T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə7/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-10/5831/22593
23 Kasım 1987

KONU

:

Önl. Böl.de 2981-3290 ve 3366 sayılı Yasa Gereği Yapılacak Çalışmalar ve Belediyelere Devredilen Ek YetkilerGecekondu Kanunu gereğince ihdas edilen gecekondu önleme bölgelerinde işgal edilmiş arsalarımızın üzerindeki yapılarla ilgili olarak 2981-3290 ve 3366 sayılı Yasalar gereğince yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Ayrıca 775 sayılı Yasa ile Bakanlığımıza verilen ve 9.3.1987 gün ve 2417/4062 sayılı 1987/1 no’lu Genelge ile belediyelere devredilen hak yetki ve görevlere ek olarak aşağıda açıklanan hak yetki ve görevler de belediyelere devredilmiştir.

775 sayılı Gecekondu Kanunu gereğince ihdas edilmiş olan gecekondu önleme bölgelerinden;

1- İşgalli yerler herhangi bir hak sahibine tahsis edilmemiş ise, üzerine yapılan konular nedeni ile 2981-3290 ve 3366 sayılı Yasalara göre başvuruda bulunanlardan anılan Yasalara göre haksahibi niteliği taşıyanlara bu arsaların verilmesinde bir sakınca yoktur. Arsa bedellerinin 2981 sayılı Yasada öngörülen fona yatırılması gerekmektedir.

2- Bu bölgelerde 775 sayılı Yasaya göre haksahiplerine tahsis edilen arsalar üzerine tahsis tarihinden itibaren 2 senelik süreden sonra başkaları tarafından konut yapılmak sureti ile işgal edilen arsaların ilk tahsisleri süresi içinde konut yapmadıkları için iptal edilecek ve arsanın, üzerine gecekondu yapan şahsa (2981-3290-3366 sayılı yasalara göre haksahibi niteliği taşıyana) verilmesi uygun olacaktır. Bu arsaların bedelleri de 2981 sayılı Yasa gereği kurulan fona yatırılacaktır.

3- 2 yıllık süresi dolmadan tahsis edilen arsalar üzerine başkaları tarafından konut yapılmış ise bu konutlar 2981 sayılı Kanunun 9/c maddesi gereğince “Başkalarının tapulu arsaları üzerine yapılmış konut gibi” işleme tabi tutularak, uygulama buna göre yapılacaktır.

Bu durumda olanlar anlaşmaları halinde noterden düzenledikleri sözleşmelerini valiliklere (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne) ibraz ederek tahsisin değiştirilmesi talebinde bulunacaklardır. Ancak ilk tahsisten doğan arsa bedelinin bakiyesi 2 No’lu Gecekondu Fon Hesabına defaten yatırılacaktır. Bundan sonra valilikler (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) ilgili tapu idarelerine tahsis değişikliğini bir yazı ile bildireceklerdir.

4- Tahsis edilen arsaların üzerine plan ve projesine uygun olmadan yapılan konutlar 2981-3290 ve 3366 sayılı Kanunlardan yararlanarak inşaat ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatı alabilecek nitelikte ise bunlar hakkında 775 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen “Plan ve Projesine uygun inşaat yapmayanlar hakkındaki” hüküm uygulanmayacaktır.

5- 775 sayılı Yasa gereğince kooperatiflere, gerek Bakanlığımızca ve gereken belediyelerce arsa tahsis edilmektedir. Bu arsalar üzerine kooperatiflerce inşa edilecek konutların projeleri ile daha önce Bakanlıkça onanmış projelere ait tadilat projeleri 775 sayılı Yasanın aradığı şartlara uyulmak kaydıyla belediyesince onaylanacaktır.

6- Mülkiyeti belediyelere ait olan önleme bölgelerindeki arsaların kooperatiflere tahsisi, kooperatif üyelerinin haksahipliklerinin onaylanması ve ferdileşme işlemine başlayana kadar üye değişikliklerine ilişkin iş ve işlemler 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre belediyesince yapılacaktır.

7- 9.3.1987 tarih, 4062 sayılı ve 1987/1 sıra numaralı Genelgemizin 2. maddesinde belirtilen hususun dışında her ne sebeple olursa olsun belediye mülkiyetine geçmiş olan arazi ve arsaların kiraya verilmesi, satışı veya başka şekil ve surette değerlendirilmesinde meclis kararı alınmak suretiyle işlem yapılacaktır. Ayrıca Bakanlıktan izin talep edilmeyecektir. Ancak arsa satışlarında Bakanlığımız Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile yürütülmekte olan işlemler bu hükmün dışındadır.

Bilgi alınmasını ve gereğinin buna göre yapılması ile bu genelgenin İliniz belediyelerine duyurulmasını rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA


SAYI

:

I-10-Mesken Konut Koop./1547/2563
2 Mart 1988

KONU

:

Haksahipliğine İlişkin 15 Günlük İlan

Süresinin Kaldırılması

İLGİ: a) 25.9.1971 tarih ve 5258/15808 sayılı genelge

b) 15.10.1971 tarih ve 5621/17134 sayılı genelge

775 sayılı Kanun gereği yapılacak yardımlardan yararlanmak üzere başvuranlar arasından seçilecek haksahiplerinin tespiti için uyulması gereken ilkeler ilgi (1) ve (2) Genelgelerimiz ile bildirilmişti.

Buna göre 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde yer almamasına rağmen, ilgi (1) Genelgemizin 2. maddesi uyarınca, değerlendirme tasnif listelerinin 15 gün süre ile asılarak ilan edilmesi ve bu hususun mahalli gazete ve usullerle duyurulması şeklinde bir uygulama yapılmaktaydı.

Ancak 11.6.1985 tarihinde yürürlüğe giren 247 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede “Haksahipliği tespit işleminde beyan esası dikkate alınır” hükmünün yer almış olması da dikkate alınarak bundan böyle haksahipliği değerlendirme tasnif listelerinin 15 gün süre ile asılarak ilan edilmesi ve bu hususun mahalli gazete ve usullerle duyurulmasına ilişkin işlemlerden vazgeçilmesi kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılması ile bu Genelgenin İliniz belediyelerine de duyurulmasını rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA


SAYI

:

B-01-Gn.Md. 529
14 Mart 1988

KONU

:

Kıyı Kenar Çizgilerinin Tespit Esasları
BU GENELGE

7 ŞUBAT 1989 TARİHLİ GENELGE İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
İLGİ: Kıyılardaki uygulamalar hakkındaki 15 Temmuz 1987 gün ve B-01/Gn.Md. 110 sayılı genelge.

Bilindiği üzere 3086 sayılı Kıyı Kanununun 10.7.1986 gün ve 19160 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1986/4 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesinden sonra yeni Kıyı Kanunu yürürlüğe girene kadar, uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla; Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen karar ve gerekçesinde Anayasaya aykırı bulunmayan hususlar, daha önceki mevzuat ve uygulamalarda yerleşmiş prensipler dikkate alınmak suretiyle ilgideki 110 sayılı Genelgede belirtildiği gibi işlem yapılması uygun görülmüş idi.

Bugüne kadar yapılan uygulamalardan söz konusu genelge uyarınca yapılacak kıyı kenar çizgisi tespiti sırasında genelgenin A bendindeki “kıyı kenar çizgisi” tanımının “Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda kıyı çizgisinden sonra, bunların tamamlayıcısı olarak, kara yönünde devam eden su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, sazlık ve bataklık alanların tabii sınırı” olarak yapıldığının dikkate alınması ve söz konusu genelgenin G bendi uyarınca valiliklerce oluşturulacak komisyonlar marifetiyle tespit edilecek kıyı kenar çizgilerinde, su hareketlerinin oluşturmadığı ve doğal olarak teşekkül etmemiş sınırlara itibar edilmemesi hususunun bir kez daha açıklanmasına gerek duyulmuş bulunmaktadır.

Bilgi alınmasını, gereğini ve bu Genelgenin İliniz dahilinde bulunan belediye başkanlıklarına duyurulmasının teminini rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan
DAĞITIM:

Gereği: Bilgi

Valilikler Başbakanlığa

Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatına Bakanlıklara

Bağlı ve İlgili KuruluşlarT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA


SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk./000093145-327-3974
17 Mart 1988

KONU

:

Köy Yerleşik AlanlarıİLGİ: 31.10.1986 tarih ve 23202 sayılı genelge

3194 sayılı İmar Kanunu gereğince çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliğinin” 4. maddesinin 4. bendi uyarınca belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alan tespitlerine ilişkin esaslar ilgideki Genelgede belirtilmiştir.

Bilindiği gibi, 18.3.1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa 7 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 3367 sayılı Kanun 26.5.1987 tarih ve 19471 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun ile Kanuna ilişkin olarak hazırlanan ve 20.8.1987 tarih ve 19550 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği”nde yer alan, “Köy Yerleşme Alanı” tespiti ve “Köy Yerleşme Planı” yapımı ve onayına ilişkin hükümlerin, 3194 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmeliğe göre yapılacak “Köy Yerleşik Alanı Tespitleri” ve bu alanlarda yapılacak uygulamalarda tereddütlere yol açtığı Bakanlığımıza iletilen yazılı ve sözlü başvurulardan anlaşılmaktadır.

Konu, Bakanlığımızca incelenmiş ve aşağıda belirtilen şekilde uygulama yapılması uygun görülmüştür.

1- Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda, 3194 sayılı Kanun, ilgili Yönetmelik ve ilgideki Genelgemiz uyarınca köy yerleşik alan tespitlerinin yapılmasına devam edilmesi ve bu alanlarda Yönetmeliğin 5. bölüm hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

2- Tespit işlemi tamamlanarak il idare kurulunca onaylanan köy yerleşik alanlarının tamamında veya bir kısmında 3367 sayılı Kanun hükümlerine göre “Yerleşme Alanı” tespit edilerek, bu alanların yerleşme planı kapsamına alınmaları halinde, köy yerleşme planının onayından itibaren, plan hükümlerine göre uygulama yapılması mevzuat gereği olduğundan bu tür alanlarda “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği”nin 5. bölüm hükümlerine göre işlem yapılması uygun değildir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM: 67 İl Valiliğine

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA


SAYI

:

İmar Uyg.Dai.Bşk./000096017-326-3975
17 Mart 1988

KONU

:

2981/3290/3366 Sayılı Kanun22.5.1986 tarih ve 3290 sayılı Kanun ile değişik 2981 sayılı Kanunun 18.5.1987 tarih ve 3366 sayılı Kanunla değişik 7. maddesinde; Kanuna göre kurulan Yeminli Özel Teknik Bürolar kendilerine intikal eden müracaatlarla ilgili tespit ve değerlendirme işlemlerine ait dosyalarını, 7 Eylül 1987 tarihine kadar sonuçlandırılması için belediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine teslim etmekle, bu idareler de kendilerine intikal eden dosyaları, intikal tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırmakla görevli ve sorumlu kılınmışlardır.

Kanunun anılan hükmüne göre, Yeminli Özel Teknik Bürolarca 7 Eylül 1987 tarihinde ilgili idarelere teslim edilmiş tespit ve değerlendirme dosyalarının, en geç 7 Aralık 1987 tarihinde, bu idarelerce sonuçlandırılmış olması gerektiği halde, Bakanlığımıza iletilen konularda Y.Ö.T. Bürolarca 7 Eylül 1987 tarihine kadar ilgili idarelere teslim edilen dosyaların tamamının 7 Aralık 1987 tarihine kadar tamamlanmadığı, bazı Y.Ö.T. Bürolarca ellerindeki müracaatlara ilişkin tespit ve değerlendirme dosyalarının tamamının 7 Eylül 1987 tarihine kadar ilgili idarelere teslim edilmediği anlaşılmaktadır.

1) Kanun uyarınca kurulan Y.Ö.T. Bürolarca 7 Eylül 1987 tarihine kadar tespit ve değerlendirme dosyaları teslim edilen, ancak ilgili idarelerce 3 ay içinde sonuçlandırılmayan dosyaların işlemlerinin ivedilikle tamamlanması, idarelerce kendi bünyeleri içinde, görevlerini zamanında yapmayarak işin gecikmesine sebebiyet verenler hakkında görevlerini zamanında yapmama sebeplerine göre yasal işlem yapılması,

2) Kanuna göre son başvuru tarihi olan 8.12.1986 tarihine kadar ilgili belediye veya valiliklere ve bir Y.Ö.T. Büroya başvurusu yapıldığı halde, 7 Eylül 1987 tarihine kadar dosyaları ilgili idarelere teslim edilmemiş yapılara ilişkin işlemlerin Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 18. maddesi uyarınca ilgili idarelerce sonuçlandırılması, ancak bu tür yapılara ait harçların Kanunun 18. maddesi hükümlerine göre tahakkuk ve tahsil edilmesi, cezalı harç uygulanmaması,

3) Görevini zamanında tamamlamayan Y.Ö.T. Bürolar hakkında, Y.Ö.T. Bürolar Yönetmeliğinin Ek 3. maddesinin 23.7.1987 tarih ve 19526 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikle değişik hükmü uyarınca savcılığa suç duyurusunda bulunulması,

4) Y.Ö.T. Büroların görev süresi 7 Eylül 1987 tarihinde sona erdiğinden ve bu tarihten sonra Y.Ö.T. Büroların belgelerinin yasal geçerliliği kalmadığından, Bakanlığımızca G grubu belge verilmiş Y.Ö.T. Büroları belge iptaline ilişkin konuların Bakanlığa iletilmemesi, ancak Kanuna aykırı işlem yaptığı belirlenen Y.Ö.T. Bürolar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğinin bu doğrultuda sağlanması hususunda İliniz dahilindeki tüm belediyelere ve Valiliğiniz bünyesindeki idarelere bilgi verilmesini önemle ve ivedilikle rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:


Gereği İçin: Bilgi İçin:

67 İl Valiliğine İçişleri Bakanlığına

Maliye ve Gümrük Bakanlığına

Vakıflar Genel MüdürlüğüneT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-01-Gn.Md./677
4 Nisan 1988

KONU

:

Kıyı Kenar Paftalarının Teknik Yönden Uygunluğunun Belgelenmesi
BU GENELGE

7 ŞUBAT 1989 TARİHLİ GENELGE İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

İLGİ: a- Kıyılardaki uygulamalar hakkındaki 15 Temmuz 1987 gün ve

B-10/Gn.Md.110 sayılı genelge.

b- Kıyı kenar çizgilerinin tespit esasları hakkındaki 14.3.1988 gün ve

B-01/Gn. Md. 529 sayılı genelge.

Bilindiği üzere 3086 sayılı Kıyı Kanununun 10.7.1986 gün ve 19160 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1986/4 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesinden sonra yeni Kıyı Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla; Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen karar ve gerekçesinde Anayasaya aykırı bulunmayan hususlar, daha önceki mevzuat ve uygulamalarda yerleşmiş prensipler dikkate alınmak suretiyle ilgili (a) ve (b) deki 110 ve 529 sayılı Genelgelerde belirtildiği gibi işlem yapılması uygun görülmüş idi.

Konu hakkında bugüne kadar yapılan uygulamalardan, ilgi (a) Genelgenin kıyı kenar çizgisinin tespiti hakkındaki (F) maddesi uyarınca yapılacak işlemlerin açıklanmasına gerek duyulmuş bulunmaktadır.

Valiliklerce oluşturulacak 5 kişilik komisyonun, 110 sayılı Genelge esaslarına uygun olarak kimlerden teşekkül ettirileceği valiliklerin yetki ve tasarrufundadır.

Kıyı kenar çizgisinin arazide tespit görev ve sorumluluğu bu komisyona aittir.

Yapılacak tespitlerde daha önce tespitli kıyı kenar çizgilerinin geçerli olduğunun dikkate alınması gerekmekte olup, tespitlerin pafta bütününde ele alınması uygun görülmektedir.

Valiliklerce oluşturulacak komisyonlar marifetiyle ilgi (a) Genelge hükümleri doğrultusunda hazırlanıp, İller Bankası Genel Müdürlüğüne gönderilecek kıyı kenar çizgisi geçirilmiş paftalar, Bankaca, Şehir ve Kasaba Haritalarının Yapılmasına Ait Teknik Yönetmelik esasları da dikkate alınarak münhasıran harita tekniği yönünden incelenecek ve paftaların bu yönden uygunluğu yine paftalar üzerinde belgelenerek bu hususun açıkça belirtildiği bir yazı ile gereği için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Teknik yönden uygunluğu belgelenmeyen paftalar gerekçesi ile birlikte Bankaca valiliğe iade edilecektir.

Bilgi alınmasını, gereğini ve Genelgenin İliniz dahilinde bulunan belediye başkanlıklarına duyurulmasının teminini arz ve rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:


Gereği : Bilgi:

Valiliklere Başbakanlığa

Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatına Bakanlıklara

Bağlı ve İlgili Kuruluşlara
T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk./000096034-14618
26 Ağustos 1988

KONU

:

Köy Yerleşik Alanlarında İfraz İşlemleri

ve İkinci Konut Uygulaması

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında valilik görev kapsamında kalan alanlardaki köy ve mezraların yerleşik alan sınırları içinde valiliklerce 1/1000 ölçekli imar planları yapılmadan geniş çapta ifraz işlemlerine girişildiği ve bu alanlarda ikinci konut niteliğinde toplu halde yapılacak konut veya kooperatif inşaatlarına izin verildiği Bakanlığımıza intikal eden yazılı ve sözlü başvurulardan anlaşılmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununa ilişkin “Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışında Planı Bulunmayan Alanlarda Uygulanacak İmar Yönetmeliği”nin 4. maddesi bendinde tanımı yer alan belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanlarının tespitinde uyulacak esaslar 31.10.1986 tarih ve 23202 sayılı Genelgemizde açıklanmıştı. Anılan Yönetmelik maddesi ve genelge esasları doğrultusunda tespit edilen ve il idare kurulunca onaylanan köy ve mezraların yerleşik alanları o köyde ikamet eden köylü vatandaşın münferit yapacakları konutlar için istifade etmesine sunulan alanlar olup, bu sınırlar içerisinde Yönetmeliğin 5. bölüm hükümleri uygulanmaktadır.

Bu nedenle, köy ve mezraların yerleşik alanlarında valiliklerce 1/1000 ölçekli mevzi imar planı yapılmadan toplu halde yapılacak konut ve kooperatif inşaatları yapılmasına imkan verecek nitelikte yoğun ifraz işlemlerinin yapılması ve dolayısıyla ikinci konut yapımlarına izin verilmesi, Yönetmeliğin özüne aykırı düşmekte, ayrıca bu tür uygulamalar şehircilik ilke ve prensiplerine uygun olmayan plansız ve yoğun yapılaşmaların oluşmasına neden olmaktadır.

Bu durumun önlenmesi açısından anılan Yönetmeliğin 5. bölümünde yer alan yapılanma koşulları dışında kalabilecek nitelikte olan yapılaşmalara imkan verecek, ikinci konut uygulamaları vb. gibi büyük çapta yapılacak ifraz işlemlerinin (toplu halde yapılacak konut veya kooperatif) öncelikle 1/1000 ölçekli mevzi imar planlarının yaptırılması ve bu planların 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca Valiliğinizce incelenerek onaylanmasından sonra bu tür uygulamalara izin verilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını ve İliniz kapsamında bulunan köy ve mezraların yerleşik alanlarında uygulamaların yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda yapılmasını rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM: ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-12-2009/20182
5 Aralık 1988

KONU

:

Bakanlığa Gelen PlanlarİLGİ: a- 19.12.1985 gün ve 12760 sayılı genelgemiz

b- 1.4.1986 gün ve 99 sayılı genelgemiz.

c- 17.7.1986 gün ve 201 sayılı genelgemiz.

Bilindiği üzere 9.11.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Yasası uyarınca plan yapma, yaptırma, onama ve değiştirme yetki ve sorumlulukları valilik ve belediyelere verilmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, söz konusu Yasanın 8. maddesi uyarınca onanan imar planlarının birer kopyalarının Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Valilik ve belediyelere teknik yönden yardımcı olmak amacıyla, onandıktan sonra Bakanlığımıza gönderilen bu planların imar mevzuatına uygun olarak tanzim ve tasdik edilip edilmediklerinin, Bakanlığımızca kontrolü ve gönderilen eksikliklerin düzeltilmek üzere valilik ve belediyelere bildirilmesi işlemi bugüne kadar ilgi (a) Genelgemize göre yürütülmekte idi.

Bundan böyle ise:

a- Valilikler ve belediye meclislerince onanan, (turizm merkez ve alanları dışında kalan) 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan ve değişiklikleri ile 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan kararlarına göre hazırlanmış nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin imar mevzuatına uygun olarak tanzim ve tasdik edilip edilmediklerinin incelenmesi ve görülen eksikliklerin düzeltilmek üzere valilik ve belediyelere bildirilmesi işlemine devam edileceği,

b- 3194 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 9.11.1985 tarihinden bugüne kadar yapılan uygulamalar dolayısıyla, valilik ve belediyelerin yeterli deneyime kavuşmuş oldukları düşünüldüğünden, valilikler ve belediye meclislerince onanan ve bir örneği Bakanlığımıza gönderilen nazım ve uygulama imar planları hakkında Bakanlığımızca herhangi bir görüş bildirme işlemi yapılmayacaktır. Ancak bunların da birer örneğinin ilgi (b) Genelgemizde belirtildiği gibi 15 gün içerisinde onamaya esas belediye meclis kararı veya il idare kurulu kararıyla birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği,

c- İmar mevzuatına aykırı olarak yapılacak imar planı ve değişiklikleri ile imar uygulamalarının yasal sorumlulukları bulunduğundan, bu hususlarda ilgili yasa ve yönetmeliklere titizlikle uyulmasının zorunlu olduğu,

d- İmar planı ve uygulamaları konusunda tereddüte düşülmesi halinde Bakanlığımız görüşüne başvurulabileceği,

Hususlarında bilgi alınmasını ve bu Genelgemizin İliniz dahilindeki belediyelere ve konuyla ilgili diğer birimlere duyurulmasını rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan
DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Valiliklere Bakanlık Merkez Teşkilatına,

İller Bankası Genel Müdürlüğüne
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə