması yönünde uyarılarak, 5442 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde valilikçe denetlenmesi ve izlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bu tür önlemlerin yalnızca seçim dönemlerinde değil, daimi olarak alınması gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu durumda, gerekli hallerde 3091 Sayılı Kanunun valiliklere verdiği yetkiye dayanılarak kamu arazilerine yapılan müdahaleler kaldırılmalı ve durdurulmalıdır. Başkasının arazisi veya kamu arazileri üzerindeki kaçak yapıların ise 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi uyarınca hiçbir yıkım kararı alınmasına gerek kalmaksızın kaldırılmasında ilgili idareler yükümlüdür.

İmar planı ve mevzuatına aykırı yapılaşmalar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununda belirtilen cezai hükümlerin süresi içinde yerine getirilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, bu Genelgenin İliniz dahilindeki ilgili idarelere iletilerek, belediyelerin kaçak yapılaşmayı özendirecek uygulamalardan kaçınması, aksi takdirde ilgililerin cezai müeyyidelerle karşılaşılabileceği hususunda bir kez daha uyarılarak, uygulamaların yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanmasını önemle arz/rica ederim.

Ali ILIKSOY

Bakan


DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Valiliklere İçişleri Bakanlığına

Büyükşehir Belediye

Başkanlıklarına

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.16.00.06/408-5563
30 Nisan 1999

KONU

:

Yoksul ve Dar Gelirlilik Limitlerinin Değiştirilmesi17 Mayıs 1976 gün, 15590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik"in" 7. maddesinde belirlenmiş olan Yoksul ve Dar Gelirlilik Limitine" ilişkin puanlama tablosu, 01 Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenerek yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Feridun DUYGULUER

Bakan a.

Genel Müdür


EK: 1 Puanlama Tablosu


DAĞITIM:


Valiliklere

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE ARSA KREDİ KİRALIK VE MÜLK KONUTLARIN DAĞITIMINDA PUANLAMA SİSTEMİNİ GÖSTERİR TABLO

(Bakanlığımızın 14.4.1999 gün, 95/812 sayılı oluru ile belirlenmiştir.)
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

1-2 Kişilik Aile

1.560.000.000.-

-

1.546.000.000

1

1.545.999.999.-

-

1.532.000.000

2

1.531.999.999.-

-

1.518.000.000

3

1.517.999.999.-

-

1.504.000.000

4

1.503.999.999.-

-

1.490.000.000

5

1.489.999.999.-

-

1.476.000.000

6

1.475.999.999.-

-

1.462.000.000

7

1.461.999.999.-

-

1.448.000.000

8

1.447.999.999.-

-

1.434.000.000

9

1.433.999.999.-103 Kişilik Aile

1.580.000.000.-

-

1.566.000.000.-

1

1.565.999.999.-

-

1.552.000.000.-

2

1.551.999.999.-

-

1.538.000.000.-

3

1.537.999.999.-

-

1.524.000.000.-

4

1.523.999.999.-

-

1.510.000.000.-

5

1.509.999.999.-

-

1.496.000.000.-

6

1.495.999.999.-

-

1.482.000.000.-

7

1.481.999.999.-

-

1.468.000.000.-

8

1.467.999.999.-

-

1.454.000.000.-

9

1.453.999.999.-104 Kişilik Aile

1.600.000.000 -

-

1.586.000.000

1

1.585.999.999.-

-

1.572.000.000

2

1.571.999.999.-

-

1.558.000.000

3

1.557.999.999.-

-

1.544.000.000

4

1.543.999.999.-

-

1.530.000.000

5

1.529.999.999.-

-

1.516.000.000

6

1.515.999.999.-

-

1.502.000.000

7

1.501.999.999.-

-

1.488.000.000

8

1.487.999.999.-

-

1.474.000.000

9
1.473.999.999-10

AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

5 Kişilik Aile

1.620.000.000.-

-

1.608.000.000.-

1

1.607.999.999.-

-

1.596.000.000.-

2

1.595.999.999.-

-

1.584.000.000.-

3

1.583.999.999.-

-

1.572.000.000.-

4

1.571.999.999.-

-

1.560.000.000.-

5

1.559.999.999.-

-

1.548.000.000.-

6

1.547.999.999.-

-

1.536.000.000.-

7

1.535.999.999.-

-

1.524.000.000.-

8

1.523.999.999.-

-

1.512.000.000.-

9

1.511.999.999.-

-
106 Kişilik Aile

1.640.000.000.-

-

1.628.000.000.-

1

1.627.999.999.-

-

1.616.000.000.-

2

1.615.999.999.-

-

1.604.000.000.-

3

1.603.999.999.-

-

1.592.000.000.-

4

1.591.999.999.-

-

1.580.000.000.-

5

1.579.999.999.-

-

1.568.000.000.-

6

1.567.999.999.-

-

1.556.000.000.-

7

1.555.999.999.-

-

1.544.000.000.-

8

1.543.999.999.-

-

1.532.000.000.-

9

1.531.999.999.-10


Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə