T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə8/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-01/Gn.Md.199-2169
7 Şubat 1989

KONU

:

Kıyılardaki UygulamalarİLGİ: a- Kıyılardaki uygulamalar hakkındaki 15.7.1987 gün ve B-01/Gn.Md./110 sayılı genelgemiz.

b- Kıyı kenar çizgilerinin tespit esasları hakkındaki 14.3.1988 gün ve B-01. Gn. Md./ 529 sayılı genelgemiz.

c- Kıyı kenar paftalarının teknik yönden uygunluğunun belgelenmesi hakkındaki 4.4.1988 gün ve B-01.Gn. Md./ 677 sayılı genelgemiz.

3086 sayılı Kıyı Kanununun 10.7.1986 gün ve 19160 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1986/4 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesinden sonra uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla ilgi (a), (b) ve (c) Genelgelerde belirtildiği gibi işlem yapılması uygun görülmüştür.

Ancak, yeni Kıyı Kanunu düzenlenerek Başbakanlığa sunulmuş olduğundan, ilgi (a), (b) ve (c) Genelgeler Bakanlık Makamının 3.2.1989 gün ve 180 sayılı olurları ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Genelgeler kapsamında kalan konuların yeni Kıyı Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, Kanunun hükümlerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, gereğini ve bu Genelgenin İliniz dahilinde bulunan belediye başkanlıklarına duyurulmasının teminini arz ve rica ederim.

Cahit ULUTAŞ

Genel Müdür

DAĞITIM:


Gereği: Bilgi:

Valiliklere Başbakanlığa

Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatına Bakanlıklara

Bağlı ve İlgili KuruluşlaraT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA


SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk./5693
24 Mart 1989

KONU

:

İmza YetkileriBilindiği üzere 3194 sayılı İmar Kanunu, belediye ve mücavir alan sınırları dışında Kanunun uygulanmasında valilikleri yetkili kılmıştır.

Bu nedenle, valilik görev kapsamında kalan alanlarda (belediye ve mücavir alan sınırları dışında) yapılacak imar planlarının onama yetkisi valilik makamına ait ise de, Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerden bazı imza ve onaylama yetkisinin valilik makamınca Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine devredildiği, Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinde ise bu yetkinin bazen müdür, bazen müdür yardımcısı bazen de şube müdürlerince kullanılarak imar planı ve uygulamaya ilişkin yazı ve belgeleri imzaladıkları veya onayladıkları müşahede edilmektedir.

İmar Kanunun uygulaması sırasında yapılabilecek yanlışlıkların ileride telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi kayıp ve mağduriyetlere sebep olabileceği göz önün-de bulundurularak, valilik makamınca Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne imza ve onama yetkilerinin verilmesi halinde, bu yetkilerin ilgili müdür yardımcısı ve şube müdürünün görüş ve dahilinde doğrudan Bayındırlık ve İskan Müdürleri tarafından kullanılması Bakanlığımızca uygun ve gerekli görülmektedir.

Bilgi alınmasını ve gereğinin bu esaslar dahilinde yerine getirilmesini önemle rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:


67 İl Valiliğine

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-12-662-13110
15 Haziran 1989

KONU

:

3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin Uygulanmasına İlişkin GenelgeİLGİ: a- 17.7.1986 tarih ve 201 sayılı genelgemiz.

b- 5.12.1988 tarih ve 20182 sayılı genelgemiz.

3194 sayılı İmar Kanununun 8. madde (b) bendi gereğince belediye veya valiliklerce onaylanan imar planları ve imar planı değişikliklerinin, İmar Kanunu gereğince çıkartılan “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğu, ilgi (a) Genelgemizde ve ilgi (b) Genelgemizin (c) maddesinde belirtilmişti.

Ancak, Bakanlığımıza iletilen konular ve yapılan başvurulardan Bakanlığımız uyarılarına rağmen söz konusu Yönetmelik hükümlerine uyulmadığı gözlenmektedir. Bu nedenle, ileride doğabilecek telafisi imkansız zararları önlemek amacıyla, aşağıdaki hususların bir kez daha hatırlatılmasında yarar görülmektedir:

1- Nazım imar planı ana kararlarını bozucu nitelikte olan; eğitim, sağlık, kültürel ve idari yapılar ile yeşil alan, park, çocuk bahçeleri ve spor sahaları gibi sosyal altyapı alanlarına ilişkin değişikliklerle, konut ve diğer kentsel alanlarda yapı ve nüfus yoğunluğunu artırıcı değişikliklerin münferit plan değişikliği yolu ile yapılmaması,

Ancak, zorunlu görülmesi halinde “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin” 24. maddesi uyarınca plan bütününde plan revizyonu olarak konunun ele alınması,

2- Uygulama imar planı, revizyon, ilave ve mevzii imar planı onamalarında, adı geçen yönetmeliğin öngördüğü asgari standartlara uygun sosyal donanım alanlarının ayrılması,

3- İmar planında durumu değiştirilen sosyal altyapı alanı konusunda, adı geçen Yönetmeliğin 21. maddesi uyarınca yatırımı gerçekleştirecek ilgili bakanlık veya kuruluşların görüşlerinin kesinlikle alınması,

4- Kaldırılan sosyal alt yapı alanlarının hizmet verdiği alana hizmet sunacak eşdeğerde yeni sosyal altyapı alanlarının ayrılması,

5- Plan değişikliği ile getirilen konut alanı için, artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılması,

6- Kat adedini artıran plan değişikliklerinde Yönetmeliğin 21. maddesindeki yol genişliklerine ait formüle kesinlikle uyulması,

7- İmar planı ve plan değişiklikleri ile, 7 metreden dar yaya, 10 metreden dar trafik yolu açılmaması,

8- Mevzi imar planlarının, “İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”ne göre uygun grupta belge sahibi müelliflerce yapılması,

9- Belediyeler veya valiliklerce onaylanan nazım ve uygulama imar planları ile plan revizyonu, plan değişikliği ve mevzii imar planlarının, birer örneğinin onamaya esas belediye meclisi ve il idare kurulu kararı ve müellif sicilleriyle birlikte 15 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi

gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve uygulamalarda İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine titizlikle uyulmasının sağlanmasını, Genelgemizin İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Cengiz ALTINKAYA

Bakan


DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Valiliklere Bakanlık Merkez ve Teşkilatına

İller Bankası Genel MüdürlüğüneT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-12-740-14131
26 Haziran 1989

KONU

:

3194 sayılı İmar Kanunu Kapsamında Yapılan Onama İşlemleriİLGİ: a- 5.12.1988 gün ve 20182 sayılı genelgemiz.

b- 15.6.1989 gün ve 13110 sayılı genelgemiz.

3194 sayılı İmar Kanununun 8. madde (b) bendi gereğince belediyelerce onaylanan nazım ve uygulama imar planları ile, plan revizyonları, plan değişiklikleri ve mevzii imar planlarının birer örneğinin onamaya esas belediye kararı ile birlikte 15 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi ilgi (a) ve (b) Genelgelerimizde belirtilmişti.

Bundan böyle onamaya esas belediye meclis kararları ve eki planların, belediye başkanı ve oturuma katılan tüm meclis üyeleri tarafından imzalanmasından sonra Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve bu Genelgemizin İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Cengiz ALTINKAYA

Bakan

DAĞITIM:


Gereği: Bilgi:

Valiliklere Bakanlık Merkez Teşkilatına

İller Bankası Genel Müdürlüğüne

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk.000093117-14908
5 Temmuz 1989

KONU

:

Vize UygulamalarıAnayasa’nın 135. maddesi, 6225 sayılı T.M.M.O.B. Kanununun 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2/c maddesi ile, 19. maddesi, Birliğin amacını, meslek ve menfaatleriyle ilgili görevlerini ve odaların, belirtilen amaç için Birlik Umumi Heyetince kararlaştırılan işlerden yalnız odalarını ilgilendiren kısımlar ile görevli olduğunu tespit etmiştir.

Birlik ve meslek odalarının, mesleki yetki ve sorumlulukları kanunlarla belli edilmiş bulunan mühendisler ve mimarlar ile onların mesleki çalışmaları üzerinde denetim, kontrol, vize veya tasdik işlemi niteliğinde bir mecburiyet ve mükellefiyet ihdas etmesine ve uygulamasına, halen Anayasa, 6225 sayılı Kanun, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile diğer ilgili mevzuat müsait bulunmamaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununun 28 ve 38. maddelerinde imar uygulamalarında görev alacak teknik elemanların yetki ve sorumlulukları açıklanmıştır.

Bu doğrultuda, fen elemanlarının uzmanlık konularına göre düzenledikleri projeler ile bunların tatbikatına ilişkin fenni sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri hususunun belediyelerce tanzim edilen sicil fişleri ile denetlenmesi gerekmektedir.

Ancak, birlik ve odalar, 6235 sayılı Kanunun, 66 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2/c maddesine göre, meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda bulunmakla görevlendirildiğinden, belediyelerin meslek odalarından, bu gibi konularda istişari nitelikte olmak üzere teknik rapor ve mesleki görüş istemeleri halinde, bu gibi taleplerin karşılanması gerekmektedir. İstişari mahiyette yapılan teknik inceleme sonucu verilen rapor ve görüşler bir vize veya tasdik işlemi olmadığından, yapılan çalışmayı bağlayıcı bir vasfı da bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle, mimari proje, hesap ve resimler gibi mesleki ürün ve çalışmalar üzerinde, belediyelerin, meslek odalarının vizesi zorunluluğunu koymaları mümkün değildir.

Bilgilerinizi, durumun İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyurularak, uygulamaların bu Genelge esaslarına göre sağlanmasını rica ederim.

Cengiz ALTINKAYA

Bakan

DAĞITIM:Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-12/796-15111
6 Temmuz 1989

KONU

:

Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerleri18.5.1955 tarih ve 9009 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6551 sayılı “Barut ve Patlayıcı maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun’un 2. maddesi uyarınca hazırlanan ve 29.9.1987 gün ve 19589 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslara İlişkin Tüzüğün 1. bölümünün 5. maddesinde “Patlayıcı madde üretmek ve işlemek üzere işyeri açmak isteyenler aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar” hükmü ile A maddesinde “İşyeri kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanan dört nüsha mevzii imar planı”nın gerektiği belirtilmektedir.

Bu durumda, tekel dışı bırakılan patlayıcı maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, saklanması, depolanması ile ilgili imar planı ve plan değişikliklerinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye meclis kararına, dışında il idare kurulu görüşüne bağlanmak suretiyle incelenerek sonuçlandırılmak üzere valilikler kanalı ile Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu imar planı değişiklik önerileri Bakanlığımıza gönderilirken;

1- Tesisin kurulacağı alanı gösteren 1/25.000 ölçekli kroki,

2- 1/5000 ölçekli, sözü edilen tüzük eki çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını ve çevredeki yapılaşmayı gösteren kroki,

3- İmar planı ile ilişkili pafta numarası ve koordinatları belirtilmiş 1/1000 ölçekli onaylı halihazır harita üzerine imar planı çizim tekniğine uygun olarak çizilmiş yapılacak tesisleri ve yapılanma koşullarını gösteren plan,

4- Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını gösteren belge,

5- Patlayıcı maddelerin üretimi ve işlenmesi için İçişleri Bakanlığınca verilmiş ön izin belgesi,

6- Yapılacak tesise ait bilgileri içeren açıklama raporunun eklenmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, gereğini ve Genelgenin dahilinde bulunan belediye başkanlıklarına duyurulmasını rica ederim.

Cengiz ALTINKAYA

Bakan


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-12-819/15705
17 Temmuz 1989

KONU

:

Turizm Bölge ve Merkezleri Nazım PlanlarıİLGİ: 30.3.1987 gün ve 558 sayılı genelgemiz.

Bakanlığımızca yayınlanan ilgi Genelge ile 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanması ile İlgili Yönetmeliğe tabi olan yerler dışında Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen turizm bölge, merkez ve alanlarının nazım imar planları ve plan değişikliklerinin, 2634 sayılı Kanun ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kurulması hakkındaki 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlığımızca onanması gerektiği bildirilmiştir.

Ancak, söz konusu Genelgenin, 4. paragrafında yer alan “3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanması ile İlgili Yönetmeliğe tabi olan yerler dışında” ifadesinin, turizm merkez ve alanlarında 2634 sayılı Kanunun Bakanlığımıza verdiği her tür ölçekteki nazım plan onama yetkisinin 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlarda kullanılmayacağı şeklinde yorumlandığı ve tereddütlere neden olduğu anlaşılmıştır.

Konu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte değerlendirildiğinde; 3030 sayılı Kanun kapsamındaki turizm bölge, merkez ve alanlarına ait her ölçekteki nazım imar plan ve değişiklik tekliflerinin de diğer turizm bölge, merkez ve alanlarında olduğu gibi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca onanmak üzere Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, gereğini ve Genelgenin İliniz dahilinde bulunan belediye başkanlıklarına duyurulmasını rica ederim.

Cengiz ALTINKAYA

Bakan
DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Valiliklere Bakanlık Merkez Teşkilatına

İller Bankası Genel Müdürlüğüne

Turizm Bakanlığına

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk./000093117-1837-17568
11 Ağustos 1989

KONU

:

Vize UygulamalarıİLGİ: 5.7.1989 tarih, 14908 sayılı genelge.

İlgi Genelge ile, belediyelerin meslek odalarından, istişari nitelikte olmak üzere teknik rapor ve mesleki görüş isteyebilecekleri bildirilmişti.

Bakanlığımıza iletilen çeşitli başvurulardan bu konuda tereddütlerin oluştuğu anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin mesleki açıdan gelişmesini, üretilen hizmetlerin ilgili mevzuat ile mesleki ve teknik standartlara uygunluğunu sağlamak üzere valilik veya belediye veya proje müellifi veya mal sahibince, meslek odalarından görüş istenebilir.

Bu gibi durumlarda meslek odalarının proje müellifi ve fenni sorumlunun;

- 3458 sayılı Kanunda öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadığı,

- Serbest çalışmasını engelleyen bir durumun bulunup bulunmadığı,

- İhraç edilmiş olup olmadığı,

- Hazırlanan projelerin ilgili mevzuat ve teknik standartlara uygun olup olmadığı konusunda görüş vermeleri mümkündür.

Bilgilerinizi, durumun İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyurulmasını rica ederim.

Cengiz ALTINKAYA

Bakan


DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07-İmar Uyg.Dai.Bşk./000096061-18942
28 Ağustos 1989

KONU

:

Fenni MesuliyetHarita kadastro mühendisi, mühendis ve mimarların fenni mesuliyetlik üstlenebilmeleri için hangi yönetmeliğe göre ne gibi evrak düzenleyecekleri ve bunların arasında ikametgah mecburiyeti bulunup bulunmadığı hususlarında tereddüte düşüldüğü Bakanlığımıza iletilen çeşitli tarihli dilekçe ve yazılardan anlaşılmaktadır.

9.11.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı Kanunun 44/J maddesine göre hazırlanan ve 2.11.1985 tarih ve mükerrer 18916 sayılı Resmi Gazete’de Arazi ve Arsa Düzenleme Uygulaması işlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde; harita, zeminde arazi ve arsa düzenleme uygulaması işlerini yapacakların, iş hangi ihale usulüne tabi olursa olsun, yeterli belgesi almak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca Yönetmeliğin 8. maddesinde yeterlik belgesi alınması için hangi evrakların istendiği açıklanmış olup harita kadastro mühendisleri fenni mesuliyet alabilmek için yukarıda açıklanan Yönetmeliğin 4 ve 8. maddesinde istenen belgeleri ilgili idarelere ibraz etmek zorundadırlar.

Mimar ve mühendislere fenni mesuliyet verilebilmesi için ne tür belgeler isteneceğine dair yürürlükte bulunan herhangi bir yönetmelik bulunmamakta ise de, bugüne kadar gelen uygulamalarda dilekçeye eklenecek belgeler; noter tasdikli nüfus cüzdanı örneği, her yıl yenilenecek oda kayıt belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, diploma sureti, Bağ-Kur veya sigorta kaydı, her yıl yenilenecek vergi kayıt belgesidir.

Ayrıca fenni mesullerin fenni mesuliyetini üstlendikleri inşaatı düzenli olarak kontrol edebilmeleri için ikamet ettikleri yerden, inşaatın bulunduğu yere olan uzaklık ve ulaşım imkanları dikkate alınarak, fenni mesuliyeti üstlenmelerinde sakınca bulunmadığının ilgili idarece kabulü gerekmektedir.

Bilgi alınmasını ve uygulamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda, yürütülmesi hususunda İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyuruda bulunulmasını rica ederim.


Cengiz ALTINKAYA

Bakan

DAĞITIM:71 İl Valiliğine

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA


SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk./2514-22657
23 Ekim 1989

KONU

:


3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler olarak tanımlanmıştır. Kanunun 20, 21 ve 23. maddeleri ise, yapı ruhsatiyesinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemiştir.

Kanunun yukarıda belirtilen maddelerine göre; yapıya başlanması için, “yapı ruhsatiyesinin” alınmış olması zorunludur.

Bakanlığımıza iletilen bazı konu ve başvurulardan, belediyelerce, yapıya başlanması için, temel tezkeresi, temel ruhsatı veya benzer isimler altında bir belge düzenlendiği, inşaat, subasman seviyesine geldiğinde yapı ruhsatı verildiği anlaşılmaktadır.

İmar Kanununda ve ilgili mevzuatta, temel tezkeresi, temel ruhsatı veya başka isimlerle adlandırılan bir belge yer almamakta olup, bu tür bir belgeye dayanılarak başlanan inşaatlar, ruhsatsız başlanan inşaat kapsamında kalmaktadır.

Bu nedenlerle, yapı ruhsatiyesi düzenlemeden, bu tip belgelerle inşaata izin verilmesi imar mevzuatına aykırı olduğundan direkt olarak yapı ruhsatiyesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, yanlış uygulamalara meydan verilmemesi ve yapılan hatanın inşaatın başlangıcından önlenmesi için, yapı ruhsatiyesi düzenlenmiş inşaatlar subasman seviyesine geldiğinde, yapı sahibinin valiliğe veya belediyeye başvuruda bulunması, bu başvuruya göre imar durumu ve ölçü krokilerine göre yapı yerinin ve inşaatın ruhsat ve eki projelere uygunluğunun ilgili idarece kontrol edilmek suretiyle devamına izin verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, belediyeler inşaatları, her aşamasında kontrol etmek, yanlış uygulamalarla ilgili olarak gerekli yasal işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidirler.

Ruhsat verilmesinde, yürürlükteki mevzuata ve yukarıdaki açıklamalara uygun işlem yapılması hususunda bilgilerinizi, gereğini, genelgenin İliniz dahilindeki tüm belediyelere iletilmesini rica ederim.


Cengiz ALTINKAYA

Bakan


DAĞITIM:

71 İl Valiliğine
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə