T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə11/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   269 Kişilik Aile

19.000.000.-

-

18.700.000.-

1

18.699.999.-

-

18.400.000.-

2

18.399.999.-

-

18.100.000.-

3

18.099.999.-

-

17.800.000.-

4

17.799.999.-

-

17.500.000.-

5

17.499.999.-

-

17.200.000.-

6

17.199.999.-

-

16.900.000.-

7

16.899.999.-

-

16.600.000.-

8

16.599.999.-
16.300.000.-

9

16.299.999.-10
10 Kişilik Aile

20.000.000.-

-

19.700.000.-

1

19.699.999.-

-

19.400.000.-

2

19.399.999.-

-

19.100.000.-

3

19.099.999.-

-

18.800.000.-

4

18.799.999.-

-

18.500.000.-

5

18.499.999.-

-

18.200.000.-

6

18.199.999.-

-

17.900.000.-

7

17.899.999.-

-

17.600.000.-

8

17.599.999.-

-

17.300.000.-

9

17.299.999.-10

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

Bel. İliş. ve Fonl. Dai. Bşk./1484/9356
21 Mayıs 1991

KONU

:

1990 Yılı Köy Kalkınma Payının Dağıtım Esaslarıİller Bankası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Banka safi kazancının %50 si köy gelirlerini artıracak tesislerin yapımı için köy tüzel kişilikleri adına köy kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.

İller Bankasının 1990 yılı karından köy kalkınma payı olarak ayrılan miktar 12.714.279.661TL. olup, 25.4.1991 tarihinde yapılan İller Bankası genel kurul toplantısında alınan karar gereğince bu paydan 438 köy faydalanacaktır.

Her il'e 6 köye dağıtılmak üzere toplam 174.168.210 TL. ayrılmış olup bir köye 29.028.035 TL. düşmektedir.

Köy kalkınma payından faydalanacak köyler Bakanlıkça seçilebileceği gibi valiliklerce de seçilebilecektir.

1991 yılı içerisinde dağıtılacak ek pay bulunmadığından ek yardım talebinde bulunulmaması, Ancak Bakanlığımıza intikal ettirilen ek yardım teklifleri arasından da Valiliğinizce 6 köy kapsamında kalmak koşulu ile seçim yapılabilir.

Köy kalkınma payından yardım talebinde bulunulan köy tekliflerinde, aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması ve istenilen belgelerle birlikte teklifin en geç 1.9.1991 tarihine kadar valilikler (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) aracılığı ile Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

1- Köy kalkınma payları ile köye gelir getirecek tesislerin yapılması yasal zorunluluk olduğundan bu hususun göz önünde bulundurulması,

2- Köy kalkınma payından; gazino, otel, motel, lokanta, değirmen, fırın, hamam, kaplıca, dükkan, halı ve kilim atölyesi, şarap, zeytinyağı, peynir, meyve suyu, konserve imalatları, boğa barınağı, içme suyu deposu, sulama havuzu ve kanalı, gelir getiren ünitesi olan köy konağı, düğün salonu vb. tesisler için yardım teklifinde bulunulması,

3- Bu yıl için her ilin 6 köyüne yapılacak tahsislerden 3 köyün yeniden seçilmesi 3 köyün payı olan 87.084.105 TL.'nin ise önceki yıllarda yapımına başlanılıp ta yarım kalmış tesisler varsa, bunların tamamlanması için talepte bulunulması, şayet il kapsamında yarım kalmış tesis yoksa 6 köy için teklifte bulunulması,

4- Köy kalkınma payının dağıtımı sırasında, umumi hayata müessir afete uğramış ve afetten zarar gören köylere öncelik verilmesi,

5- Söz konusu pay ile turistik tesis yapılması istenildiğinde tesislerden her mevsimde istifade edilebilmesi için bunların mümkün olduğu kadar köylere yakın yerlerde kurulması,

6- Tahsis yerinin ve konusunun inceleme ve etüdünün yapılmasından sonra talepte bulunulması ve sonradan değişiklik teklifi yapılmamasına özen gösterilmesi,

7- Her ile ayrılan köy adedinden fazla sayıda teklifte bulunulmaması,

8- Köy kalkınma payından daha önce yardım yapılarak bir tesis işletmeye açılmış ise aynı köye ikinci bir tesis yapımı için teklifte bulunulmaması,

9- Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan köyler için teklifte bulunulmaması,

10- İmar plansız olup da, umumun istifadesine mahsus köy ortak malları; mer'a, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi, kamunun istifadesine tahsis edilen yerlerde tesis yapılmak üzere teklifte bulunulmaması,

11- 1.9.1991 tarihine kadar teklifte bulunmayan illere ait payların Bakanlığımızca uygun görülen diğer illerin köylerine tahsis edileceği,

12- Aşağıda belirtilen tesislere yardım yapılmadığından anılan işler için tahsis talebinde bulunulmaması,

a) Yol, su, elektrik gibi altyapı tesislerinden yoksun yerlere turistik tesis yapımı,

b) Kamyon, otobüs, traktör vb. benzeri araçların alımı,

c) Gelir getiren üniteleri bulunmayan köy konağı yapımı,

d) Yol ve köprü yapımı,

e) Sağlık ocağı, ziraat teknisyenliği, PTT, lojman yapımı,

13- KÖY PAYLARI İLE İLGİLİ TEKLİFLERE AŞAĞIDAKİ BELGELER İKİ TAKIM HALİNDE EKLENECEKTİR:

a) GEREKÇE RAPORU:(Köyün ekonomik durumu, tesisin mevkii, bilhassa turistik tesislerde yol ve elektrik temini ve tesisin sağlayacağı faydalar bildirilecektir.)

b) PROJELER: (Vaziyet planı, plan, kesit, görünüş, betonarme hesap ve projeleri.)

c) KEŞİF VE METRAJLAR: (İnşaat, elektrik, su, kanalizasyon ve sıhhi tesisat keşifleri ile bunlara ait metrajlar.)

d) TAAHHÜTNAME: (Tahsis miktarı ile keşif bedeli arasındaki farkın köy tarafından karşılanacağına dair köy ihtiyar heyetince düzenlenecektir.) Keşif miktarı ile tahsis edilecek ödenek miktarı arasında %20'den fazla fark olan projelerin değerlendirilemeyeceği.

e) ARSA MÜLKİYET BELGESİ: (Tesisin yapılacağı arsanın köy tüzel kişiliği adına tescilli bulunduğuna dair istenen belgeler)

- Tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

- Kesinleşmiş kamulaştırma kararları,

- Özel yasalara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kayıt edilmemiş ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi (775, 7269/1051 sayılı Kanunlara göre),

- Mülkiyete ilişkin her türlü mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına müstenit icra memurluğu veya yetkili diğer makamlar tarafından verilen belgelerin asılları veya onaylı fotokopileri,

- Tesis yapılacak yerin hazine arazisi olması halinde arazinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) köy tüzel kişiliği ve yapılacak tesis adına tahsis edildiğini belirtir tahsis yazısı,

Yukarıda belirtilen belgeleri kapsayacak valilik teklifleri Bakanlığımızca incelenerek uygun bulunduğu taktirde tahsis işlemi yapılacaktır.

14-YARDIMDAN YARARLANACAK KÖYLERDEN OLUŞACAK BİR BİRLİĞİN KURULMASI İSTENİLDİĞİNDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR VE BELGELER İSE ŞUNLARDIR:

a) Birliğin yardım yapılacak köylerden oluşması ve başka köylerin bu birliğe katılmaması,

b) Birlik nizamnamesi,

c) Tesis yapılacak arsanın birlik adına veya birliğe dahil köylerin müşterek malı olduğuna ilişkin tapu veya tapu yerine geçecek belge,

d) Her ilin 6 köyüne yardım yapılacağından birliğin bu 6 köyden oluşması halinde birliği oluşturan köyler adına 6 x 29.028.035 = 174.168.210 TL. tahsis yapılacaktır.

15- Her il için ayrılan toplam 174.168.210 TL. limit içinde kalınması koşulu ile köy kalkınma paylarından ek yardım istendiğinde aşağıdaki belgeleri kapsayacak şekilde 2 takım projenin düzenlenmesi gerekmektedir.

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanacak tesisin son durumunu gösteren teknik rapor,

b) Tesisin tamamlanacak kısımları için keşif özeti ve metraj hesapları,

c) Tesis'te yapılacak olan kısımların tamamlanması için köyün bulunacağı yardımla ilgili taahhütnamesi (köy ihtiyar kurulunca düzenlenecektir).

16- Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince proje yapımında köylere yardımcı olunmasını ve Bakanlığımızın tip projelerinin kullanılmasına özen gösterilmesi,

a) Hazırlanacak projelerin köylerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte ve ekonomik olması ayrıca tahsis edilecek ödenekle bitirilebilecek düzeyde olmasına özen gösterilmesi,

b) Afet bölgelerinde yapılacak tesislerin projelendirilmesinde, "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" de belirtilen esaslara uyulması,

c) Mimari proje ile birlikte tesisin taşıyıcı sisteminin etüt edilmesi betonarme, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı projelerinin birlikte hazırlatılmasını,

17- Köy kalkınma payından köyler (köy tüzel kişiliği) adına gönderilen ödeneklerle yapılacak tesislerin 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre emanet yoluyla köy tüzel kişiliklerince yaptırılmasında yarar görülmektedir. Bu nedenle Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince tesislerin muhakkak emaneten yapılmasının yaygınlaştırılması hususunda gerekenin yapılması ancak köy muhtarlıklarınca işin emaneten yapılamayacağının zorunlu hale gelmesini yazılı olarak belgelenmesi halinde işin ihale yoluyla yapılabileceği.

Emanet usulü ile yapılacak olan işlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün yardımıyla köy tüzel kişiliklerince emanet komisyonu kurulması (komisyon üyelerinden birinin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarından olması) söz konusu işin asıl sahibi köy muhtarları olduğundan, köy muhtarlarının kesinlikle taşeron olarak seçilmemesi,

b) Gönderilen ödeneklerden projesine ve keşfine göre imalat için gerekli olan malzeme ve nakliyeleri ile inşaatta çalıştırılan işçilerin ücretleri karşılanabilir.

c) İmalat için gerekli olan malzeme ve nakliyelere ait faturalar ile inşaatta çalıştırılan işçilere ait işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin verile emrine bağlanarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü talimatına göre köy tüzel kişilikleri adına T.C. Ziraat Bankası şubelerine havale edilen paradan ödeme yapılabilir.

d) İnşaat için gerekli olan malzemelerin temininin emanet komisyonlarınca yapılması ve söz konusu malzemelerin inşaat tekniğine uygun olarak depolanması hususuna komisyonlarca özen gösterilmesi.

e) Söz konusu işin emanet usulü yaptırılmasının mümkün olmaması halinde işin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ve köy tüzel kişiliği yetkilileri ile birlikte ihale edilmesi,

f) Tesislerin zamanında başlanılıp projesine göre yapılması için kontrollük hizmetlerinin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yürütülmesi,

g) Ödenek ayrıldığı halde bir yıl içinde işe başlanılmaması halinde ayrılan ödeneğin iptal edileceği,

18- Bakanlığımızca köyler adına gönderilen ödeneklerle tesislerin yapımına zamanında başlanılıp projesine göre en kısa zamanda yapılmasının sağlanması (fiyat artışlarından etkilenmemesi.)

19- Köy kalkınma paylarına ait dosyaların, Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince düzgün bir şekilde tutulması, köylerde yapılacak olan tesislere ait projelerin ayrı ayrı dosyalanması,

20- İnşaatların yapımı sırasında, Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince denetiminin yapılarak harcamaların takip edilmesi, biten ve inşaatı devam eden tesislerin son durumlarının fotoğraflarla bildirilmesi,

21- Biten inşaatların geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması,

22- Bakanlığımızca belli bir proje adına köylere gönderilen ödeneklerin başka bir projeye veya başka bir köy adına tahsisi yine Bakanlığımızca yapılacağından bu tür işlemlerde Bakanlığın talimatının alınması,

Hususlarında bilgi alınmasını ve gereğinin bu esaslara göre yapılmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

Cahit ULUTAŞ

Genel Müdür


DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

1906-18565
30 Eylül 1991

KONU

:


İLGİ: 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planları.

21.8.1991 gün ve 20967 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan "443 sayılı Çevre Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin görevlerle ilgili 20. maddesinde;

"Dengeli ve sürekli kullanma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak çevre düzeni planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulamasını sağlamak" hükmü getirilmiştir.

"13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" nin görevlerle ilgili 2. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesinde "....birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir" hükmü getirilmiş bulunmaktadır.

Çevre düzeni planları, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde tanımlanmış olup, çeşitli sektörler arası bir koruma-kullanma dengesi sağlama amacı gütmekte ve bir yandan, genelde çevrenin tarım ve sulama alanları, kıymetli doğa parçaları, ormanlar ve tarihi ve arkeolojik değerlere sahip alanların korunması için fiziki mekana yansıtılabilecek koşullar, öte yandan da yerleşmeye açılabilecek alanlarda kullanıma ilişkin ve daha alt ölçekli planlardaki imar düzenine temel teşkil edecek koşulları içermektedir.

Böylece; çevre düzeni planları, koruma, kısıtlama ve kullanma açısından çok yönlü fiziksel düzenlemeleri içeren ve kentsel planlamaya çevreden yaklaşan bir nazım imar planı olup, bu tür planlar ve değişiklikleri "Özel Çevre Koruma Alanları Dışında" İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca yapılmakta ve onaylanmaktadır.

Bu çerçeveden olarak; "Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi" amacıyla kurulan Çevre Bakanlığı'nın görevleri arasında sayılan "ekolojik amaçlı çevre düzeni planları" ile halen Bakanlığımca çalışmaları sürdürülmekte olan "1/25.000 ölçekli çevre düzeni nazım imar planları" konusunun karıştırılmaması ve herhangi bir karmaşaya neden olunmaması hususunda bilgi alınmasını ve Genelgenin İliniz dahilinde bulunan tüm belediyelere ve ilgili kuruluşlara duyurulmasının teminini arz ve rica ederim.

Hüsamettin ÖRÜÇ

Bakan

DAĞITIM:

Gereği İçin: Bilgi İçin:

Tüm Valiliklere Tüm Bakanlıklara

Bakanlık Merkez Teşkilatına

İller Bankası Genel Müdürlüğüne

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne

Karayolları Genel MüdürlüğüneT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

ANKARA

SAYI

:

I- 07/000093155 - 20819
31 Ekim 1991

KONU

:

Standart Yapı RuhsatıİLGİ: 1) 30.10.1991 gün ve 77507 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığı yazısı.

2) 30.10.1991 tarih ve 90566 sayılı İçişleri Bakanlığı yazısı.

Bilindiği üzere, 7 Ağustos 1991 gün ve 20953 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu'nun 210 sıra no’lu Genel Tebliğ uyarınca 1 Kasım 1991 tarihinden itibaren bu tebliğ ekinde yer alan "TS 8737 Yapı Ruhsatı"nın standart olarak kullanımı zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu standart yapı ruhsatının kimin tarafından basılıp, dağıtılacağı konusuna açıklık kazandırmak üzere Bakanlığımızca, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na görüş sorulmuştur.

İlgide yer alan cevabı yazılarda, 7.8.1991 gün ve 20953 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 210 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1.11.1991 tarihinden itibaren kullanma zorunluluğu getirilen standart yapı ruhsatlarının, ruhsatı vermeye yetkili valilik ve belediyeler tarafından kendi imkanları ile tebliğ ekinde yer alan standarda uygun bir şekilde basılarak veya bastırarak kullanılabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, 7 Ağustos 1991 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'nin 20. sayfasında yer alan "DUYURU" başlıklı bölümün 5. bendindeki "İmar Kanunu'nun 23 ve 42. Maddelerine göre" ibaresi, 23.10.1991 gün ve 21030 sayılı Resmi Gazete'de "İmar Kanunu'nun 28 ve 42. maddelerine göre" şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi ve yukarıda açıklanan hususların İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyurulmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

Neşet ADALI

Müsteşar V.


DAĞITIM :

Gereği: Bilgi:

Valiliklere İçişleri Bakanlığına

Maliye ve Gümrük BakanlığınaT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.16.00.07/H-515-2254
12 Şubat 1992

KONU

:

Yoksul ve Dargelirlilik Limitlerinin Arttırılması17 Mayıs 1976 gün ve 15590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik’in 7. maddesinde belirlenmiş olan yoksul ve dar gelirlilik limitine ilişkin puanlama tablosu 1.1.1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenerek yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

BAKAN ADINA

Yavuz ÖZTÜRK

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 1 Puanlama tablosu


DAĞITIM:

Valiliklere775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE ARSA, KREDİ, KİRALIK VE MÜLK KONUTLARIN DAĞITIMINDA PUANLAMA SİSTEMİNİ GÖSTERİR TABLO

(Bakanlığımızın 6.2.1992 gün, 272/134 sayılı oluru ile belirlenmiştir.)
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

1-2 Kişilik Aile

19.200.000.-

-

18.150.000.-

1

18.149.999.-

-

17.100.000.-

2

17.099.999.-

-

16.050.000.-

3

16.049.999.-

-

15.000.000.-

4

14.999.999.-

-

13.950.000.-

5

13.949.999.-

-

12.900.000.-

6

12.899.999.-

-

11.850.000.-

7

11.849.999.-

-

10.800.000.-

8

10.799.999.-

-

9.750.000.-

9

9.749.999.-10
3 Kişilik Aile

20.700.000.-

-

19.650.000.-

1

19.649.999.-

-

18.600.000.-

2

18.599.999.-

-

17.550.000.-

3

17.549.999.-

-

16.500.000.-

4

16.499.99.-

-

15.000.000.-

5

15.449.999.-

-

14.400.000.-

6

14.399.999.-

-

13.350.000.-

7

13.349.999.-

-

12.300.000.-

8

12.299.999.-

-

11.250.000.-

9

11.249.999.-10
4 Kişilik Aile

22.200.000.-

-

21.150.000.-

1

21.149.999.-

-

20.100.000.-

2

20.099.999.-

-

19.050.000.-

3

19.049.999.-

-

18.000.000.-

4

17.999.999.-

-

16.950.000.-

5

16.949.999.-

-

15.900.000.-

6

15.899.999.-

-

14.850.000.-

7

14.849.999.-

-

13.800.000.-

8

13.799.999.-

-

12.750.000.-

9
12.749.999.-10AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

5 Kişilik Aile

23.700.000.-

-

22.800.000.-

1

22.799.999.-

-

21.900.000.-

2

21.899.999.-

-

21.000.000.-

3

20.999.999.-

-

20.100.000.-

4

20.099.999.-

-

19.200.000.-

5

19.199.999.-

-

18.300.000.-

6

18.299.999.-

-

17.400.000.-

7

17.399.999.-

-

16.500.000.-

8

16.499.999.-

-

15.600.000.-

9

15.599.999.-

-
10
6 Kişilik Aile

25.200.000.-

-

24.300.000.-

1

24.299.999.-

-

23.400.000.-

2

23.399.999.-

-

22.500.000.-

3

22.499.999.-

-

21.600.000.-

4

21.599.999.-

-

20.700.000.-

5

20.699.999.-

-

19.800.000.-

6

19.799.999.-

-

18.900.000.-

7

18.899.999.-

-

18.000.000.-

8

17.999.999.-

-

17.100.000.-

9

17.099.999.-10
7 Kişilik Aile

26.700.000.-

-

26.100.000.-

1

26.099.999.-

-

25.500.000.-

2

25.499.999.-

-

24.900.000.-

3

24.899.999.-

-

24.300.000.-

4

24.299.999.-

-

23.700.000.-

5

23.699.999.-

-

23.100.000.-

6

23.099.999.-

-

22.500.000.-

7

22.499.999.-

-

21.900.000.-

8

21.899.999.-

-

21.500.000.-

9

21.299.999.-10AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

8 Kişilik Aile

28.200.000.-

-

27.600.000.-

1

27.599.999.-

-

27.000.000.-

2

26.999.999.-

-

26.400.000.-

3

26.399.999.-

-

25.800.000.-

4

25.799.999.-

-

25.200.000.-

5

25.199.999.-

-

24.600.000.-

6

24.599.999.-

-

24.000.000.-

7

23.999.999.-

-

23.400.000.-

8

23.399.999.-

-

22.800.000.-

9

22.799.999.-109 Kişilik Aile

29.700.000.-

-

29.250.000.-

1

29.249.999.-

-

28.800.000.-

2

28.799.999.-

-

28.350.000.-

3

28.349.999.-

-

27.900.000.-

4

27.899.999.-

-

27.450.000.-

5

27.499.999.-

-

27.000.000.-

6

26.999.999.-

-

26.550.000.-

7

26.549.999.-

-

26.100.000.-

8

26.099.999.-
25.650.000.-

9

25.649.999.-10
10 Kişilik Aile

31.200.000 -

-

30.750.000.-

1

30.749.999 -

-

30.300.000.-

2

30.299.999 -

-

29.850.000.-

3

29.849.999 -

-

29.400.000.-

4

29.399.999 -

-

28.950.000.-

5

28.949.999 -

-

28.500.000.-

6

28.499.999 -

-

28.050.000.-

7

28.049.999 -

-

27.600.000.-

8

27.599.999 -

-

27.150.000.-

9

27.149.999-10

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.TAU.0.17.00.00 /267-2397
14 Şubat 1992

KONU

:

3394 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptaliBilindiği gibi 3. 5. 1985 tarihli ve 3194 sayılı Kanunun 9. maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere 3394 sayılı Kanunun 7. maddesiyle 30. 6. 1987 gün ve 19503 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle "Yukarıdaki fıkralarda öngörülenler dışında da gerekli görülen hallerde, 3030 sayılı Kanuna tabi belediyeler dahil, imar planı hususunda belediyelere verilen bütün yetkiler Başbakanın onayı ile geçici olarak Bayındırlık ve İskan Bakanına verilebilir. Bu durumda Bakan, bölge çevre düzeni planları bulunan alanlar dahil, mücavir alan, belediye ve imar hudutları içindeki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları ile revizyonlarını, tamamen veya kısmen plan değişiklikleri dahil ada ve parsel bazına kadar re'sen yapma, yaptırma, değiştirme ve onaylamaya yetkilidir. Belediyeler bu şekilde onanan plan ve değişikliklerine uymak zorunda olup; bunlar üzerinde her türlü revizyon ve değişiklikler de aynı usulle yapılır" hükmü ilave edilmiştir.

Söz konusu 3394 sayılı Yasanın 7. maddesi Danıştay Başkanlığı tarafından Anayasa Mahkemesine açılan dava sonucu 28.11.1991 gün ve 21065 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.9.1991 gün ve 1991/32 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir.

Bu durumda herhangi bir yasal karmaşaya neden olunmaması açısından aşağıdaki hususların hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi Bakanlığımız yetkisinde yürütülmekte olan planlama faaliyetlerini açıklamakta ve:

"Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu Kanunu'nun uygulanması amacıyla yapılması gereken planların ve plan değişikliklerinin, birden fazla belediyeyi ilgilendiren metropoliten imar planlarının veya içerisinden veya civarından demiryolu veya karayolu geçen, hava meydanı bulunan veya havayolu veya denizyolu bağlantısı bulunan yerlerdeki imar ve yerleşme planlarının tamamını veya bir kısmını, ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde işbirliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re'sen onaylamaya yetkilidir.

Bir kamu hizmetinin görülmesi maksadı ile resmi bina ve tesisler için imar planlarında yer ayrılması veya bu amaçla değişiklik yapılması gerektiği taktirde, Bakanlık, valilik kanalı ile ilgili belediyeye talimat verebilir veya gerekirse imar planının resmi bina ve tesislerle ilgili kısmını re'sen yapar ve onaylar.

Bakanlık birden fazla belediyeyi ilgilendiren imar planlarının hazırlanmasında, kabul ve onaylanması safhasında ortaya çıkabilecek ihtilafları halleder ve gerektiğinde re'sen onaylar.

Kesinleşen planlar ilgili belediyelere ve valiliklere tebliğ edilir. Bu planların uygulanması mecburidir.

Re'sen yapılan planlardaki değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir"

hükümlerini içermektedir. Bu hükümler yürürlükte olup, 28.11.1991 gün ve 21065 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan iptal kararı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu nedenle İmar Kanunu'nun 9. maddesi kapsamında:

1/25.000 ölçekli çevre düzeni imar planları koruma, kısıtlama ve arazi kullanımı açısından çok yönlü fiziksel düzenlemeleri içeren ve kentsel planlamaya çevreden yaklaşan bir imar planı olup, bu ölçekteki imar planları Bakanlığımızca hazırlanarak re'sen onaylanmaktadır. Bu imar planlarındaki değişiklikler de aynı usule tabidir.

Ayrıca 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Turizm Bakanlığı tarafından tespit edilerek, Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen turizm bölge, merkez ve alanlarındaki her ölçekteki nazım imar planları ve değişiklikleri de gene 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlığımızca onaylanmaktadır.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Bakanlığımızca onaylanan nazım imar planlarına uygun olarak hazırlanan turizm amaçlı kullanımlarla ilgili uygulama imar planları da Turizm Bakanlığınca onaylanmaktadır.

Turizm dışı kullanımlara ilişkin imar uygulama planlarının ise 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi "4" fıkrasında ilgili kuruluşlar tarafından Turizm Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra yürürlüğe konulacağı belirtildiğinden, bu tür konuların ilgili idareler tarafından incelenmek üzere Turizm Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi, yukarda belirtilen hususlara titizlikle uyulmasının sağlanması ve genelgenin İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyurulmasını önemle arz ve rica ederim.

Onur KUMBARACIBAŞI

Bakan
DAĞITIM:

Gereği için: Bilgi için:

Valiliklere Bakanlıklara

Bakanlık Merkez Teşkilatına

İller Bankası Genel MüdürlüğüneT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.17.00.00 / 431 - 3831
10 Mart 1992

KONU

:

Belediye Mücavir Alan TeklifleriİLGİ: a- 14.4.1986 gün ve 114 sayılı Genelgemiz.

b- 14.6.1990 gün ve 881-13022 sayılı Genelgemiz.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca, belediye meclis kararına ve il idare kurulu kararına bağlanarak Bakanlığımıza gönderilen belediyelerin mücavir alan teklifleri ilgi (a) ve ilgi (b) Genelgelerimize göre incelenmekte idi.

Mücavir alan tekliflerinin daha sağlıklı bir biçimde incelenebilmesi için Bakanlığımıza gönderilmesi sırasında bundan böyle;

A- BELEDİYE İLE İLGİLİ

1- Belediyenin kuruluş tarihi, son nüfus sayımına göre nüfusu,

2- İmar planı olup olmadığı, varsa onama tarihiyle birlikte 1/25.000 ölçekli haritaya işlenmek suretiyle sınırları, planın gerçekleşme seviyesi,

3- Belediyelerin personel, araç ve gereç donanımı (belediyenin istenilen alanlara hizmet götürebilecek ve alanları denetleyebilecek düzeyde elemanlar ile araç ve gereçle teçhiz edilip edilmediği),

4- Büyük şehir belediyeleri ile ilgili önerilerde büyükşehire bağlı belediye ve ilçe sınırları (1/25.000 ölçekli haritaya işaretlenmek suretiyle),

5- Mevcut belediye alanının varsa mevcut mücavir alanın 1/25.000 ölçekli haritaya işlenmek suretiyle hektar olarak büyüklüğü,

6- Belediyenin bütçesi (yıllık gelir-gider durumu),

7- Belediyenin mücavir alan isteme gerekçesinin gelişme, koruma veya başka amaçla mı istendiğinin de belirtilmesi suretiyle; mücavir alana alma amacını gerçekleştirecek tedbirler,

B- ÖNERİLEN MÜCAVİR ALAN İLE İLGİLİ

1- Yörenin doğal, tarihi ve ekonomik değerleri ve sit alanları 1/25.000 ölçekli haritada belirtilmek suretiyle (sanayi, toplu konut, organize sanayi bölgeleri gibi mevcut yatırımların bulunup bulunmadığı) sınırları,

2- Öneri alanda köy, mahalle olup olmadığı varsa köy ihtiyar heyeti kararı ve köy sınırları ile tespitli ise köy yerleşik alan sınırları (1/25.000 ölçekli haritada belirtilmek suretiyle),

3- Öneri alan ve çevresinde yeni kurulmuş belediye ve ilçe varsa resmi gazetede yayımlanış tarihi ve 1/25.000 ölçekli haritada belirtilmek suretiyle sınırlar,

4- Onaylı imar planı olup olmadığı varsa 1/25.000 ölçekli haritada belirtilmek suretiyle sınırları,

5- Önerilen alanın belediye ve bağlı olduğu il merkezine km. olarak uzaklığı,

6- Önerilen alanın hektar olarak büyüklüğü,

7- Önerilen alanın diğer bir belediyenin mücavir alanında veya gelişme alanında olup olmadığı,

8- Önerilen alandaki teknik altyapı hizmetlerine ilişkin (su, elektrik, kanalizasyon, ulaşım, çöp vb.) hizmetlerin hangi idare tarafından yapıldığı,

9- Öneri alandaki gerçekleştirilmesi amaçlanan yatırımlar (toplu konut, sanayi, küçük sanayi, altyapı vb.)

C- VALİLİKLE İLGİLİ

1- Konuya ilişkin gönderilen tüm bilgi ve belgelerin aslına uygunluğunun valilikçe onaylanması,

2- Valilikçe hazırlanan konuya ilişkin teknik gerekçe raporu ve görüşü ile bu çerçevede önerilen alanların gelişme alanı niteliğinde olup olmadığına ilişkin hususların ilişikteki değerlendirme formu da doldurulmak suretiyle valilikler kanalıyla Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, gereğini ve genelgenin iliniz dahilinde bulunan belediye başkanlıklarına duyurulmasını rica ederim.


Onur KUMBARACIBAŞI

Bakan

EK : Değerlendirme FormuDAĞITIM:

ValiliklereMÜCAVİR ALAN DEĞERLENDİRME FORMU 1


Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə