Acta de Pleno 29. 03. 15Yüklə 0,76 Mb.
səhifə3/9
tarix31.12.2018
ölçüsü0,76 Mb.
#88554
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.MUSIKA ESKOLA (musika)

2. ESCUELA DE MÚSICA (música)

Musika espezialitatea (matrikula barne)

Especialidad Música (incluida matrícula)


Irunen erroldatua

Empadronado en Irun

Irunen erroldatugabeak

No empadronado

Talde instrumentala / Conjunto instrumental

63,45€

83,90€

Musika Hizkuntza / Lenguaje musical

366,30€

475,75€

Instrumentua / Instrumento

408,25€

531,00€

Instrumentua+Hizkuntza/Instrumento+Lenguaje

546,35€

710,05€

Hezkuntza indartua / Enseñanza reforzada

591,35€

768,35€


3. MUSIKA ESKOLA (dantza)

3. ESCUELA DE MÚSICA (danza)


Irunen erroldatua

Empadronado en Irun

Irunen erroldatugabeak

No empadronados
Hasiera maila/ Iniciación

160,65€

209,75€
Prestakuntza / Preparatorio

247,60€

321,25€
1. Kurtsoa / Primer Curso:

433,80€

563,75€
2. Kurtsoa / Segundo Curso:

458,35€

594,40€
3. eta 4. Kurtsoa / Tercer y Cuarto Curso:

481,90€

626,15€
4. IKASTARO DESBERDINAK

4. CURSILLOS DIVERSOS
Irunen erroldatua

Empadronado en Irun

Irunen erroldatugabeak

No empadronados
Aktiboki ikaslea / Alumno activo

10,55€/hora

13,70€/hora
Entzule gisa / Alumno oyente

6,35€/hora

8,45€/hora
5. ZIURTAGIRI AKADEMIKOAK

5. CERTIFICACIONES ACADÉMICAS
Irunen erroldatua Empadronado en Irun

Irunen erroldatugabeak No empadronados
Ziurtagiri akademikoak

Certificaciones académicas5,30€

6,35€
Musika Eskolako Diploma

Diploma Escuela de Música6,35€

8,45€

6. INSTRUMENTUAK ALOKATZEA

6. ALQUILER DE INSTRUMENTAL
Irunen erroldatua

Empadronado en Irun

Irunen erroldatugabeak

No empadronados
Instrumentuan alokairua

Alquiler de instrumentos147,35 €/ curso

191,35 €/ curso

7. KONTSERBATORIOKO ENTZUNDEGIA ERABILERA

7. USO AUDITORIO DEL CONSERVATORIO
Irunen erroldatua

Empadronado en Irun

Irunen erroldatugabeak

No empadronados
Orduko erabiltzeagatik

Por hora de utilización139,15 €

181,10 €


D.- "IRUNGO UDAL EUSKALTEGIA   EUSKALTEGI MUNICIPAL DE IRUN" JASO-TAKO ZERBITZUENGATIK

D.- POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL "EUSKALTEGI MUNICIPAL DE IRUN   IRUNGO UDAL EUSKALTEGIA"

TARIFATARIFA

Udal euskaltegian matrikula egiten dutenek, 2017/2018 ikasturtean, ordaindu beharreko zenbatekoak:

Importes a abonar por quienes formalicen, en el curso 2017/18, la matrícula en el Euskaltegi Municipal:

A) HABEren dirulaguntzapeko ikastaroakIKASTARO MOTA

IKASTAROAREN PREZIOA

25 ordu astean (iraila-urria/ekaina)

..................606,90 €

20 ordu astean (iraila-urria/ekaina))

..................565,10 €

15 ordu astean (iraila-urria/ekaina)

..................483,50 €

10 ordu astean (iraila-urria/ekaina)

..................362,10 €

8 ordu astean (iraila-urria/ekaina)

..................309,10 €

7,5 ordu astean (iraila-urria/ekaina)

..................290,70 €

6 ordu astean (iraila-urria/ekaina)

..................239,70 €

4 ordu astean (iraila-urria/ekaina)

..................189,75 €

3 ordu astean (iraila-urria/ekaina)

..................135,70 €

80 ordu hilabeteans (uztaila edo abuztua)

………….69,40 €

AISA (materiala)

……………44,90 €

Bestelako iraupena duten taldeak (ordu kopurua edo egutegia): orduko prezioa kalkulatuko da asteko iraupenenan antzekotasun handiena duen ordu kopurua duten ikastaroekin

A) Cursos subvencionados por HABETIPO DE CURSO

PRECIO DEL CURSO

25 horas semanales (septiembre-octubre/junio)

..............606,90 €

20 horas semanales (septiembre-octubre/junio)

.............565,10 €

15 horas semanales (septiembre-octubre/junio)

..............483,50 €

10 horas semanales (septiembre-octubre/junio)

..............362,10 €

8 horas semanales (septiembre-octubre/junio)

..............309,10 €

7,5 horas semanales (septiembre-octubre/junio)

..............290,70 €

6 horas semanales (septiembre-octubre/junio)

..............239,70 €

4 horas semanales (septiembre-octubre/junio)

..............189,75 €

3 horas semanales (septiembre-octubre/junio)

..............135,70 €

80 horas mes (julio o agosto)

……….69,40 €

AISA (material) ………44,90 €
Grupos de duración distinta (número de horas o calendario): se calculará el precio de cada hora conforme al precio de la hora del tipo de curso que más se le asemeje en duración semanal.


B) Bestelako ikastaroak

Eskola orduaren prezioa


B) Otro tipo de cursos de euskera

Precio por hora lectivaB.1 Ikastaro pertsonalizatuak. Taldeko

44,90 €

B.1 Cursos personalizados. Por grupo

44,90 €

B.2 Xede berezitako ikastaroak. Taldeko

(Gutxienez 4 ikasle, gehienez 12)80,10 €

B.2 Cursos específicos. Por grupo

(Mín. 4 alumnos, máx. 12)80,10 €

B.3 Euskalduntze / Alfabetatzea
B.3 Euskalduntzea / AlfabetatzeaBanakako klaseak. Ikasleko44,90 €

Clases individualizadas. Por alumno

44,90 €

Taldeka

(Gutxienez 4 ikasle, gehienez 12)80,10 €

Por grupos

(Mín. 4 alumnos, máx. 12)80,10 €

B.4. Autoikaskuntza ikastaroak

561,00 €

B.4. Cursos de autoaprendizaje

561,00 €


C) Higurarrenei zuzendutako bestelako lan edo zerbitzuak, Euskaltegiko funtzioekin eta/edo langilegoarenekin erlazionaturikoak.

28,60 €/orduC) Otros trabajos o servicios a terceros relacionados con las funciones del Euskaltegi y/o de los trabajadores:

28,60€/hora
E.- JABEKUNTZA ESKOLA

PRESTAKUNTZA IKASTAROAK

E.- ESCUELA DE EMPODERAMIENTO.

CURSOS DE FORMACIÓNTARIFA

Matrikula-tasa, kurtsoaren iraupenaren arabera zehazten da.

TARIFA

La tasa de matrícula se establece en atención a la duración del curso.a)12 ordu arte

8,25 €

a) De 1 a 12 horas

8,25 €b) 20 eta 13 ordu artean

15,55 €

b) Entre 13 y 20 horas

15,55 €c) 21 ordutik aurrera

31,05 €

c) A partir de 21 horas

31,05 €


Kuota orokorraren %90eko hobaria aitortzen zaie Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (D.B.E.) jasotzen duen Bizikidetza Unitateko kide diren pertsonei.Se reconoce una bonificación del 90 % de la cuota general a favor de aquellas personas cuya Unidad de Convivencia es perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I.).Esku hartzerik egon ez denez, proposamena bozketara eraman da eta gehiengoaren botoez onartuta geratu da, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; eta de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik; Melida, Díez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik botoen kontra eta ondorengo jaun-andreen abstentzioarekin: Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik;

Al no haber intervenciones, se somete a votación la propuesta que es aprobada por mayoría con los votos a favor de los señores y las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV y de las señoras de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular; los votos en contra de los señores Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu y las abstenciones de los señores Soto, Reglado y Oyarbide y de las señoras Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun.

-5-

-5-


Diru-laguntza izenduna deklaratzea

Declaración de subvención nominativa


Honako hau irakurri da:

Se da lectura a lo siguiente:
"Gaia: “Auzo-elkarteentzako diru-laguntzak, aseguru-polizak kontratatzeko” espedientea. 2017. urtea.

"En relación al expediente relativo a “Subvenciones a AA.VV. para la contratación de pólizas de seguro.” Año 2017

Egitateak:

Resultando los siguientes hechos:

- Irungo Udalak bere gain hartu ohi du, diru-laguntzaren formularen bidez, bai hiriko Auzo-elkarteentzako bai Oiaso 2000 Federaziorako, EZko aseguru-polizak kontratatzeko kostua, hirugarrenei eta materialei egindako balizko kalteak aseguratzeko.

- Que este Ayuntamiento de Irun ha venido asumiendo, mediante la fórmula de la subvención, el coste de la contratación de pólizas de seguro de R.C. asegurando daños a terceros y materiales para las AA.VV. de la ciudad, así como para la propia Federación Oiasso 2000.

- Informazioaren Gizartea, Partaidetza eta Auzoak arloak txostena aurkeztu zuen, iritziz aseguratze hori ezinbestekoa dela eta udalak diruz lagundu behar duela. Horregatik, 2013tik helburu horretarako diru-laguntza izendunaren ildo bat ezarri da, diru-laguntza orokorren prozesutik kanpo, auzo-elkarteei zuzenduta beren urteko jarduna laguntzeko. Prozesu hori konkurrentzia bidez garatzen da.

- Que el área de la Sociedad de la Información, Participación Ciudadana y Barrios presenta informe considerando que este aseguramiento es imprescindible y que debe ser subvencionado por el Ayuntamiento, razón por la cual desde 2013 se viene estableciendo una línea de subvención nominativa con este fin, fuera del proceso de subvención general dirigió a las AA.VV. para el apoyo a su actividad anual, proceso que se desarrolla en concurrencia.

Argudioak:

- Diru-laguntza hau zuzenekoa eta izenduna izan behar du Federazio horri emateko, auzo-elkarteei konkurrentzian ematen zaizkien diru-laguntzen ildoetatik bananduta, berariazko izaera duelako eta sortzen ziren polizak berritzeko eta ordaintzeko kudeaketan operatibitate-arazoak saihesteko.
Considerando los siguientes argumentos:

- Que esta subvención debe plantearse como directa y nominativa a dicha Federación, separada de las líneas de subvención en concurrencia que se destinan a las AA.VV., por su carácter específico y para evitar los problemas de operatividad en la gestión de la renovación y pago de las pólizas que se generaban.- Helburu horretarako, badago aurrekontu-erabilgarririk 1.0910.481.01.924.20 aurrekontu-aplikazioan.

- Que existe disponibilidad presupuestaria en la aplicación 1.0910.481.01.924.20 para tal fin.

Espedientean dagoen dokumentazioa ikusirik:

Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasuneko ordezkaritza honek honako erabaki-proposamen hau aurkezten dio Ogasuna, Giza Baliabideak, Informazioaren Gizartea, Sustapena eta Auzoak arloetako informazio-batzordeari:A la vista de la documentación obrante en el expediente,

Esta Delegación de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda propone a la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos, Sdad. Información, Fomento y Barrios la adopción del siguiente acuerdo:1.- Izendun deklaratzea OIASO 2000 Federazioa entitatearen aldeko 2.565,00 €-ko diru-laguntza, 2017. urteko aseguru-polizak kontratatzeko, 1.0910.481.01.924.20 aurrekontu-aplikazioaren kargura.

1.- Declarar como nominativa a favor de Federación Oiaso 2000 la concesión de la subvención para la contratación de pólizas de seguro, año 2017, por un importe máximo de 2.565,00 € con cargo a la aplicación 1.0910.481.01.924.20.

2.- Espedientea jendaurrera eramatea hamabost egun baliodunetan, interesdunek azter dezaten eta erreklamazioak aurkezteko aukera izan dezaten. Aipatutako espedientea behin betiko onetsitzat hartuko da, baldin eta jendaurreko informazio aldia amaitu ondoren erreklamaziorik jaso ez bada, eta amaiera emango dio administrazio-bideari. Honen aurka, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, hilabeteko epean, honen jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatuta; edo, bestela, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean zuzenean aurkaratu, bi hilabeteko epean, honen jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatuta; hori guztia, bidezko iritzitako beste edozein errekurtso aurkezteko aukeraz gainera".


2.- Someter el expediente a exposición pública por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones. El expediente de referencia se considerará definitivamente aprobado si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones poniendo fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro recurso que considere pertinente".


Alkate jaunak esku hartzeko txandari hasiera eman dio.

El señor Alcalde, abre el turno de intervenciones.


De Bengoechea andreak hitza eskatu du esateko bere taldea zalantzan dagoela alde bozkatu edo abstenitzearen artean.
Noski, beren nahia da auzo elkarteak aseguratuta egotea, batez ere antolatzen diren jaietako ekintzei begira.

Baina bere galdera da ea erantzukizun zibileko aseguru hauek estaldurarik ematen duten auzo elkarteek dauzkaten eta erabat erregularizatuta ez dauden beste jardueretarako.


Jaietako ekintzak diren kontuetarako bada erabat ados daude. Baina beste jardueretarako, denok baitakigu hor egiten direla, galdetzen dute ea diru horrek balioko duen erantzikuzun hori ordaintzeko ala ez.
Arrazoi horregatik uste du abstenitu egingo direla.

Pide la palabra la señora de Bengoechea, para comentar que su Grupo está en duda sobre votar a favor o abstenerse.
Desde luego, que su deseo es que las asociaciones de vecinos estén aseguradas, sobre todo para lo que se refiere a los festejos que se organizan.
Pero su pregunta es, si estos seguros de responsabilidad civil cubrirán también otras actividades que tienen las asociaciones de vecinos y que no están totalmente regularizadas.
Para lo que es festejos están absolutamente a favor. Pero para otras actividades, que todos conocemos que tienen lugar ahí, se preguntan si este dinero va a servir para pagar esa responsabilidad o no.
Esa es la razón por la que cree que se van a abstener.
Beste esku hartzerik ez dagoenez, proposamena bozketara eraman da eta gehiengoaren botoez onartuta geratu da, ondorengo jaun-andreen aldeko botoarekin: Alkatea, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro eta Gómez Adrián Irungo Sozialistak udal taldetik; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo eta Peña Sí se Puede Irun udal taldetik; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola eta Guezuraga EAJ-PNV udal taldetik; Melida, Díez eta Berasategui Euskal Herria Bildu udal taldetik. Eta ondorengo andreen abstenzioarekin: de Bengoechea eta Larrea Popularren udal taldetik.

Al no haber más intervenciones, se somete la propuesta a votación quedando aprobada por mayoría, con los votos a favor de los señores y las señoras: Alcalde, Laborda, Páez, Eizaguirre, Corchón Arretxe, Martínez, Alegre, Álvarez, Maestro y Gómez Adrián del Grupo Municipal Socialistas de Irun; Soto, Reglado, Oyarbide, Lorenzo y Peña del Grupo Municipal Sí se Puede Irun; Iridoy, Larraza, Corchón Álvarez, Gómez Sarasola y Guezuraga del Grupo Municipal EAJ-PNV y Melida, Díez y Berasategui del Grupo Municipal Euskal Herria Bildu y las abstenciones de las señoras de Bengoechea y Larrea del Grupo Municipal Popular
-6-

-6-


2017. urterako produktibitate Osagarriaren onarpena


Aprobación del Complemento de productividad para el año 2017


Honako hau irakurri da:

Se da lectura a lo siguiente:
"Gaia: Helburuen araberako Produktibitate Osagarria ezartzea 2017. urtean zehar Irungo Udalaren zerbitzura ari diren langileentzat.

Egitateak:
 • Irungo Udalaren zerbitzuan ari diren langileen lan baldintzak arautzen eta hobetzen dituen Akordioak, 2015eko apirilaren 29ko osoko bilkuraren bidez berretsi eta 2015eko maiatzaren 15eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zenak, bere 19. artikuluan esaten du ekintza planak aurreikusi behar direla agintaldirako onartzen den gobernu programan oinarrituta, programa bakoitzerako adierazleak eta lortu beharreko helburuak zehaztuta, haietan oinarrituta egingo baita langile bakoitzaren ekarpenaren eta lanaren ebaluazioa. • Horri dagokionean, Irungo Udalaren 2017. urterako aurrekontuak berariazko aurrekontu aplikazio bat jasotzen du (1 0820.121.03.920.20) ekitaldian zehar produktibitate osagarria ordaintzeko. 599.592,25 euroko saldoa du kontu-sail horrek, eta horrek esan nahi du ekitaldirako aurreikusitako ordainsari masaren %2,8 inguru hartzen duela.

Argudioak:
 • Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 79. artikuluak esaten du ordainsari osagarrien barnean dagoela produktibitate osagarria, errendimendu berezia, ohiz kanpoko jarduna eta funtzionarioak bere lanpostuan jartzen duen ardura eta etekina ordaintzeko jarria.


 • Gainera, agindu horrek esaten du gastu programa bakoitzean eta osotasunean hartuta finkatuko dela haren zenbatekoa, eta eskumena duen organoari dagokiola bakoitzarekiko zenbatekoak zehaztea eta zein funtzionariok merezi duten erabakitzea, ezartzen diren irizpideen arabera eta langileen ordezkaritza duen organoak beharreko txostena egin ondoren.
 • Aurreikuspen berdina egiten du Toki Administrazioko funtzionarioen ordainsarien erregimena arautzen duen apirilaren 25eko 861/1986 Errege Dekretuak, erantsiz lanpostuan egin beharreko lanarekin eta hari atxikiriko helburuekin zuzenean lotutako gorabehera objektiboen arabera zehaztu behar dela produktibitatearekiko ikuspuntua.
 • Bestalde, udal langileentzat produktibitate osagarri hori ezartzeko eta hartatik etorritako ordainsari osagarria emateko, nahitaez aintzat hartuko da Gobernu Programan 2015 – 2019 agintaldirako jasotako helburuen betetze mailaren haztapena. Horregatik, ordainsari osagarri hori udal langileen artean zehatz banatzerakoan, finkatutako helburu horiek lortzeko langile bakoitzak egiaz eman duen laguntzarekin loturiko irizpideak hartuko dira kontuan, eta izan duen errendimendua eta jarri duen interes maila aintzat hartuko dira ondorio horietarako. • Udal langileen ordezkariekin negoziatu dira langileen negoziazio batzorde iraunkorraren barruan, ordainsari osagarri hori banatzeko orduan aintzat hartu behar diren irizpideak.


 • Toki Administrazioko funtzionarioen ordainsarien erregimena arautzen duen apirilaren 25eko 861/1986 Errege Dekretuaren 5. artikuluaren arabera, Udalbatzaren Osoko Bilkurak erabakiko du aurrekontuan guztira zenbat diru jarri behar den funtzionarioei produktibitate osagarriak ordaintzeko, eta baita hura banatzeko irizpideak zehaztu ere. Bestalde, Udalbatzako Alkate-Lehendakariak erabakiko du zenbateko hori nola banatu behar den programa edo arlo desberdinen artean eta bakoitzari zenbateko produktibitate osagarria eman behar zaion.
 • Nolanahi ere, espedientean egiaztatuta gelditzen da bete egiten direla Toki Administrazioko funtzionarioen ordainsarien erregimena arautzen duen apirilaren 25eko 861/1986 Errege Dekretuaren 7.2 b) artikuluak ezarritako produktibitate osagarrirako gehieneko mugak (soldata masaren % 30 ken oinarrizko ordainsarien zenbatekoa eta lanpostu-mailako osagarria).

Aplikatu beharreko xedapenen arabera, Giza Baliabideen Ordezkaritza honek, honako erabaki proposamen hau aurkezten dio Ogasuneko, Giza Baliabideetako, Informazioaren Gizarteko, Sustapeneko eta Auzoetako Batzordeari:
  1. Helburuen Araberako produktibitate Osagarria onartzea Irungo Udalaren zerbitzura ari diren langileentzat. Erabaki honekin batera doan Eranskinean jaso dira haren ezaugarriak eta 2017ko ekitaldi honetan banatzeko irizpideak.  1. 2017. Urterako indarrean dagoen aurrekontu orokorreko 1 0820.121.03.920.20 aurrekontu aplikazioaren kargura egingo da produktibitate osagarri horren finantziazioa.
  1. Orain finkatutako irizpideak aintzat harturik, Alkate jaunari dagokio Produktibitate ordainsari osagarria udal langileen artean banan-banan banatzea eta esleitzea.  1. Erabaki hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
  1. Erabaki hau finkoa da administrazio-bidean. Beraren aurka, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta hilabeteko epean, edo bestela, Donostiako Administrazioarekiko Auzietako Salaren aurrean zuzenean inpugnatu daiteke, honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean, bidezkotzat jo litekeen beste edozein errekurtsoz gainera"."En relación con el establecimiento de un Complemento de Productividad por objetivos para el personal al servicio del Ayuntamiento de Irun durante el año 2017.
Resultando los siguientes hechos:


 • Que, el Acuerdo sobre regulación y mejora de condiciones de trabajo del personal al servicio del Ayuntamiento de Irun, ratificado mediante acuerdo plenario de 29 de abril de 2015 y publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 15 de mayo de 2015, establece en su artículo 19 la previsión de establecimiento de planes de acción en base al programa de gobierno que se apruebe para el mandato, detallando indicadores y objetivos a alcanzar por cada programa, en base a los cuales se realizará la evaluación oportuna de la aportación y del desempeño de cada efectivo.
 • Que, a este respecto, el presupuesto general del Ayuntamiento de Irun para el ejercicio 2017 incorpora una aplicación presupuestaria específica (1 0820.121.03.920.20) destinada al abono de un complemento de productividad durante el ejercicio, que cuenta con un saldo de 599.592,25 euros, lo cual representa, aproximadamente, el 2,8% de la masa salarial prevista para el ejercicio.

Considerando los siguientes argumentos:
 • Que el artículo 79 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, establece que forma parte de las retribuciones complementarias el complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeña su puesto de trabajo.
 • Que añade dicho precepto que su cuantía se determinará globalmente dentro de cada programa de gasto, correspondiendo al órgano competente la concreción individual de las cuantías y de los funcionarios que merezcan su percepción, de acuerdo con los criterios que se establezcan y previo informe del órgano de representación del personal. • Que idéntica previsión establece el RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, añadiendo que la apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y los objetivos asignados al mismo.

 • Que, por lo tanto, el establecimiento de este complemento de productividad para los empleados municipales, y del complemento salarial que del mismo se deriva, habrá de atender necesariamente a la ponderación del grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en el Programa de Gobierno para el mandato 2015 - 2019, debiéndose regir la distribución concreta de dicho complemento salarial entre el personal municipal bajo criterios ligados a la contribución efectiva de cada empleado a la consecución de dichos objetivos, y considerando a tales efectos su rendimiento y grado de interés.
 • Que los criterios bajo los cuales habrá de regirse la distribución de este complemento salarial han sido negociados con la representación de los trabajadores municipales, en el seno de la comisión permanente de negociación del personal.
 • Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, corresponde al Ayuntamiento - Pleno determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios, así como los criterios para su distribución, y al Alcalde - Presidente de la Corporación distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento de productividad.
 • Que, en todo caso, queda acreditado en el expediente el cumplimiento de los límites máximos (30% de la masa salarial menos la cuantía de las retribuciones básicas y el CD) establecidos para el complemento de productividad en el artículo 7.2 b) del RD 861 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local.

De conformidad con las disposiciones de aplicación, esta Delegación de Recursos Humanos eleva a la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos, Sociedad de la Información, Fomento y Barrios la siguiente propuesta de acuerdo:
  1. Aprobar el Complemento de productividad por objetivos para el personal al servicio del Ayuntamiento de Irun, cuyas características y criterios de distribución se definen en el Anexo del presente acuerdo para el presente ejercicio 2017.
  1. La financiación de dicho complemento de productividad correrá a cargo de la aplicación presupuestaria 1 0820.121.03.920.20 incluida en el Presupuesto General vigente para el año 2017.
  1. Con sujeción a los criterios que ahora se establecen, corresponderá al Sr. Alcalde el reparto y la asignación individual, entre los empleados municipales, del complemento salarial de Productividad.
  1. Publicar dicho acuerdo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
  1. El presente acuerdo es firme en vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante Juzgado de lo contencioso-administrativo de Donostia -San Sebastián, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno".

Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə