Acta de Pleno 29. 03. 15Yüklə 0,76 Mb.
səhifə1/9
tarix31.12.2018
ölçüsü0,76 Mb.
#88554
  1   2   3   4   5   6   7   8   92017ko MARTXOAREN 29ko OSOKO BILKURA

SESIÓN PLENARIA DE 29 DE MARZO DE 2017

Irun hiriko udaletxeko Areto Nagusian, bi mila eta hamazazpiko martxoaren hogeita bederatziko arratsaldeko zazpiak eta hogeita hamaika minutu zirenean, Jose Antonio Santano Clavero Alkate jaunaren lehendakaritzapean, Udalbatzak ohiko bilkura egin zuen eta bertan izan ziren ondorengo alkateorde jaun/andre hauek: Miguel Angel Páez Escamendi jn., Xabier Iridoy Olaizola jn., Cristina Laborda Albolea and., Lourdes Larraza Quilez and., Juncal Eizaguirre Rosa and., Miren Josune Gómez Sarasola and., Sergio Corchón Arretxe jn. eta Pedro Alegre Arrizabalaga jn. Zinegotzi jaun/andre hauek ere bertan izan ziren: Mónica Martínez Notario and., Goizane Álvarez Irijoa and., Miguel Maestro Insausti jn., María Soledad Gómez Adrián and., David Soto Rodríguez jn., Carlos Javier Reglado Mateos jn., Francisco Javier Oyarbide Urizarna jn., María Paulina Lorenzo Larraz and., María Amaya Peña Rebolleda and., José Enrique Corchón Álvarez jn., Miren Ramonita Guezuraga Cantero and., Jokin Melida Beltrán de Heredia jn., José Cayetano Díez González jn., Daniel Berasategui Peña jn., Juana María de Bengoechea Estrade and. eta Muriel Larrea Laso and. Idazkari lanetan korporaziokoa aritu zen, alegia, Juana Mª Herrador Carriedo Andrea, eta bertan izan zen Juan Miguel Zubiri Mendinueta, fondoen kontu hartzaile jauna, ere.En la Sala Capitular de la Casa Consistorial de la Ciudad de Irun, siendo las diecinueve horas y treinta y un minutos del día veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, bajo la Presidencia del señor Alcalde don José Antonio Santano Clavero, se reunió en sesión ordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, con asistencia de los y las Tenientes de Alcalde: don Miguel Ángel Páez Escamendi, don Xabier Iridoy Olaizola, doña Cristina Laborda Albolea, doña Lourdes Larraza Quilez, doña Juncal Eizaguirre Rosa, doña Miren Josune Gómez Sarasola, don Sergio Corchón Arretxe y don Pedro Alegre Arrizabalaga, y los y las Concejales doña Mónica Martínez Notario, doña Goizane Álvarez Irijoa, don Miguel Maestro Insausti, doña María Soledad Gómez Adrián, don David Soto Rodríguez, don Carlos Javier Reglado Mateos, don Francisco Javier Oyarbide Urizarna, doña María Paulina Lorenzo Larraz, doña María Amaya Peña Rebolleda, don José Enrique Corchón Álvarez, doña Miren Ramonita Guezuraga Cantero, don Jokin Melida Beltrán de Heredia, don José Cayetano Díez González, don Daniel Berasategui Peña, doña Juana María de Bengoechea Estrade y doña Muriel Larrea Laso. Actuando de Secretaria, la de la Corporación, doña Juana Mª Herrador Carriedo y con la asistencia del Interventor de Fondos don Juan Miguel Zubiri Mendinueta.


Bilkurari hasiera emanda, ondorengo gaiak aztertu eta erabaki ziren:Iniciada la sesión se trataron y resolvieron los siguientes asuntos:
-1-
2016ko azaroaren 30ean eta 2017ko otsailaren 8an egindako bilkuren aktak onestea

Bozketa eginda, aho batez onartu ziren.
-1-
Aprobación de las Actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 30 de noviembre de 2016 y 8 de febrero de 2017
Sometida a votación fueron aprobadas por unanimidad.

ALKATETZATIK
-2-
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea
Honako hau irakurri zen:


DE ALCALDÍA
-2-
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local
Se dio lectura a lo siguiente:

"Gaitzat harturik Alkate jaunak eta alkatearen eskumenez ordezkariek emandako ebazpenak, eta Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiak.

Ikusirik azken Osoko Bilkura egin zenetik gaur arte hainbat Ebazpen eman dituztela alkate-jaunak eta ordezkariek, lehenak eskuordetutako eskumenak egikarituz, eta hainbat Erabaki hartu dituela Tokiko Gobernu Batzarrak.

Kontuan hartuz Toki Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoaren Erregelamenduak, 2568/86 Errege Dekretuak, bere 42 artikuluan ezarritakoaren arabera, alkatearen betebeharra dela Ebazpenen eta Tokiko Gobernu Batzarraren Erabakien berri ematea labur-labur.
Udalbatzari alkate-jaunak eta bere eskumenez ordezkariek emandako Ebazpenen berri ematen zaio, baita Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako Erabakien berri ere. Horiek guztiak dagokien Informazio Batzordeetara eramanak izan dira.


"En relación con Resoluciones del señor Alcalde, Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Resultando que desde la celebración del último Pleno hasta el día de la fecha han sido dictadas Resoluciones por parte del señor Alcalde y de Delegados, en ejercicio de facultades delegadas por el primero, y adoptados acuerdos por la Junta de Gobierno Local.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artº 42 del Real Decreto 2568/86, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es obligación del señor Alcalde dar cuenta sucinta de las Resoluciones dictadas y de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local.

Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de las Resoluciones del señor Alcalde y de los Delegados, en el ejercicio de competencias delegadas por el primero, y de los Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local. Todas ellas sometidas a su correspondiente Comisión Informativa.

Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.


La Corporación quedó enterada.


-3-
Alkatearen 410 zenbakiko ebazpenaren inguruan kontu ematea, 2017-KALD-000002-00 zenbakiko kreditu aldaketaren onespenari buruzkoa

-3-
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía nº 410, relativa a la aprobación de la modificación de créditos nº 2017-KALD-000002-00

Honako hau irakurri da:


Se da lectura a lo siguiente:


"Ikusita Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu txertaketen modalitatekoa, 2017-KALD-000002-00 zenbakiduna,

"Visto el expediente de modificación de créditos, por incorporación de remanentes de crédito, identificado con el nº 2017-KALD-000002-00, que afecta al presupuesto vigente de este Ayuntamiento.Ikusita Kontu-hartzailearen txostena eta ziurtagiriak,

Vistos el informe y certificaciones del Interventor,Ikusita Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasunako, arloaren zuzendariak egindako aldeko txostena eta onarpen proposamena,

Visto el informe favorable y propuesta de aprobación de la Directora de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda,21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19koak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 32.6. artikuluaren bitartez, kreditu txertaketa onartzeko ematen dizkidan eskumenez baliatuz, honako hau

En el ejercicio de la competencia para la aprobación de las incorporaciones de crédito que me atribuye el art. 32.6 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Gipuzkoa.EBATZI DUT

RESUELVOLehenengoa.- Onartzea Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu txertaketen modalitatekoa, 2017-KALD-000002-00 zenbakiduna, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin, kapitulukako laburpen honen arabera:

Primero.- Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 2017-KALD-000002-00 por incorporación de remanentes de crédito que afecta al presupuesto vigente de este Ayuntamiento, con el detalle que figura en la propuesta y conforme al siguiente resumen por capítulos:


GASTUAK / GASTOS


Kapituluak / Capítulos

Izena / Denominación

Zenbatekoa / Importe

2

GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN / GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

90.098,95

4

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

782.161,56

6

INBERTSIO ERREALAK / INVERSIONES REALES

4.828.607,39

7

KAPITAL TRANSFERENTZIAK / TRANSFERENCIAS CAPITAL

2.705.692,14

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,06

TXERTATUTAKO GERAKINAK GUZTIRA / TOTAL REMANENTES INCORPORADOS

8.406.560,10


FINANTZAKETA / FINANCIACIÓN


Kapituluak / Capítulos

Izena / Denominación

Zenbatekoa / Importe

8 (SARRERAK / INGRESOS)

FINANTZA AKTIBOAK / ACTIVOS FINANCIEROS

8.406.560,10

GUZTIRA / TOTAL

8.406.560,10Hirugarrena.- Egintza hau bestelako tramiterik gabe irmo eta exekutiboa denez gero, bidezkoa da Kontuhartzailetza Zerbitzuak berehala kontabilizatzea onartutako kreditu aldaketa.

Tercero.- Siendo este acto firme y ejecutivo sin necesidad de ulteriores trámites, procede que el servicio de Intervención de Fondos contabilice la modificación aprobada con efectos inmediatos.
Korporazioa jakinaren gainean geratu zen.


La Corporación quedó enterada.
OGASUN, GIZA BALIABIDE, INFORMAZIORAKO GIZARTE, SUSTAPEN ETA AUZOETATIK

DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, FOMENTO Y BARRIOS

-4-
Ordenantza Fiskal batzuen eta/edo zerga batzuk arautzen dituzten Eranskinen aldaketa (tasak)


-4-
Modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos Anexos reguladores de tributos (tasas)


Honako hau irakurri da:

Se da lectura a lo siguiente:
"Gaitzat Harturik Ordenantza Fiskal batzuen edo/eta zerga batzuk arautzen dituzten Eranskinen aldaketa.
Honako ekintza hauek ikusirik:
Jaso ditugun Ordenantzen aldatzeko proposamenak aztertu ondoren, tokiko zerga-sistemaren esparruan proposamen hau prestatu da. Aldeko iritzia jaso ondoren, Udalbatzaren Osoko Bilkurari aurkezten zaio eta ondoko Ordenantza hauen eta beren Eranskinen aldaketa onartzea proposatzen zaio. 2017ko irailaren 1 etik aurrera hasiko dira indarrean aldaketa horiek."En relación con Modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos Anexos reguladores de tributos.
Resultando los siguientes hechos:
Que una vez analizadas las diferentes propuestas de modificación de Ordenanzas remitidas, en el marco del sistema impositivo local, se ha elaborado la presente propuesta que, una vez informada favorablemente, se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno proponiendo la aprobación de la modificación de las Ordenanzas y sus Anexos siguientes, con efectos a partir de próximo 1 de septiembre de 2017.

Honako argudio hauek gogoan izanik:
Proposamenak bete egiten du zergen zehaztapenari begira uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauean jasotzen diren eta indarrean dauden arau-aurreikuspenek zehaztutakoa.
Proposamen zehatzak honako eranskinean jasotzen dira:


Considerando los siguientes argumentos:
Que las propuestas se adaptan a lo establecido por las previsiones normativas vigentes, en relación con la determinación de tributos, contenidas en la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio.
Que las propuestas concretas se recogen en el adjunto anexo:

Ikusirik uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 15. Artikuluak eta kideko arauek xedaturikoa.
Ogasun, Giza Baliabideak, Informazio Gizartea, Sustapena eta Auzoak Batzordea irizpena egin ondoren, honako erabaki-proposamen hau aurkezten dio Udalbatzari:
1.- Eranskineko proposamenak erabaki bihurtu eta beraz bere horretan onartzea.

2.- Aurreko atalean harturiko akordioak jendaurrera eramatea, 30 lan-eguneko epe batean, egin litezkeen erreklamazioak eta oharrak bideratu ahal izateko.

3.- Hartutako erabakiak eta Ordenantzetan eta beroien Eranskinetan eginiko aldakuntzak behin-betiko izango dira, eta beraz ez dute erabaki berririk beharko, baldin eta jendaurreko informazio-epea amaitu ondoren ez hada erreklamaziorik edota oharpenik, jaso. Hala bada, lehen aipaturiko epe horretan erreklamazioak edota oharpenak aurkezten badira, Udalbatzak dagokion erabakia hartuko du haien inguruan. Betiko onartutzat joko dira inolako erreklamazio edo oharpenik jaso ez duten proposamenak.

4. Alkate-Lehendakariari ahala ematea Zergen Ordenantza arauemaileen Testuak eta Tokiko Prezio Publikoak bateratzeko, Udal honek onarturiko aldaketa guztiak kontutan hartu ondoren".Visto lo dispuesto por el artículo 15 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, y demás normativa concordante.

Una vez dictaminada por la Comisión de Hacienda, Recursos Humanos, Sociedad de la Información, Fomento y Barrios, se eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:


1.- Elevar a acuerdo, y por tanto aprobar en los términos expuestos, las propuestas del Anexo.
2.- Someter a información pública por el plazo de 30 días hábiles los acuerdos a que se hace referencia en el extremo anterior a efectos de las reclamaciones u observaciones que pudieran deducirse.
3.- Los acuerdos adoptados y las modificaciones de Ordenanzas y sus Anexos devendrán definitivos, sin necesidad de nuevo acuerdo, si transcurrido el plazo reglamentario de la información pública no se hubiera producido reclamación ni observación alguna. Así pues, en el caso de que, en el plazo anteriormente señalado, fueran presentadas reclamaciones u observaciones, el Ayuntamiento Pleno adoptará acuerdo pronunciándose sobre las mismas, quedando aprobadas definitivamente todas aquellas propuestas que no hayan sido objeto de reclamación u observación alguna.
4. Facultar al Alcalde-Presidente para refundir los Textos de los acuerdos y Ordenanzas reguladores de los Tributos y Precios Públicos Locales, incorporando todas las modificaciones que hayan sido aprobadas por este Ayuntamiento".


Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə