T. C. Bayindirlik ve iskan bakanliği belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ankara

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.18 Mb.
səhifə25/26
tarix13.08.2018
ölçüsü2.18 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

CEZA

Bilindiği üzere, 3194 Sayılı Kanunun 42. Maddesi uyarınca; uygulanacak para cezalarının miktarları 7.12.1988 tarih ve 3506 sayılı Kanun ile 6.12.1989 tarih ve 3591 sayılı Kanuna göre hesaplanmaktayken, 1.8.1999 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4441 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun 4. Maddesinin 7 no'lu bendi ile 9.1.1981 tarihinden 31.12.1987 tarihine kadar yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları üçyüzdoksanüç (393) misline çıkartıldığından, 3506 Sayılı Kanunun bu maddelere ilişkin hükümleri yürürlükten kalkmıştır. Dolayısıyla, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesindeki para cezalarının artırımında 500.000 TL ve 25.000.000 TL esas alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Ancak, 4421 Sayılı Kanunun 5. Maddesi ile kanunlardaki para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarih ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen "Yeniden Değerleme" oranında artırılarak uygulanacağı ifade edildiğinden, 393 misli artırma ile belirlenen para cezalarının 1.1.2000 tarihinden itibaren 1999 yılı Aralık ayında ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılacaktır.

Buna göre: 1.8.1999 tarihinden sonra geçerli para cezaları;

Alt limit: 500.000 x 393 = 196.500.000 TL.

Üst limit: 25.000.000 x 393 = 9.825.000.000 TL olarak belirlenmektedir.

Belirlenen bu miktarlar 2000 yılında, 18.111.1999 tarih ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile %52.1 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

Bilgilerinizi, gereğinin bu doğrultuda yerine getirilmesi için Genelgenin iliniz dahilindeki belediyelere duyurulmasını rica ederim.

Koray AYDIN

Bakan
T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.17.0.00.00.2344-157
3 Şubat 2000

KONU

:

Mücavir Alan


İLGİ : a) 14.4.1986 gün ve 114 sayılı genelge.

b) 14.6.1990 gün ve 881-13022 sayılı genelge.

c) 10.3.1992 gün ve 431-3831 sayılı genelge.

d) 31.12.1997 gün ve 2180-18628 sayılı genelge.

e) 16.6.1998 gün ve 973-6423 sayılı genelge.

f) 8.1.1999 gün ve 289-36 sayılı genelge.

Bilindiği üzere ilgi (f) genelgede Belediyelerin mücavir alan sınırları ile ilgili teklifleri 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca nasıl hazırlayacaklarına ilişkin prosedür ile birlikte mücavir alana alınması istenilen alanlarda köy bulunması durumunda (Mücavir alana alma ve çıkarma işlemlerinde 442 Köy Kanunu'nun 20. Maddesine göre köy derneği kararının alınarak Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Ancak Bakanlığımıza ilgili yerel idarelerden (Valilik, Belediye) gelen taleplerde; Köy Kanunu'nun 24. Maddesinde tanımı verilen (..Köy Muhtarını ve İhtiyar Meclis Azalarını seçmeğe hakkı olan kadın ve erkek köylülerin toplanmasına Köy Derneği denir..) Köy Derneğinin toplanması ve karar alması işleminin zor ve uzun bir süreç içerdiği belirtilerek mücavir alan işlemlerinde, ilgi (f) genelge ile istenilen "Köy Derneği Kararı" yerine "Köy İhtiyar Heyeti Kararı" gönderilmekte ve buna göre işlem yapılması istenilmektedir.

Bu nedenle; Bakanlığımızca ilgi (f) genelge ile birlikte bu genelgenin çıkmasına dayanak olan ilgi (d) ve (e) genelgeler de iptal edilmiş olup bundan böyle mücavir alan işlemleri daha önce olduğu gibi ilgi (a), (b) ve (c), genelgelerde belirtilen hususlar kapsamında değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi, gereğini ve genelgenin iliniz dahilindeki tüm Belediye Başkanlıklarına duyurulmasını arz ve rica ederim.

Koray AYDIN

Bakan

DAĞITIM:


Gereği:

ValililiklereBilgi :

Bakanlıklara

İller Bankası Genel Müdürlüğüne


T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.15.00.00-/2360
4 Şubat 2000

KONU
Plan Yapımında Uyulacak Kurallar


3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde nazım ve uygulama imar planlarının belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce, belediye ve mücavir alan sınırları dışında valiliklerce yapılıp, yaptırılacağı ve onaylanacağı hüküm altına alınmıştır.

İlgili idarelerce hazırlanarak onaylanan imar planları ile bu planların revizyonu, ilaveleri ve plan değişiklikleri ile gerek ilgililerin talebi gerekse idarenin kararı ile yapılması veya yaptırılması halinde mevzii imar planlarında mutlak suretle 2/9/1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik "İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik"de öngörülen esaslara uyulması yasal zorunluluktur.

İlgili idarelerce hazırlanarak onaylanan imar planları ile bunların değişikliklerinde planlama alanı büyüklüğü ve projeksiyon nüfusuna göre belirlenen grupta müellifin imzasının bulunması gerekmektedir. İmar planı revizyonu, ilave imar planı ve Yönetmeliğin 21. ve 22. Maddeleri kapsamındaki plan değişikliklerinde gereken plan müellif grubu, planlama alanının tamamına göre belirlenen gruptur.

İlgili idarelerce imar planlarında değişiklik yapılması gerektiğinde, değişikliğe ait gerekçelerin, plan raporunda, planın yapımı veya yaptırılmasına dair kararda ve alınan onama kararında belirtilmesi gerekmektedir.

Plan değişiklikleri orijinal imar planı paftaları üzerine yapılmamalıdır. Plan değişikliklerinde yeniden pafta üretilerek işlem yapılmalıdır.

Yönetmeliğin 2.9.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 21. Maddesinin birinci fıkrasının 4. Bendi uyarınca, imar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin, zorunluluk halinde ve plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması şartı ile yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

İlgili idarece, plan değişikliği gündeme geldiğinde imar planı değişikliği yapılmasına dair karar alınmadan önce plan müellifinin görüşü alınacaktır. Plan değişikliğinin ilgili, mevzuata ve plan ana kararlarına etkisinin yanı sıra, kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları açısından incelenerek gerekçeli uygun görüş verilir.

İlgili plan müellifinin bulunmaması (hastalık, ölüm, mesleği bırakma vb.) halinin belgelenmesi durumunda Şehir Plancıları Odasının veya aynı grupta bir plan müellifinin uygun görüşüne başvurulur.

İller Bankası tarafından emanet usulü ile yapılan imar planlarında yapılacak değişikliklerde Bankanın uygun görüşü alınır.

Yönetmeliğin 3. Maddesinin birinci fıkrasının 5. bendi uyarınca, mevzii imar planları yürürlükteki imar planlarının kentsel ihtiyaçlar açısından yetersizliği ve yeni alanların kullanıma açılması gereğinin ilgili idarece belirlenmesi ve ilgili idarece sınırlarının tespit edilmesi halinde 1/2000 veya 1/5000 ve 1/1000 ölçekte hazırlanan planlar olarak tanımlanmıştır. İlgili idarece gereklilik ve yeterliliklerin ve alınan kararlarda belirtilmesi koşuluyla mevzii imar planları yapılabilir.

Mevzii imar plan her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında yapılan imar planı olup çevre düzeni planı sınırları içinde mevzii imar planı yapılamaz. Çevre düzeni planı ile yapılaşma kararı alınmış alanlar için yapılacak imar planları mevzii imar planı olarak değerlendirilmez. Çevre düzeni planında, tarım alanı, mera, maki-funda vb. kullanımlar belirlenmiş alanlarda yapılaşma amaçlı (konut, sanayi, turizm, enerji, vb.) imar planı yapılamaz.

İlgili idarelerce Yönetmeliğin değişik 10. maddesi kapsamında hazırlanarak onaylanan imar planlarının yapım ve değişikliklerinde planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile gelecekteki ihtiyaçları göz önünde tutularak sosyal ve teknik altyapı alanlarında, Yönetmeliğin Ek-1 tablosunda belirtilen asgari standartlara uyulacaktır.

Özel girişim eliyle gerçekleştirilen sosyal alt yapı tesis alanları (özel eğitim, özel sağlık vb.) asgari standartlarda sosyal altyapı tesis alanı ayrılma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kamu tarafından karşılanacak kentsel, sosyal ve teknik altyapı tesis alanları dışında önerilecek özel girişime dayalı, sosyal alt yapı alanları, bu alanlara ilave olarak önerilir. Ancak özel sağlık ve özel eğitim tesisi alanları Ek-1a ve Ek-1c de belirtilen asgari büyüklüklere uyacaktır.

İlgili idarelerce hazırlanarak onaylanan imar planlarının yapımı ile bunların revizyonu ilavesi ve değişiklikleri sırasında uyulacak kurallar İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenmiş olup, Yönetmeliğin 8. Maddesinde planlama alanı ile ilgili olarak yapılacak asgari inceleme ve araştırma konuları belirlenmiştir. Yapılacak planlarda bu maddede belirlenen konularda inceleme yapılması ve inceleme yapılması ve inceleme sonuçlarının plan raporuna ve plan kararlarına yansıtılması zorunludur. Bu kapsamda yapılacak çalışmalardan bazıları ile ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

Planlamalarda, planlama alanının büyüklüğü ihtiyaç, arazi özellikleri ve projeksiyon nüfusu çerçevesinde belirlenecek, gerekli olandan daha geniş alanların planlaması yapılmayacaktır. Plan kararlarının, planlama alanının özelliğinden kaynaklanan çalışma konularının yanı sıra, aşağıda sayılan faktör ve koşulların değerlendirilmesi sonucunda alınması zorunludur.


 1. Planlama alanının ülkesel, bölgesel ve yerel konumu

 2. Halihazır durum ve problemler

 3. Demografik analizler

 4. Sektörel hareketlilik ve değerlendirmeler

 5. Doğal afet hareketlilik ve değerlendirmeler

 6. Planlama alanı ile ilgili tarih ve tarihi ve doğal miras araştırmaları

 7. Hukuksal ve mevzuata ilişkin incelemeler

Plan revizyonu ve değişikliklerine ilişkin kararların da aynı çerçevede yapılacak değerlendirmeler sonucunda alınması gerekmektedir.

Planlama alanının fiziksel yapısı ile ilgili araştırmalar arasında yer alan, jeolojik yapı, taşkın, sel, heyelan, çığ gibi afet olasılığını da belirleyen ve alınacak önlemlerle ilgili sonuçları da ortaya çıkaran özelliklerin, jeoloji mühendislerince gerektiğinde jeofizik mühendisleri ile birlikte hazırlanacak ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü veya İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından onaylanacak "Jeolojik Etüt Raporunda" belirlenmesi gerekmektedir. Jeolojik etüt raporlarının yerleşime uygun alanları, önemli alanları jeoteknik etüt yapılması gereken alanları ve yerleşime uygun olmayan alanları belirlemesi ve planlarda bu verilerin kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca bu raporlar, imar planlarının eki olup, inşaat ruhsatı ile ilgili işlemlerde imar durumuna eklenecek "jeolojik rapor" olarak kullanılacaktır. Raporların ilgili bölüm örnekleri aslına uygunluğu idarece onaylanmak kaydıyla imar durumu talebinde bulunan kişilere idarece verilecektir.

Planlama sürecinin analiz, araştırma ve sentez aşamalarında yönetmelikte belirlenen konularda yapılan çalışmaların ve toplanan değişik sınıf ve türdeki verilerin planlama kararlarının oluşumunda etkin kullanımı zorunludur.

Tarım alanlarının, sit alanlarının orman alanlarının özel çevre koruma alanlarının, ekolojik açıdan korunması gerekli alanların, sulak alanların uluslar arası sözleşmelere konu alanların, kıyı alanlarının ve benzeri alanların ilgili mevzuatında öngörülen kurallar çerçevesinde korunması ile ilgili önlemler planlarda belirlenecektir.

Plan raporları planların ekidir ve gerek uygulama aşamasında gerekse plan kararlarının oluşumuna dair değerlendirmelerde başvurulacak belgelerdir. Bu nedenle plan raporları, planlama çalışmaları ile ilgili detaylı açıklamaları, kararlar konusunda açık belirlemeleri kapsamak zorundadır.

Planlama sürecinin analiz, araştırma ve sentez aşamalarında yönetmelikte belirlenen konularda yapılan çalışmaların ve toplanan değişik sınıf ve türdeki verilerin planlama kararlarının oluşumunda etkin kullanımı zorunludur.

Bilgilerinizi plan yapımında İmar Kanunu, İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik ve bu genelgeye uyulmasını, işlemlerin bu doğrultuda yerine getirilmesi için genelgenin iliniz dahilindeki belediyelere iletilmesini arz/rica ederim.

Koray AYDIN

Bakan


DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Valiliklere Başbakanlığa

Büyükşehir Belediye Bakanlıklara

Başkanlıklarına Afet İşleri Genel Müdürlüğüne

İller Bankası Genel MüdürlüğüneT.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.16.00.07/E-66-3347
18 Şubat 2000

KONU
3016 Sayılı Kanuna Göre Emsal Bedellerin tayiniİLGİ: 17.08.1984 tarih 11542 sayılı genelgemiz.

775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 26. Maddesini değiştiren 3016 Sayılı Kanun, 20.6.1984 tarih ve 18437 sayılı Resmi Gazete’de; 3016 sayılı Kanun gereğince Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerini değiştiren Yönetmelik de 12.8.1984 tarih ve 18487 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve ilgide kayıtlı genelgemiz ile de yapılacak işlemler Valiliğinize (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) bildirilmişti.

775 sayılı Yasa uygulamalarının düzenli olarak yürütülebilmesi için, konut ve arsaların Emsal Bedelleri ile ticari alanların muhammen bedellerinin her yıl Bakanlığımızca talep edilmeden gönderilmesi gerekmektedir.

Buna ilişkin; 1. Mülkiyeti Belediyesine ait Bakanlığımızca sınır onaması yapılan Gecekondu Önleme Bölgelerinde yine Bakanlığımızca inşa edilip satışı yapılmayan konutların bulunduğu arsaların;

 • İmar planları

 • Parselasyon planları

 • Dağıtım cetvelleri

 • Mülkiyet durumları

 • Konutların yerleşim planları

 • Arsa emsal bedelleri

 • Konut emsal bedellerinin

 1. Mülkiyeti Bakanlığımıza ait Gecekondu Önleme Bölgelerinde yine Bakanlığımızca inşa edilip, tahsisen satışı yapılmayan konutların bulunduğu arsalar ile, Ticaret, Sağlık, Hastane, PTT v.s. alanların ve boş arsaların;

 • İmar planları

 • Parselasyon planları

 • Dağıtım cetvelleri

 • Konutların yerleşim planları

 • Arsa emsal bedelleri

 • Mülkiyet durumları

 • Ticaret alanlarının muhammen bedelleri

 • Diğer kurum alanlarının arsa emsal bedelleri

 • Konut emsal bedelleri

 • Boş ve tahsis edilmeyen çok ve tek katlı konut alanlarının arsa emsal bedellerinin

 1. Bakanlığımızca gerek Belediyesine ait Gecekondu Önleme Bölgelerinde gerekse Bakanlığımıza ait Gecekondu Önleme Bölgelerinde inşa ettirilerek kiralanan konutların emsal kira bedellerinin

Her yıl inşaat birim fiyatlarının çıktığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde belirlenerek gönderilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Koray AYDIN

Bakan

DAĞITIM:


Tüm Valiliklere

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIGI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.16.00.06/537-6750
13 Nisan 2000

KONU

:

Yoksul ve Dar Gelirlilik Limitlerinin Değiştirilmesi17 Mayıs 1976 gün, 15590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "775 sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik"in" 7. maddesinde belirlenmiş olan Yoksul ve Dar Gelirlilik Limitine" ilişkin puanlama tablosu, 01 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenerek yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Feridun DUYGULUER

Bakan a.

Genel Müdür


EK: 1 Puanlama Tablosu


DAĞITIM:


Valiliklere

(Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)775 SAYILI GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN

BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞE GÖRE ARSA, KREDİ, KİRALIK VE MÜLK KONUTLARIN DAĞITIMINDA

PUANLAMA SİSTEMİNİ GÖSTERİR TABLO

(Bakanlığımızın 7.4.2000 tarih, 416/814 sayılı oluru ile belirlenmiştir.)
AİLE BÜYÜKLÜĞÜ

YILLIK NET GELİR

ANA PUAN

1-2 Kişilik Aile

2.500.000.000.-

-

2.482.500.000.-

1

2.482.499.999.-

-

2.465.000.000.-

2

2.464.999.999.-

-

2.447.500.000.-

3

2.447.499.999.-

-

2.430.000.000.-

4

2.429.999.999.-

-

2.412.500.000.-

5

2.412.499.999.-

-

2.395.000.000.-

6

2.394.999.999.-

-

2.377.500.000.-

7

2.377.499.999.-

-

2.360.000.000.-

8

2.359.999.999.-

-

2.342.500.000.-

9

2.342.499.999.-103 Kişilik Aile

2.525.000.000.-

-

2.507.500.000.-

1

2.507.499.999.-

-

2.490.000.000.-

2

2.489.999.999.-

-

2.472.500.000.-

3

2.472.499.999.-

-

2.455.000.000.-

4

2.454.999.999.-

-

2.437.500.000.-

5

2.437.499.999.-

-

2.420.000.000.-

6

2.419.999.999.-

-

2.402.500.000.-

7

2.402.499.999.-

-

2.385.000.000.-

8

2.384.999.999.-

-

2.367.500.000.-

9

2.367.499.999.-10


Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə