T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə5/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk./000096017-27685
30 Aralık 1986

KONU

:

2981/3290 sayılı KanunİLGİ: 8.7.1986 tarih ve 16108 sayılı genelge.

İlgi genelge ile 2981/3290 sayılı Kanun Kapsamında kalan gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili müracaat işlemlerinin 7.12.1986 tarihine kadar ilgili belediye ve valiliklere ve aynı zamanda Kanun uyarınca kurulmuş bir Yeminli Özel Teknik Büroca yapılmasının Kanunun 7. ve geçici 3. maddesi hükmü olduğu bildirilmiş, bu konuda tüm tertip ve tedbirlerin ilgili idarelerce alınması istenmişti.

2981 sayılı Kanunda kurulması öngörülen Yeminli Özel Teknik Bürolar Yönetmeliğine 13.8.1986 tarih ve 19194 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak eklenen Ek 1. maddede, Y.Ö.T. Büroların Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 hafta içinde müracaat kayıt defterini notere onaylatmakla yükümlü oldukları hükme bağlanmış olup, 7.12.1986 tarihi tatil gününe rastladığından 8.12.1986 tarihinden sonra Y.Ö.T. Bürolara yapılacak müracaatların kabulü yasal olarak mümkün olmadığından, müracaat defterlerinin bu tarihte noterde kapatılması gerekmekte idi.

Kanunun 7. maddesine göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler ile görevi yurt dışında 3 aydan fazla devam edenler için, müracaat süresi bir yıl olup bu süre 8.6.1987 tarihi mesai bitiminde sona ereceğinden, Y.Ö.T. Büroların yurt içinden kabul edecekleri müracaatlar için defterlerini kapattırmalarını, müteakiben yurt dışı müracaatların kapatılmış sayfadan sonraki sayfaya kaydedilmesi ve 8.6.1987 tarihinde yeniden defterini noterde kapatmaları gerekir.

Ancak, Bakanlığımıza yapılan başvurulardan bu konudaki gerekli titizliğin gösterilmediği anlaşıldığından, Kanun uyarınca kurulan Y.Ö.T. Büroların müracaat defterlerini ivedilikle noterde kapatmaları hususunda iliniz dahilindeki tüm Y.Ö.T. Büroların uyarılmasını, aykırı davranışları sabit görülen Y.Ö.T. Bürolar hakkında yasal işlem yapılacağının bilinmesini önemle rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-09-99
23 Ocak 1987

KONU

:


İLGİ: a-11.11.1985 gün ve 11820 sayılı genelgemiz.

b- 19.12.1985 gün ve 12760 sayılı genelgemiz.

c- 17.7.1986 gün ve 201 sayılı genelgemiz.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca; gerek belediye meclislerince ve gerekse valiliklerce onanan her ölçekteki imar planı ve değişikliklerinden birer takımın yine yasanın aynı maddesi uyarınca Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği ilgi (a) genelgemiz ile duyurulmuş bulunmaktadır.

Bu çerçeve onanarak Bakanlığımıza gönderilen mevzii imar planlardan; onanlı 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı sınırları içinde olanlarının, bu çevre düzeni planındaki yeri belirtilmeden ve özellikle ilgi (c) Genelgemizin B maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmeden iletildiği gözlenmektedir.

Bu nedenle;

1- 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı içinde yapılacak her türlü onamadan önce bu planlarda değişiklik yapılarak onanması,

2. 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan kararlarına uygun olarak onanacak mevzii planların birer örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi aşamasında 1/25.000 ölçekteki yerinin de belirtilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca ilgi (b) Genelgemizin 5. maddesi uyarınca, Bakanlığımızca incelenerek, tashihi yoluna gidilmesi gerektiği bildirilen imar kanunu ve yönetmeliklerine aykırı işlemlerin yerine getirilmek suretiyle Bakanlığımıza tekrar gönderilmesinin teminini ve durumun İliniz dahilindeki tüm belediye başkanlıklarına da duyurulmasını rica ederim.

BAKAN ADINA
Kayhan YÜCEYALÇIN

Müsteşar


DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk./000093131-3205
23 Şubat 1987

KONU

:

StandartlarİLGİ: Türk Standartları Enstitüsü’nün 7.1.1987 tarih ve 272 sayılı yazısı.

Bakanlığımıza gönderilen ilgide kayıtlı yazıda; Türk Standartları Enstitüsü’nce hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanarak uyulması zorunlu standartlar olarak belirlenen “TS 863 Asansörler” “TS 497 Kalorifer Kazanları” standartlarına uygun olarak imal edilen asansör, kalorifer kazanı ve benzeri imalatın, binalarda bu amaçlarla bırakılan hacimlere uygun olmaması nedeniyle sorunlar ortaya çıktığı belirtilerek bu konuda gerekli titizliğin gösterilmesi istenmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun uyarınca hazırlanan yönetmeliklerde binalarda bulunması gerekli piyesler ve bunlarla ilgili ölçüler belirlenmiş olup, imar planı ve mevzuat doğrultusunda hazırlanacak projelerde, yönetmeliklerde belirlenen asgari ölçülere uyulması zorunludur.

Ayrıca, Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenen standartlara uygunluğun sağlanması ve teknik sorunlara yol açılmaması bakımından projelerin onaylanması sırasında, asansör boşluğu, kazan dairesi, mutfak, banyo ve hela gibi, tesisatla ilgili hacimlerin, standartların zorunlu kıldığı asgari ölçülerde olup olmadığının kontrolü gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, konunun İliniz dahilindeki tüm belediyelere de duyurularak, inşaat ruhsatının belediye ve mücavir alan sınırları içinde verilmesi halinde belediyelerin, bu sahalar dışında ise Valiliğinizin gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan
DAĞITIM:

ValiliklereT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-10-01/2417/4062
9 Mart 1987

KONU

:

775 sayılı Kanun Uygulamalarından

Belediyelere Devredilen Yetkiler

775 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak 11.6.1985 tarihinde yürürlüğe giren 247 ve 9.9.1985 tarihinde yürürlüğe giren 250 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin hükümleri uyarınca mülkiyeti belediyelere ait olan gecekondu önleme ve ıslah bölgelerinde belediyelerin başlatmış oldukları veya bundan sonra yapacakları uygulamalarda 775 sayılı Kanunla Bakanlığımıza verilen ve aşağıda açıklanan hak, yetki ve görevler belediyelere devredilmiştir.

Belediyelerin, kendilerine devredilen bu hak, yetki ve görevleri yerine getirirken “775 sayılı Kanun” ve buna bağlı olarak çıkarılmış “Uygulama Yönetmeliğinde” yer alan hüküm, usül ve esaslara uymaları gerekmektedir.

Bu nedenle;

1- Bakanlığımızca 775 sayılı Kanuna göre onaylanmış olup da mülkiyeti belediyeye ait olan mevcut gecekondu bölgeleri ile 11.6.1985 tarihinden sonra belediyelerce ihdas edilmiş veya bundan sonra ihdas edilecek belediye mülkiyetinde olan gecekondu önleme bölgelerinde;

a) Uygulama Yönetmeliğinin, 12.8.1984 tarih ve 18487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 8. maddesindeki hükümler göz önünde bulundurularak, dağıtıma hazır hale getirilmiş bölgeler için belediye encümeninden karar alınması,

b) Bu bölgelerdeki arsaların, 3016 sayılı Kanuna ve 12.8.1984 tarih ve 18487 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan emsal bedel uygulama Yönetmeliğinin 8. maddesinin, arsa bedellerinin tespitine ilişkin bölümünde belirtilen esaslara göre belediyesince kurulacak bir komisyon marifetiyle belirlenecek ve komisyonun belirleyeceği arsa emsal bedelinin belediye encümen kararına bağlanarak illerde valiye, ilçe ve kasabalarda kaymakama onaylatılmak suretiyle uygulamaya konulması,

c) Dağıtım kararı verilen ve emsal bedeli belirlenmiş olan bölgelerden arsa almak üzere Uygulama Yönetmeliğinin 10. maddesinde öngörülen ilan üzerine, 11. maddesinde belirtilen belgelerle başvuranların haksahipliğinin tespiti için uygulamada birliği sağlamak amacıyla, her yıl Bakanlığımızca belirlenerek valiliklere gönderilecek olan “Dar Gelirlilik Limiti” esas alınarak belediyesince yapılacak değerlendirme sonucu düzenlenecek olan haksahipliği listesinin belediye başkanı tarafından imzalanarak onaylanması,

d) Haksahipliğinin tespiti ve onayı işleminden sonra; arsa tahsisinin, Uygulama Yönetmeliğinin 12,13,14 ve 15. maddelerinde yer alan esaslara göre yapılması,

Ancak, 15. maddenin (b) fıkrasında öngörülen Bakanlığımız onayının alınmasına gerek olmaksızın tahsise ilişkin olarak alınan belediye encümen kararının bir yazı eşliğinde Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilerek gereğinin yapılması,

e) Belediyelerce yukarıda yer alan esaslar doğrultusunda tahsis edilen arsalar üzerinde inşa edilecek konutların Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre hazırlanacak projelerinin belediyelerce onaylanması,

f) Mülkiyeti belediyelere ait gecekondu önleme bölgelerinin toplu konut alanı olarak ilan edilmesi için bundan böyle belediyenin teklifinin valiliğince karara bağlanması,

2- 775 sayılı Kanunun 3. maddesi gereği belediye mülkiyetine geçen arazi ve arsaların Kanunun 8. maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinde yer alan esaslara göre kiraya verilmesi, satışlarının yapılması veya başka şekil ve surette değerlendirilmesi için belediye meclis kararı alınarak işlem yapılması,

hususlarına bilgi alınmasını ve gereğinin buna göre yapılması ile bu Genelgenin iliniz belediyelerine duyurulmasını rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:


Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-09/492
23 Mart 1987

KONU

:

Kurutulan Alan Üzerinde Yapılan YapılarBakanlığımıza intikal eden bazı başvurulardan; doldurulup kurtulmak suretiyle tarımın hizmetine açılan göl, bataklık ve sel yatağı gibi alanlar üzerinde bazı yörelerimizde yapılaşmalar olduğu ve daimi iskana gidildiği anlaşılmaktadır.

Bu tür alanların daimi iskana açılması ve dolayısı ile tarım dışı amaçlarla kullanılması birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle, gerek Valiliğinizce ve gerekse Vilayetiniz dahilindeki tüm belediyelerce, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapılacak işlem ve uygulamalar sırasında, yukarıda tanımlanan alanlar üzerinde yapılaşmaya gidilmemesi ve daimi iskana müsaade edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi alınmasını, gereğini ve bu hususun Vilayetiniz dahilindeki tüm belediye başkanlıklarına da duyurulmasının teminini rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:


Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA


SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk./000096034-5986-5472
27 Mart 1987

KONU

:

Tarım ve Hayvancılık Amaçlı

Yapı ve Tesisler

İLGİ: 29.12.1986 tarih, 27405 sayılı genelgemiz.

Bakanlığımızca yayınlanan ilgide kayıtlı Genelgede, tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler açıklanmıştır.

Söz konusu Genelgenin 1. maddesinde yer alması gerekirken sehven yer almayan kümes, ticari amaçlı olmayan ve hayvanların yem ihtiyacını karşılayacak türdeki yem depoları ile arıhanelerin anılan madde metnine dahil edilerek işlemlerin buna göre yapılmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

Erol ÜNAL

Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM:


67 İl Valiliğine

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yapı İşleri Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B-09/558
30 Mart 1987

KONU

:

Turizm Bölge Merkezleri Nazım PlanlarıİLGİ: 16.12.1985 gün ve 12730 sayılı Bakanlık genelgesi.

12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesinin 1 ve 2. paragraflarında; “Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Bakanlıkça (Kültür ve Turizm Bakanlığı) yapılan veya yaptırılan ve İmar ve İskan Bakanlığına sunulan planlar altı ay, haritalar ve kıyı kenar çizgisi iki ay içinde onaylanır.

Bakanlık, turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde İmar ve İskan Bakanlığınca onaylı nazım imar planlarına uygun olarak; turizm amaçlı imar uygulama planlarını tadil etmeye ve onaylamaya yetkilidir” hükmü bulunmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununun istisnalar başlıklı 4. maddesinde ise”...... özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır” denmektedir.

Bu durumda;

3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğe tabi olan yerler dışında Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen turizm bölge, merkez ve alanlarının nazım imar planları ve plan değişikliklerinin, 2634 sayılı Kanun ve Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığının kaldırılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kurulması hakkındaki 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlığımızca onanması gerekmektedir.

Bu nedenle turizm bölge, merkez ve alanlarına ait her ölçekteki nazım imar planı ve değişikliklerinin, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca onanmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediye meclisi kararına bağlanmak suretiyle, dışında ise valilik görüşü ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi gereklidir.

Ayrıca;

1- İliniz sınırları dahilinde yapılması ya da yaptırılması düşünülen yeni çevre düzeni imar planı veya revizyonu çalışmalarında Bakanlığımızdan alınacak görüş çerçevesinde işlem yapılmasını,2- Onanlı çevre düzeni nazım imar planlarında yapılacak plan değişikliklerinden önce uygun görüşleri alınması gereken bakanlık ve kuruluşlardan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Bakanlığımıza bağlanmış olması nedeni ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşüne başvurulmaksızın ilgideki genelge uyarınca işlem yapılmasını,

3- Gerek belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve gerekse dışında herhangi bir ölçekte planı bulunmayan yerlerle ilgili olarak önerilen mevzi veya ilave imar planlarının incelenmesinde; imar mevzuatı hükümleri ile birlikte o yer ile ilgili olarak ilgili idarece alınacak yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerinin de değerlendirilmesi ve

Bu Genelgede bahsi geçen hususların iliniz dahilindeki tüm belediye başkanlıklarına da duyurulmasının teminini rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan

DAĞITIM:


Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk./000096018
28 Nisan 1987

KONU

:

2981/3290 Sayılı Kanun


2981/3290 sayılı Kanun ve Yönetmeliklerinin uygulanmasının izlenmesi amacıyla;

Kanuna göre başvurusu yapılan gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapı,

Kanun uyarınca düzenlenen ruhsat ve yapı kullanma izni,

Verilen tapu tahsis belgesi,

Düzenlenen tapu sayılarının,

Bakanlığımıza periyodik olarak bildirilmesi daha evvel istenmişti.

Bugüne kadar konu ile ilgili olarak Bakanlığımıza gönderilen sayıların gerçeği yansıtmadığı, bu konuda gereken titizliğin gösterilmediği görülmüştür.

Bilindiği gibi, Kanunun uygulanmasını izlemek, Kanunla ilgili işlemlerin süresi için-de ve Kanunun amacına uygun olarak yürütülmesinde karşılaşılan sorunları gidermek amacıyla gereken önlemleri almak için, konuyla ilgili sağlıklı bir istatistiki bilgi toplamak ve bunları değerlendirmek zorunludur.

Ayrıca, Kanun kapsamında kalan gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılar için ilgili idarelere ve Kanun uyarınca kurulmuş Y.Ö.T. Bürolara yapılacak başvuruların süresi 8.12.1986 tarihinde sona ermiştir.

Yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak;

Bu genelgeye ekli çizelgelerin, iliniz sınırları dahilindeki tüm belediyelerden gerekli bilgilerin alınarak toplam rakamlar halinde doldurulmasını;

1 no’lu çizelgenin 10 gün içerisinde, 2 no’lu çizelgenin ise ilki 10 gün içerisinde olmak üzere her ay sonu itibariyle periyodik ve düzenli olarak gönderilmesini önemle rica ederim.

İ. Safa GİRAY

Bakan

EKİ: 1 adet çizelge


DAĞITIM:

67 İl ValiliğineÇizelge

2805, 2981/3290 sayılı Kanunlar Uyarınca Yapılan Başvurular
İl sınırları dahilinde yer alan belediye ve mücavir alan sınırları içinde

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında


Toplam


2805, 2981/3290 sayılı Kanunlar uyarınca,8.12.1986 tarihine kadar başvurusu yapılan gecekondu sayısı


2805 sayılı Kanun uyarınca ruhsat ve yapı kullanma iznine bağlanan imar mevzuatına aykırı yapı sayısı


2981/3290 sayılı Kanun uyarınca ruhsat ve kullanma iznine bağlanan imar mevzuatına aykırı yapı sayısı


2981/3290 sayılı Kanun uyarınca verilen Tapu Tahsis Belgesi sayısı


2981/3290 sayılı Kanun uyarınca tapu verilen gecekondu sayısı


2981/3290 sayılı Kanun uyarınca hisseli arsa ve arazilerde verilen tapu sayısı


Kanunun 7. maddesi uyarınca ilgili idarelerce tespit ve değerlendirmeye tabi tutulan imar mevzuatına aykırı yapı sayısı


Kanunun 7. maddesi uyarınca ilgili belediye ve valilik müracaat yapıldığı halde Y.Ö.T. Bürolara başvurusu yapılmadığı için ilgili idarece tespit ve değerlendirmeye tabi tutulan gecekondu sayısı


ToplamT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

I-07/İmar Uyg.Dai.Bşk.000096017-1631-10304
8 Haziran 1987

KONU

:

2981/3290 sayılı Kanun Uyarınca Alınacak Harçlar


İLGİ: 2.10.1986 tarih ve 21280 sayılı genelge.

İlgide kayıtlı Genelgemizde, 3290 sayılı Kanun ile bazı maddeleri değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 2981 Sayılı Kanunun 7. maddesinin 7. fıkrası uyarınca yapılacak işlemlere ve bu fıkra kapsamında kalan yapılardan alınacak harçlara ilişkin açıklamalar yer almıştı.

Bakanlığımıza iletilen yazılı ve sözlü başvurulardan Kanunun anılan madde hükmü ile Genelgemizin yanlış yorumlandığı anlaşılmış olup, bu konuda yapılacak uygulamalara aşağıda yer verilmiştir.

1) Bilindiği gibi, 2981/3290 sayılı Kanun kapsamında kalan gecekondular ve imar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili olarak, ilgili idarelere ve Y.Ö.T. Bürolara yapılması gereken başvuruların süresi 8.12.1986 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten sonra Y.Ö.T. Bürolara yapılacak başvuruların kabulü mümkün olmadığından, ilgili idarelere yapılacak bu tür başvurular, Kanunun 7. maddesi uyarınca ilgili belediye veya valiliklerce yapılacak işlemler için, idareyi uyarıcı nitelikte kabul edilecektir.

Kanunun 7. maddesi uyarınca, süresi içinde ilgili idarelere başvurusu yapılmamış gecekondular hakkında Kanuna göre işlem yapılması mümkün değildir. Anılan madde hükmünün yalnızca, süresi içinde ilgili idarelere başvurusu yapılmış, ancak Y.Ö.T. Büroya başvurusu yapılmamış gecekondular ile, sahiplerince ilgili idareye veya Y.Ö.T. Büroya başvuruda bulunulmamış imar mevzuatına aykırı yapılar için uygulanması gerekir.

Bu durumda;


  • Süresi içinde ilgili idarelere başvurusu yapılmış olmakla birlikte tespit ve değerlendirme işlemlerini yaptırmak üzere Y.Ö.T. Bürolara başvurusu yapılmayan gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili tespit ve değerlendirme işlemlerinin ilgili belediye veya valilikçe tamamlanması, ancak Kanunun 18. maddesine göre belirlenen bina inşaat harcının, iskan harcı ve ilave harcın iki (2) misli ve peşin olarak tahsil edilmesi,

  • Süresi içinde ilgili idarelere başvurusu yapılmayan imar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili tespit ve değerlendirme işlemlerinin ilgili belediye veya valilikçe tamamlanması, ancak Kanunun 18. maddesine göre belirlenen bina inşaat harcının, iskan harcı ve ilave harcın beş (5) misli ve peşin olarak tahsil edilmesi gerekmektedir.

2) Bazı belediye ve valiliklerce 8.3.1987 tarihinden sonra Y.Ö.T. Bürolardan dosya teslim alındığı, ancak beş (5) misli harç uygulaması yoluna girdiği öğrenilmiştir. Kanuni yükümlülüğünü yerine getirerek süresi içinde ilgili idarelere ve Y.Ö.T. Bürolara başvuruda bulunulan yapılar için Y.Ö.T. Büroların tespit ve değerlendirme dosyalarını süresi içinde ilgili idarelere teslim etmediği gerekçe gösterilerek 5 misli harç alınması mümkün değildir.

Bilgilerinizi ve uygulamaların bu esaslar dahilinde yürütülmesi hususunda İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyuruda bulunulmasını ve gereğini rica ederim.


İ. Safa GİRAY

Bakan


DAĞITIM:

67 İl Valiliğine
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə