T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə3/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg. Dai. Bşk.000096017-1702-16108
8 Temmuz 1986

KONU

:

3290 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak MüracaatlarİLGİ: 22.3.1984 tarih ve 3577 sayılı yazımız ve eki formlar.

2981 sayılı Kanunun 7. ve 8. maddelerine göre Bakanlığımızca tek tip olarak hazırlanan valilik ve belediyelerce çoğaltılarak kullanılacak olan müracaat, tespit ve değerlendirme formları ilgide kayıtlı yazımız ekinde Valiliğinize gönderilerek formların iliniz dahilindeki tüm belediyelere ulaştırılması istenmişti.

2981 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bazı maddeler ekleyen 3290 sayılı Kanun, 7.6.1986 tarih ve 19130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun geçici 3. maddesi ile 10.11.1985 tarihine kadar inşa edilmiş ya da inşa halindeki gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılar için 7.6.1986 tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili valilik veya belediyelere ve Kanun uyarınca kurulmuş bir Y.Ö.T. Büroya müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımıza yapılan yazılı ve sözlü başvurulardan, bazı valilik ve belediyelerin Bakanlıkça müracaat formu gönderilmediği gerekçesiyle müracaatları kabul etmediği öğrenilmiştir.

2981/3290 sayılı Kanun uyarınca yapılacak müracaat tespit ve değerlendirme işlemleri için ilgide kayıtlı yazımız ekinde gönderilen formlar kullanılacaktır.

Ancak, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında kalan yapılar ile ilgili tespit ve değerlendirme işlemleri valilik veya belediyelerce sonuçlandırılacağından, bu alanlar içinde kalan yapı sahiplerinin müracaat formları kabul edilirken Y.Ö.T. Bürolara gitmemeleri konusunda uyarılmaları gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, müracaat tespit ve değerlendirme formlarının, Valiliğiniz ve belediyelerce yeterli sayıda çoğaltılarak kullanılması, işlemlerin zamanında ve Kanunun amacına uygun olarak tamamlanması için her türlü tertip ve tedbirin alınması hususunda iliniz dahilindeki belediyelere en seri şekilde duyuruda bulunulmasını önemle rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM:

67 İl ValiliğineT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-09-B-01/99-2/201
17 Temmuz 1986

KONU

:Sayın ..........................

...........................Valisi

İLGİ: 1) 11.11.1985 gün ve B-09/99/2/11820 sayılı genelgemiz.

2) 1.4.1986 gün ve B-09/99-2/99 sayılı genelgemiz.

3) 19.12.1985 gün ve B-09/12760 sayılı genelgemiz.

4) 16.12.1985 gün ve B-09/12730 sayılı genelgemiz.

Bilindiği gibi 9.5.1985 gün ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu ile 2.11.1985 günlü 18916 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan ilgili tüm yönetmelikleri 11.11.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İmar Kanunu’nun 8. maddesi ve “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin” 16. ve 26. maddeleri uyarınca belediyelerce ve valiliklerce onaylanan her imar planı veya değişikliklerinden birer takımın, onamaya esas olan kararlar ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği ilgi 1 ve 2’deki genelgelerimiz ile duyurulmuş bulunmaktadır.

Bakanlığımıza iletilen imar planı ve plan değişikliklerine ilişkin onama işlemleri ilgi 3’deki genelgemiz uyarınca 3194 sayılı İmar Yasasının ilgili yönetmeliklerindeki hükümler çerçevesinde incelenmekte ve tashih edilmesi gereken hususlar tespit edilerek valiliklere bildirilmekte, uygun olanlar ise Bakanlığımızca arşivlenmektedir. Ancak, yasa ve yönetmelik esaslarına göre tashih edilmesi gereken planlar, bazı belediyelerce, tashih edilmiş yeni şekliyle onandıktan sonra Bakanlığımıza gönderilmemektedir.

3194 sayılı İmar Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçen altı aylık süre içinde, belediye meclislerince onandıktan sonra bir örneği Bakanlığımıza intikal ettirilen imar planı ve değişiklikleri ile vatandaşların Bakanlığımıza verdikleri imar uygulamaları ile ilgili dilekçelerin yapılan incelenmesinde ise;

A) Bugüne kadar birçok imar planı, plan notu veya plan değişikliği yapılmasına rağmen bunların ilgili idarelerce Bakanlığımıza gönderilmediği, eksik veya geç gönderildiği,

B) 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı bulunan yörelerde; önce bu planlarda değişiklik yapılmadan, yürürlükteki çevre düzeni planına aykırı olarak 1/1000 ölçekli mevzii imar planları onandığı, veya ilgi 4’deki genelgemizde belirtilen ilgili idarelerin uygun görüşleri alınmadan yapıldığı,

C) İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 24. maddesine aykırı olarak;

1- Nazım plan ana kararlarını değiştirici ve plan revizyonu gerektiren kararların plan değişikliği biçiminde yapıldığı (tüm planda kat attırılması vb.)

2- Sosyal alt yapı alanlarının, yönetmelikte belirtilen standartlara uyulmaksızın ayrıldığı veya hiç ayrılmadığı,

D) Aynı Yönetmeliğin 21. maddesine aykırı olarak;

1- İmar planında durumu değiştirilen sosyal altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşlerinin alınmadığı,

2- Kaldırılan sosyal altyapı alanlarına (yeşil alan, okul, sağlık, vb) hizmet götürdüğü bölge içinde, eşdeğer yeni bir alan ayrılmadığı,

E) Aynı Yönetmeliğin 22. maddesine aykırı olarak;

1- Tadilat planında getirilen konut alanı için artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal altyapı alanlarının getirilmediği,

2- Kat attırılması ile ilgili plan değişikliklerinde, kat adetlerinin tayinine ilişkin formüle uyulmadığı,

F) Aynı Yönetmeliğin 23. maddesine aykırı olarak;

1- Gelişme alanlarında 7 m.den dar yaya, 10 m.den dar trafik yolu getirildiği,

2- Plan değişikliği ile çıkmaz yol ihdas edildiği,

G) “3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği”in 6. maddesine aykırı olarak yönetmeliğe ilave yapıldığı, (yapı inşaat alanı tanımını değiştirici vb.)

H) Plan dışında yapılan mevzii imar planlarının “İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği”ne aykırı olarak yeterlilik belgesine sahip bir plancıya yaptırılmadığı ve plan müellifinin planlar üzerinde isim ve imzasının bulunmadığı,

I) İmar planı çizim tekniği olarak;

1) Tadilat planının halihazır harita üzerine çizilmediği,

2) İmar planı ile irtibatlandırılmadığı,

3) Değişiklik yapılan alanı belirleyen sınırın “Onama Sınırı” olarak gösterilmediği,

4) Kuzey işareti ve koordinatların gösterilmediği,

5) Belediyesince yapılan onamaya esas belediye meclis kararında “plan değişikliğinin 3194 sayılı Yasanın 8/b. maddesine göre” “Onanmasına Karar verildi” veya “Onandı” ifadesinin kullanılmadığı,

6) Plan lejantına uyulmadığı,

7) Tadilat planı üzerinde değişiklik kaşesi ile mühür ve belediye başkanının imzasının bulunmadığı,

tespit edilmiştir.

Yasa ve Yönetmelik hükümlerine uymayan teknik elemanlar ile belediye yetkili organlarının başkan ve üyelerinin, Bakanlığımızca İmar Yasası ve Yönetmeliklerinin tanıtımı seminerlerinde, sorulara verilen cevaplarda da belirtildiği gibi, yasa ve yönetmeliklere aykırı olarak yaptıkları imar planı ve değişiklikleri ile imar uygulamalarında görevin kötüye kullanılması nedeniyle yasal sorumlulukları olacağından, imar mevzuatı ile ilgili her türlü onama ve uygulamalarda yasa ile yönetmeliklerine titizlikle uyulmasının teminini, aksine uygulamaların belediyelerin tüm işlerinin denetimi ile yetkili İçişleri Bakanlığına (Teftiş Kurulu Başkanlığına) iletileceği hususunda bilgi alınmasını ve bu hususlarda Vilayet sınırlarınız içindeki belediyelerin bir kere daha uyarılmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

Kayhan YÜCEYALÇIN

Müsteşar

DAĞITIM:

Bilgi : Gereği:

Teftiş Kurulu Başkanlığına Valiliklere

İller Bankası Genel Müdürlüğüne


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-09/4865/02384
28 Temmuz 1986

KONU

:

İş Bitirme Belgeleri ve MKR (Sicil)Bakanlığımıza, Müteahhitlik Karnesi almak üzere başvuran müteahhit ve taşeronların ibraz ettikleri belgelerin incelenmesinde, 28 Mart 1981 tarih ve 17293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği”ne aykırı hususlar görülmekte ve bu durum müteahhitlik karne değerlendirmelerinde hatalı uygulama yapılmasına neden olmaktadır.

Bilindiği üzere, Devlet Daire ve Kuruluşları, Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin emanet işlerini malzeme ve işçilik dahil olmak üzere veya söz konusu bu idarelerin müteahhitlere ihale ettikleri işlerin tümünü veya bir kısmını, malzemeleri ile birlikte ve işe başlama sırasında noterce tasdik edilmiş sözleşme ile müteahhidin işini yapanlar taşeron sıfatını almakta ve bu kişi ve kuruluşların iş bitirme belgeleri de taşeron sıfatıyla değerlendirilmektedir. Keza 2886 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasında 2990 sayılı Kanunun 9. maddesi ile eklenen (p) bendi ve değişik 4. fıkrası gereğince emanet suretiyle ihale edilen işler ile yine aynı Kanunun 1. maddesinde belirlenen Fonlar İhale Yönetmeliğinin 61. maddesi ve Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesi 2. fıkrasına istinaden ihale edilen işleri yapan kişilerde taşeron sıfatına haiz olmaktadırlar.

Taşeron sıfatı ile iş bitirdikleri halde bazı ahvalde işveren idareler, bu kişi ve kuruluşlara, Yapı, Tesis ve Onarım İşleri Yönetmeliğinin eki olan örnek 5/a formunu müteahhit olarak tanzim etmekte buna istinaden de Müteahhit Kıymetlendirme Raporu (Sicil) doldurup Bakanlığımıza göndermektedir.

İşveren idareler müteahhitlere ihale ettikleri işlerin tümünü veya bir kısmını, malzemeleri ile birlikte ve işe başlama sırasında noterce tasdik edilmiş sözleşmeye istinaden yapanlara, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel üzerinden müteahhit tarafından tanzim edilmek ve idaresince tasdik edilmek suretiyle taşeron sıfatıyla iş bitirme belgesi verilmesi gerekmektedir. Hal böyle olmasına rağmen işe başlama zamanından sonraki bir tarihte yapılmış noter tasdikli sözleşmelere istinaden taşeronlara da işveren idarelerce doğrudan iş bitirme belgesi düzenlenip verilmektedir.

Ayrıca, emanet veya ihale yolu ile aynı kişiye verilen ayrı sözleşmeli işler (özellikle ilkokul inşaatı ve belediyelerin yol düzenleme tretuvar ve bordür ve parke döşeme işleri) tüm işleri birleştirmek suretiyle sanki tek taahhüt gibi bir iş bitirme belgesi düzenlenmektedir.

Bu açıklamalar ışığında;

a) İdarelerin emanet işlerini veya müteahhitlerin üstlendiği işlerin tümünü veya bir kısmını malzeme ve işçilik dahil olmak üzere yapan kişilere verilecek iş bitirme belgelerinde (Örnek 5/a) “Belgenin ne sıfatla verildiği” hanesine mutlaka taşeron ibaresi yazılmalı ve taşeron olarak iş yapan kişi ve kuruluşlar için Müteahhit Kıymetlendirme Raporu (Sicil) doldurulmamalıdır.

B) Müteahhit Kıymetlendirme Raporları sadece ihale veya telif alma suretiyle yaptırılan işler için doldurulacak ve işin geçici veya fesih veya tasfiye kabul tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanlığımız Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

C) Müteahhit Kıymetlendirme Raporlarının tanziminde titizlikle durulmalı ve verilecek puanlar üzerinde de gerekli hassasiyeti göstermelidirler.

D) İş bitirme belgelerindeki bilgiler ile Müteahhit Kıymetlendirme Raporlarındaki bilgilerin birbirleriyle mutabık olmasında keza aynı titizlik ve hassasiyet gösterilmelidir.

E) İşveren idarelerin müteahhitlere ihale ettikleri işlerin tamamının veya bir kısmının malzemeleri ile birlikte ve işe başlama zamanında Noterce akdedilmiş sözleşmeye istinaden ikmal edilmesi veya geçici kabulünün yapılmasından sonra, işin yapımını yükümlenen müteahhide, esas sözleşme tutarı üzerinden, taşerona ise, işe başlama tarihinde noterden akdedilmiş taşeronluk sözleşmelerine istinaden müteahhitçe tanzim edilmiş iş bitirme belgesi, işveren idare tarafından tasdik edilecektir.

Müteahhit tarafından tanzim edilecek iş bitirme belgesi için taşeronluk sözleşmesindeki yazılı tutarın esas alınmasına önem verilmelidir.

F) İdareleri tarafından aynı ve değişik şartlarla aynı müteahhide işin ilk ihalesinden sonra ek sözleşmelerle yaptırılan işler için ayrı iş bitirme belgesi düzenlenmelidir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını arz ve rica ederim.

BAKAN ADINA

A. Kayhan YÜCEYALÇIN

Müsteşar
EK: 1 adet örnek 5/a

1 adet M.K.R. Örneği
DAĞITIM:

Gereği İçin:

- Milli Savunma Bakanlığına - Sanayi ve Ticaret Bakanlığına

- Tarım Orman Köyişleri Bakanlığına - Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığına

(Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına

-T.E.K. Genel Müdürlüğüne - T.K.İ. Genel Müdürlüğüne

- Etibank Genel Müdürlüğüne - Petkim Petrokimya A.Ş. Genel Müdürlüğüne

- Valiliklere - T.C.K. Genel Müdürlüğüne

- D.L.H. Genel Müdürlüğüne - İller Bankası Genel Müdürlüğüne

- D.S.İ. Genel Müdürlüğüne - Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne

- Afet İşleri Genel Müdürlüğüne - Ulaştırma Bakanlığına

Sayı : Tarihi :
Örnek: 5/a
Fotoğraf

üstü


Resmi mühür

İŞ BİTİRME BELGESİ
İşveren :

İşyeri :

İşin Adı :

İlgilinin Adı ve Soyadı :

Belgenin ne sıfatla verildiği (1) :

İnşaatın Sınıfı :

Rakam ve Yazı ile

İlk Keşif Tutarı :

Son Keşif Tutarı (2) :

Sözleşme Tarihi :

Geçici Kabul Tarihi :

Kesin Kabul Tarihi :


İMZA (*)

AÇIKLAMA

  1. İlgilinin müteahhit veya taşeron olduğu açıklanacaktır.

  2. Kesin hesabın neticelenmediği hallerde en son hakediş raporundaki keşif tutarı (her türlü fiyat farkları hariç)

Madde 8/11/c’ye göre düzenlenmesi halinde Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca yayımlanan (Emlak vergisi uygulamasına esas olmak üzere binaların metrekare ortalama inşaat maliyet bedellerini gösterir cetvel) den hesaplanır.

(*) Sözleşmeyi yapan yetkili makam (Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilecektir.NOT:

Verilecek bilgilerin değerlendirilebilmesi için örnek 6’daki bu işe ait müteahhitlik kıymetlendirme raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gelmiş olması gerekir.

Madde 8/11-C’ye göre düzenlenmesi halinde bu şart aranmaz.

Örnek: 6


GİZLİ

MÜTEAHHİTLİK KIYMETLENDİRME RAPORU

Müteahhidin Adı ve Soyadı
İşin Adı
İlk Keşif Bedeli
Tenzilat Yüzdesi ve Tutarı
Sözleşme Tarihi
Süresi ve İşin Bittiği Tarih
Son Keşif Bedeli (fiyat farkları hariç)
Kıymetlendirilecek hususlar

Şantiyede

Kontrol veya

Amirinin

MütalâasıBölge Md. ve

Bölge Kontrol

Amirinin

MütalâasıMerkezin

Mütalâasıİş tutumu

Teşkilatının yeterlilik derecesi (10)


İyi kalitede malzeme kullanımı gayreti (10)


Kalifiye işçi kullanma gayreti (10)


İnşaat ekipmanı yeterlik ve organizasyonu (10)


İnşaat süresince gözlemler

Sözleşme, şartlaşma, program ve emirlere riayet (40)


İşçi ve ilgili mevzuata riayet (20)


Toplam


Raporu verenin

Adı ve Soyadı


İmzası


Tarih


Not: Parantez içindeki rakamlar not’u gösterir.

T.C

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B/09-1780
12 Eylül 1986

KONU

:

Halihazır Haritalar
9.5.1985 tarih ve 18749 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3194 sayılı İmar Kanununun 7. maddesinin “a” fıkrasında;

“Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu madde uyarınca ilgili idarelerce onanan halihazır haritaların Bakanlığımıza gönderilecek olan nüshasının Bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, genelgelerin tüm belediyelere gereği için duyurulmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

Kayhan YÜCEYALÇIN

Müsteşar

DAĞITIM:


İller Bankası Genel Müdürlüğüne

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-09/03/5571-03031-20513
19 Eylül 1986

KONU

:

İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme ve

Denetleme ve Görev Belgelerinin Tanzimi

İLGİ: 28.7.1986 tarih, I-09-4865/02384 sayılı genelgemiz.

İlgi genelgemizle Bakanlığımıza Müteahhitlik Karnesi almak için başvuran müteahhit veya taşeronların ibraz ettikleri belgelerinin incelenmesinde; “Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği”ne aykırı bazı kısımlar görüldüğü belirtilerek bu belgelerin tanzim şekli hususunda, ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur.

İlgi genelgedeki hususlardan ayrı olarak karne başvuruları sırasında görülen ve hatalı uygulama yapılmasına neden olabilecek Yönetmeliğe aykırı bazı yeni tespitler daha bulunmuştur.

Şöyle ki;

Bilindiği üzere; İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme ve Denetleme ve görev belgelerinin; Yapı Tesis ve Onarım İşleri Yönetmeliğinin eki olan formlara göre doldurulması adı geçen Yönetmeliğin amir hükmüdür.

Ancak, bazı işveren idarelerce bu hükme rağmen yönetmelik eki olan formlar yerine, kapsamı ve şekil değişik başka belgeler tanzim edilerek Bakanlığımıza yollanmakta veya ilgililere verilmektedir.

Ekte bir örneği gönderilen formların altındaki açıklama bölümünde de görüleceği üzere;

A- İş bitirme belgelerinin;

a.1) Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilmek suretiyle sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından tanzim edilip imzalanması,

a.2) Tarih ve sayı verilmiş olması,

a.3) Kişilere ait olması halinde mutlaka fotoğraf yapıştırılması ve resmi mühürlü olması,

a.4) Geçici kabul tarihinin yazılması,

a.5)Taahhüt bedeli; sözleşmesi hükümlerine göre müteahhidin yapmakla yükümlü bulunduğu sınır içinde kalmak kaydı ile fiilen yaptırılan işlerin bedeli olduğundan, sözleşmeye esas işin son keşif bedeli hanesinin her türlü fiyat farkı hariç tutularak doldurulması,

a.6) İdareleri tarafından aynı veya değişik şartlarla aynı müteahhide işin ilk ihalesinden sonra, yukarıda belirtilen işlerin dışında yaptırılan işler için ayrı bir iş bitirme belgesi düzenlenmesi,

B- Denetleme belgelerinin;

b.1) Mutlaka fotoğraflı ve resmi mühürle mühürlenmesi,

b.2) Şantiye mühendisi veya şantiye şefleri için yanında çalıştığı müteahhit tarafından düzenlenip imza edilmesi ve işveren kamu kuruluşu veya kuruluşlarınca tasdik olunması, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine tabi olarak çalışanlar için ise (kontrol mühendisi, kontrol şefi, baş mühendis ve kontrol amirleri) sözleşmeyi yapan işveren idarelerin yetkili makamı tarafından tanzim edilip imzalanması,

b.3) İşveren hanesine; teknik elemanların müteahhit veya idarenin nezdinde çalışmış olması göz önüne alınarak, müteahhit isim veya unvanı veya işveren kamu kurum ve kuruluşunun adının yazılması,

b.4) Diğer sıfatla çalışanlar hanesine, bu işte çalışan diğer teknik elemanların isim ve görev unvanlarının yazılması,

b.5) Son keşif tutarı hanesinin a.5 ve a.6 da izah edilen şekilde düzenlenmesi;

b.6) İlgilinin birden ziyade işin denetiminde görev yapması halinde; bu belgeye ek olarak, bilgilerin dokümanı olan ayrı bir liste tanzim olunması,

b.7) Hangi tarihler arasında görev yaptığı hanesine; ilgilinin çalıştığı iş veya işler için mutlaka görevlendirildiği tarih ve bu iş veya işlerdeki görevinin sona erdiği tarihin yazılması,

b.8) Bu belgelerin, işin geçici kabulünün yapılmasından sonra verilmesi,

C-İş yönetme ve denetleme belgesi”nin;

c.1) Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan genel müdür ve yardımcıları için düzenlenmesi,

c.2) Bakanlıkların, bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinde bakan veya müsteşar tarafından imzalanması,

c.3) Büyük şehir belediye başkanlıklarına bağlı genel müdürlüklerde (İETT, İSKİ, EGO, ESHOT vb. gibi) genel müdür yardımcıları için (mimar ve mühendis olmak şartıyla) büyük şehir belediye başkanlarınca imzalanması,

c.4) Sermayesinin yarısından fazlası İ.D.T. veya K.İ.K.’lere ait ortaklıkların genel müdürleri ve yardımcıları için (mimar ve mühendis olmak şartıyla) bu genel müdürlüklerin genel müdürlerince imzalanması,

D- Görev belgelerinin;

d.1) Bakanlık, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıklarının müsteşarları için (mimar ve mühendis olmak şartıyla) bakan, müsteşar yardımcıları için ise bakan veya müsteşar tarafından imzalanması,

E- İş yönetme ve denetleme belgesi ve görev belgesinin; yapım ve yatırım bütçelerinin en büyük değer veren bir yıllık süreye ait tutarı esas alınarak (cari harcamaları hariç) doldurulması,

gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını arz ve rica ederim.

BAKAN ADINA

Kayhan YÜCEYALÇIN

Müsteşar


EKİ: 3 adet form

DAĞITIM:


Gereği:

1- Milli Savunma Bakanlığına

2- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına

3- Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına

4- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına

5- Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına

6- Ulaştırma Bakanlığına

7- Valiliklere

8- D.S.İ. Genel Müdürlüğüne

9- T.E.K. Genel Müdürlüğüne

10- T.K.İ. Genel Müdürlüğüne

11- Etibank Genel Müdürlüğüne

12- T.C.K. Genel Müdürlüğüne

13- Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne

14- D.L.H. Genel Müdürlüğüne

15- İller Bankası Genel Müdürlüğüne

16- Afet İşleri Genel MüdürlüğüneDostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə