## Əyani şöbə: Yaz sessiyası 2016/2017 Fakültələr (ixtisaslar) – ## Fizika müəllimliyi (qr. 201, 202, 203); Texnologiya müəllimliyi (qr. 201, 202, 203, 204); Riyaziyyat müəllimliyi


##num= 21// level= 1// sumtest=21 // name= Orta əsrlərdə və intibah dövründə məktəb və pedaqoji fikir //Yüklə 1,16 Mb.
səhifə15/25
tarix09.02.2020
ölçüsü1,16 Mb.
#102051
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25

##num= 21// level= 1// sumtest=21 // name= Orta əsrlərdə və intibah dövründə məktəb və pedaqoji fikir //


1. İntibah mədəniyyətinin əsas əlaməti

A) Möhkəm və davamlı quldar yetişdirmək

B) Dini xarakter daşıması

C) Dünyəvi xarakterə malik olması

D) Hərbi icma üzvləri hazırlamaq

E) Gənclərin fiziki cəhətdən sağlam böyüdülməsi

2. Avropada ruhanilərə məxsus kafedral təhsilin məzmunu üçlüyə (trivium) və dördlüyə (kvatrium) bölünürdü. “Kvatriuma” hansı fənlər daxil idi?

A) Latın dili, yunan dili, ritorika, tarix

B) qrammatika, ritorika, dialektika, fəlsəfə

C) Təbiət, cəmiyyət, sosial, siyasi

D) Hesab, həndəsə, astronomiya, musiqi

E) kimya, fizika, latın dili, yunan dili

3. Orta əsrlərdə Qərbi Avropada tərbiyənin başlıca məqsədi nədən ibarət idi?

1 - Ideal dindar şəxsiyyət yetişdirmək

2 - Kamil insan yetişdirmək

3 - Dini tərbiyəni təkmilləşdirmək

4 - Hərbi icma üzvləri hazırlamaq

5 - Möhkəm və davamlı hərbiçilər hazırlamaq

6 - Ruhun xilas edilməsi

7 - Sərt fiziki və hərbi tərbiyə vermək

8 - Tərbiyəni xristian ənənələri əsasında qurmaq

A) 4, 5, 6, 8

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 3, 5, 7

D) 1, 3, 6, 8

E) 1, 3, 5, 6

4. Feodalizm cəmiyyətinə aid olan məktəbləri seçin

1 - orta ümumtəhsil

2 - sex

3 - eyrenlər

4 - gildiya

5 - monastr

6 - peşə məktəbləri

7 - universitetlər

8 - rəqəm məktəbləri

A) 2, 3, 4, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 4, 5, 7

D) 3, 4, 5, 6

E) 4, 5, 6, 7

5. Intibah dövrünün humanist pedaqoqlarını müəyyən edin.

1 - C. Lokk

2 - V. Feltre

3 - T. Mor

4 - Y. A. Komenski

5 - M. Monten

6 - D. Didro

7 - T. Kompanella

8 - M. F. Kvintilian

A) 5, 6, 7, 8

B) 2, 4, 5, 6

C) 2, 3, 5, 7

D) 4, 5, 6, 7

E) 1, 2, 3, 5

6. Cəngavərlik tərbiyəsi dövründə qadın təhsilinə aid olan bəndləri seçin

1 - qadınların təhsilinə daha artıq diqqət yetirilirdi

2 - qadınlara təhsil verilmirdi

3 - cəngavərlərin qadınları çox vaxt ərlərindən savadlı olurdu

4 - qadınlara yalnız ev işləri öyrədilirdi

5 - ərləri olmadıqda təsərrüfatı idarə edirdilər

6 - qadınlara yalnız dini təhsil verilirdi

A) 2, 4, 5

B) 2. 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 1, 3, 6

7. Orta əsrlərdə ruhanilərin hansı məktəbləri vardır?

1 - Məhəllə

2 - Palestra

3 - Sobor (kafedral)

4 - Kifara

5 - Monastr

6 - Efeblər

A) 2; 3; 5

B) 1; 5; 6

C) 2; 4; 6

D) 2; 3; 4

E) 1; 3; 5

8. Orta əsrlərdə yaranmış yeni formalı təhsil müəsssisələrini seçin

1 - qrammatika

2 - kilsə məktəbləri

3 - sex məktəbləri

4 - ritoriklərin məktəbləri

5 - şəhər məktəbləri

6 - universitetlər

A) 1, 2, 3, 4

B) 2, 4, 5, 6

C) 3, 4, 5, 6

D) 2, 3, 5, 6

E) 1, 3, 4, 5

9. Orta əsr Avropa universitetlərində bu fakültələr yox idi

1 - artistlik

2 - riyaziyyat

3 - ilahiyyat

4 - iqtisadiyyat

5 - tibb

6 - kitabxanaçılıq

7 - hüquq

8 - pedaqoji

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 4, 6, 8

C) 2, 4, 5, 7

D) 1, 3, 6, 8

E) 3, 4, 5, 6

10. Feodalizm cəmiyyətinin 3 silkinə daxil olanları ardıcıllıqla göstərin.

1 - ruhanilər

2 - kəndlilər

3 - dünyəvi feodallar

A) 1, 2, 3

B) 2, 1, 3

C) 1, 3, 2

D) 3, 2, 1

E) 2, 3, 1

11. Yeddi sərbəst sənət proqramının birinci hissəsi olan triviumda tədris olunan fənləri ardıcıllıqla göstərin

1 - dialektika

2 - qrammatika

3 - ritorika

A) 2, 1, 3

B) 3, 2, 1

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 1

E) 1, 3, 2

12. Orta əsr universitetlərinin yaranmasının xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin

1 - Boloniya

2 - Neapol

3 - Oksford

4 - Paris

5 - Kembric

A) 2, 1, 5, 4, 3

B) 1, 3, 2, 4, 5

C) 1, 5, 4, 3, 2

D) 3, 5, 4, 1, 2

E) 1, 4, 2, 3, 5

13. Orta əsr Avropada cəngavər təliminin ardıcıllığını müəyyən edin

1 - cəngavər adı verilirdi

2 - feodalın qadını yanında paj (şagird) vəzifəsini icra edirdi

3 - öz ailəsində tərbiyə alırdı

4 - uşaq atasından yuxarı rütbəli feodalın sarayına göndərilirdi

5 - cəngavər yanında silahdaşıyan olurdu

A) 4, 5, 3, 1, 2

B) 3, 4, 1, 2, 5

C) 5, 4, 3, 2, 1

D) 3, 4, 2, 5, 1

E) 3, 5, 4, 2, 1

14. Orta əsr məktəblərinin hər birinə uyğun olan tərbiyə sistemini seçin

1 - məhəllə

2 - monastr

3 - sabor

a - oğlanlar dini ehkamları, kilsə nəğmələrini, yazısını, atalarının peşəsini öyənir, fiziki əməklə məşğul olurdular

b - fədakarlıq, itaətkarlıq, şəxsi azadlıq və digər təbəqələr üzərində üstünlük ideyası tərbiyə edilirdi

c - oğlanlar gələcək rahibliyə hazırlanırdı

d - əsas tip kilsə tədris müəssisəsi hesab edilirdi

e - ustalar özlərinə bir - iki şagird götürüb onlara sənətlərini öyrədirdi

A) 1 - a, 2 - b, 3 - c;

B) 1 - a, 2 - c, 3 - d;

C) 1 - b, 2 - c, 3 - e;

D) 1 - d, 2 - a, 3 - b;

E) 1 - c, 2 - d, 3 - a

15. Intibah dövründə yazılmış əsərlərlə müəllifləri arasındakı uyğunluğu tapın

1 - “Qarqantua və Pantaqruel”

2 - “Günəş səhəri”

3 - “Utopiya adası”

a - Tomazo Kampanella

b - Mişel de Monten

c - Fransua Rable

d - Dante Aligeri

e - Tomas Mor

A) 1 - d, 2 - e, 3 - a

B) 1 - a, 2 - b, 3 - c

C) 1 - c, 2 - a, 3 - e

D) 1 - b, 2 - c, 3 - d

E) 1 - e, 2 - d, 3 - b

16. Məna uyğunluğunu tapın

1 - renaissance

2 - teosentrik

3 - antroposentrik

4 - studia human

5 - standia divrna

a - kilsə elmləri

b - Allah haqqında təlim

c - dünyəvi elmlər

d - intibah

e - insan haqqında təlim

A) 1 - a, 2 - e, 3 - d, 4 - b, 5 - c

B) 1 - d, 2 - a, 3 - c, 4 - e, 5 - b

C) 1 - d, 2 - b, 3 - e, 4 - c, 5 - a

D) 1 - b, 2 - a, 3 - d, 4 - e, 5 - c

E) 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - e, 5 - a

17. Intibah dövrünün aşağıdakı ölkələrə uyğun olan pedaqoqlarını uyğunlaşdırın

1 - Italiya

2 - Fransa

3 – Ingiltərə

a - D. Aligeri, F. Petrarko

b - Sokrat, Aristotel, Platon

c - F. Rable, M. Monten, P. Rame

d - K. D. Uşinski, V. Belinski, A. S. Makarenko

e - X. L. Vives, E. Rotterdamski, T. Mor

A) 1 - d, 2 - b, 3 - c

B) 1 - e, 2 - a, 3 - d

C) 1 - b, 2 - e, 3 - a

D) 1 - a, 2 - c, 3 - e

E) 1 - c, 2 - d, 3 - b

18. Intibah dövrü pedaqoqları pedaqoji ideyalarını hansı əsərlərində ümumləşdirmişdir? Uyğunluğu müəyyənləşdirin

1 - Dante Aligeri

2 - Tomazo Kampanella

3 - Tomas Mor

a - “Utopiya adası”, “Ən gözəl dövlət quruluşu haqqında qızıl kitab”

b - “Pedaqoji poema”, ”Qüllələr üzərində bayraqlar”

c - “Günəş səhəri”, “Müdriklik”

d - “Qarqantua və Pantaqruel”

e - “Ilahi komediya”, “Pir”, “”Monarxiya”

A) 1 - a, 2 - b, 3 - d

B) 1 - b, 2 - d, 3 - c

C) 1 - e, 2 - a, 3 - b

D) 1 - e, 2 - c, 3 - a

E) 1 - b, 2 - e, 3 - a

19. Orta əsr Avropada cəngavər tərbiyəsində yaşlara uyğun olan tərbiyə sistemlərini seçin

1 - 0 - 7 yaş

2 - 7 - 14 yaş

3 - 14 – 21 yaş

a - təntənə ilə cəngavər adı verilirdi

b - valideynlərinin himayəsi altında tərbiyə alırdı

c - cəngavər yanında silah daşıyan olurdu

d - feodalın qadını yanında paj (şagird) vəzifəsini icra edirdi

e - uşaq atasından yuxari rütbəli feodalın sarayına göndərilirdi

A) 1 - a, 2 - d, 3 - c

B) 1 - d, 2 - b, 3 - a

C) 1 - c, 2 - a, 3 - b

D) 1 - b, 2 - d, 3 - c

E) 1 - e, 2 - c, 3 - d

20. Orta əsrdə mövcud olan aşağıdakı məktəblər kimlərə məxsus idi? Uyğunluğu tapın

1 - Kafedral

2 - Sex

3 - Gildiya

a - tacirlərə

b - sənətkarlara

c - kapitalistlərə

d - ruhanilərə

e - cəngavərlərə

A) 1 - d, 2 - a, 3 - b

B) 1 - d, 2 - b, 3 - a

C) 1 - c, 2 - b, 3 - a

D) 1 - e, 2 - c, 3 - d

E) 1 - b, 2 - d, 3 - e

21. Məktəblərə uyğun olan tərbiyə sistemlərini seçin

1 - Sex

2 - Gildiya

3 - Monastr

a - bu məktəbləri tacirlər açırdı, əsasən dünyəvi təhsil verilirdi

b - bu məktəbləri sənətkarlar açırdı, təlimin həcmi, məzmunu və üsulları kilsə məktəblərindən fərqli idi

c - bu məktəbdə oxuyanlar hərbi xidmətdən azad edilirdi

d - bu məktəblərdə millilik, demokratiklik və dünyəvilik üstün cəhət idi

e - bu məktəblərdə oğlanlar gələcək ruhaniliyə hazırlanırdı

A) 1 - e, 2 - a, 3 - b

B) 1 - b, 2 - d, 3 - e

C) 1 - b, 2 - a, 3 - e

D) 1 - c, 2 - d, 3 - e

E) 1 - b, 2 - e, 3 - d


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə