T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə14/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.15.00.00/ 000096062 -15256
6 Ağustos 1992

KONU

:

Kıyı KanunuBilindiği gibi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde değişiklik yapan ve Kanuna bir geçici madde getiren 3830 sayılı Kanun 11.7.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun değişen maddeleri ile ilgili yönetmelik çalışmaları Bakanlığımızca sürdürülmektedir. Ancak Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, Kanunla ilgili bazı tereddütlere ivedilikle açıklık getirme gereği ortaya çıkmıştır.

1) 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal eden ve 23.1.1992 tarih ve 21120 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilen 4. maddenin birinci fıkrası (a) bendi hükmünün yasal bir boşluk yaratılmaması için 6 ay süre ile yürürlükte kalması karara bağlanmıştır. Anayasa'nın 153. maddesine göre, Anayasa Mahkemesinin tanıdığı bu süre, yeni bir yasal düzenleme yapılması konusunda idare için tanınan bir süre olup, 3830 sayılı Kanun bu süre dolmadan yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlük tarihi 23.7.1992 değil, yayımı tarihi olan 11.7.1992'dir.

2) 3830 sayılı Kanun ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan sahil şeridi tanımı değiştirilmiş ve imar planı yapılacak alanlarda, köy yerleşik alanlarında ve iskan dışı alanlarda sahil şeridi kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde en az 100 metre genişliğindeki alan olarak belirlenmiştir.

3) 3830 sayılı Kanunla belirlenen sahil şeridi içinde kalan ve daha önce yürürlükte olan plan ve mevzuata uygun olarak yapılmış veya ruhsat alınarak 11.7.1992 tarihinde en az su basman seviyesine gelmiş yapıların kazanılmış hakları bulunmaktadır.

4) Uygulama imar planı bulunan alanlarda, sahil şeridi;

a- Kısmen veya tamamen yapılaşmış imar adaları,

b- Kısmi yapılaşma bulunmayan veya boş imar adaları olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir.

Kısmen veya tamamen yapılaşmış imar adaları, 11.7.1992 tarihinde, parsel sayısına göre, %50 ve daha fazlası yapımı tarihinde yürürlükte olan plan ve mevzuat uygun olarak en az subasman seviyesinde yapılmış yapıların bulunması durumudur. Bu tür imar adalarında plan revizyonu ve yeni sahil şeridi belirlenmesi gereği olmayıp, boş parsellerdeki uygulamalar onaylı imar planları ile belirlenmiş sahil şeritlerine göre devam edecektir.

Kısmi yapılaşma bulunmayan imar adaları ise 11.7.1992 tarihinde parsel sayısına göre %50'den az veya hiç yapılaşma bulunmama durumunu ifade etmekte olup, bu alanlarda 3621/3830 sayılı Kanun uyarınca plan revizyonu yapılmadan uygulamaya devam edilmeyecektir.

3830 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği 11.7.1992 tarihinden önce yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine göre ruhsat verilmiş ve/veya su basman seviyesine gelmemiş inşaatlardan kısmi yapılaşma tanımına girmeyenlerin kanuna göre müktesep hakkı bulunmadığından, ruhsat düzenlenen bu tür parsellerin ilgili idarelerce denetlenerek, inşaatlara müsaade edilmemesi hususunda gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi gerekir.

Bilgilerinizi, gereğini, Genelgenin İliniz dahilindeki belediyelere de duyurularak uygulamalarda bu esaslara uyulmasının teminini rica ederim.


Onur KUMBARACIBAŞI

Bakan


EK: Kroki

DAĞITIM :

Gereği İçin: Bilgi İçin

Valiliklere Bakanlık Merkez Teşkilatına

İller Bankası Genel Müdürlüğüne

Turizm BakanlığınaT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.TAU.0.14.00.15
15 Ocak 1993

KONU

:

Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanan Müteahhitler2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarla bulundukları anlaşılanlar hakkında ihaleyi yapan bakanlık veya bakanlık tarafından 1 yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi, kararı veren idarelerin bu kararı Resmi Gazete’de ilan ettirmesi ve bu kararların ilgililerin müteahhitlik siciline işlenmek üzere ilgili bakanlığa bildirmeleri söz konusu Kanunun 84. maddesinde belirtilmektedir.

Ancak uygulamada bu hususun kurumlar tarafından büyük ölçüde ihmal edilmekte olduğu izlenmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1. maddesi kapsamında kalan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmak isteyen müteahhitlerin borç ve yasaklılık durumları ile ilgili bilgiler, idareler tarafından Genel Müdürlüğümüz Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığından sorulmaktadır.

İdarelerce yasaklanmış müteahhitler hakkındaki bilgilerin Bakanlığımıza intikalindeki gecikmeler Bakanlığımızdan bu konuda bilgi soran kuruluşlara sağlıklı bilgilerin gönderilmesi konusunda büyük zorluklara, sonuçta da önemli sorunlara neden olmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, halen faaliyette bulunan özel ve tüzel müteahhit firmaların sicil ve yasaklama durumları ile ilgili konulardaki bilgiler ile bilgi akışının daha sağlıklı bir hale getirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlatılmıştır.

Bu nedenle 1992 yılı içinde Kurumunuzca kamu ihalelerine katılmaları yasaklanan müteahhitlerin karnelerindeki dosya numaraları ile şahıs ise; nüfus bilgileri ile birlikte ticaret sicil numaraları, şirket ise; kayıtlı oldukları oda ve Ticaret Gazetesi sicil numarasını içeren bir listenin hazırlanarak en kısa sürede Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesi,

Ancak, 1993 yılından itibaren, kurumunuzca tamu ihalelerine katılmaları yasaklanan müteahhitlerin yasaklama tarih ve süreleri ile birlikte yukarıdaki bahsedilen bilgilerinin en kısa sürede Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesi, ayrıca bu hususun tüm merkez ve taşra teşkilatınıza bildirilmesi konusunda gereğini önemle arz/rica ederim.

BAKAN ADINA

Şahin GÜRÜN

Müsteşar YardımcısıT.C

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.16.00.07/ H. 999 - 6363
5 Nisan 1993

KONU

:

Yoksul ve Dargelirlilik Limitlerinin Arttırılması17 Mayıs 1976 gün, 15590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik'in 7. maddesinde belirlenmiş olan yoksul ve dar gelirlilik limitine ilişkin puanlama tablosu 1.1.1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenerek yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

BAKAN ADINA
Feridun DUYGULUER

Genel Müdür Yrd.

EK: 1 Puanlama Tablosu

DAĞITIM:


Valiliklere

775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE ARSA, KREDİ, KİRALIK VE MÜLK KONUTLARIN DAĞITIMINDA PUANLAMA SİSTEMİNİ GÖSTERİR TABLO:

(Bakanlığımızın 30.3.1993 gün, 269/676 sayılı oluru ile belirlenmiştir.)AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

1-2 Kişilik Aile

40.000.000.-

-

38.600.000.-

1

38.599.999.-

-

37.200.000.-

2

37.199.999.-

-

35.800.000.-

3

35.799.999.-

-

34.400.000.-

4

34.399.999.-

-

33.000.000.-

5

32.999.999.-

-

31.600.000.-

6

31.599.999.-

-

30.200.000.-

7

30.199.999.-

-

28.800.000.-

8

28.799.999.-

-

27.400.000.-

9

27.399.999.-103 Kişilik Aile

42.000.000.-

-

40.600.000.-

1

40.599.999.-

-

39.200.000.-

2

39.199.999.-

-

37.800.000.-

3

37.799.999.-

-

36.400.000.-

4

36.399.999.-

-

35.000.000.-

5

34.999.999.-

-

33.600.000.-

6

33.599.999.-

-

32.200.000.-

7

32.199.999.-

-

30.800.000.-

8

30.799.999.-

-

29.400.000.-

9

29.399.999.-104 Kişilik Aile

44.000.000.-

-

42.600.000.-

1

42.599.999.-

-

41.200.000.-

2

41.199.999.-

-

39.800.000.-

3

39.799.999.-

-

38.400.000.-

4

38.399.999.-

-

37.000.000.-

5

36.999.999.-

-

35.600.000.-

6

35.599.999.-

-

34.200.000.-

7

34.199.999.-

-

32.800.000.-

8

32.799.999.-

-

31.400.000.-

9
31.399.999.-10

AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

5 Kişilik Aile

46.000.000.-

-

44.800.000.-

1

44.799.999.-

-

43.600.000.-

2

43.599.999.-

-

42.400.000.-

3

42.399.999.-

-

41.200.000.-

4

41.199.999.-

-

40.000.000.-

5

39.999.999.-

-

38.800.000.-

6

38.799.999.-

-

37.600.000.-

7

37.599.999.-

-

36.400.000.-

8

36.399.999.-

-

35.200.000.-

9

35.199.999.-

-
106 Kişilik Aile

48.000.000.-

-

46.800.000.-

1

46.799.999.-

-

45.600.000.-

2

45.599.999.-

-

44.400.000.-

3

44.399.999.-

-

43.200.000.-

4

43.199.999.-

-

42.000.000.-

5

41.999.999.-

-

40.800.000.-

6

40.799.999.-

-

39.600.000.-

7

39.599.999.-

-

38.400.000.-

8

38.399.999.-

-

37.200.000.-

9

37.199.999.-107 Kişilik Aile

50.000.000.-

-

49.200.000.-

1

49.199.999.-

-

48.400.000.-

2

48.399.999.-

-

47.600.000.-

3

47.599.999.-

-

47.600.000.-

4

46.799.999.-

-

46.800.000.-

5

45.999.999.-

-

45.200.000.-

6

44.199.999.-

-

43.400.000.-

7

43.399.999.-

-

42.600.000.-

8

42.599.999.-

-

41.800.000.-

9

41.799.999.-10

AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

8 Kişilik Aile

52.000.000.-

-

51.200.000.-

1

51.199.999.-

-

50.400.000.-

2

50.399.999.-

-

49.600.000.-

3

49.599.999.-

-

48.800.000.-

4

48.799.999.-

-

48.000.000.-

5

47.999.999.-

-

47.200.000.-

6

47.199.999.-

-

46.400.000.-

7

46.399.999.-

-

45.600.000.-

8

45.599.999.-

-

44.800.000.-

9

44.799.999.-10


Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə