T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə2/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA


SAYI

:

B-09/12177
13 Aralık 1985

KONU

:

3194 Sayılı İmar Kanunu


9.5.1985 günlü 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3194 sayılı İmar Kanunu ile 2.11.1985 günlü 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilgili tüm yönetmelikler fiilen yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu Yasa ve Yönetmelikler uyarınca imar planı yapma, yaptırma ve onama yetkileri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelere, dışında ise valiliklere verilmiş bulunmaktadır.

İmar Yasası ve Yönetmelikleri çerçevesinde ilgili idarelerce imar planı yaptırılması durumunda, “İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”nin 12. maddesi gereğince, müelliflerin yaptıkları işle ilgili olarak idarece hazırlanması gereken rapor kayıt ve değerlendirmelerin eklice gönderilen forma işlenmek suretiyle Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan hususların yerine getirilmesi amacıyla ve İliniz sınırları içinde tüm belediye başkanlıklarına iletilmesini rica ederim.

BAKAN ADINA

Kayhan YÜCEYALÇIN

Müsteşar


EK: Form

DAĞITIM:Valiliklere

İmar Planı Yapımında Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Çalışmalarını

DEĞERLENDİRME FORMU

A- PLANCI/KURULUŞ
Soyadı Adı
Yeterlilik Belge Grubu
Yeterlilik Belge No’su
Belgenin Veriliş Tarihi
Belge Uzatma Tarihi
B- ONAMASI YAPILAN PLANIN

Nüfus Projeksiyonu
Plan Yapım Alan Büyüklüğü
İhaleye Esas Olan Plan Grubu
Ölçek
(A-B Bölümleri İdarece doldurulacaktır.)

C- MÜELLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Planın sözleşmede belirtilen termin planına uygun olarak bitirilip bitirilmediği?

 2. Termin planında belirtilen süreden ayrı süre verilip verilmediği, verildi ise verilme ve plancı tarafından ek süre istenme gerekçesi,

 3. Sözleşmede belirtilen süre kadar mahallinde çalışma yapılıp yapılmadığı?

 4. Müellifin yaptığı planlama işinden dolayı mesleki faaliyetleri ile ilgili hüküm giyip giymediği?

 5. Müellifin “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine aykırı iş ve işlemlerinin mahkeme kararıyla sabit olup olmadığı?

 6. Müelliflerin yükümlendikleri planlama işinin kapsadığı planlama yapılan alan sınırları içinde planlama süresince ilgili daire dışındaki kuruluşlar ve kişiler adına plan ilavesi, plan revizyonu, mevzi imar planı ve parselasyon planı yapıp yapmadığı?

 7. İlgili idare dışında özel kişi ve kuruluşlara müşavirlik yapıp yapmadığı, proje düzenleyip düzenlemediği, teknik sorumluluk ve fenni mesuliyet üstlenip üstlenmediği?

 8. Müelliflerin planlama çalışmalarını yürütürken tarafsız davranıp davranmadığı?

 9. Plan kararlarının verilmesinde hiçbir kişi ve kuruluştan sözleşme kapsamı dışında menfaat temin edip etmediği, etti ise ne gibi kanuni işlem yapıldığı?

 10. Müelliflerin idare ile olan sözleşmelerinin müellifin hatası sebebiyle fesh edilip edilmediği, edildi ise kaç kere edildiği?

 11. Müellifin yaptığı planın yetersizliği sebebiyle iade edilip edilmediği, edildi ise kaç kere edildiği?

NOT: Yukarıda belirtilen hususlara ait gerekçelerin düzenlenecek olan raporda belirtilmesi ve varsa konuyla ilgili belediye meclis kararı/ il idare kurulu kararının da gönderilmesi gerekmektedir.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA


SAYI

:

B.09/12730
16 Aralık 1985

KONU

:

Çevre Düzeni PlanlarıBilindiği üzere 1985 tarihinde kabul edilerek 9.5.1985 gün ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu, 49. maddesi uyarınca 11.11.1985 tarihinde fiilen yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 5. maddesinde “Çevre Düzeni Planı” tanımına yer verilmiştir.

Çevre düzeni planları, getirdikleri ana kararlar itibariyle daha küçük ölçekteki bir nazım plan niteliğinde olduğundan diğer ölçeklerdeki nazım planlarla aynı nitelikleri taşımaktadır.

Bu itibarla evvelce Bakanlığımızca onanmış ve halen yürürlükte bulunan çevre düzeni planlarının ana kararlarını değiştirici plan değişikliği tekliflerinin Kanun ve 2.11.1985 gün ve 18916 sayılı Resmi Gazetenin Mükerrer sayısında yayımlanan Yönetmelikler çerçevesinde ilgili idarelerce sonuçlandırılmasında genel esas, yürürlükteki planların hazırlanmasındaki şekil ve şartlara uyulmasıdır.

Bu cümleden olarak çevre düzeni planlarının onama sınırları içinde hazırlanacak daha büyük ölçekteki nazım planlar, mevzii ve ilave imar planları gibi planlamaların, sonuçlandırılmak üzere ilgili idarelerce incelenmesinde ilgi derecelerine göre Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bakanlığımız, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin alınması gerekmektedir.

Ayrıca bu işlemlerle ilgili olarak tereddüde düşülmesi halinde Bakanlığımız görüşüne başvurulabileceği hususunda bilgi alınmasını ve gereğini rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:


Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-09/12760
19 Aralık 1985

KONU

:

Bakanlık Makamının 16.12.1985 gün ve 20291 sayılı olurları gereği; 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 3086 sayılı Kıyı Kanununda Bakanlığımızca yerine getirilmesine gereken görevlerden:

1- İmar Kanununun 9. maddesi ve 209 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2/k maddesi ile “Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği takdirde valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat vermek veya gerekli görülen durumlarda imar planının resmi bina ve tesislerle ilgili kısmını re’sen yapmak veya onaylamak”,

2- İmar Kanununun 9. Maddesi ve 209 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2.l maddesi ile “Birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafların hallinde teknik yardım sağlamak”,

3- İmar Kanununun 9. Maddesi ve 209 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2/m maddesi ile “Gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanununun uygulaması amacı ile yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya demiryolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak, yapmak, yaptırmak, değiştirmek ve re’sen onaylamak”,

4- 209 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 9/g maddesi ile “Afetle ilgili daimi iskan yerleşmelerinde imar planlarını yapmak, yaptırmak, re’sen onaylamak veya onaylanmasını sağlamak”,

5- İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca belediyelerce veya valiliklerce onaylamak suretiyle bir nüshası Bakanlığımıza gönderilecek olan imar planlarını ve plan değişikliklerini arşivlemek, bunların mer’i mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek ve uygun olmayanların tashihi hususunda ilgili idareyi uyarmak,

6- İmar Kanununun 45. maddesi uyarınca belediye meclisi ve il idare kurulu kararlarına bağlanmak suretiyle önerilecek olan belediye mücavir alan sınırlarını incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak veya iade etmek,

7- İmar Kanununun 48. maddesi uyarınca İstanbul Boğaziçi İmar Planları ile ilgili olarak İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun sekreterya görevlerini yürütmek,

8- Kıyı Kanununun 7. maddesi uyarınca deniz, göl ve akarsu doldurma veya kurutma suretiyle elde edilmek istenen yerler hakkında hazırlanan imar planlarını incelemek ve onamak,

9- 209 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 12/d maddesi uyarınca çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının norm ve standartlarını hazırlamak ve yayınlamak,

görevleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İmar Proje Koordinasyon Dairesince yürütülecektir.

Bu nedenle yukarıdaki belirlenmiş bulunan görevlerle ilgili yazışmaların Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

BAKAN ADINA

Teoman ÖZALP

Genel Müdür

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra TeşkilatınaT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-09/183
29 Ocak 1986

KONU

:

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine

Ait Esaslara Dair Yönetmelik

3194 sayılı Kanuna göre 2.11.1985 gün ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak fiilen 11.11.1985 gününde yürürlüğe giren “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik”in 10. maddesinde “Hazırlanacak her ölçekteki imar planlarında Ek 1’deki tabloda belirtilen standartlara uyulur” ifadesi bulunmaktadır.

İmar planları yapım aşamasında; standartlarla ilgi Ek 1’deki tablonun kullanılmasında bazı tereddütler olduğu Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan anlaşılmaktadır.

Konuya açıklık getirilmesi amacı ile Bakanlığımızca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1- Kentsel sosyal ve teknik alt yapı alanları; söz konusu Yönetmeliğin Ek-1 tablosunda belirlenen kişi başına alan büyüklükleri ile kentin projeksiyon nüfusu çarpılmak suretiyle belirlenecektir.

Belirlenen bu rakamlar, yine Yönetmeliğin Ek-1a, Ek-1b, Ek-1c, ve Ek-1d’de her kullanış için verilen asgari alan büyüklüklerinin altına düşmemek üzere, farklı alanlarda yerleştirilecektir.

2- Ancak, ilgili idarelerce yapılan özelliği olan planlamalarda; kentin fiziki, sosyal ve ekonomik yapısı ile mevcut dokudaki kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarının durumları nedeniyle, değişik standartlar kullanılmasının istenmesi halinde; Yönetmeliğin Ek-1a,b,c ve d tablolarındaki alan büyüklüklerinin altında olmamak üzere ve özelliği olan alanın sınırları, projeksiyon nüfusu ile gerekçeleri de belirtilerek Bakanlığımızın (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) olumlu görüşü alınarak, önerilecek bu standartlar kullanılabilecektir.

3- Ayrıca Yönetmeliğin Ek-1 tablosu dipnotunda belirtilen “belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılacak olan planlamalarda aktif yeşil alan miktarı, kişi başına 14 m2 alınmak suretiyle belirlenecektir” hükmü sadece konut ağırlıklı planlamalar için geçerli olup, sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, veya turizm ağırlıklı planlamalarda bu kritere uyulması şartı bulunmamaktadır.

Bilgi alınmasını ve gereğini rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan
DAĞITIM:

Valiliklere, belediyelere, Merkez TeşkilatınaT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg. Dai.Bşk.-06695
25 Mart 1986

KONU

:

Köy Yerleşik Alanlarında 200 Metrekareden Küçük Parsellerde İnşaat İzni


9.5.1985 gün ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3194 sayılı İmar Kanunu’na ilişkin olarak 2.11.1985 gün ve 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği”nin yürürlüğe girdiği bilinmektedir.

Anılan Yönetmeliğin, “Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar” bölümündeki 43. maddesinde; köy ve mezraların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri (10.00) m.den, parsel derinlikleri de (20.00) m.den az olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce teşekkül etmiş ancak; Yönetmeliğin 49. maddesi hükümlerinin uygulanmasına imkan bulunmayan 200 m2 den küçük inşaat yapmaya müsait parsellerde, il idare kurulu kararı ile yapılanmaya müsaade edilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi alınmasını, İliniz kapsamında bulunan köy ve mezraların yerleşik alanlarında bu esasa uygun olarak işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:


Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu BaşkanlığıANKARA

SAYI

:

A-04/6-6/207
26 Mart 1986

KONU

:

2531 Sayılı KanunİLGİ: a) Bayındırlık Bakanlığının 15.6.1983 tarih ve A-04/3/555 sayılı yazısı.

b) Bayındırlık Bakanlığının 14.11.1983 tarih ve A-04/6-6/1115 sayılı yazısı.

2531 sayılı “Kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkındaki Kanun”un 2. maddesinde “.... görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar” denilmektedir.

Buna göre 2531 sayılı Kanunun 2. maddesinin uygulanmasında, kamu görevinden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde, Bakanlığımda:

1) Bakanlık, Müsteşarlık ve Müsteşar Yardımcılığı görevi yapmış olanlar, Bakanlıkça,

2) Bakanlık Ana Hizmet Birimleri ile Bağlı ve İlgili Kuruluşların Merkez Teşkilatında:

a- Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapmış olanlar, Genel Müdürlükçe,

b- Yukarıdaki alt bentte sayılanların altındaki görevleri yapmış olanlar, fiilen görev yaptıkları ünitece,

3) Taşra Teşkilatlarında:

a- Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı veya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü görevi yapmış olanlar, o Bölge Müdürlüğü veya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün sınırları dahilinde,

b- Yukarıdaki alt bentte sayılanların altındaki görevleri yapmış olanlar, fiilen görev yaptıkları ünitece,

4) Danışma ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimlerde görev yapmış olanlar, fiilen görev yaptıkları ünitece, yaptırılan veya denetlenen iş ve hizmetlerle ilgili konularda, Bakanlığımın ilgili ünitesindeki görevinden ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacaklar, taahhüde giremeyecekler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacaklardır.

İlgi (a) ve (b) yazıları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-01/Genel Müdürlük/99-2/99
1 Nisan 1986

KONU

:
Sayın .......................................

...................................Valisi

İLGİ: 1) 11.11.1985 gün ve B-09/99-2/11820 sayılı genelgemiz

2) 19.12.1985 gün ve B-09/12760 sayılı genelgemiz.

11.11.1985 gününde fiilen yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin” 16. ve 26.maddeleri uyarınca belediyelerce ve valiliklerce onaylanan her imar planı veya değişikliklerinden birer takımının, onamaya esas olan kararlar ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi ilgi (1) deki genelgemiz ile duyurulmuş bulunmaktadır.

Ayrıca yapılan bu plan ve plan değişiklik onamalarının Mer’i mevzuata uygun olup olmadıklarının belirlenerek uygun bulunmayanların tashihi yoluna gidilmesinin ilgili idareden isteneceği ilgi (2) deki genelgemizin 5. maddesi ile bildirilmiştir.

Ancak bu güne kadar birçok imar planı, plan notu veya plan değişikliği yapılmasına rağmen bunların ilgili idarelerce ya gönderilmediği ya da geç gönderildiği belirlenmiş bulunmaktadır.

Yine Bakanlığımıza gönderilen bilgi ve belgelerden de bazı yörelerde mevzuata aykırı işlem ve uygulamalar yapıldığı anlaşılmaktadır.

Mevzuata aykırı işlemler sonucu yapılacak hatalı uygulamalara meydan vermemek ve özellikle kıyısı bulunan kentlerimizde ilerde telafisi mümkün olmayan hatalı uygulama ve yapılaşmaları önlemek amacıyla; belediyelerce ve valiliklerce yapılmış veya yapılacak olan her türlü imar planı, plan notu veya plan değişikliği onamalarının, onama yapıldıktan sonraki 15 gün içerisinde (Yasa’da belirtilen bir aylık askı süresi beklemeksizin) Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini ve bu onamalarda ve uygulamalarda yasalar ile yönetmeliklerine titizlikle uyulmasının teminini rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-01/Genel Müdürlük/99-2/114
14 Nisan 1986

KONU

:


3194 sayılı İmar Kanununun 45. maddesi uyarınca; belediye mücavir alan sınırları ile ilgili teklifler belediye meclisi ve il idare kurulu kararına bağlanarak Bakanlığımıza gönderilmektedir.

Bu tür tekliflerin Bakanlığımızca sağlıklı bir biçimde incelenerek sonuçlandırılabilmesi amacı ile;

1- Mücavir alan sınırları içine alınması istenen yörenin, o kentin müstakbel gelişmesi açısından, mutlaka ilgili belediyece denetim altında tutulması gerekli alanlar niteliğinde bulunması,

2- Talepte bulunan belediyelerin bu alanlara hizmet götürebilecek ve o alanları denetleyebilecek düzeyde elemanlar ile araç ve gereçle teçhiz edilmiş bulunması,

3- İlerde hukuki ve idari sorunların doğmasına sebebiyet verilmemesi için, mücavir alan sınırı içine alınması teklif edilen alanın, diğer mevzuat açısından da etraflıca incelenmesi, (örneğin; bir belediyenin mücavir alan sınırı içine alınması istenilen alanın, bir başka ilçe veya belediye sınırları içinde olmaması hususunun titizlikle irdelenmesi) gerekmektedir.

Bakanlığımıza gönderilecek olan mücavir alan tekliflerinin bundan böyle yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde değerlendirilmesini ve gönderilecek krokiler üzerinde öneri mücavir alan sınırı ile birlikte, ilçe ve belediye sınırlarının da işlenmesinin teminini önemle rica ederim.
İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM:

Valiliklere

Merkez TeşkilatınaDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə