T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə15/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   269 Kişilik Aile

54.000.000.-

-

53.400.000.-

1

53.399.999.-

-

52.800.000.-

2

52.799.999.-

-

52.200.000.-

3

52.199.999.-

-

51.600.000.-

4

51.599.999.-

-

51.000.000.-

5

50.999.999.-

-

50.400.000.-

6

50.399.999.-

-

49.800.000.-

7

49.799.999.-

-

49.200.000.-

8

49.199.999.-
48.600.000.-

9

48.599.999.-10
10 Kişilik Aile

56.000.000.-

-

55.400.000.-

1

55.399.999.-

-

54.800.000.-

2

54.799.999.-

-

54.200.000.-

3

54.199.999.-

-

53.600.000.-

4

53.599.999.-

-

53.000.000.-

5

52.399.999.-

-

52.400.000.-

6

52.399.999.-

-

51.800.000.-

7

51.799.999.-

-

51.200.000.-

8

51.199.999.-

-

50.600.000.-

9

50.599.999.-10

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU:0.15.00.07/ 000096017-988-6896
12 Nisan 1993

KONU

:

Islah İmar PlanlarıBüyükşehir belediyelerinden Bakanlığımıza iletilen çeşitli yazılardan; büyük şehir belediyelerine bağlı ilçe belediyelerince, 2981/3290/3366 sayılı Kanunun 20. maddesine göre yapılması ve büyük şehir belediyelerince onaylanması gereken ıslah imar planlarının Kanun’un 13/c maddesi kapsamında değerlendirilerek , bu maddeye istinaden ilçe belediyelerince onaylandığı ve mevzuata aykırı bu tür uygulamaların büyük şehir belediyelerince onanmış ya da onama işlemleri sürdürülen 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının güncelliğini yitirmesine neden olduğu ifade edilerek gerekli önlemlerin alınması istenmektedir.

Bilindiği üzere 2981/3290/3366 sayılı Yasanın 13. maddesinin (c) bendinde ıslah imar planlarının belediye veya valilikçe mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak ve yapılanma şartları da belirtilerek yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanun'un Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20-24. maddelerinde de ıslah imar planlarının tanımı, ıslah imar planı yapılacak alanlar, hazırlanması ve onayı ile ilgili esaslar belirlenmiştir.

Buna göre 10.11.1985 tarihinden önce inşa edilmiş ya da inşasına başlanmış olmak kaydıyla;  • Bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliği kazanmış gecekondu alanlarında,

  • Üzerinde bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliği kazanmış imar mevzuatına aykırı yapılar bulunan hisseli arsa ve arazilerde,

  • Üzerinde imar planı ve mevzuat hükümlerine aykırı yapılanmalar nedeniyle uygulama kabiliyeti kalmamış imar planı bulunan alanlarda,

  • Islah imar planı olabilecek nitelikleri taşımadığı belediye veya valilikçe belirlenen özel parselasyon planı bulunan alanlarda, ıslah imar planı yapılması gerekmektedir.

Yönetmeliğin 20, 21, 22 ve 23. maddelerine göre hazırlanıp onama aşamasına gelen ıslah imar planları, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye intikal tarihinden itibaren 1 ay içinde, belediye meclislerince onaylanarak yürürlüğe girer. 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan büyük şehir belediyelerinde de onay mercii ilçe belediye meclisleridir.

2981/3290/3366 sayılı Kanunun 13/c maddesine göre yapılan ıslah imar planları, 3194 sayılı Kanunun 8. maddesinde öngörülen 1 aylık ilan süresine ve bu süre içerisinde itiraza ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu planlarda ıslah planı adı altında değişiklik yapılması da söz konusu değildir.

Ancak, Kanunda yapılan değişiklik nedeniyle, kapsama alınması gereken yapılanmaların bulunduğu bölgelerle bütünleştirilmesi amacına dönük ıslah planları sınırlarının genişletilmesi ya da onanlı ıslah imar planında yapılan maddi bir hatanın ortaya çıkması durumunda bu hatanın giderilmesine dönük değişiklik yapılmasının dışında mevcut ıslah planlarının ıslah imar planı adı altında değişikliğe veya revizyona konu edilmesi de söz konusu değildir. Bu planları geliştiren planların yürürlükte bulunan 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre ve 3030 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılması gerekir.

2981/3290/3366 sayılı Kanunun 13. maddesi (c) bendi uyarınca yapılacak ıslah imar planları ile Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yapılacak ıslah imar planları, aynı nitelikte planlar olmayıp; yapım amacı, özellikleri ve onaylama süreci açısından farklılıklar göstermektedir.

Kanunun 20. maddesine göre; zorunlu hallerde ve süratle gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren boş veya az yapılaşmış alanlarda, belediye veya valiliklerin gerekli görmeleri halinde bölgedeki yapılaşmanın şekil ve şartlarını gösteren ıslah imar planı niteliğinde planlar yapılabilir.

Bu gibi hallerde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun imar planı yapma şartları ve standartları aranmayıp, bina yüksekliklerinin de en fazla H= 12.50 m. olması gerekmektedir.

Madde hükmünden de anlaşılacağı gibi süratli gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren boş alanlarda, ıslah imar planı nitelikli planların yapılması öngörüldüğünden, bu planların konut ağırlıklı olması, ancak konutlara hizmet verecek zorunlu ve yeterli kentsel fonksiyonlar ile sosyal ve teknik donatı alanlarını içermesi gerekmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesinde açıklandığı gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyelerce yapılan veya yaptırılan bu nitelikli planlar belediye meclislerince onaylanarak yürürlüğe girer ve onay tarihinden itibaren 1 ay süre ile ilan edilir. Bu süre içerisinde planlara itiraz edilir. İtirazlar, belediye meclislerince incelenerek kesin karara bağlanır. 3030 sayılı Kanuna tabi olan büyük şehir belediyelerinde ise; ilçe belediye meclis kararı alınmak suretiyle, büyük şehir belediye başkanlığınca onaylanarak yürürlüğe girer.

Bu nitelikli planlarda değişiklik yapılması da yukarıda açıklanan esaslara tabidir.

Bu durumda, süratle gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren boş veya az yapılaşmış alanlarda Kanunun 20. maddesine göre yapılıp 3030 sayılı Kanuna tabi olan büyük şehir belediyelerinde ilçe belediye meclisi kararı ile büyük şehir belediye başkanlığınca onaylanması gereken ıslah imar planlarının Kanunun 13/c maddesine göre yapılıp ilçe belediye meclislerince, onanması söz konusu değildir.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden konulardan bu tür uygulamaların yapıldığı anlaşılmaktadır ki, Kanunun 20. maddesi kapsamında kalmasına rağmen, yine Kanunun 13/c maddesine göre yapılıp ilçe belediye meclislerince, Kanunun ruhuna ve amacına aykırı olarak onaylanan bu tür ıslah imar planlarının hukuki bir değeri bulunmamaktadır.

Bu nedenle, hukuki değeri olmayan bu tür planlara göre yapılan uygulamaların da hukuken geçerli bir yönü olmayacak, bu planlara göre uygulama yapılması hukuki açıdan vatandaşla idareyi karşı karşıya getirecek, idareyi altından kalkamayacağı maddi ve manevi açıdan zor durumda bırakmasının yanı sıra vatandaşın devlete olan güvenini sarsacaktır.

Yukarıda açıklanan durumlara sebebiyet verilmemesi, ayrıca kent bütününün bozulmaması ve makroform kararların oluşturulması için bundan böyle 2981/3290/3366 sayılı Kanunun gerek 13/c maddesi gerekse 20. maddesine göre plan yapılması düşünülen alanlar ile ilgili olarak ilçe belediyelerince büyük şehir belediye başkanlığından uygun görüş alınması gerekli görülmüştür.

Bilgilerinizi, uygulamaların yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmesine özen gösterilmesi hususunda yasal gereğini önemle rica ederim.

Onur KUMBARACIBAŞI

Bakan


DAĞITIM:

8 İl Valiliğine

Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına

İlçe Belediye BaşkanlıklarınaT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.15.00.07/ 000096062-1121-7705
21 Nisan 1993

KONU

:

Kıyı KanunuBilindiği gibi 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde değişiklik yapan ve Kanuna bir geçici madde getiren 3830 sayılı Kanun 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı, Kanunun değişen maddeleri ile ilgili Yönetmelik ise 13 Ekim 1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan Kanunla ilgili bazı tereddütlere açıklık getirmeye gerek duyulmuştur.

Bilindiği gibi 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu'nun 6. maddesi ile Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliğinin 13. maddesinde kıyıda yapılacak yapılar açıklanmıştır.

Kıyıda yapılacak yapıların onaylı uygulama imar planlarına göre ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemlerin alınması koşulu ile yapılması gerekmektedir. Kıyıda ayrıca uygulama imar planı yapılmadan bazı yapı ve tesislerin yapımına Yönetmelik imkan tanımaktadır. Yönetmeliğin 13/c maddesinde hükme bağlandığı üzere, sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, 6 m2 'yi geçmeyen büfeler ile kirletici etkisi olmayan ve fosseptik yapımını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ahşap iskelelerin uygulama imar planı yapılmadan kıyıda yapılmaları mümkündür.

Ancak bu tür kullanımların amacı dışında kullanılması, büyütülmesi ya da çevreyi kirletmesi söz konusu olmayıp, aksine işlem yapanlar hakkında da Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılması gerekmektedir.

Kanun kapsamında kalan alanların belediye veya valiliklerce imar mevzuatına aykırı yapılanmaların önlenmesi amacıyla sürekli denetim altında tutulması, bu amaçla gerekli tüm önlemlerin valilik ve belediyelerce alınması gerekmektedir. Kanuna aykırı işlem yapanlar tespit edilerek yasal işlemler süresi içinde yerine getirilmelidir.

3621 sayılı Kıyı Kanunu'na 3830 sayılı Kanun ile eklenen geçici maddede; kısmen veya tamamen yapılaşmamış alanlarla ilgili imar planı revizyonlarının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde (11 Temmuz 1993 tarihine kadar) tamamlanması gerektiği açıklanmaktadır.

Boş ve kısmi yapılaşma bulunmayan alanlarda, bu işlemler yapılmadan yapı ruhsatı verilemeyeceğinden, süresi içinde nazım plan değişikliğine gidilmeksizin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının kısmen veya tamamen yapılaşmamış alanları ile ilgili gerekli revizyonların Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilmesi gereklidir. Ancak uygulama imar planlarında yapılan revizyonlar 1/5000 ölçekli planlarda da revizyon yapılmalıdır.

Ayrıca, revizyonlarla ilgili süre 11 Temmuz 1993 tarihinde sona ereceğinden, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerinde, Turizm Bakanlığı'nca yapılmış ve revizyonu gereken planlarda Kanuna göre plan revizyonu yapılabilmesi için belediye ve valiliklerce bu alanlardaki imar adalarında kısmi yapılaşma olup olmadığına ilişkin Turizm Bakanlığı'nca talep edilmiş olan bilgi ve belgenin ilgili Bakanlığa ivedilikle iletilmesi gerekmektedir.

Kanunda ve Yönetmelikte öngörülen iş ve işlemleri süresinde yapmayan veya geciktiren veya Kanunu yanlış uygulayan mahalli yönetici ve diğer kamu görevlileri hakkında ayrıca kanuni takibat yapılacağından uygulamaların aksatılmaması ve süresi içinde bitirilmesi için gerekli her türlü tertip ve tedbirin alınması mevzuat gereğidir.

Kanuna göre sahil şeridinin ikinci bölümünde; kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, sadece günlük zorunlu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık gösteri ve eğlence alanları, yüzme havuzu, özellik taşıyan el sanatları ürünlerinin 20 m2'yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren günübirlik turizm yapı ve tesislerinin yapılması mümkün olup, bu yapı ve tesislerin toplumun yararlanmasına ayrılmış yapı olduğunun tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesi zorunludur.

Böylece sahil şeritlerinin ikinci bölümünde; sahil şeridi arkasında yapılacak turizm tesislerinin veya diğer kullanımların tamamlayıcısı ve devamı olarak yukarıda açıklanan günübirlik turizm yapı ve tesisleri de yapılabilir.

Bilgilerinizi, gereğini, Genelgenin İliniz dahilindeki tüm belediyelere de duyurularak uygulamalarda bu esaslara uyulmasının teminini rica ederim.

Onur KUMBARACIBAŞI

Bakan

DAĞITIM :Valiliklere

Turizm BakanlığınaT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINA

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.17.00.00/ 676-7730
22 Nisan 1993

KONU

:

Belediye SınırlarıBilindiği gibi Bakanlığımızca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca hazırlanan çevre düzeni planlarında belediye sınırları da gösterilmekte, Kanunun 45. maddesi uyarınca belediye mücavir alan sınırı onamaları sırasında, belediye sınırlarının bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bakanlığımız arşivinde yer alan belediye sınırlarının eksik olması, 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 5. maddesine göre onaylanan belediye sınırlarının bilinmemesi, valiliklerce ve belediyelerce Bakanlığımıza gönderilen sınırların son durumu yansıtmaması nedenleriyle gerek birden fazla belediyeyi ilgilendiren çevre düzeni planlarının hazırlanmasında, gerekse mücavir alan onamalarında maddi hatalar gündeme gelebilmektedir.

Bakanlığımızca sürdürülen iş ve işlemlerde sağlıklı bilginin kullanılmasının temini için,

a- İliniz sınırları içindeki tüm belediyelerin belediye sınırlarının 1/100.000 ölçekli haritaya işlenerek, 3 ay içinde,

b) İliniz sınırları dahilindeki belediyelerin sınırlarının ayrı ayrı :

1580 sayılı Kanuna göre yapılmış bir onama varsa, onamaya esas il idare kurulu kararının tarih ve sayısı da belirtilerek ve 1/25.000 ölçekli ilgili paftalara işlenerek, 3 ay içinde,

c- Belediye sınırına ilişkin olarak yapılan her onama işlemi hakkında, onamaya esas kararın karar eki paftalarla birlikte, onama işlemini takip eden 1 ay içinde,

Bakanlığımıza gönderilmesinin teminini arz ve rica ederim.

Onur KUMBARACIBAŞI

Bakan


DAĞITIM:

Gereği için : Bilgi için:

Valiliklere Turizm Bakanlığına

İçişleri Bakanlığına Çevre Bakanlığına

İller Bankası Genel Müdürlüğüne

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.17.00.00 / 677- 7731
22 Nisan 1993

KONU

:

Çevre Düzeni Planları3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5. maddesinde tanımlanan çevre düzeni planı, ülke düzeyinde kentsel gelişme, sanayi, tarım, turizm, doğal ve kültürel değerler açısından sektörel özellik gösteren ve çevresel bütünlüğü olan alanlarda, varsa bölge planlarına uygun olarak düzenlenen, yerleşme ve arazi kullanım biçimlerini belirleyen, sektörler arasında koruma-kullanma dengesi sağlayan, kararları kesin ve bağlayıcı olan, nazım ve uygulama imar planları için esas teşkil eden, idareler arası koordinasyon esaslarını belirleyen ve plan notları ile bir bütün olan plandır.

Bu çerçevede hazırlanan ve İmar Kanunu'nun 9. maddesine göre Bakanlığımızca onaylanan, halen yürürlükte olan 27 adet çevre düzeni planı kapsamında, çeşitli arazi kullanma kararlarının yanı sıra tercihli kullanım (turizm+ikinci konut) alanları da belirlenmiştir.

Bakanlığımızca onaylanan çevre düzeni planları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda, bu planlarla belirlenen tercihli kullanım alanlarının, yaklaşık 20.000 hektar olduğu, bu alanlarda ülkemiz üzerindeki kullanma alışkanlıkları da dikkate alındığında üç-dört milyon nüfusa hitabeden yapılaşmasını tamamlamış ve yapılaşmamış alanların bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu tespitlerden başka, yerinde yapılan incelemeler ve ilgili kuruluşlarla yürütülen toplantı ve yazışmalar sonucunda:

Çevre düzeni planı sınırları içinde kalan tüm alanlarda, bu planların onama tarihinden sonra kurulan ve kurulmakta olan çok sayıda yeni belediyenin varlığı, gerek yeni kurulan belediyelerin gerekse plan onandığı tarihte mevcut belediyelerin artan güncel ve olası kentsel fonksiyonlara dönük alan gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla halen boş olan ve yapılaşmaya açılabilecek nitelikteki alanların korunmasının gerekliliği,

Özellikle kıyı alanlarında doğal, tarihi, kültürel, turistik ve çevre değerlerinin korunmasının zorunluluğu,

Kısıtlı doğal kaynakların, artan yerleşik nüfusun ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirmek, gereksinimlerini karşılayacak biçimde kullanılmasının zorunluluğu,

Parçacı bir yöntemle gerçekleştirilen alt yapı yatırımlarının doğal kaynakların sağlıksız kullanımına yol açması ve çevreyi tahrip etmesi nedeniyle; yeni yapılacak altyapı yatırımlarının yerel yönetimlerin ihtiyaç programları paralelinde ve ilgili kuruluşlarla koordineli olarak kullanıma sunulmasının zorunluluğu,

Yeni tercihli kullanım alanlarının, getireceği yeni altyapı maliyetlerinin yanı sıra doğal kaynakların gereksiz ve sağlıksız kullanımına yol açarak sosyal maliyetleri artırması ve yeni talepleri gündeme getirmesi, olarak özetlenebilecek nedenlerle:

Belediyeler ve valiliklerce yeni tercihli kullanım alanlarının bir ya da birkaç parselde konut alanlarının açılmasına ve mevcut alanların genişletilmesine dönük çevre düzeni planı değişikliği ve revizyon taleplerinin uygun bulunmaması ve Bakanlığımıza iletilmemesi,

Çevre düzeni planlarında belirlenen kullanımlara aykırı imar planı onamalarının yapılmaması,

Çevre düzeni planı sınırları dışındaki köy yerleşik alanlarında ve iskan dışı alanlarda, ikinci konuta dönük imar planı onamalarından kaçınılması gerekmektedir.

Bakanlığımızca sadece;

a- Yerel yönetimlerin yerleşik nüfuslarının gereksinimlerini karşılayan yeterli, geçerli ve gerekçeleri belirli teklif ve talepler,

b- Maddi hataların düzeltilmesine dönük teklif ve talepler,

c- Kamu yatırımlarına ve kamu yararına yönelik talepler,

d- Çevre düzeni planlarının tümü veya büyük bölümünü içeren zorunlu ve gerekli revizyonlar,

e- Mevzuatın gerektirdiği düzenlemeler,

konusunda inceleme ve işlem yapılacaktır.

Bilgi alınmasını, gereğini, Genelgenin İliniz dahilindeki belediyelere de duyurularak genelgeye titizlikle uyulmasının teminini arz ve rica ederim.


Onur KUMBARACIBAŞI

Bakan

DAĞITIM :Gereği için: Bilgi İçin:

Çevre Düzeni Planları İçişleri Bakanlığına

Dahilindeki Valilikler Turizm Bakanlığına

Çevre Bakanlığına

İller Bankası Genel Müdürlüğüne

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.011.00.06/00007992-01170/9819
18 Mayıs 1993

KONU

:

1992 Yılı Köy Kalkınma Payının Dağıtım Esaslarıİller Bankası Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Banka safi kazancının %55'i köy gelirlerini arttıracak tesislerin yapımı için köy tüzel kişilikleri adına köy kalkınma payı olarak ayrılmaktadır.

İller Bankasının 1992 yılı karından köy kalkınma payı olarak ayrılan miktar 5.863.020.895 TL. olup, 21 Nisan 1993 tarihinde yapılan İller Bankası Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince bu paydan her ilin 2 köyüne ve her bir köye 38.572.506 TL. olmak üzere toplam 77.145.012 TL. ayrılmış bulunmaktadır.

Köy kalkınma payından faydalanacak köyler, Bakanlıkça seçilebileceği gibi valiliklerce de seçilebileceklerdir. Tekliflerin en geç 1 Eylül 1993 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bu yıl için bir köye ayrılan 38.572.506 TL. ile yeni bir tesis yapımının bu ödenekle gerçekleşmeyeceği göz önünde bulundurularak ayrılan bu iki payında geçmiş yıllardan yarım kalan tesisler var ise, bu tesislerin ikmal edilmesi için teklifte bulunulması ve yeni köy teklifinde bulunulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

1) Yapılacak tekliflerde aşağıdaki şu hususlara dikkat edilmelidir.

a) Köy kalkınma payları ile köye gelir getirecek tesislerin yapılması yasal zorunluluk olduğundan gazino, otel, motel, lokanta, değirmen, fırın, hamam, kaplıca, dükkan, halı ve kilim atölyesi, şarap, zeytinyağı, peynir, meyve suyu, konserve imalathaneleri, boğa barınağı, içme suyu deposu, sulama havuzu ve kanalı ve gelir getiren ünitesi olan köy konağı, düğün salonu vb. tesisler için yardım teklifinde bulunulması,

b) Köy kalkınma payının dağıtımı sırasında umumu hayata müessir afete uğramış ve afetten zarar gören köylere öncelik verilmesi,

c) Afet bölgelerinde yapılacak tesislerin projelendirilmesinde "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelikte" belirtilen esaslara uyulması,

d) Mimari proje ile birlikte tesisin taşıyıcı sisteminin etüt edilmesi betonarme, sıhhi tesisat ve elektrik tesisatı projelerinin birlikte hazırlattırılmasını,

e) Hazırlanacak projelerin köylerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olması,

f) Söz konusu pay ile turistik tesis yapılması istenildiğinde, tesislerden her mevsimde istifade edilebilmesi için bunların mümkün olduğu kadar köylere yakın yerlerde kurulması,

g) Tahsis yerinin ve konusunun inceleme ve etüdünün yapılmasından sonra talepte bulunulması ve sonradan değişiklik teklifi yapılmaması,

h) Her ile ayrılan köy adedinden fazla sayıda köyün teklif edilmemesi,

k) Bir köyde kalkınma payından yardım yapılarak bir tesis işletmeye açılmış ise aynı köye ikinci bir tesis yapımı için teklifte bulunulmaması,

l) Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan köylerin teklif edilmemesi,

m) İmar plansız olup da umumun istifadesine mahsus köy ortak malları mer'a, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri, pazar ve panayır yerleri gibi kamunun istifadesine tahsis edilen yerlerde tesis yapılmak üzere teklifte bulunulmaması,

2) 1 Eylül 1993 tarihine kadar teklifte bulunmayan illere ait payların Bakanlığımızca uygun görülen diğer illerin köylerine tahsis edileceği,

3) Aşağıda belirtilen tesislere yardım yapılmadığından anılan işler için tahsis talebinde bulunulmaması,

a) Kamyon, otobüs, traktör ve benzeri araçların alımı,

b) Yol, su, elektrik, gibi alt yapı tesislerinden yoksun yerlere turistik tesis yapımı,

c) Gelir getiren üniteleri bulunmayan köy konağı yapımı,

d) Yol ve köprü yapımı,

e) Kanalizasyon ve içme suyu,

f) Sağlık ocağı, ziraat teknisyenliği, lojman yapımı,

4) KÖY PAYLARI İLE İLGİLİ TEKLİFLER ŞU BELGELERİ KAPSAMALIDIR:

a) GEREKÇE RAPORU: (Köyün ekonomik durumu, tesisin mevki, bilhassa turistik tesislerde yol ve elektrik temini ve tesisin sağlayacağı faydalar bildirilecektir.)

b) PROJELER: (vaziyet planı, plan, kesit, görünüş, betonarme hesap ve projeleri)

c) KEŞİF VE METRAJLAR: (inşaat, elektrik, sıhhi tesisat keşifleri ile bunlara ait metrajlar)

d) TAAHHÜTNAME: (tahsis miktarı ile keşif bedeli arasındaki farkın köy tarafından karşılanacağına dair köy ihtiyar heyetince düzenlenecek)

e) ARSA MÜLKİYET BELGESİ: (Tesisin yapılacağı arsanın köy tüzel kişiliği adına tescilli bulunduğuna dair istenen belgeler)

- Tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

- Kesinleşmiş kamulaştırma kararları,

- Özel yasalara göre tahsisi yapılıp henüz tapu siciline kayıt edilmemiş ilgili kamu kuruluşlarınca verilmiş tahsis belgesi (775-7269/1051 sayılı Kanunlara göre),

- Mülkiyete ilişkin her türlü mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına müstenip icra memurluğu veya yetkili diğer makamlar tarafından verilen belgelerin asılları veya onaylı fotokopileri,

- Tesis yapılacak yerin hazine arazisi olması halinde arazinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) köy tüzel kişiliği ve yapılacak tesis adına tahsis edildiğini belirtir tahsis yazısı,

5) Yarım kalan tesislerin ikmali için teklifte bulunulması halinde,

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanacak tesisin son durumunu gösterir teknik rapor,

b) Tesisin ikmal keşif özeti ve metraj hesapları,

c) Tesiste yapılacak kısımların tamamlanması için köyün bulunacağı yardımla ilgili taahhütname, (köy ihtiyar kurulunca düzenlenecektir.)

6) Yardımdan yararlanacak köylerden oluşacak bir birliğin kurulması istendiğinde göz önünde bulundurulacak hususlar ve belgeler ise şunlardır.

a) Birliğin yardım yapılacak köylerden oluşması ve başka köylerin bu birliğe katılmaması,

b) Birlik nizamnamesi,

c) Tesis yapılacak arsanın birlik adına veya birliğe dahil köylerin müşterek malı olduğuna ilişkin tapu veya tapu yerine geçecek belge,

7) Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince proje yapımında köylere yardımcı olunmasını ve Bakanlığımızın tip projelerinin kullanılmasına özen gösterilmesi,

8) Valiliklerce seçilecek köylere ait yukarda belirtilen belgelerin iki takım olarak hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesi halinde gerekli inceleme yapılarak uygun görülmesi halinde tahsis işlemi yapılacaktır.

9) Köy kalkınma payından köyler (köy tüzel kişiliği) adına gönderilen ödeneklerle yapılacak tesislerin 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre emanet yoluyla köy tüzel kişiliklerince yaptırılmasında yarar görülmektedir. Bu nedenle Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince tesislerin muhakkak emaneten yapılmasının yaygınlaştırılması hususunda gerekenin yapılması ancak köy muhtarlıklarınca işin emaneten yapılamayacağının zorunlu hale gelmesini yazılı olarak belgelenmesi halinde işin ihale yoluyla yapılabileceği,

10) Emanet usulü ile yapılacak olan işlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

a) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün yardımıyla köy tüzel kişiliklerince emanet komisyonu kurulması (komisyon üyelerinden birinin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarından olması) söz konusu işin asıl sahibi köy muhtarları olduğundan, köy muhtarlarının kesinlikle taşeron olarak seçilmemesi,

b) Gönderilen ödeneklerden projesine ve keşfine göre imalat için gerekli olan malzeme ve nakliyeleri ile inşaatta çalıştırılan işçilerin ücretleri karşılanabilir,

c) İmalat için gerekli olan malzeme ve nakliyelere ait olan faturalar ile inşaatta çalıştırılan işçilere ait işçi bordroları ve puantaj cetvellerinin verile emrine bağlanarak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü talimatına göre köy tüzel kişilikleri adına T.C. Ziraat Bankası şubelerine havale edilen paradan ödeme yapılabilir,

d) İnşaat için gerekli olan malzemelerin temininin emanet komisyonlarınca yapılması ve söz konusu malzemelerin inşaat tekniğine uygun olarak depolanması hususuna komisyonlarca özen gösterilmesi,

11) Söz konusu işin emanet usulü yaptırılmasının mümkün olmaması halinde işin (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ) ve köy tüzel kişiliği yetkilileri ile birlikte ihale edilmesi,

12) Tesislerin zamanında başlanılıp projesine göre yapılması için kontrollük hizmetlerinin Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince yürütülmesi,

13) Ödenek ayrıldığı halde bir yıl içinde işe başlanılmaması halinde ayrılan ödeneğin iptal edileceği,

14) Bakanlığımızca köyler adına gönderilen ödeneklerle tesislerin yapımına zamanında başlanılıp projesine göre en kısa zamanda yapılmasının sağlanması, (fiyat artışlarından etkilenmemesi.)

15) Köy kalkınma paylarına ait dosyaların, Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince düzgün bir şekilde tutulması köylerde yapılacak olan tesislere ait projelerin ayrı ayrı dosyalanması,

16) İnşaatların yapımı sırasında, Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerince denetiminin yapılarak harcamaların takip edilmesi, biten ve inşaatı devam eden tesislerin son durumlarının fotoğraflarla bildirilmesi,

17) Biten inşaatların geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması,

18) Bakanlığımızca belli bir proje adına köylere gönderilen ödeneklerin başka bir projeye veya başka bir köy adına tahsisi yine Bakanlığımızca yapılacağından bu tür işlemlerde Bakanlığın talimatının alınması,

Hususlarına bilgi alınmasını ve gereğinin bu esaslara göre yapılmasını rica ederim.

BAKAN ADINA

M. Durukal ÇULHA

Genel Müdür

DAĞITIM:


Valiliklere


Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə