T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə4/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Sayı : Tarihi :
Örnek: 5/a
fotoğraf

üstü


resmi mühür
İŞ BİTİRME BELGESİ
İşveren :

İşyeri :

İşin Adı :

İlgilinin Adı ve Soyadı :

Belgenin ne sıfatla verildiği (1) :

İnşaatın Sınıfı :

Rakam ve Yazı ile

İlk Keşif Tutarı :

Son Keşif Tutarı (2) :

Sözleşme Tarihi :

Geçici Kabul Tarihi :

Kesin Kabul Tarihi :


İMZA (*)
AÇIKLAMA:

  1. İlgilinin müteahhit veya taşeron olduğu açıklanacaktır.

  2. Kesin hesabın neticelenmediği hallerde en son hakediş raporundaki keşif tutarı (her türlü fiyat farkları hariç)

Madde 8/11/c’ye göre düzenlenmesi halinde Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca yayımlanan (Emlak vergisi uygulamasına esas olmak üzere binaların metrekare ortalama inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel) den hesaplanır.

(*) Sözleşmeyi yapan yetkili makam (Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilecektir.NOT:

Verilecek bilgilerin değerlendirilebilmesi için örnek 6’daki bu işe ait müteahhitlik kıymetlendirme raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gelmiş olması gerekir.

Madde 8/11-c’ye göre düzenlenmesi halinde bu şart aranmaz.

Sayı : Tarihi :
Örnek: 5/b
fotoğraf

üstü


resmi mühür
İŞ DENETLEME BELGESİ
İşveren :

İşyeri :

İşin Adı :

İlgilinin Adı ve Soyadı :

Belgenin ne sıfatla verildiği (1) :

Diğer sıfatla çalışanlar (2) :

Rakam ve Yazı ile

İlk Keşif Tutarı :

Son Keşif Tutarı (3) :

Sözleşme Tarihi :

Geçici Kabul Tarihi :

Kesin Kabul Tarihi :

Hangi tarihler arasında

görev yaptığı :

Görevi sırasında işin

Müteahhidine ilgilinin imzası

ile ödenen hakediş miktarı (4) :
İMZA (*)
AÇIKLAMA:


  1. İlgili Kontrol Yönetmeliğinde sayılan sıfatlardan hangisi ile görev yapmışsa o sıfat yazılacaktır.

  2. Aynı işte çalışan diğer teknik elemanların isim ve unvanları yazılacaktır.

  3. Kesin hesabın neticelenmediği hallerde en son hakediş raporundaki keşif tutarı (her türlü fiyat farkı hariç)

  4. Her türlü fiyat farkı hariç.

(*) Sözleşmeyi yapan yetkili makam (Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilecektir.)

Sayı: Tarih:

Örnek 5/c

fotoğraf


üstü

resmi mühür
İŞ YÖNETME VE DENETLEME BELGESİ (1)

GÖREV BELGESİ (2)
Bakanlık :

İlgilinin Adı ve Soyadı :

Görevi :

Göreve Başladığı Tarih :

Görevden Ayrıldığı Tarih :

Yapım yatırım bütçesinin

en büyük değer veren bir

yıllık süreye ait tutarı :


İMZA (*)
AÇIKLAMA:

  1. Genel Müdür veya Yardımcıları için bu başlık ile düzenlenir.

  2. Bakan, Müsteşar ve Yardımcıları ile Bayındırlık Kurulu asıl üyeleri için bu başlık ile düzenlenir.

(*) Bakan ve Müsteşarlar için Bakan, diğerleri için Bakan veya Müsteşar imzalar.

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-09/İmar Prj. Koord.D.Bşk./1791
23 Eylül 1986

KONU

:

Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar, Sanayi Tesislerine Verilecek Ön İzinler ve Akaryakıt İstasyonları


9 Mayıs 1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca hazırlanarak 2.11.1985 tarihinde 18916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği”nin 57. maddesinde;

“Köy ve mezraların yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, cami ve benzeri köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapının fen ve sağlık kurullarına uygun olması ve köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır”.

Hükmünde yer alan “tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar” ile, aynı yönetmeliğin 63. maddesinde açıklandığı üzere;

“Tarımsal üretimi korumak amacıyla üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetler içeren, entegre tesis niteliğinde olmayan, mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve su değirmenleri gibi konut dışı yapılar ile basit örtü mahiyetindeki seralar ve beton temel ve çelik çatılı seralar”

anlatılmak istenmekte olup; yine aynı maddede:

“Ayrıca bu tesisler hakkında Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatının uygun görüşünün alınması”

esası getirilmektedir.

Ayrıca, bu konuda Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Bakanlığımıza intikal eden 8.8.1986 gün ve 4126 sayılı yazısında bu konuda, yem, un ve bisküvi fabrikalarının tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardan olmadığı belirtilmektedir.

B- Yönetmelikte sayılanların dışında kalan aynı amaçlı tüm diğer yapıların İmar Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca sanayi tesisleri kapsamında ile alınarak belediye ve mücavir alan sınırları İçinde veya dışında olmasına bakılmaksızın valiliklerce verilecek ön izin işlemine tabi tutulması gerekmektedir.

İmar Kanunu’nun 26. maddesinin son paragrafında;

“Her türlü sanayi kuruluşuna; varsa bölge planı ve imar planına göre, planı olmayan yerlerde ise, valilikçe verilen ön izinden sonra avan projesine göre belgeleri incelenerek belediye, valilikler veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarınca ruhsat verilir”

Şeklinde belirtilen bu husus uyarınca, plansız alanlarda verilecek ruhsata esas olmak üzere hazırlanacak avan projelerin onanlı halihazır haritalar üzerine çizilmesi şart olmayıp, İmar Kanununda tanımlanan “Kadastro Parseli” veya “İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan “röperli kroki” kullanılması yeterli sayılmaktadır.

C- Akaryakıt istasyonları için yapılacak müracaatlarda ise Trafik Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda istenilen hususların sağlanması kaydıyla;

1- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve imar planı olmayan mahalle, köy ve mezraların tespitli yerleşik alanları dahilinde kalmak ve bu alanlar ilgili belediye meclislerince “konut dışı kentsel çalışma alanı” olarak kararlaştırılmış bulunmak koşulu ile, hazırlanacak vaziyet planına göre,

2- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların il idare kurulunca tespiti yerleşik alanları dahilinde yine valilikçe belirlenen “konut dışı kentsel çalışma alanları” içinde bulunmak koşulu ile, hazırlanacak vaziyet planına göre,

3- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki yerleşme alanı dışında kalan (iskan dışı) alanlarda ise ilgili idarenin belirleyeceği şartlara uygun olarak hazırlanıp yine ilgili idarece onanacak olan mevzii imar planına göre, inşaat ruhsatı düzenlenmesi gerekmektedir.

Gereği için bilgi alınmasını ve bu genelgemizin Valiliğiniz sınırları içinde bulunan tüm belediyelere de duyurulmasının teminini rica ederim.

BAKAN ADINA

Kayhan YÜCEYALÇIN

Müsteşar

DAĞITIM:


Gereği:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I/07/İmar Uyg.Dai.Bşk./000096017-21280
2 Ekim 1986

KONU

:

3290 Sayılı Kanun Uyarınca Alınacak Harçlar


İLGİ: 8.7.1986 tarih ve 16108 sayılı yazımız.

24.2.1984 tarih ve 2981 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu Kanuna bazı maddeler ekleyen 3290 sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi uyarınca yapılacak müracaat işlemlerine ilgide kayıtlı yazımızla açıklık getirilmişti.

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan ve belediye veya valiliklerce iletilen tereddütlerden, Kanun kapsamında kalan yapılara ait harç hesabında 2981 sayılı Kanunun 7. maddesine 3290 sayılı Kanun ile eklenen fıkra hükmü uyarınca işlem yapıldığı ve bu konuda bazı tereddütlerin bulunduğu anlaşılmıştır.

“3290 sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştiren ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik” 24.8.1986 tarih ve 19201 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde ise 2981/3290 sayılı Kanun kapsamında kalan yapılara ait bina inşaat ve iskan harçlarının ne şekilde hesaplanacağı belirlenmiştir.

Bilindiği gibi 3290 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi, 2981 sayılı Kanun uyarınca hak sahibi olup da belediye veya valiliğe müracaat etmeyen veya edip de yeminli özel teknik büroya başvurmayan kişilerle 10.11.1985 tarihine kadar inşa edilmiş ya da inşasına başlanmış, gecekondu ve imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapanlar için 6 yıllık bir müracaat süresi getirmiştir. Bu süreye Yeminli Özel Teknik Bürolara başvuru süresi de dahildir.

Buna göre;

1) 2805 ve 2981 sayılı Kanunlar uyarınca süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat etmiş ve 7.12.1986 tarihine kadar tespit ve değerlendirme işlerini yaptırmak üzere bir Y.Ö.T.B. ya başvuranlardan,

2)2981/3290 sayılı Kanun kapsamında gecekondu veya imar mevzuatına ruhsat ve eklerine aykırı yapısı bulunanlardan 7.12.1986 tarihine kadar belediye veya valiliğe müracaat eden ve yine aynı süre içinde tespit ve değerlendirme işlerini yaptırmak üzere bir Y.Ö.T.B. ya başvuranlardan,

Kanunun 18. Fon Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirlenen miktarlarda harç tahsil edilmesi gerekmektedir.

Ancak, 7.12.1986 tarihine kadar belediyeye veya valiliğe müracaat etmeyen veya takip edip de Y.Ö.T. Bürolara başvurmayanlardan ise Kanunun 7. ve Fon Yönetmeliğinin 8/b maddesi uyarınca Kanunun 18. maddesinde belirlenen miktarların 5 katı harç tahakkuk ettirilerek peşin olarak tahsil olunacaktır.

Bilgilerinizi ve iliniz dahilindeki tüm belediyelerle bu konuda bilgi verilmesini ve yanlış uygulamalara meydan verilmeyecek tertip ve tedbirlerin alınmasını rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:


67 İl Valiliğine

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg. Dai.Bşk./000096034-23202
31 Ekim 1986

KONU

:

Köy Yerleşik Alanları


3194 sayılı İmar Kanununun 44. maddesi uyarınca hazırlanarak 9.11.1985 tarihinde yürürlüğe giren, “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği”nin 4. maddesinin 4. bendinde yer alan, belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespitine ilişkin tereddütlere aşağıda açıklık getirilmiştir.

Yönetmeliğin anılan maddesinde köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının (100 m) dışından geçirilecek bir çizginin içinde kalan ve sınırları il idare kurulunca karara bağlanan alanın, köy ve mezraların yerleşik alanını oluşturacağı belirlenmiştir.

1) Köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespitinde, 9.11.1985 tarihinde mevcut olan, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapılar ile köy ortak yapılarının esas alınması gerekir. Mevcut binaların toplu olarak bulunması ve bunun belirlenmesinden okul, cami, köy odası gibi köy yapıları ile kahvehane, bakkal vb. ticari binaların tümünün veya bir kısmının bulunduğu mevkii esas alınır.

2) Tespit işlemleri, mahallenin özelliklerine göre, köy ihtiyar heyetlerinin görüşü alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yapılır ve tespit sonucu belirlenen yerleşik alanın sınırı, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün teklifi ile il idare kurullarınca karara bağlanır.

3) A- Yerleşik alanların tespiti;

a) Varsa (hangi ölçekte olursa olsun) Kadastro paftaları örnekleri üzerine kırık noktalara numaralar verilerek işlenmek suretiyle,

b) Varsa 1/1000, 1/2000 veya 1/5000 ölçekli halihazır haritalara işlenmek suretiyle,

c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen kadastro ve halihazır haritalar yoksa, 1/25.000 ölçekli harita kopyaları üzerine, rakamlandırılmak suretiyle veya ölçülü bir kroki tanzim etmek ve numaralanmak suretiyle yapılır.

B- Kadastro paftaları, harita ve ölçü krokisi üzerinde, köy ve mezranın meskun alan sınırlarının geçtiği (örneğin; Ali Yılmaz evi, ............... yolu, ................ kuyusu, ................ çeşmesi, vb noktalara numara verilmek suretiyle bir tutanak düzenlenir.

C- Meskun alan tespitinde esas alınan ve numara verilen noktaların en dışta olanlarının aralarının birleştirilecek bir çizgi çizilir, daha sonra bu çizgilere paralel olarak (100) m. mesafeden ayrı bir çizgi geçirilir. Bu dış çizginin çevrelediği alan, köy ve mezranın yerleşik alanı olarak kabul edilir.

D- “Belediye ve Mücavir Alan İçinde Sınırları ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinin 4. Madde 24. Bendinde tamamlanan ve yerleşik alanlarda yer alması gereken “konut dışı kentsel çalışma alanı” sınırlarında köy veya mezra yerleşik alan sınırları ile birlikte tespit edilir.

E- Harita veya kroki ve tutanakların altları sırasıyla; tanzim edenler, köy ihtiyar heyetleri, Bayındırlık ve İskan Müdürleri tarafından tarih atılarak imzalandıktan sonra il idare kurullarınca uygun görülenleri, karar tarih ve no’ları belirtilerek valilikçe onaylanır.

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanan tutanak ve harita veya krokiler köy ihtiyar heyeti tarafından imza edilmediği takdirde konu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce İl İdare Kuruluna irtikal ettirilerek Il idare kurullarınca uygun görülenlerin onaylanması sağlanır.

F- İl idare kurullarınca karara bağlanan ve valilikçe onaylanan köy yerleşik alanlarının ilanı normal usullere göre valiliklerce yapılır ve ilgili köy muhtarlıklarına da bilgi verilir.

G- Valiliklerce onaylanan yerleşik alanlarla ilgili kroki veya harita ve tutanaklar 3 nüsha olarak hazırlanır. 1 nüshası il idare kurulunda, 1 nüshası Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde, 1 nüshası da köy ihtiyar heyetinde saklanır.

4) 9.11.1985 tarihinden önce, 6785/1605 sayılı İmar Kanununun Ek 7. ve 8. Maddelerine İlişkin Yönetmeliğin Kapsamına Giren Alanlardaki Belediye ve Mücavir Saha Sınırları Dışında Kalan Köylerin ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Yönetmelik” ve 20.5.1987 tarih, 80 no’lu Genelge esaslarına göre tespit edilerek il idare kurulu kararına bağlanmış yerleşik alanları geçerlidir.

5) Daha evvel 6785/1605 sayılı Kanun ve 80 no’lu Genelge esasları uyarınca tespit edilmiş dağınık yerleşik alanları geçersiz olup, bu alanlarda da ilgili Yönetmeliğin 6. bölüm hükümlerinin uygulanması gerekir.

6) Yerleşik alan sınır tespitinde mülkiyet esas alınmaz. Bu nedenle tespit edilen sınır ile mevcut parsellerin bir bölümü yerleşik alan bir bölümü ise, yerleşik alan sınırı dışında, iskan dışı alanda kalabilir.

Ancak, bu tür parseller ile ilgili ruhsat talebi geldiğinde yerleşik alan sınırları dışında kalan kısım kullanılmayacak durumda küçük parça veya parçalar halinde ise uygulamanın ne şekilde yapılacağına ilişkin Bakanlıktan görüş alınmak suretiyle ruhsat talepleri değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi ve iliniz dahilindeki tespit yapılmamış köy veya mezraların yerleşik alan tespitlerinin ivedilikle ve bu esaslar uyarınca tespit edilmesini rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:67 İl Valiliğine

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk./000096040-3410-25108
28 Kasım 1986

KONU

:

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğine İlave Edilecek Maddeler3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 9.11.1985 tarihinde yürürlüğe giren “3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği”nin 6. maddesinde;

“Belediyeler, İmar Kanununa aykırı olmamak ve bu Yönetmelik hükümlerini aynı kalmak şartı ile kendi bedellerinin özelliği açısından gerekli gördükleri hususları belediye meclisi kararına bağlayarak bu Yönetmeliğe ilave edilebilirler. Bu ilaveler, mahallinde yayımını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelikte, belediyelerce ilave edilen maddelerin onaylı birer örneği Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir” hükmü yer almıştır.

Bu maddeye istinaden belediyelerce yapılan değişiklik ve ilave maddeler incelendiğinde, Yönetmelik hükümlerini değiştiren ve ana maddeleri işlemez hale getiren bir takım ilaveler yapıldığı görülmektedir. Belediyelerin, anılan maddeye göre İmar Kanununa ve Yönetmelik maddelerine aykırı herhangi bir hüküm getirmeye veya bu Yönetmeliğin maddelerini değiştirmeye veya kaldırmaya yetkileri bulunmamaktadır.

Her ne kadar yapılan değişiklik veya ilave maddelerin Yönetmeliğin 6. maddesine aykırı olduğu hususunda belediyeler uyarılmakta iseler de, daha önce uygulamaya geçilmiş olduğundan uygulamanın yasal hale getirilmesi diğer bir deyişle uygulamanın değiştirilmesi, vatandaşın idareye olan güvenini sarstığı gibi, çeşitli ihtilaf ve mağduriyetlere yol açmakta daha da önemlisi belediyelerin İmar Kanunu ve Yönetmeliği ile kendilerine verilen yetkilerin dışına taşmak suretiyle İmar Kanunu ve Yönetmeliğine aykırı uygulamalarda bulunmalarına sebep olmaktadır.

Bu tür durumların ortaya çıkmaması için, anılan Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince belediye meclis kararına bağlanan ilave maddeler hakkında uygulamaya geçilmeden önce Bakanlığımız görüşüne başvurulması ve Bakanlığımızca 3194 sayılı Kanun hükmüne aykırı ve Yönetmelik maddelerini değiştirici nitelikte olmadığı şeklinde görüş alındıktan sonra uygulamaya başlanması gerekli görülmüştür.

Bundan böyle uygulamaların yukarıda açıklanan şekilde yerine getirilmesi hususunda iliniz dahilindeki tüm belediyelere duyuruda bulunulmasını rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM: Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-01/İmar Uyg.Dai.Bşk./000096034-27405
29 Aralık 1986

KONU

:

Tarım ve Hayvancılık Amaçlı

Yapı ve Tesisler
Bilindiği gibi, 9.11.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile, iliniz dahilindeki tüm alanlar imar düzenine tabi kılınmıştır.

“Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği” nin 5. bölümünde belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda tespit edilerek il idare kurulu kararına bağlanan köy yerleşik alanlarında 6. bölümünde ise, iskan dışı alanlarda, yapılacak uygulamalara ilişkin hükümler yer almıştır.

Yönetmeliğin köy yerleşik alanlarındaki ruhsat işlemlerine ilişkin 57. maddesinde, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların ruhsata tabi olmadığı, iskan dışı alanlardaki yapı şartlarını açıklayan 63. maddesinde ise, tarımsal üretimi korumak amacıyla üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık üretimi tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapıların, inşaat alanı katsayısı %55’i ve yapı yüksekliği 6.50 m.yi geçmemek şartı ile yapılabileceği belirlenmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden konulardan, anılan maddeler kapsamına giren tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesislerin neler olduğu konusunda açıklayıcı bilgiye gerek duyulduğu anlaşılmıştır.

1) Köy yerleşik alanlarında, Yönetmeliğin 57. maddesi uyarınca köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler, arabalık, samanlık, ahır, ağıl, yalnızca ailenin tüketimine yönelik olmak üzere yapılan ticari amacı bulunmayan depo (kiler) lardır. Bunun dışında yapılacak yapı ve tesisler için valilikten ruhsat alınması zorunludur.

2) Köy yerleşik alanlarında ve iskan dışı alanlarda, mevzii imar planı aranmaksızın ruhsata bağlanacak yapı ve tesisler; köyün ihtiyacına yönelik, köye nüfus çekmeyecek imalathaneler ve tamirhaneler, zirai alet ve makine tamirhanesi, oto lastik tamirhanesi, elektrik makina ve cihaz tamirhanesi, demirci, un ve bulgur değirmeni, günlük olarak 500 litreden daha az süt işleyen peynir ve yoğurt imalathaneleri ve depoları, 5 HP gücünden az motor gücü kullanan veya motor kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi ağaç eşya imal, işleme ve tamir yerleri, sulu, susuz, çanak, çömlek, tüp ve benzeri toprak mamulleri imalathaneleri, çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme ve benzeri malzeme imal yerleri, ekmek, simit ve benzeri fırınların tüm öğütme yerleri, günlük 250 kg.dan az şeker işleyen her nevi şekerleme imalathaneleri, 10 HP gücüne kadar motor kullanan soğuk hava depoları ile hiç bir şekilde üst yapı olmamak (*), zirai amaçla kullanılmak üzere bir akaryakıt pompası ile yer altında bir akaryakıt deposundan oluşan yapıları kapsamaktadır.

Bu yapı ve tesislerden;

a) İşletme ruhsatı alınması gerekmeyen yerlerin ruhsat taleplerinin Yönetmeliğin yapılanma koşullarına bağlı kalınarak karşılanması,

b) İşletme ruhsatı alınması gerekenlerin ruhsat taleplerini 26.10.1983 tarih ve 18203 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliğindeki koşullarda aranmak suretiyle karşılanması,

c) Bu koşullar dışında yapılanma taleplerinin mevzii imar planı olmaksızın karşılanmaması, tereddüt halinde Bakanlık görüşü alınması gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, ruhsat taleplerinin karşılanmasında yukarıdaki hususlara uyulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM:

67 İl Valiliğine

(*) 15 Kasım 1993 tarih ve B.09.0.TAU.0.15.00.00/000096034-22313 sayılı Genelge ile “ .. hiç bir şekilde üst yapı olmamak ..” ibaresi çıkarılmış, yerine “tesisin korunması ve tesis görevlisinin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla inşaat alanı 25 m2’yi geçmemek, H = 3.50 m.yi aşmamak, WC + büro + yatma mekanı olarak düzenlemek ve ...” ibaresi konulmuştur.Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə